"date h - c f René Froger: 'Als de Zeeuwen gaan, gaan ze goed' sssss f aam vlissinger GÉ WINKELSTAD '94 -o WE Hl EBBEN ZEAL! r i' fëiÈSÈ Vijftienjarige samenwerking gevierd met concert Lange Jan-Project in teken van verzoening VERVROEGDE AFSLUITING NIEUW MOONLIGHT-SHOPPING WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Ilona van Belzen beloond Veldnamen (2) Marco Evenhuis René Froger houdt van Zeeland. Ooit, twintig jaar geleden, kwam hij naar Wolphaarts- dijk voor een fiets vakantie. Deze zo mer hoopt hij met zijn boot de Zeeuwse havens aan te doen. Zaterdag 10 mei treedt de populaire zanger op in de Goese Zeelandhal len. ...in bijna alle grote Zeeuwse plaatsen gestaan. ...bekend zijn hoort gewoon bij mijn werk... Manifestatie Dialoog in het Donker PZC WEEKBLADEN f aam vltóMker Twee zaken Kamermuziek Solofluitisten ipÊÉi&^ "Nieuwe" deuren zonder timmer- of breekwerk! PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 Weer en Wind Wittem's Winkel In verband met Koninginnedag dient kopij voor de editie van dinsdag 29 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste in levertijd van matariaal voor: redactie is donderdag 24 april 12.00 uur advertenties is donderdag 24 april 17.00 uur op zaterdag 26 april WOENSDAG 23 APRIL 1997 faa JAARGANG 99 - NUMMER 17 M St. Janstraat 20A Middelburg, 01 18-637137 DE NIEUWE AJAX TENUE'S (uit thuis, in alle maten Meester Joop van den Berg overhandigt de pop in Surinaam se kleding aan llona van Belzen. llona van Belzen heeft een pop in Surinaamse kledij ont vangen van het Zeister Zendingsgenootschap. Zij en haar medescholieren hadden meegedaan aan een kleur- wedstrijd van het genootschap. Meester Joop van den berg overhandigde de pop aan de leerling van groep 7. Uiteraard werd eer een feestelijk tintje gegeven aan de overhandiging. Het Zeister Zendingsgenootschap zet zich wereldwijd in. In zijn doelstelling staat onder meer dat met woord en daad hulp moet worden gegeven aan kansarmen, achtergestelden en hulpelo zen. Volgens het genootschap zet de Prins Willem Alexander- school in St. Laurens zich „met hart en ziel in" voor het werk onder straatkinderen van Suriname en Nicaragua, llona van Belzen kleurde een tekening waarop straatkinderen achter een schutting voetballen. fl jBy yjJöj 1 ij - .<r%' - r Aan de Walcherse veldnamen valt indirect goed af te le zen hoe het land en z'n bewoners in elkaar steken. Ten eerste kom je tal van namen tegen als 't 'ollebollige wei tje,'de Welziengse moeren en 't 'oge stik van Jan van Piete. Dergelijke namen zeggen veel over de bodemgesteldheid in het Walcherse van voor de inundatie. Ook waren er op Walcheren in tegenstelling tot de Bevebnuen en Zeeuws-Vlaanderen maar weinig percelen met het voor- of achtervoegsel polder. Logisch, als je bedenkt dat ons eiland vooral uit één grote polder bestaat. Hoewel, namen als 't pol derweitje en 't polderstikje kom je meer dan eens tegen. De sa menstellers van de veldnamenboeken halen een schrijver aan, die uitlegt dat „door de plattelandsbevolking op Walcheren nog dikwijls een aan één eigenaar behorend complex percelen, in gesloten door wegen of waterleidingen ook een poldertje wordt genoemd". Aan de bijna ontelbare percelen, die naar een eige naar of gebruiker zijn vernoemd, lezen we een typisch trekje van de Walcherse bevolking af. Samen met de Veluwenaar schijnt de Walcherenaar van alle Nederlanders het best op de hoogte te zijn van allerhande familieverbanden en stamreeksen uit de mondelinge overlevering. En daar bovendien de meeste waarde aan te hechten! Een wat minder concrete, aan de reali teit gebonden manier