Walcheren viert koninginnedag 1997 SNlIFïU GOES PEETERS 2d 'WetZeAeno, fdot GESCHENKEN\_ ,c o2bS~ ft - C DINSDAG 29 APRIL JAARGANG 99 - NUMMER 18 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Wakker gemaakt worden met klokge lui, een aubade op het stadhuis, kin derspelen op het Dorpsplein, ringrij- den op de Dam in Middelburg, een flink potje touw trekken op het voetbalveld en een denderend Oranje bal met optreden van Blof na. Dat is Koninginnedag op Walcheren. Een overzicht van de ac tiviteiten. Aagtekerke Arnemuiden PZC WEEKBLADEN faam. Domburg Gapinge Grijpskerke Koudekerke Meliskerke Middelburg Oostkapelle Oost-Souburg Ritthem Stamboom De Visser Riempjes Een nieuwe keuken is niet nodig! AA A R ZEELANDHALLEN /ee-f Moede-r-dop 'v-oor SWAROVSKI Silver Crystal Middelburg, Nieuwe Burg 8, tel. 613266 Vlissingen, Lange Zelke 26, tel. 411477 De kinderoptocht in Aagteker ke begint om 11 uur bij Basis school De Springplank. Inter Scaldis Pipes en Drums bege leiden de tocht. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch op het Dorpsplein. Vanaf 12.45 uur zijn er kinderspelen, drie kwartier later gevolgd door spelen voor de groteren. Het avondprogramma begint om 19.30 uur in Amicitia met een playbackshow voor de jeugd en karaoke. Arnemuiden kent nog de tra ditionele huizen-versier-wed- strijd: straten of blokken wor den prachtig aangekleed om elkaar de loef af te steken en prijzen te winnen. Om 7.45 uur spelen enkele blazers van Arne's Genoegen een deuntje vanaf de kerktoren. De ver sierde optocht eveneens on der leiding van Arne's Genoe gen begint om 9 uur (route Schorerstraat, Vd Moerstraat, Prinses Beatrixstraat, Konin gin Julianalaan, Oranje Nas- saustraat, Ooststraat, Prinses Margrietstraat, Oude Haven straat, Radermacherstraat, Clasinastraat, Langstraat, Markt, Noordstraat, Nieuw- straat, Westdijkstraat, Haven plein). Om 9.40 uur begint de aubade, gevolgd door een welkomstwoord van wethou der M. Strous. Tien minuten later lost PV De Voorwaarts de duiven voor een lokale vitesse vlucht. Tegelijkertijd worden ook ballonnen losgelaten. Om 10.45 uur openen enkele gemeentebestuurders de wa- terfietswedstrijden op het Ar- nekanaal. Tussen 11 en 12 uur is er een concert van Arne's Genoegen op het Havenplein. Dan zijn er verschillende spe len in het vissersdorp (bij voorbeeld straattekenen, wa- terfietswedstrijden, een snelle Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044), Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18. 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. helling, skeeler-behendig heidsspel, een spel van kin derboerderij De Klepperhoeve uit Middelburg etc). De hele dag is het museum gratis toe gankelijk. Sandra's Aerobics geeft tussen 13.15 en 15.45 uur demonstraties, net als het team van Nederlands Kam pioen motortrial Alex van den Broek. De Melody Makers lo pen de hele middag door het dorp. Vanaf 16.30 uur is er de wedstrijd 'Sterkste team van Arnemuiden', waarbij ver schillende teams kampen op onderdelen als snelle helling en vrachtwagentrekken. Om 20.30 uur begint een gezellige avond op het Havenplein, met medewerking van kleder drachtvereniging Ons Boeren- goed, illusionist Tonny Wilson en spectaculaire stunts van Motortrialteam Alex van den Broek. In Domburg luiden de klokken om 9 uur. Een uur later is het tijd voor zingende schoolkin deren en een toespraak. Om 10.30 uur wordt er op de straat getekend en aan het be gin van de middag (13 uur) is er een muzikale optocht door Domburg. Om 14 uur begint de spelenkermis voor jong en oud. Twee uur later is er een spectaculaire stormbaan in het dorp opgesteld. Om 17 uur wordt er gekostumeerd auto-getrokken. De playback show (17.30 uur) kondigt de feestavond in de tent aan. De christelijke oranjevereni ging Gapinge bestaat zestig jaar en pakt daarom dit jaar extra uit. Traditiegetrouw is er de wedstrijd 'huis versieren', waarbij er prijzen zijn voor