Midgard ziet geen toekomst in Herengracht Donderdag wordt een feestelijk genoegen! Mntratuin Nationaal Circus Royal: meer dan nostalgie faam vlÉÉÉÉ|jer md ftCat Uut mekaore doee <V\ VERVROEGDE AFSLUITING Prijsgarantie 400 kaartjes te verdelen Aparte krant Jazzfestival Middelburg WOENSDAG 7 MEI ^JsEBIB LlOr, JAARGANG 99 - NUMMER 19 Indien onze artikelen u elders voor een lagere prijs worden - aangeboden krijgt u het geld terug!!! WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN De laatste weken is er heel wat te doen ge weest rond de sluiting en verhuizing van Jon gerencentrum Midgard aan de Kuiperspoort. Middels een bezetting dwongen jongeren een tijdelijke alternatieve lokatie aan de Heren gracht af. En terwijl het college liet doorsche meren dat die lokatie. Herengracht 48, wel eens het definitieve adres van Midgard zou kunnen worden, zetten zo'n negentig omwo nenden hun handtekening tegen de komst van het jongerencentrum. ...het was vaak te duur om een lokatie geschikt te maken... PZC WEEKBLADEN er ...de samenleving zit kennelijk zo in elkaar dat jongeren per definitie voor overlast zorgen... ...ik moet zeggen dat ze in Middelburg op de goede weg zijn... ...als er een nieuw zwembad zou worden gebouwd kunnen wij naar het oude... Is circus een snuif nos talgie? Het Nationaal Nederlands Circus Royal is het absoluut niet eens met die stel ling. „Hoewel we hon derd jaar oud zijn, wil len we nog minstens een eeuw mee. En we hebben de pretentie dat we de titel 'het toonaangevende cir cus van Nederland' nog minstens een eeuw kunnen volhou den. Vooral omdat kwaliteit voorop en onze bezoekers cen traal staan". In verband met Pinksteren dient kopij voor de editie van dinsdag 21 mei vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 15 mei 12.00 uur advertenties is donderdag 15 mei 17.00 uur KRENTENBROODACTIE LOTOS GOLD COLLECTION Unieke monturen in goud In de recente discussie lijkt de mening van het Jongeren werk Middelburg, waar voor- zienigen als Midgard onder resorteren, minder belangrijk. Reden om een en ander eens te bespreken met Wilbert Min gelen, cordinator van het Jon gerenwerk Middelburg. De discussie rond de huisvesting van Midgard duurt overigens al iets langer dan een paar weken. Al meer dan tien jaar wordt er nu gesproken over een nieuwe lokatie voor het stedelijk open jongerencen trum. Want zowel voor de omwo nenden als voor de gebruikers van het pand levert de huidi ge situatie grote problemen op. "Eind jaren '80 hebben we al een demonstratieve tocht ge organiseerd om aandacht te vragen voor de benarde huis vesting", vertelt Mingelen. "Die benarde huisvesting gold zowel voor de organisatie zelf als naar de omwonenden toe. We zaten toen al op een ver keerde plek om onze functie goed te kunnen vervullen. Het vloeroppervlak was te klein, de plafonds waren te laag en voor de buurt was het een ellende." In het al tien jaar durende overleg met de gemeente over een nieuwe lokatie zijn talloze mogelijkheden de re vue gepasseerd. Er is onder meer gedacht aan de waterto ren, de voormalige Techni sche Unie, gebouw de Scha kel, een dansschool bij het station en de kazerne. "Al die mogelijke lokaties zijn op ba sis van prioriteitstelling afge ketst. Het was vaak te duur om een lokatie geschikt te maken. Het heeft er ook nooit echt ingezeten dat daar veel politieke wil voor vrij kon worden gemaakt. Niet omdat politici niet willen, maar om dat je nu eenmaal te maken hebt met een verdeelde sa- Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. menleving." Het college van b en w van Middelburg heeft op een gegeven moment be sloten om Midgard met direc te ingang te sluiten. Een be langrijke aanleiding daartoe was het in brand steken van een motor in de omgeving van het jongerencentrum. Vol gens Mingelen is het. onte recht dat bezoekers van Mid gard daarop worden aangeke ken: "Er is geen oorzaak of ge volg aan Midgard te koppe len. En dat wordt wel gedaan. Die motor wordt toch bestem peld als de druppel." Over de rol van de gemeente