van benoemen komt in deze streken dan ook weinig voor: het benoemen van percelen aan de hand van oude verhalen en legenden die met een bepaalde plaats ver band houden. Onder Arnemuiden kent men bijvoorbeeld 't tö- verbruggetje, bij Koudekerke liggen de percelen de kwaaie 'ek- se en 't töverpad moet u onder Ritthem situeren. Rond een Noord-Frans dorpje wat ik tamelijk goed ken, liggen bijvoorbeeld tal van percelen met namen als Ie mort homme (de dode man), Ie loup perdu (de verloren wolf), Ie ban des amants (de geliefden in ballingschap) en la source des sorcière' (de heksenbron). Dergelijke veldnamen spreken op een heel an dere manier tot de verbeelding dan de Walcherse. „Wat ik zo mooi vind aan Zee land? Het is hier zo lekker uit gestrekt. Toen ik een jaar of twaalf, dertien was ben ik eens met kennissen op fiets vakantie geweest in de buurt van Wolphaartsdijk. Ik kan me daar niet echt heel veel van herinneren, het is ook zo lang geleden. Eén ding weet ik wel nog: om een leuke fietsvakantie te hebben moet je de wind in de rug hebben. Wat kan het hier waaien, zeg", grapt de zanger. „Trou wens, mijn eerste radio-op- treden heb ik ook gedaan in Wolphaartsdijk. In een pro gramma van Jan Rietman. Toen was ik nog helemaal niet zo bekend. Er was een ar tiest uitgevallen en ze belden mij of ik op stel en sprong wilde invallen. Ik moest met een noodgang naar Zeeland rijden om die uitzending te halen. Het enige dat ik me er verder nog van kan herinne ren is dat ik op de terugreis verschrikkelijk lekkere-paling heb meegenomen. Ik ben na melijk een geweldige liefheb ber van alles dat vis is". Ook tegenwoordig is René Froger nog regelmatig voor concerten in Zeeland te vin den. „In Goes heb ik gestaan. In Middelburg, Hulst. En Vlis- singen natuurlijk. Daar heb ik best vaak opgetreden. Men sen zijn hier een stuk nuchter der dan in de rest van het land, heb ik gemerkt. Nuch terder en terughoudender. Maar als ze eenmaal gaan, gaan ze ook helemaal", weet hij uit ervaring. ,,'t Is een beetje zo'n houding van: laat maar eens zien wat je kan. En als het eerste schaap dan eenmaal over de dam is wordt het meestal bloed ge zellig". Froger is van plan zijn René Froger: „Ik ben er vorig jaar achter gekomen dat je helemaal niet naar het buitenland hoeft om een leuke vakantie te hebben". zomervakantie dit jaar in Ne derland door te brengen. „Ik ben er vorig jaar achter geko men dat je, als het in Neder land mooi weer is, helemaal niet naar het buitenland hoeft om een leuke vakantie te heb ben. Ik heb een hele mooie boot waar ik graag opzit en ben daarmee regelmatig te vinden in Friesland. Zelf woon ik bij het IJsselmeer en daar vaar ik ook regelmatig. Maar in Zeeland zijn voor mij nog veel onbekende stekken. En ik heb veel goeds gehoord over Port Zélande. Het moet daar heel mooi zijn. Dus heb ik me voorgenomen dit jaar mijn vakantie in Zeeland te vieren". De zanger wordt in vrijwel overal in Nederland onmiddel lijk herkend. Toch is dat voor hem geen reden om zijn va kantie elders te vieren. „Ik ben heel gemakkelijk met mensen. Wi| wil weten hoe een blinde zich voelt, kan van dinsdag 29 april tot en met donderdag 8 mei terecht aan boord van de Augusta die ligt afgemeerd aan de Loskade in Middelburg. Daar wordt dan de manifestatie: 'Dialoog in het Donker' ge toond. De tweede burger van Middelburg, loco-burgemeester P.M. Bruinooge, opent de tentoonstelling op die eerste dins dag in de namiddag. Een aantal blinden organisaties heeft de manifestatie onder de hoede van het Oogziekenhuis Rotter dam op poten gezet. De opzet van Dialoog in het Donker is eenvoudig. De bezoe