Veiliger wegen in De Ruit BOHA Provincie Zeeland Subsidie aanvragen Een vreemde vogel onder de schnii waiBDvliet Pinkster vlaai Officiële Mededelingen aan kalkoenschnitzel, wij repareren alle merken NAAIMACHINES Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 13 92 Wie van plan is een project uit te voeren in het landelijk gebied kan subsidie aanvragen, maar moet wel heel snel zijn. Achttien doden, 121 mensen in het ziekenhuis en nog eens 165 mensen met verwondingen die niet in het ziekenhuis hoefden te blijven. Trieste cijfers over een deel van Zeeland. Het gaat om verkeersslachtoffers. Open dag veerboot uitgesteld Milieu Ontwerp-vergunningen waterschap Zeeuwse Eilanden mmmm GARAGES, BERGINGEN, SCHUTTINGEN, PAARDESTALLEN ENZ. diverse smaken, 100 gr. 4 enkele kipfilets kipreceptenboek Q95 4- pakje Croma voor kipVJ _3- Hartentroef cervelaat, 100 gr. Atlanta chicken, 100 gr. gegrilde ham, 100 gr. WEEMAES >30 SINGER - PFAFF - HUSQVARNA - ELNA nu GRATIS gehaald en gebracht naaicentrum Goes Opril Grote Markt 9 Tel. 0113-227982 LEWENSTEIN - PFAFF - ELNA - SINGER VLAAI VAN DE WEEK Zwitserse room 1495 MUm-VILAAI 16 FAAM/VLISSINGER Woensdag 14 mei 1997 Abdij Nieuws De provincie en het ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) hebben beide subsi die klaarliggen voor projecten in het landelijk gebied. De projecten moeten te maken hebben met landbouw/natuur/recreatie en ze moeten geld in het laatje brengen; dienen ter versterking van de sociaal-economische positie van het landelijk gebied, heet het in het Bargoens van de subsidiere gelingen. Maar aanvragers moe ten wel snel zijn. De aanvraag moet voor 1 juli binnen zijn. Handig Wie handig is, dient de aanvragen in op twee fronten, zowel bij de provincie als bij het rijk. Wie bij de een buiten de boot valt, maakt dan misschien nog kans bij de ander. De rijksregeling heet Stimulerings regeling vernieuwing landelijk ge bied. Die van de provincie draagt de naam Subsidieregeling eenma lige projecten plattelandsvernieu wing/agrarisch natuurbeheer. Overeenkomsten/verschillen Bij het rijk kunnen ondernemers, organisaties en particulieren sub sidie aanvragen. Deze laatste groep kan niet meedingen bij de provincie, maar gemeenten, (water)schappen en stichtingen kunnen dat weer wel. Het rijk geeft maximaal 75% sub sidie en de provisie 50%; de mini male kosten van het project moe ten respectievelijk 50 duizend en 20 duizend gulden zijn. Aanvragen uit de Zak van Zuid- Beveland en het 5B-gebied Zeeuwsch-Vlaanderen vallen bij de provincie buiten de boot. Voor die gebieden gelden aparte subsidie regelingen. Wat de provincie betreft moet de klus uiterlijk 1 september 1998 klaar zijn. Het rijk geeft aanvra gers wat meer tijd: vijf jaar. Voorbeeld De twee regelingen hebben ge meen dat de projecten vernieu wend moeten zijn en tot voor beeld voor anderen. Een project wat in Zeeland op dat punt scoort, hoeft dat landelijk niet te doen. Bijvoorbeeld omdat iets dergelijks al in een andere provincie ge beurd. Dat betekent dus: geen subsidie van het rijk, maar moge lijk wel van de provincie. Naarmate het project meer te maken heeft met invalshoeken vanuit natuur, recreatie, landbouw en eventueel cultuurhistorie (pro vincie) zal het beter scoren. Samenwerking en draagvlak, voor kenners van subsidieland geen onbekende termen, zijn eveneens van belang. Meer weten Wie meer wil weten over de rijks regeling kan bellen met Laser Zuidwest, het bureau dat de rege ling voor LNV uitvoert, tel 078 - 6395200. Bij Laser is ook een brochure verkrijgbaar. Over de provinciale regeling is informatie te krijgen bij de heer Van der Does, tel. 0118- 631931. Via deze telefoonnummers is ook een aanvraagformulier verkrijg baar. Het Provinciaal programma platte landsvernieuwing is verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118-631400. Toesturen De subsidieaanvraag voor de rijksregeling moet naar Laser Zuidwest, Postbus 1191, 3300 BD, Dordrecht. De aanvraag voor de provinciale regeling moet naar Provincie Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. WISB. De