zegt Mingelen: "Wat steekt, is dat de sluiting zo plotseling kwam. En vooral dat er op dat moment geen enkele toezeg ging was voor wat betreft een alternatieve lokatie. Wij heb ben toen als organisatie ge zegd: 'we zijn er niet blij mee, maar wat kunnen wij anders dan akkoord gaan'." "Zo heb ben we dat ook aan de jonge ren proberen te verkopen", gaat Mingelen verder. "Maar die dachten daar heel anders over en hebben het gebouw bezet. En zo'n actie heeft blijk baar meer impact dan tien jaar onderhandelen. Een ab surde gang van zaken. Wij hebben altijd geprobeerd om de redelijkheid erin te houden en vervolgens zorgt de ge meente dat de jongeren de andere kant opgaan, met alle gevolgen vandien. En dat heeft blijkbaar een grotere kans van slagen dan redelijk overleg." Mingelen vindt het jammer, dat jongeren en het jongeren werk in het bijzonder vaak als eerste worden aangekeken als er problemen rijzen waar zij bij betrokken zijn. Toen met Koninginnedag op het Hof van Tange een concert plaatsvond, dat anders in Mid gard zou hebben plaatsge vonden, regende het op een gegeven moment klachten: "De politie stond om een uur of half twaalf op het plein om ons daar op te wijzen. Ondanks het feit dat we om wonenden middels een huis- aan-huis bezorgde brief vante- voren van onze activiteiten op de hoogte hadden gesteld. En daar heb je het weer: de gemeente sluit Midgard en wijst een alternatieve lokatie voor ons concert aan en ver volgens worden wij vanuit de buurt aangekeken op de over last die dat met zich mee brengt." "Jongeren maken net als ieder ander deel uit van de samen leving. En de overlast die ze met zich meebrengen, hoort daarbij. Het is dus niet zo dat die jon geren problemen veroorza ken, nee, de samenleving zit zo in elkaar dat jongeren over last met zich meebrengen. En op een of andere manier wil len mensen dat niet beseffen. Die hebben zoiets van: 'ja, maar ik wil rustig kunnen le ven'. Die gaan vanuit een andere prioriteit denken. En dat is ook wat onze toe komstige buren aan de Heren gracht nu doen." Het is daarom belangrijk dat vooral de politiek niet spreekt van het aanpakken van een jeugdprobleem, maar van het opzetten van een jeugdbeleid, vindt Mingelen. "Er moet wer kelijk iets voor jongeren ge daan willen worden. Als er alleen maar wordt ge sproken over het tegengaan van overlast of het oplossen van problemen, ben je ver keerd bezig. Maar ik moet zeggen, dat ze in Middelburg duidelijk op de goede weg zijn. Er bestaat een breder begrip voor jongeren dan pakweg tien jaar geleden. En vaak weet men daar ook zinvol vorm aan te geven." Mingelen begrijpt heel goed waarom omwonenden van de door de gemeente aangewe zen lokatie aan de Heren gracht 48 nu in het geweer ko men. De bestaande situatie is er be ter dan de toekomstige situ atie zoals de gemeente om wonenden nu voorlegt. Ook voor Midgard is de keus voor de Herengracht op langere termijn geen gelukkige: "Ver geleken met de Kuiperspoort is het een duidelijke verslech tering. Je blijft dezelfde problemen houden als aan de Kuipers poort, alleen worden die pro blemen hier naar mijn idee nog groter. Er zou echt een heleboel moeten gebeuren, wil die lo katie echt bruikbaar zijn. En dan doel ik vooral op bouw technische aspecten. Qua ligging is er weinig ver schil met de Kuiperspoort." Toch hoopt Mingelen dat Mid gard er voorlopig terecht kan: "Als het voor twee maanden is, kan ik er wat mee doen. Het is in ieder geval beter dan niets. En voor de lange termijn blijft het afwachten. Het schijnt dat er bij de ge meente intern wel van alles besproken wordt, maar ik weet van niets." "Maar als ze mij nou een zak geld zouden geven om een leuke lokatie te zoeken, zou ik het wel weten", meent Minge len. Wa L 0 Wilbert Mingelen, ook niet blij met de Herengracht. FOTO ANDA VAN RIET "Mocht er een nieuw zwem bad gebouwd worden, dan is dat oude complex wat mij be treft direct verkocht. Dan zou er echt een faciliteit van for maat geschapen kunnen wor den. Iets wat zich zonder meer zonder moeite zou