de drie mooist versierde huizen. Kinderen verzamelen zich rond 9 uur op het schoolplein, waar kleuters een reuze schil derij maken en de onderen bovenbouw hutten maakt. Om 10.30 uur is er met Veeres Ge noegen een muzikale rond gang door het dorp, waarna ballonnen opgelaten worden. De fietspuzzeltocht begint om 13.30 uur bij het verenigings gebouw en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Een half uur later is het tijd voor een heuse barbe cue. In het verenigingsge bouw wordt Koninginnedag 1997 afgesloten met een op treden van de Smarties (zang/toneel) met Rad van Avontuur. Muziekvereniging EMM uit Serooskerke houdt om 9 uur een muzikale rondgang door Grijpskerke. Omdat de Oranje vereniging zestig jaar bestaat is het thema van de verkleed wedstrijd dit jaar '60 jaar Oranjevereniging'. Rond 10 uur beginnen de kinderspelen in het dorp. Drie uur later is het de beurt aan volwassenen tijdens de vierkamp. Het Julia na Blaas Orkest treedt om 16 uur op. De avond wordt be gonnen met een playback- wedstrijd (19 uur). Vanaf 21 uur is er een feest in de tent met medewerking van Rio Grande. Burgemeester van Veere A.C. de Bruijn opent het Koude- kerkse Oranjefeest om 8 uur met een glas Oranjebitter. Herauten te paard wekken de dorpsbewoners vanaf 8.15 uur. Onder muzikale begelei ding van Harmonie Voor waarts trekt het dorp om 9.30 uur naar Der Boede. Een kwartier later kunnen kinderen uit de bovenbouw deelnemen aan een vossenjacht, terwijl verschillende teams het tegen elkaar opnemen in een voet baltoernooi. Vanaf 14 uur is er op het Dorpsplein spektakel voor jong en oud. Een Vlaam se kermis met spelletjes, een mini playbackshow en een feestelijke rondrit door het dorp per paardentram. Straat orkest Euponia uit Goes zorgt voor de muzikale omlijsting. Een Koudekerkse Koninginne dag zonder touwtrekken is niet denkbaar. Rond 14.30 uur nemen de eerste ploegen het tegen elkaar op op het veldje bij de Hervormde Kerk. Vanaf 19.30 uur nemen de sterkste personen van straten, vereni gingen etc. het tegen elkaar op. Vanaf 14 uur bestaat de mogelijkheid om het dorp ook eens vanuit de lucht te bekij ken. Vanaf het voetbalveld van VCK zijn er rondvluchten per helikopter. De Koninginne dag wordt in stijl afgesloten met een optreden van de Zeeuwse band Blpf in de feesttent. Toutages speelt in Café Dorpzicht. In Meliskerke begint Koningin nedag om 10 uur, wanneer kinderen van basisschool De Zeester elkaar ontmoeten in Ons Huis. Daarna is er voor de oudste kinderen een vrijmarkt met zelf gemaakte of gebak ken artikelen en oude of over complete spullen. Rond 13.30 uur is er een zeskamp. De middag wordt rond 17 uur af gesloten met een spelletje touwtrekken. In de zaal van Ons Huis is vanaf 20 uur een gezellig samenzijn met muziek en Rad van Avontuur. De mu ziek wordt verzorgd door Take a Break uit Roosendaal. Middelburg viert al een aantal jaren Koninginnedag met een openlucht film op de Markt. Dit jaar wordt Independance Day getoond. Deze film laat zien wat er gebeurt wanneer er ineens enorme ruimtesche pen boven de aarde verschij nen die de aarde dreigen te vernietigen. Gevechtspiloot Will Smith steelt de show door zijn ironische humor. Op 4 juli worden de Aliens over meesterd. Daarom heet die dag voortaan Independance Day. Een ra zendsnelle actiefilm die om 21.30 uur begint. De dag be gint echter al om 9 uur, wan neer leden van scouting Mid delburg de vlaggen hijsen. De Middelburgse burgemeester houdt een openingstoespraak vanaf het bordes van het Stadhuis. Vanaf 10 uur kun nen kinderen van het basison derwijs terecht op de Markt voor de kinderspelen. Op het Damplein zijn ruiters van de ringrijdersverenigingen Mid delburg, Nieuwen Sint Joos- land en Arnemuiden aan het ringrijden (tussen 9.30 en 17 uur). Vanaf 13.30 uur is er een monumentenwandeltocht van MTV '69 over afstanden van vijf en tien kilometer. Tussen 14.30 en 16 uur treedt kinder circus Hogerop