Ruit is een gebied in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Het omvat de hoofdwegen op de route T erneuzen-Westdorpe-Hulst- Terhole-Terneuzen (N253, N258, N60 en N61), alle plattelandswe gen daartussen en de kern Axel. In de periode 1991 tot en met 1995 heeft de politie te maken gehad met 1213 ongevallen in het verkeer. Het genoemde aantal verkeersslachtoffers is het resul taat van deze ongevallen. Zestig procent van de ongelukken gebeurde op de hoofdwegen; veertig procent op de plattelands wegen en binnen de bebouwde kom van Axel. Behalve veiliger rij den zijn er ook mogelijkheden de wegen en kruispunten veiliger te maken voor het verkeer. De over heden die in dat opzicht te maken hebben met het gebied willen dat ook en zijn van plan daartoe met elkaar een overeenkomst te slui ten. Maar voor het zover is liggen de hoofdlijnen van de plannen eerst ter inzage en kan iedereen schriftelijk reageren. Concentratie Een van de kenmerken van het verkeer binnen De Ruit is:,veel sluipverkeer op de binnenwegen. Die zijn niet berekend op het ver werken van al dat verkeer. En behalve dat, wie een sluiproute pakt, zal op enig moment toch weer de hoofdweg op willen. Veel ongelukken gebeuren dan ook op de aansluitingen van binnenwegen en hoofdwegen. In de vaktermen van de verkeersdeskundigen heten deze aansluitingen 'conflict- punten'. Terugbrengen van het aantal conflictpunten (kruispunten) zal ook het aantal ongelukken doen verminderen, is de redene ring. Dat is dan ook een van de hoofdlijnen van de plannenmakerij. Een andere is: de binnenwegen verkeersluw maken en het door gaande verkeer concentreren op de hoofdwegen. Minder verkeer op de binnenwegen leidt ook daar tot minder ongelukken. Vergroving Minder kruispunten tussen hoofd wegen en plattelandswegen heeft tot gevolg dat het minder gemak kelijk is vlug een binnenweg op te schieten om zo een stuk van de route af te snijden of verkeers drukte te vermijden. Andersom is natuurlijk ook waar. De binnen wegen gebruiken als sluiproute betekent voor de automobilist meer kilometers maken; je kunt immers minder gemakkelijk of helemaal niet meer van een bin nenweg op de hoofdweg komen. Verminderen van het aantal kruis punten noemen de deskundigen het 'vergrovingsprincipe'. Op een beperkt aantal plaatsen krijgt het verkeer dan nog toegang tot het gebied tussen de hoofdwegen. En zo zal het verkeer zich concentre ren op de hoofdwegen. t Alternatieven Meer verkeer op de hoofdwegen vraagt extra aandacht voor de vei ligheid daar. Ook moet een vlotte doorstroming mogelijk zijn. Vandaar dat behalve de aanleg van rotondes ook andere voorzie ningen onderdeel zijn van de plan nen. Te denken valt aan het weg halen van in- en uitritten langs de hoofdwegen en het scheiden van de verschillende soorten verkeer. Bijvoorbeeld door alternatieve rou tes te maken voor het landbouw- verkeer, wegen die percelen ont sluiten laten aansluiten op de bin nenwegen of parallelwegen. En niet te vergeten: het aanleggen van parallelwegen. Voor de N253 (Tractaatweg)geldt dat het een autoweg moet blijven met een maximum snelheid van 100 km/uur. Vooral het kruispunt bij Axelse Sassing vraagt om een aanpassing. Afhankelijk van onder meer het beschikbare geld gaan voor dat punt de gedachten uit naar een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten of het onge lijkvloers maken van de kruising. De Tractaatweg moet minimaal haar huidige status houden om niet voor nieuwe problemen te komen staan als de Westerschel- de Oeververbinding er eenmaal ligt. Werkgroep De plannen hebben gevolgen voor de inwoners en gebruikers van het gebied. Wie er woont, moet toch zonder al te veel problemen van de ene plek naar de andere kunnen. Datzelfde geldt voor aan en afvoer van materiaal en pro ducten. Om een antwoord te geven op dat soort vragen komt er een verkeerscirculatieplan. Dat plan wordt gemaakt samen met onder meer bewoners uit het gebied. Die hebben zich daarvoor al opgegeven.tDeze werkgroep gaat pas echt aan de slag als de deelnemende