Verontwaardiging over sloop bunker Koudekerke faam/vlns Voorlezen heeft altijd iets magisch Redactie verhuisd VERVROEGDE AFSLUITING NIEUWE COLLECTIE P0TTENMARKT 10, MIDDELBURG MOONLIGHT-SHOPPING KORTE GEERE 17, MIDDELBURG Walchers landfront uniek Cinema wil meer bekendheid <yS n e. WOENSDAG 16 APRIL 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 16 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN T2 Aby "«PP3 TRUIEN t T-SHIRTS LANGE EN HALF LANGE TRAININGS BROEKEN TRAININGSPAKKEN De redactie van de Faam/Vlissinger is onlangs verhuisd naar het PZC-hoofdkantoor in Vlissin- gen. Ons nieuwe adres: Redactie Faam/Vlissin ger Postbus 18 4380 AA Vlissingen Telefo nisch zijn we te bereiken op de nummers 0118 - 484 275 en 0118 - 484 276. Faxnummer 0118- 472404 ^(jgWD Z0MERC0UECTIE- VOORVERKOOP!! GROTE VOORRAAD!! DAMESSTRETCH DIV. JEANS SWEATERS ZOMERJACKS In verband met Koninginnedag dient kopij voor de editie van dinsdag 29 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van matariaal voor: redactie is donderdag 24 april 12.00 uur advertenties is donderdag 24 april 17.00 uur op zaterdag 26 april ZOMERCOLLECTIEVOORVERKOOP!! GROTE VOORRAAD SWEATERS T-SHIRTS STRETCH SHORTS i JEANS LEGGINGS KINDERJEANS (maat 140 t/m 176) LET OP! VERKOOP T/M 3 MEI A.S. PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 door Joep Bremmers PZC WEEKBLADEN faam/vil ssmger Magisch Moeilijk Door Ellen Erkens LET OP UW BRIEVENBUS! KonMar *94 St. Janstraat 20A Middelburg. 01 18-637137 Van watersnoodramp tot visvrouwen in klederdracht. Het Nederlands Filmarchief bracht onlangs de video 'Westerschelde 1924-1965' uit. In de oude kern van Middelburg is onlangs De Gouden Kandelaar geopend. Eigenaresse Pamela Bart: „Ik had antiek altijd als hobby". Verder deze week: Mondhygiëniste opent zaak in West-Souburg, Marskramer in winkelcentrum Dauwendaele, de nationale zwemvierdaagse, korte informatie en handige van dag tot dagoverzichten. De Nieuwe gemeente Veere, de gebundelde plattelandsgemeente op Walcheren, hebben vanaf deze week elke 14 dagen een voorlichtingsrubriek. ALLES EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur op de extra koopavond woensdag 30 april GRATIS Koninginnedag PARKEREN winkels gesloten V Uw oude radiatoren verdwijnen uit het zicht! Maak kennis met de PORTAS renovatie ALLES 2 STUKS ij renoveren ook deuren en keukens. Bel ons De bunker op het terrein van bouwbedrijf Flipse maak te in de Tweede Wereldoorlog deel uit van het land- front Vlissingen. Dit landfront bestond uit een gracht waarlangs flankerend bunkers met een pantserafweer- geschut of mitrailleur gebouwd waren. Op plaatsen waar geen gracht gegraven kon worden werden be tonnen drakentandversperringen of een anti-tankmuur gebouwd. In het landfront waren veertien bunkers met pantserafweer- geschut en vijftien bunkers met een mitrailleur gebouwd. In de jaren na de oorlog zijn slechts drie bunkers gesloopt. De bunker die momenteel gesloopt wordt was uitgerust met een mitrailleur en bood daarnaast onderdak aan het bedienend personeel en een voorraad munitie. Behalve Vlissingen waren in de Tweede Wereldoorlog tal van havensteden uitgerust met een landfront. Door de naoorlog se expansie van veel van deze steden is er echter niets meer van de verdedigingslinie terug te vinden. Het landfront van Vlissingen wordt algemeen gezien als de best bewaard ge bleven linie. Niet alleen zijn bijna alle verdedigingswerken nog aanwezig maar het onderlinge verband tussen de bun kers en de gracht in nog prima zichtbaar. De Stichting Cinema Middel burg is op zoek naar een loca tie met twee zalen. Volgens de stichting is dat nodig om een breder publiek te kunnen ont vangen. Een goed bezochte film kan dan bijvoorbeeld ge prolongeerd worden, waar door meer centen in het laatje komen. Op dit moment kan het filmhuis niet zonder finan ciële steun, ondanks een ver hoging van het aantal bezoe kers in 1996 ten opzichte van 1995. Dat staat allemaal in de nota Cinema Middelburg op weg naar 2000 die vorige week werd gepresenteerd In die no ta wordt uit de doeken gedaan hoe de Cinema meer onder de aandacht van het publiek kan worden gebracht. Ze wil daar voor meer contacten gaan leggen met maatschappelijke en culturele organisaties op Walcheren. Die kunnen dan bijvoorbeeld een zaal huren om zelf een film te draaien. Daarnaast wil de stichting meer publiciteit rond haar film gebeuren, zodat het theater meer bekendheid krijgt in de omgeving. De stichting voegt er wel aan toe dat ook in de toekomst een beroep moet worden gedaan op de Middel burgse gemeenschap om nieuwe initiatieven te finan cieren. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Poslbus 18, 4380 AA Vlissingen (ax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Een mooie D^DTBk O2 toekomst PORTAS be- K|lfl kleedt ze in de stijl van uw in- ICSf-|§3l terieur en naar uw Uw woning wordt heel wat gezelliger. Het populaire duo Bassie Adriaan komt zaterdag 10 mei naar Middelburg. In sportzaal Kruitmolen treedt het duo op vanaf 14 uur. De bekende jeugd ido len zijn twee uur lang aan het werk. Bassie Adriaan beginnen hun voorstelling met een be groeting op een geheel eigen wijze. Ze nemen de spelregels door en zingen een aantal be kende liedjes, samen met het publiek. Daarna worden de doldwaze sketches in hoog tempo opgevoerd zodat de jeugd zich niet hoeft te verve len. En uiteraard laat de slim me Bassie alles flink in het honderd lopen. Het duo heeft zoveel ervaring dat het wel haast feilloos aanvoelt wat een zaal wil. Bijna veertig jaar treden beiden nu alweer op. „Ons eerste optreden maak ten we voor de speeltuin ver eniging in Vlaardingen", mel den de gebroeders. Bas en Aad van Toor waren toen re spectievelijk negentien en twaalf jaar oud. Ze presen teerden zich ook regelmatig in een café in hun woonplaats. Bas had het op gegeven mo ment wel gezien in zijn woon plaats. En om zijn hele leven in een fabriek te slijten, zag hij niet zitten. „Het was toen ge bruikelijk dat je als jonge jon gen vrije snel de fabriek in verdween. Ik heb dat ook ge daan. Ik heb tienduizenden haringen in blikjes gestopt, kratten bier en limonade ge sjouwd, in de haven gewerkt en op een touwfabriek ge staan. Op gegeven moment had ik er schoon genoeg van". Het zal niet toevallig zijn geweest dat Bas van Toor be sloot de wereld in te trekken. Want toen hij stopte stond er net een circus in de stad. Ze konden daar wel een knechtje gebruiken. „Dus ik mee. Ik heb alle voorkomende klussen opgeknapt, tent opbouwen en afbreken, stallen uitmesten, dieren verzorgen en ga zo maar door. Maar het applaus was voor de artiesten. En zo droomde ik in de weinige uren slaap die ik kreeg dat de mensen voor mij zouden klap pen". Na een half jaar circus keerde Bassie terug naar Vlaardingen en stelde 'zijn zeven jaar jon gere broer voor om een acro baten duo te beginnen. Onder de naam The Crocksons heb ben ze tegen hun eigen ver wachting in naam gemaakt in zowat de hele wereld. Vooral hun komische acts sloegen in als een bom. Ko de Regt van de regiona le Landinrichtingscommis sie in Goes, een orgaan van het Ministerie van Landbouw en Visserij, weet nog van niks en re ageert hoogstverbaasd. „We hebben al vijfenze ventig procent van de kos ten van de bunkerroute in Valkenisse gebudgeteerd en nu wordt één van de bunkers in die route ges loopt". De enigszins ver ontwaardigde De Regt heeft het over de bunker uit de Tweede Wereldoor log die op het terrein van bouwbedrijf Flipse in Kou dekerke staat. Sinds twee weken domineert het gedreun van twee pneu matische sloophamers het be drijfsterrein van Cees Flipse. „We gaan hier een nieuw be drijfspand neerzetten", vertelt de aannemer. „Aangezien het hier een bedrijventerrein is, lijkt me dat geen vreemde zaak". Met veel tam-tam presenteer de de Stichting Atlantikwal- Imuseum enkele jaren gele den haar plannen voor een bunkermuseum en een wan delroute langs de verdedi gingswerken uit de Tweede Wereldoorlog die her en der in het Walcherse landschap verspreid staan. De stichting was opgericht door de ge meente Valkenisse en had als voornaamste taak financiële middelen te vinden om de plannen te kunnen realiseren. De kar werd getrokken door de toenmalige burgemeester werker Zeeuwse Bibliotheek) is er een speciale bril. „Zodat ze met andere ogen beter naar de kandidaten kunnen kijken", \grapt Vervaet. De kinderen die straks een