op op de Markt. Op het Abdijplein wordt vanaf 14 uur een traditioneel con cert gegeven door de Juliana Blaaskapel, het Middelburgs Muziekcorps en Brassband Onda. Om 19 uur is er een ballonoptocht die op de Markt begint. Drie kwartier later is daar een muzikale show, waaraan slagwerkgroep Basu- Foto Ruben Oreel ra, Johan Friso, Inter Scaldis Pipes and Drums, Onda, Julia na en Blue Spirit hun mede werking verlenen. Het traditio nele Oranjebal wordt vanaf 20.30 uur gehouden in Café Alassio. Jongeren kunnen te recht op het Hof van Tange, waar drie regionale bands laat optreden. Oorspronkelijk zouden deze bands in jongerencentrum Midgard optreden, maar door de sluiting van vorige week is uitgeweken naar een open- ucht locatie. Vanaf 15 uur zijn er optredens van Trouble in Paradise, Excel en Uppercut. In de Middelburgse wijk Dau- wendaele is er om 9.30 uur een lawaai optocht met zelf gemaakte muziekinstrumen ten. Om 10 uur vertrekt de op tocht met versierde fietsen. Van 10.30 tot 12 uur zijn er kinderspelen, 's Middags is het winkelcentrum gevuld met een kleedjesmarkt en een flip- po beurs. De wijkvereniging Zuid houdt vanaf 20 uur haar jaarlijkse Koninginnebal in het Zuiderbaken. Er wordt ge danst op muziek van de band Splendid. Ook in de dorpen wordt Ko ninginnedag gevierd. In Oost kapelle begint het programma om 8 uur met klokgelui. Na een reveille vanaf de toren is het om 9 uur tijd voor de op tocht, die dit jaar in het teken staat van het Wilde Westen. Bijzonder is de onthulling van de nieuwe Oostkapelse vlag rond 10.15 uur. De vlag wordt een kwartier later weer gehe sen terwijl Crescendo het Wil helmus speelt. Daarna begint het feestgedruis pas goed met een mini-zeskamp, kinderspe len, zeskamp, ponyrijden, ju nioren spelen en zelfs oude ren spelen. Het avondpro gramma begint met een play backshow. Na de pauze met verloting is er een disco met een optreden van de band Ex- pose, afgewisseld door disco boys The Juke Box. In Oost-Souburg zijn er de he le dag activiteiten voor jong en oud. Om 9 uur begint de lawaai optocht vanaf het Oranjeplein (route Doornlust- straat, Beciusstraat, van Vis- vlietstraat, Buteuxstraat, San- dersestraat, Louwersestraat, Zeewijksingel, Sandersestraat, Nieuwstraat, Vlissingsestraat, Karolingenbaan, Oranjeplein). Drie kwartier later beginnen daar ook de kinderspelen. Er is een springkussen en er zijn demonstraties kaarten maken. Om 10 uur is er een playback show, een half uur later een tekenwedstrijd in zaal Reho- both. De groepen acht van de basis scholen hebben rond 12 uur een EHBO-wedstrijd, terwijl tegelijkertijd een vrijmarkt voor kinderen tot en met veer tien jaar begint in de Rit- themsestraat. Daarna is het tijd voor verschillende spelen als spijkerbroekhangen, het gladiatorenspel en koemei ken. Om 13.30 uur is er een skeelerwedstrijd voor basis school kinderen. Dios en Astrow demonstreren om 14 uur hun kunnen. Mo dellenbureau Souplesse houdt modeshows om 14.30 en 16 uur. Om 15.15 uur is er een concert van Vlijt en Vol harding. Om 17 uur begint de optocht met versierde fietsen en verklede kinderen (route Oranjeplein, Burgemeester Stemerdinglaan, Lekstraat, Gouwestraat, Amstelstraat, Lingestraat, Grevelingestraat, Hontestraat, Lekstraat, Burge meester Stemerdinglaan, Oranjeplein). Het traditionele Oranjebal begint om 20.30 uur in buurthuis De Zwaan. Bij buurthuis De Schuur klinkt vanaf 11 uur muziek. Daarna worden er gezamenlijk fietsen versierd. De optocht door de Witte Wijk begint rond 13 uur. Een uur later is er een optre den van een poppentheater, om 15 uur beginnen er kinder spelen. Ook is er een 'ver- kleed-lawaai-optocht', die om 16.15 uur begint. Vanaf 16.45 uur is er een kinderplayback- show. De avond staat in het teken van een lampion op tocht (19 uur) en het Oranje bal (20.30 uur). Ritthem begint Koninginne dag 1997 om 9 uur met een rondgang door het dorp van verklede kinderen. In de Dorp straat