ker krijgt bij de ingang een witte blindenstok en gaat onder begeleiding van blinde gidsen in kleine groepen op expeditie. Jong en oud kan daaraan meedoen. De groepjes blijven on geveer drie kwartier in totale duisternis. En dan blijkt dat er ook zonder dat iemand zijn ogen kan gebruiken heel wat te beleven valt. In een park bijvoorbeeld, meldt de organisatie. Diverse structuren van gras en zand zitten onder je schoenen, dieren geluiden, een stromend beekje, echte struiken en planten. De gids waarschuwt als niemand meer verder kan met de aanbeveling: „Voelen, voelen". Aan het einde van de tocht belanden de bezoekers aan de manifestatie in de bar. „Waar is het glas en wat staat er op de kaart en hoe moet ik betalen"', zijn de vragen die onmiddel lijk worden gesteld, doch inzicht geven in hoe een blinde zich moet voelen in de wereld van zienden. In de bar krijgen de bezoekers ook de kans om vragen te stellen aan de blinde be geleider. Daardoor ontstaan levendige gesprekken en op grond van die er ervaring is ook de titel Dialoog in het Don ker ontstaan. De manifestatie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur en op de zondag van 11 tot 18 uur. ledereen kan bij me binnenko men. Dat hoort ook gewoon bij mijn werk", vindt hij. „Ik moet niet zeuren over het feit dat ik een bekende Nederlan der ben. Dan zou ik alles voor Jan met de korte achternaam gedaan hebben. En je moet het natuurlijk ook een beetje zo zien: als ik op vakantie ben, zit ik op de boot. Dan is het toch al een stukje moeilij ker voor mensen om me te herkennen of bij me te komen. En er zijn altijd wel plekjes waar het lekker rustig is". Op dit moment toert René Froger door Nederland met zijn show 'The Illegal Romeo Tour', ge noemd naar zijn laatste cd Ille gal Romeo. Zaterdag 10 mei treedt hij op in de Goese Zee- landhallen. „Ik vind het -echt heel leuk in grote zalen te spe len", vertelt hij. „Alhoewel het niet altijd even gemakkelijk is. Je moet ook echt rekening houden met de grootte van een zaal: je bewegingen moe ten groter zijn en je moet wat langzamer praten bijvoor beeld. In september komt er een nieuwe cd van me uit. Daarna wil ik ook weer eens in wat kleinere zalen gaan spe len". Over die nieuwe cd wil hij nog niet zoveel kwijt. „We hebben nog geen naam ervoor. Meestal ontstaat er een soort werknaam terwijl je met een cd bezig bent. En negen van de tien keer wordt die werk naam ook de titel van de cd. Maar we weten het gewoon nog niet. Wat ik wel kan zeggen is dat het weer een echte oude ver trouwde René Froger-schijf wordt. Nee, niet meer swin gender of juist meer ballads. Zo bedoel ik het niet. Ik heb het meer over het gevoel: we gaan back to the roots met dit album. Wacht maar af". Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686), A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen tax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18. 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- hulsbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Marianne Boer en Maurice Heugen vieren hun vijftienja rige samenwerking met een concert op zondag 27 april in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Het concert zou te vens een presentatie moeten worden van hun eerste cd op het label Etcetera. Maar of dat zal lukken was vorige week nog niet zeker. „Mensen kunnen er wel op inteke nen", belooft de 28-jarige pianiste. De een jaar jongere Maurice Heugen is sinds 1993 als solo fluitist verbon den aan het Orchester der Oper in Zürich. Marianne Boer verzorgt soloconcerten. Ze is regelmatig te gast in binnen- en buitenlandse concertzalen. Boer