kunnen meten met bijvoorbeeld 't Beest in Goes." Op donderdag 8 mei zijn wij ook geopend van 10.00 tot 17.00 uur. KOUDEKERKE Vlissingsestraat (tussen koudekerke en Vlissingen), tel. 0118-551623. HET GROENE WARENHUIS Dat zegt Mark van Achterberg die de publiciteit voor Circus Royal verzorgt. De karavaan strijkt van zaterdag 17 tot en met maandag 19 mei neer op het Miroterrein in Vlissingen. Behalve op de maandag zijn er twee voorstellingen. Van Achterberg is in zijn werk zo gedreven dat hij als vanzelf de geschiedenis van de gene raties Teutenberg opsomt. Met ontzag wordt gepraat over 'opa' Teutenberg die zo'n honderd jaar geleden bekend was in de Nederlandse ste den. Zijn kleinkinderen zetten het werk nu voort. Van Achter berg: „We brengen gewoon het beste. Wat het beste is? Om te beginnen het materiaal. Een mooie tent, mooi beschil derde wagens, alles netjes neergezet en opgebouwd. Ik ken mensen die alleen al daar om naar een circus komen. Die mensen hoeven vaak de acts niet eens meer te zien. Zo mooi vinden ze dat". Achterberg oordeelt ook dat Circus Royal alleen maar con tracten afsluit met topartie sten. „Je moet gedurfde kwa liteit laten zien. je moet als cir cus je nek durven uitsteken. Doe je dat, dan val je op. Zo zijn we bezig om ons roemrij ke verleden te vertalen naar vandaag en morgen. Gewoon om te blijven bestaan als het beste circus van Nederland". In het programma is plaats in de piste voor een scala aan vermaak. Bijvoorbeeld twee Indische olifanten, afkomstig uit het voormalige staatscir cus van Oost-Duitsland. Silvio Swichtenberg brengt de ko lossen voor. Het duo Protsen- ko, winnaars van de Zilveren Clown in Monaco, brengen een ballet in de lucht. Boer Harmsen komt met een kleine en grote stier de arena in. De Marcello Musketiers brengen een sabel balans act waarbij de uitvoerende artiest voort duren bedreigd wordt door een vlijmscherp zwaard als hij een ladder van zeven meter hoog beklimt. Ook de paarden van Hasso Mettin vielen al een aantal keren in de prijzen en de Biasini's zijn artiesten van een bekend Italiaans cir cusgeslacht. Zij zijn met name handig snel en verbijsterend op eenwielers. Acht Marok kaanse mannen maken sal to's, flic flacs en piramides in een noodtempo. Rosie Ho- checker brengt een honden nummer. Tot de wereldtop - aldus Van Achterberg - hoort de clowns groep Los Ginos, die tevens als gastheren van het circus fungeren. Het trio trad al vele keren op voor hoogwaardig heidsbekleders zoals het vor stenhuis in Monaco en Hel mut Kohl. Ook is het trio re gelmatig op de televisie te zien geweest. „Overigens is Joop Teutenberg een van de grootste druktemakers van het trio", completeert van Achterberg zijn toelichting op Circus Royal. De voorstellin gen zijn op zaterdag 19 mei om 15 en 19.30 uur, op zon dag om 13 en 16.15 uur en op maandag 21 mei om 15 uur. Maar liefst 400 kaarten heeft Circus Royal aan lezers van de Faam/Vlis singer beschikbaar ge steld. En die gratis toe gangsbewijzen voor het circus willen we zo eer lijk mogelijk verdelen. Daarom roepen we u op om een slogan of spreuk te verzinnen die geheel past in de sfeer van het circus. De honderd meest originele spreu ken of slogans belonen we met vier kaar,ten zo dat u met vrienden of de hele familie een plaats heeft bemachtigd in de tent die van zaterdag 17 tot en met maandag 19 mei op het Miroterrein staat. De spreuk dient te wor den ingevuld op een briefkaart die moet wor den gezonden aan de re dactie faam/vlissinger, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Kunstenares Jantien van de Kraats opende onlangs haar eigen galerie in de Middelburgse Barbaragang. Haar voorliefde voor kitsch is zo'n beetje de basis van haar werk: „Ik doe niets liever dan dingen verkitschen, de hele dag door". Marijke van Waalwijk van Doorn heeft in Middelburg de antiek- en curiosazaak Sarah geopend. „Oude keukenspulletjes, daar hou ik al jaren van", vertelt ze. Tankstation De Vrije Pomp Serooskerke is overgenomen door Bianca en Johan Wisse. „We kunnen ook in de toekomst de brandstof voor minstens een dubbeltje goedkoper aanbieden". Verder deze week: zomermode in een waterdichte tent op de Middelburgse Markt, funk- en gitaarrock in De Piek, informatie van de overheid, Cas Spijkers in de Konmar en handige van dag tot dag-overzichten. BEZOEK DE 'DE RUYTER' JAARMARKT TE VLIS SINGEN, VRIJDAG NA HEMELVAART (9 MEI) 2.000 m1. markt Groot stand werkerscon cours. 