overheden het eens zijn over de samenwerkingsover eenkomst. Die overheden zijn de gemeenten Axel, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent en Terneu- zen, de twee waterschappen, rijkswaterstaat en de provincie. Commentaar geven De plannen liggen vanaf 15 mei ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten, bij de twee waterschappen, bij rijks waterstaat en in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Wie schriftelijk zijn zienswijze wil geven, moet die toesturen aan het Bestuurlijk Overleg Verkeers veiligheid Midden en Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, postbus 20, 4587 ZG Kloosterzande. Wie meer wil weten, kan bellen met dhr. W.J. Blommaert, tel. 0118 - 631612. Bij hem kan men ook telefonisch terecht voor het geven van de zienswijze of reac tie. Ook dat telt als officiële inspraakreactie. Voor de tweede maal is de open dag voor de nieuwe veerboot Prins Johan Friso uitgesteld. De afbouw van de dubbeldekker bleek bij nader inzien niet mogelijk voor de geplande zaterdag 17 mei. Eerder al werd de open dag om dezelfde reden met een week uitgesteld. Een nieuwe datum voor de open dag was bij de samenstelling van deze Abdijnieuws nog niet be kend. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aanvragen ontvangen voor vergunningen Wet milieu beheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren van het dagelijks bestuur van het water schap Zeeuwse Eilanden te Goes voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, be stemd voor het opslaan en ontwa teren van baggerspecie klasse 0 t/m 4, afkomstig uit het beheers gebied van het waterschap. De inrichting is gelegen aan de Fort de Ruiterweg te Ritthem (naast de AWZI), kadastraal bekend ge meente Vlissingen, sectie K, nr. 275. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoörd ineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het waterschap Zeeuwse Eilanden wil len de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 15 mei tot en met 11 juni 1997 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen 9-12 en 14-16 uur, bij de receptie van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Hein- straat 77, Goes, werkdagen 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113-241268) van 18- 21 uur, en in het gemeentehuis van Vlissingen, Stadhuisplein 2, werkdagen 8.30-12.30 en 13.30- 5.00 uur en (na telefonische af spraak 0118-487204) op woens dagavond 17.15-20.15 uur. Eenieder kan tot en met 12 juni 1997 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet milieubeheer indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, Postbus 165, 4330 AD Middel burg. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan het waterschap Zeeuwse Eilanden, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zee land. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 4 juni 1997 kan eenieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning(en) (tel: 0118- 631773). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de ge legenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkin gen worden ingebracht. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ont- werp-vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en) kunnen later be roep instellen. - j SNEL EN BETAALBAAR Prefab betonelementen zijn perfect afgewerkt met vlak grijze buitenkant, houtmotief of steenmotief. Ook dubbelwandige bouw: met degelijke rabatdelen. Jarenlang plezier voor vlijmscherpe prijzen. Ook zelfbouwpakketten leverbaar. beton i De Huufkes 42 (Industrieterrein Eeneind II) 5674 TM Nuenen levering en plaatsing door heel Nederland BEZOEK ONS SHOWPARK MET RUIM 20 MODELLEN Bel voor gratis kleurenbrochure met prijslijst TEL. 040 283 91 06 FAX 040 283 92 73 125 Lange Noordstraat 55, MIDDELBURG KEURSLAGER ti: I-4:1 -• mm - Dagelijks vers uit Limburg r .,ó*nZ5«Co„ - Goes - Gasthuisstraat 6 - 0113-250139 Middelburg - Lange Viele 25 - 0118-616566 Vlissingen - Scheldeplein ABC Passage Aagje Dekenstraat 12c - 0118-430155

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 16