en Heugen vormen sinds 1981 een hecht duo. Beide Vlissingers vonden el kaar op de Zeeuwse muziek school. Samen ontvingen ze in 1988 de aanmoedigings prijs op het gebied van Kun sten en Wetenschappen in Zeeland, twee jaar later de Sweelinck Kiwanis prijs voor fluit-piano duo's en in 1991 de Rovere d'Oro op het inter nationale kamermuziek con cours in San Bartelomeo al Mare in Italië. Samen maken ze ook deel uit van het Marti- nu-ensemble in de bezetting fluit, viool, cello en piano. Op veertien en vijftienjarige leef tijd maakte beide Zeeuwen hun radio debuut in de Spie gelzaal van het Amsterdams Concertgebouw. De kern van het optreden is aanstaande zondag om drie uur 's middags in het Arse naaltheater niet helemaal dui delijk. Volgens Marianne Boer - haar muzikale maatje zit nog in Zwitserland - legt uit dat het eigenlijk om twee zaken gaat. Op de eerste plaats de vijftienjarige samenwerking op muzikaal gebied, maar ook het feit dat ze een eerste cd hebben uitgebracht is toch een zaak om even bij stil te staan, oordeelt de concertpia niste. „Want wat we hebben opgenomen is vrij origineel werk. Het bestaat uit werken die nog nooit eerder zijn op genomen". Pratende met Marianne Boer blijkt al vrij snel dat het opne men van een cd met klassieke muziek geen sinecure is. „Vrijwel alle populaire werken van bekende componisten zijn opgenomen door mensen met internationale naam en faam. Wat wij nu hebben op genomen zou je kunnen zien als een collectors-item. Alle werken zijn van Zwitserse componisten. En dat is nog nooit vertoond. Bovendien zijn er nogal wat hiaten in de geschiedenis van werken voor fluit en piano. Dat dit is gebeurt heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Mauri ce in Zwitserland werkt". Ook wordt een fluit-piano-duo nog al eens vrij snel in een hokje geplaatst. Zo van: „Het is modern en zal wel heet vir tuoos zijn, maar is geen ka mermuziek". Ze bestrijdt het bijna fel. „Met het program ma in het Arsenaaltheater be wijzen we juist het tegendeel. Op zich hoeft deze muziek ab soluut niet onder te doen voor t andere kamermuziek. Als mensen het horen zullen ze mijn stelling beslist onder schrijven. We hebben er van alles ingestopt". Tegemoet komen aan wat mensen willen, dus commer cieel bezig zijn, is een belang rijk uitgangspunt bij de keuze van het repertoire dat Marian ne Boer kiest. Overigens niet alleen als pianiste van het duo met haar stadsgenoot, maar ook als soliste zet ze werken op haar repertoire die de mogelijkheid bieden voor een goed belegde boterham. „Ik heb met nog niet gespe cialiseerd in een bepaald gen re. Als ik avant garde moet spelen doe ik dat net ze graag als Chopin of Beethoven. Of ik me ooit zal specialiseren weet ik niet. Misschien komt er ooit eens een moment waarop ik een bepaalde rich ting insla, maar zoals het nu gaat vind ik het prima. Ik heb regelmatig werk, zowel hier in Nederland als in het buiten land". In elk geval zal het duo nog wel een tijdje blijven be staan. In de loop der jaren is een meerwaarde gegroeid die veel samenwerkende muzi kanten missen. Marianne Boer: „Wat heel belangrijk is, is dat we de kans hebben ge had om ons te ontwikkelen in een leeftijd die voor het ver dere leven heel belangrijk is. Maurice was twaalf en ik der tien toen we begonnen. Je zou kunnen zeggen dat we el kaar ook een beetje gevormd hebben. Als hij een noot op een bepaalde manier speelt, weet ik bijna exact wat hij be doelt. En zo kunnen we sa men tot een optimaal resul taat komen. En als het dan eenmaal staat, is het echt kic ken". Voor Maurice zelf heeft ze alle respect. „Kijk", zegt