1,50 tegen inlevering gratis verstrekte bon) Volgende week is de twintigste editie van het Middelburgse Jazz festival. Bij deze Faam/Vlissinger een complete krant met overzichten van de op tredens en achtergron den van de bands. Topper van het festival is dit jaar de New Orleans- zangeres Topsy Chapman, die zaterdagavond 17 mei optreedt in de Stads schouwburg. Zondag zingt zij in de Grote Kerk tijdens een oecumenische dienst. Het Jazzfestival wordt donderdag 15 mei geo pend in de Stadsschouw burg. Vrijdag 15 mei is de traditionele kroegentocht. De monturenlijn, de Lotos Gold Collection, heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie in en buiten Europa verworven. Unieke exemplaren worden onder strenge kwaliteitscontrole met de hand vervaardigd in hei Duitse dorpje Eisingen. Worden ze goedgekeurd in de werkplaats, dan worden de monturen met een levenslange garantie aan de cliënten gepresenteerd. Dc hoogop geleide vaklieden verwerken overigens uit sluitend hoogwaardige edelmetalen zoals goud, platina en sterling zilver. Tot de vaste klantenkring van de Lotos Gold Collection behoren personen uit de wereld van politiek en cultuur, maar ook le den van koninklijke families. Zo worden al meer dan honderd jaar monturen op maat gecreëerd. De eindproducten voldoen aan de wensen van dc individuele drager en ze worden telkens aangepast aan de eisen en de smaak van de tijd. FOCUS OPTIEK B.V. Nieuwe Burg 9, tel. 0118-625310 Winkelcentrum Dauwendaele, tel. 0118-624079, Middelburg Er zijn allerlei Nederlandse woorden die een Zeeuw wel kent, maar toch niet zo gauw zal gebruiken. Dan gebruikt hij een an der woord dat ook Nederlands is en hetzelfde betekent, of hij gebruikt een omschrijving, een constructie met meerdere woorden. In beide gevallen krijgen we een 'hint' dat het woord in kwestie een naar verhouding nieuw woord is. De dialect spreker grijpt terug op de vroegere situatie, toen dat Neder landse woord hier nog niet doorgedrongen was. Een paar voor beelden en u begrijpt er alles van. Zo gebruik ik zelden of nooit het woord 'glimmen', maar blienke is voor mij heel ge woon. 'Vaak' hoor je niet zo veel, maar dikkels is echt Zeeuws. Tille komt veel min der voor dan lichte, wat pre cies hetzelfde betekent. In plaats van 'geur' gebruik ik al tijd lucht, voor bovenlangs den diek zeg ik steevast bo venover den diek. Blinken, dikwijls, lichten, lucht en bo venover werden hier oor spronkelijk gezegd, de andere vormen moeten uit andere, noordelijker delen van Neder land in het algemeen Neder lands terechtgekomen zijn. Nu nog wat voorbeelden van omschrijvingen. Gebruikt u wel eens 'stijgen' of 'dalen' Ik nooit. Dat wordt in 't Wal- chers nè boven gae of nè be- nee gae. En schraapt u de keel wel eens? Ikke nie. Ik 'aele m'n keele aoltied uut! Dalen, stijgen en schrapen zijn dus gewoon nog niet ingeburgerd in Zeeland. Het gaat hier duidelijk om een proces, want er zijn allerlei jongere mensen die bijvoor beeld wél altijd 'tillen' en 'vaak' gebruiken. Als je naar heel oude mensen luistert, wordt nog eens bevestigd dat het om een proces gaat. Een 95-jarige die ik ken, gebruikt nooit uutleie, in mijn ogen het gewone Zeeuwse woord voor uitleggen. Hij zegt altijd: uut mekaore doee. 'k dien vent uut mekaore gedae 'oe as 'n op Tuinenburg moch kom- me". Of in een wat langer ci taat: ,,Noe moe jie mien is uut mekaore doee van wien as dien 'aes is. Noe loopt 'n over 't land van Bram Janse, zömit gaet 'n onder dien draed deur en dan is 'n op 't stikje van Lu- dekuze. Is dien 'aes dan in ééns van Ludekuze Jan Zwemer

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1