VAN DE liii Kwaliteit en lage prijs. Da's Agriland! 4 voor Lobelia's of Afrikaantjes I y u i n GEMEENTE VLISSINGEN INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN Voor tuin en dier! Pokon Geranium voeding Naturado Potgrond niiiiHJlmmmofthHulilllliiritlI. i GEMEENTE MIDDELBURG GEMEENTE. VEE MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE VSfisJS-ïi Felix Variatiebrokjes Sheba Roodstenen Plantpot Campana model SSS' Absorptiekorrel Kattenbak vulling Roodstenen Plantschaal 450" Tuinplant in Mand op Stok Bank Liverpool Warme Hap Hondendiner Bonzo Krokante Menubrokken of Diner Totaal Vitakraft Vlooienband HONDEN DINER KBWao rte*ANTEJ MENUBROKK0 1 ui KII Kauwbot "Knots Snoozy Schelpenzand Knaagdier krackers Flexi Rollijn GOES van Hertumweg 1 telefoon (0113) 21 51 MIDDELBURG Kleverskerkseweg 57 telefoon (0118) 61 37 OUD BEIJERLAND Julianastraat 58 telefoon (0186) 61 22 Knaagdierenvoer Trosgierst Aanbiedingen zijn geldig maandag, 2e Pinksterdag zijn wij gesloten t/m zaterdag 17 mei 1997 Woensdag 14 mei 1997 FAAM/VLISSINGER 17 INFORMATIE OVERHEID BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het verbouwen van een woning op het perceel Lutulistraat 5; - het uitbreiden van een zolder ruimte op het perceel Noordpoortstraat 3; - het vergroten van de woonka mer op het perceel Singelweg IA; - het verbouwen van een woning op het perceel Teresastraat 15; - het plaatsen van een tuinhuis je op het perceel Gerstakker 3; - het bouwen van een serre op het perceel Noordpoortstraat 3; - het bouwen van een vrijstaan de woning op het perceel Vlasakker 18; - het verbouwen/uitbreiden van een woning op het perceel Segeerssingel 84; - het uitbreiden van een woning op het perceel Noordweg 33. Eventuele bezwaren tegen bouw- aanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. BOUWPLANNEN - vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders m KAPVERGUNNING Wij maken bekend dat er een aanvraag om een kapvergunning (ingevolge art 4.5.2. van de Algemene Plaatselijk Verordening Vlissingen) is ontvangen van; de Woningstichting Walcheren voor het verwijderen van drie Italiaanse Populieren in de tuin van de Poortugaalstraat 2, Oost- Souburg. We zijn voornemens deze ver- van Middelburg maken bekend dat bouwplannen zijn ontvangen die niet in overeen stemming zijn met de voor schriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan (art 18a en 19 WRO) en/of waarvoor het desbetreffende gebied een voorbereidingsbe- sluit van kracht is (art 50, lid 5 WW). Het gaat om: bouwaanvragen art 19 WRO) - het bouwen van een serre op het perceel Oude Rijksweg 108 te Nieuw- en Sint Joosland; Zij willen positief beslissen op de aanvraag. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening enlof artikel 50, lid 5 van de Woningwet en artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken dit mogelijk. Voordat zij dat doen liggen de bouw- en situatietekeningen m.i.v. 16 mei 1997 twee weken (tot en met 30 mei 1997) ter inzage bij gunning te verlenen. Nadere informatie over de kapaanvraag kunt u verkrijgen bij de sector Beheer/sectie Beplantingen, Vredehoflaan 50, telefoon 48 73 72. Vlissingen, 14 mei 1997 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, de dienst Stadsontwikkeling, sec tie Bouwen en Wonen, aan de Vlissingsestraat 21. In die periode kan iedereen schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij hen indienen. MONUMENTEN VERGUNNING Van 16 mei 1997 tot en met 30 mei 1997 ligt op de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling de aanvragen om een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor het verbouwen van een groentehal op het perceel Spanjaardstraat 18. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele beden kingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de FaamIVIissinger van van daag. Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informatiepa gina 'In den Blauw Geruiten Kiel' in de 'FaamIVIissinger' van vandaag en teletekstpa gina 810 e.v. van Maximaal T.V. POSTBUS I 4370 AA KOUDEKERKE TEL.0118 -555 444 FAX 0118 -553 025 Openingstijden maandag tlm vrijdag van 9.00- 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur donderdag tevens van 17.30 tot 19.00 uur BOUWAANVRAGEN Wij maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat is binnen gekomen de aanvraag om bouw vergunning voor: Aagtekerke - het bouwen van een weegbrug op het perceel Zuidweg 3; - het verbouwen van een woning op het perceel Ooststraat I; - het plaatsen van 2 graansilo's op het perceel Herenweg 4 - het bouwen van een woning op het perceel Noordhoek I; Westkapelle - het bouwen van een vrijstaan de woning op het perceel Jan Campertstraat 11; Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvragen om een bouwvergun ning geen bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDE (BOUW)VER- GUNNINGEN/MELDINGEN Wij maken bekend dat er bij besluit van 6 mei 1997 vergun ning is verleend voor: Veere - het plaatsen van een hekwerk op een perceel aan het Oranjeplein; - het vergroten van de winkel op het perceel Markt 15; Vrouwenpolder - het veranderen van het hoofd gebouw van camping De Zandput Vroondijk 9; Zoutelande - het geheel vernieuwen van een dakkapel van de woning op het perceel Duinweg 10; - het bouwen van een voor inva liden toegankelijk toilet op het perceel Timmermanstraat 2. Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken. De termijn van het indienen van bezwaren vangt aan op de dag dat vergun ning aan de aanvrager is verzon den. Een bezwaarschrift moet schrifte lijk bij burgemeester en wethou ders van de gemeente Veere wor den ingediend en voorts worden ondertekend en gemotiveerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij mevrouw LM. Louwerse, afdeling bouwen en wonen, Gapingseweg la te Serooskerke op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, telefonisch bereikbaar onder nummer 0118-597635. WET MILIEUBEHEER aanvraag en ontwerpbe schikking inrichting Koksweg I, Koudekerke Wij maken bekend, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Wet Milieubeheer, dat een aanvraag om een oprichtingsver gunning voor de inrichting Koksweg I te Koudekerke (kada straal bekend gemeente Veere kern Koudekerke sectie K nr. I 744), alsmede de ontwerp beschikking tot vergunningverle ning voor iedereen met ingang van 16 mei 1997gedurende 4 weken ter inzage ligt tijdens ope ningstijden en 's avonds na tele fonische afspraak (0118-597616), bij de afdeling Bouwen en Wonen Gapinseweg la te Serooskerke en bij Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke De ter inzage legging duurt tot het einde van de termijn waarbin nen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aan vraag. Indien u dat wenst kan er een mondelinge toelichting gege ven worden op de voornoemde stukken. Van 16 mei 1997 tot en met 13 juni 1997 kunnen gemotiveerde bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking schrif telijk door iedereen bij het ons worden ingediend. De persoonlijke gegevens van degene die schriftelijke bedenkin gen heeft ingediend worden, indien daarom wordt verzocht, niet bekend gemaakt Het ver zoek moet tegelijkertijd met de bedenkingen worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking kunnen later beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aange toond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) beden kingen in te dienen danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Koudekerke, 14 mei 1997 Burgemeester en wethouders voornoemd. Vitaknxft 1 liter vloeibare voeding voor bloeiende planten als geraniums en fuchsia's zak 4oHter 42V ptzr&ï in gelei set 3 blikken a 390 gram ^3" diverse smaken kuip a 100 gram 1 0 27 cm. zak a 20 kilo 0 27 cm. (mand 0 25 cm. 110 cm. hoog) naar keuze gevuld met Hanglobelia, Scaevola, Asteriscus of Petunia Surfinia hout/metaal 10 kilo 10 kilo 2690" voor hond of kat 4 maanden werkzaam diverse kleuren Jï3" geknoopt 35 gram, 4,5" (ca. 11 cm.) JOSS**-** zak a 25 kilo doosje a 2 stuks diverse soorten 2 classic 5 meter lijn diverse kleuren 2,5 kilo 150 gram lMI|il|i|||i||lii

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 17