ze bijna opgewonden. „Als Maurice iets wil, doet hij er alles voor om het te bereiken. Voor hem is in eerste instantie geen boom te hoog. Toen hij afstu deerde aan het Sweelinck Conservatorium besefte hij dat er in Nederland slechts een handvol solofluitisten bij orkesten wordt gevraagd en dat de zittende fluitisten jong waren, dus voorlopig niet van hun stoel zouden vertrekken. Hij koos gelijk voor het hoogst mogelijke en sollici teerde naar een baan bij het grootste opera huis in Euro pa, dat in Zürich. En... hij werd in dienst genomen. Je mag gerust weten dat als ik dat zie ik ook een beetje trots ben. Bovendien heb ik er ook voordeel aan. Kortgeleden hebben we nog in dat Opera- haus een concert gegeven. Bomvol wat het er. En toen we deze cd hadden opgenomen voor het label Et cetera, regelde Maurice gelijk dat er dan ook maar een tweede moest komen". Zondag speelt het duo dus een concert voor eigen pu bliek. Het begint om 15 uur en er zal werk worden gespeeld van Roesgen- Chamion, Kuhlau, Feld, Ar- rieu, Saint-Saens, Durand en Taffanel. Alleen het muziekstuk van Roesgen- Champion staat op de cd. De ene drogisterij sluit, de ander wordt geo pend. Margot en Rinus Traa denken in de Lange Delft goed zaken te kunnen doen. Wie een gokje wil wagen kan nu terecht in de Lange Noordstraat in Middelburg alwaar De Jo ker is geopend. De Walcherse rockformatie The Per treedt op in De Piek. Vrouwenpolder opent het toeristenseizoen met twee Vrouwenpolderse dagen. Het moet dave rend worden met allerlei optredens en vermaak voor jong en oud. Onder de titel Lange Jan project wemelt het tussen 1 mei en 11 september weer van de activiteiten onder Lange Jan, de Koor kerk en de Wandelkerk. El ke donderdag is er in die periode een middag gebed van 13 tot 13.20 uur, een miniconcert vanaf 15 uur, exposities, een koffiehoek, een leestafel met allerlei onderwerpen en de Derde Wereldwinkel. De kerken en de Lange Jan zijn dage lijks open voor het pu bliek. Het Lange Jan-Project resul teert onder de Raad van Ker ken in Middelburg en begon in 1989. Het was op de eerste plaats bedoeld als ontmoe tingsplaats voor vakantiegan gers, in een omgeving waar kerk en cultuur dicht tegen el kaar aanleunen. Een groep van 140 vrijwilligers verzorgt sindsdien op de donderdagen allerlei activiteiten waaronder wisselende tentoonstellingen, zoals vorig jaar in samenwer king met de Stichting Synago ge Middelburg. De concerten worden verzorgd door wisse- lende muzikanten. Het kan de ene keer een orgelconcert zijn, maar piano en vioolconcerten kunnen ten gehore worden gebracht. De eerste tentoonstelling heeft de titel Psalmen en toont werk van schilder Anne ke Kaai-van Wijngaarden. De ze expositie duurt tot en met 19 juni. De schilderes heeft emoties uitgebeeld op plexi glas uit het leven van mensen in relatie met God. Het mid dag gebed staat dit seizoen in het teken van 'verzoening'. Tij dens de diensten wordt ook gemusiceerd. 1' Maak kennis met de PORTAS renovatie Als uw deuren K3£"^DTk C" versleten zijn. I heelt PORTAS de oplossing. Uw deuren en deur kozijnen worden weer "nieuw", zonder lawaai of vuil. Veel varian ten in wit of PORTAS des sins Wij renoveren ook keukens en trappen Bel ons! Saint James in Middelburg Pottenmarkt 22, Middelburg Lentébriesje 24/ 25 april 10.00 - 21.00 uur 26 april 10.00-17.00 uur Dam 61, Middelburg Marianne Boer: „Als Maurice iets wil, doet hij er alles voor EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur op de extra koopavond woensdag 30 april GRATIS Koninginnedag PARKEREN winkels gesloten

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1