door henzelf uitgekozen frag ment zullen voorlezen, schuif elen wat op hun stoel. Ze zit ten allemaal in groep 7 of 8 van het basisonderwijs en hebben de regionale wedstrij den al gewonnen. Maar van daag gaat het er echt om: de winnaar mag naar de landelij ke voorleeskampioenschap- pen in Utrecht. Bovendien is er een prijzenpakket te win nen: een boekenbon, een oor konde en een bezoek van een zelf uit te kiezen kinderboe kenschrijver aan de klas. Dan wordt de eerste regionale voorleeskampioen naar voren geroepen. Daisy Wolfert uit Sluis leest voor uit Het Ei van Oom Trotter van Mare de Bel. Het publiek, dat voor een groot gedeelte bestaat uit fa milie, vriendjes en vriendinne tjes, luistert aandachtig. „Goed gedaan", klinkt het zacht maar toch duidelijik hoorbaar vanuit de hoek waar haar familie zit. Voorlezen heeft altijd iets ma gisch, zowel voor jong als voor oud. Twee uur lang hou den de jeugdige voorlezers hun publiek in de ban. Met fragmenten uit boeken van Roald Dahl, Carry Slee, Hans Dorrestijn en Wim Hofman. Vriendjes en vriendinnetjes zwaaien met spandoeken en voor één van de kandidaten wordt zelfs een heuse yell gescandeerd. Tussendoor voert Theater Kwark fragmen ten op uit hun voorstelling 'Het doorgezaagde weesmeis je', zodat de gespannen stilte met regelmatige tussenpozen wordt gevolgd door hilarisch lachen. Wanneer de laatste kandidaat klaar is, bereikt de spanning een hoogtepunt. De jury trekt zich terug om zich te beraden en komt vele minuten later dan gepland pas terug. „Het was echt verschrikkelijk moeilijk", legt voorzitter De Meurichy de vertraging uit. „Er werd door iedereen ont zettend goed voorgelezen en we moesten dan ook heel lang praten voor we een win naar aan konden wijzen". Dan wordt bekend dat de Terneu- zenaar Niek van Erk - die een fragment voorlas uit Confetti Conflict van Carry Slee - heeft gewonnen. Hij zal Zeeland vertegenwoordigen bij de Na tionale Voorleeswedstrijd, die woensdag 14 mei wordt ge houden in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. HEEFT RUIMTE NODIG VOOR DE NIEUWE COLLECTIE DUS r iM/i' v if i 50% OIT 17, 18 EX 19 APRIL (Meen de kleding mei rode stip) St. Jacobsstraat 18 VLISSINGEN Acht kinderen zitten vol spanning op de eerste rij. leder heeft een boek in de hand. Sommigen kijken nog snel even de moeilijkste paragrafen na, anderen zwaaien er mee naar ouders of vriendjes die - eveneens vol span ning - wat meer achterin de zaal zitten. Wanneer pre sentatoren Oscar Postema en Francis Vervaet het po dium in de Zeeuwse Bibliotheek betreden wordt het stil in de zaal: het Zeeuws Kampioenschap Voorlezen is be gonnen. Met veel grappen en grollen kondigen Postema en Vervaet de jury aan. Er is een hoofdte lefoon met microfoon eraan voor voorzitter Wim de Meuri chy. „Zo kunnen we contact houden. Hello Wim, may I ha ve your points please". Voor Rosanne van Stuijvenberg (de winnares van vorig jaar) en Thea de Leeuwen (oud-mede- Ellis Vermeule uit Nieuw- en Sint Joosland is één van de acht kinderen die in de Zeeuwse Bibli otheek streden om de titel 'beste voorlezer van Zeeland'. FOTg ANDA VAN RIET Voor de dorpsjeugd van Koudekerke heeft ook een deels gesloopte bunker nog voldoende uitstraling. FOTO JAAP WOLTERBEEK van de gemeente Valkenisse W.J. Plomp. Na het vertrek van de burgervader werd me vrouw A.C. de Bruijn, inmid dels burgemeester van Veere, voorzitter van de Stichting At- lantikwallmuseum. Behalve een museum nabij Biggekerke behelst het plan van de stich ting de aanleg van een wan delroute langs de bunkers van het voormalige landfront. De bunker op het terrein van Flip se maakt ook deel uit van de geplande bunkerroute en sloop lijkt dan ook haaks te staan op het uitgestippelde beleid. De burgemeester van Veere en voorzitter van de Stichting Atlantikwallmuseum me vrouw A.C. de Bruijn was niet bereid om in te gaan op de sloop van de bunker. VERVOLG OP PAGINA 17 Deze week zijn er volop proeverijen, demonstraties en voordelige beursaanbiedingen in de Konmar Superstores. In onze Nieuwtjesshowkrant kunt u er alles over lezen. Heeft u de krant niet ontvangen? U vindt de krant in de Konmar Superstore!

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1