zijn aansluitend kinder spelen. Vanaf 13.30 uur is er een vierkamp in het dorp, om 16 uur gevolgd door een oriëntatierit voor auto's, mo toren en fietsen. Muziekver eniging Onda geeft een con cert om 19.30 uur. Een half uur later beginnen de touw trekwedstrijden. Om 20.45 uur loopt het dorp uit voor een lampion optocht. Vanaf 21 uur is er een drive inshow in Ons Dorpsleven. vervolg op pagina 11 Voorbereiding op het Oranjefeest in Arnemuiden Foto Ruben Oreel Ab Gideonse uit 's Gravenzande is op zoek naar ge gevens over de stamboom van de familie De Visser. Hij is nu ongeveer een jaar op speurtocht, maar zijn bronnen beginnen - zoals hij dat schriftelijk mee deelt - op te drogen. „Ik ben met name egeinteres- seerd in gegevens die buiten de openbare periode vallen", meldt de Zuidhollander. Onder 'openbare pe- riode'wordt verstaan geboortes na 1902, huwelijken na 1912 en overlijdens na 1940. De Visser is vooralgeinteresseerd in plaatsen waar feiten zich hebben afgespeeld en gegevens van aan getrouwde familieleden en namen van hun ouders. Ook gegevens van familieleden die Walcheren heb ben verlaten zijn welkom in 's Gravenzande bij Ab Gideonse (0174-412023). 'as je toch gin nist zou wi zou je dan toch moete leie vö méns en veugel zou dat toch be'elpe weze, zou je zeie! Dit gedichtje, dat ik vond op een vodje pa pier in m'n verzameling eigen schriefsels, is ge baseerd op twee dubbe le betekenissen. Ik ver onderstel in de eerste plaats dat de lezers we ten dat het woord nist (nest) ook gebruikt wordt voor 'bed'. Dat is niet alleen Zeeuws, dat is ook gewoon Neder lands. Maar alleen Zeeu wen snappen het 'grap je' waar het gedichtje eigenlijk om draait. Leie betekent in het Zeeuws namelijk zowel 'liggen' als 'leggen'. Het ge dichtje brengt dat feit boven water. Een veu gel heeft een nist nodig om te leggen (eieren), een mens om er in te liggen. Een ongetwijfeld veel ouder rijmpje leerde ik zo'n 25 jaar geleden bij het spelen van het spel pot en bure: twi potten overzotten, twi buren overzuren! Pot en bure is een heel simpel spel, dat je speelt met twee dobbelstenen en ieder even veel centen. Wie een zes gooit, doet een cent in de pot, wie een één gooit, geeft een cent aan degene die na hem gooit, dus de bure. Het rijmpje gaat dus over het gooien van dubbel zes en dubbel één. Met de spelregels op zich heeft het niets te maken: over zotten en overzuren staan er alleen om het rijm. Of toch niet 'Zuren' of 'zeuren' is een oud Vlaams woord voor valsspelen. Volgens het Zeeuws Woordenboek is zu ren ook op Westkappel nog lang bekend geweest. Het woord is nauw verwant met 'zeuren'. Ze komen allebei van een woord dat 'zachtjes ko ken' betekent en dat we nu nog terugzien in sudderen. Ie mand die zeurt, suddert als het ware maar voort. Uit de zeurder, dus een vervelend persoon, ontwikkelde zich de betekenis 'vals spelen'. Da's ook vervelend (net zöas leie zonder nist.) Jan Zweme Maak kennis met de PORTAS renovatie Uw keuken is PQDTKy nog functio- neel. maar ze bevalt u niet meer PORTAS renoveert met nieuwe front- delen, in tal van varianten en dessins. Voor- deliger dan u denkt. Wij renoveren ook deuren en trappen Bel ons! PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168 335002 mtMVERHUUR 0164-257521 INFO 0164-235916 DE GEZELLIGSTE R0)AAAElMARkfT VAN NEDERLANP Middelburg is verrijkt met een speelclub. Eigenaar Simon Schreefel van De Joker: „Nu kan iedereen hier in Zeeland een gokje wagen". Videokunst is een nieuw fenomeen voor het kunste- naarsgilde. De Vleeshal toont werk van Kendell Geers, waaruit de passie voor de dood zou kunnen worden afgeleid. In het Middelburgse crematorium kunnen voortaan uitgebreide koffietafels worden besteld. Het echtpaar Leo en Ria Markusse pacht het hore- ca-gedeelte van de gemeente: „Een crematie is na tuurlijk ook vaak een familie-renie". Een hele pagina woonideeën

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 1