Straks eet heel 's-Graven- polder slagroom taart! Vrolijk Pasen! Nieuw veldnamenboek staat bol van de informatie Grappige en ontroerende momenten in 'Het doorgezaagde weesmeisje' asfc, fl. c 25% KORTING! Verhuisd QUICK SHOES .yi>u Ondanks blessure opgewekt het nieuwe seizoen in VERVROEGDE AFSLUITING STIJL HERKEN JE 112 lab**'' Wie wat te 'er?n heeft ^/DpELBU^ WOENSDAG 26 MAART T9OT-1 JAARGANG 99 - NUMMER 13 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Alle spiegels van Deknudt petterende PaasShow euws Studiemiddag Walcherse plaatsnamen entree ntaties: BURLEY GOES, MIDDELBURG PZC WEEKBLADEN faam vMss&ssger De meeste Walcherenaren hebben geen idee wat veldnamen zijn. Zelfs oudere plattelandsbe woners weten niet dat daar de namen mee wor den bedoeld, die men vroeger gebruikte om per celen grond mee aan te duiden. Terwijl juist zij die namen ooit volop gebruikten. Kenden ze de term wel, dan zou de belangstelling voor de serie veldnamenboeken van de Heemkundige Kring Walcheren heel wat groter zijn dan die nu is. Paalhoofden In de Middelburgse Stadsschouwburg ging zon dag de voorstelling 'Het doorgezaagde wees meisje' van Theater Kwark in première. Oscar Postema en Francis Vervaet spelen in dit stuk twee jonge vriendjes die samen een geheime club vormen. Ze gaan op expeditie door hun speelkamer, geïnspireerd door jeugdhelden als G.I. Joe en Indiana Jones. Willem Huybreghs regisseerde het stuk. Kaartjes Troep Zoenen faam/vlissinger l.v.m. verbouwing in Middelburg... Middelburg, Nieuwe Burg 8, tel. 613266 Vlissingen, Lange Zelke 26, tel. 411477 indru Alleen jammer van het wat rappe mapje waar de zeven bijbehorende platte gronden amper in passen. Het boek staat dus letterlijk bol van de informatie. Bij de presentatie van het veld- namenboek hoorde een stu diemiddag over veldnamen en veldnamenonderzoek. In de filmzaal van de Provincie Zee land kwamen bijna honderd geïnteresseerden bijeen om te luisteren naar een drietal inlei dingen, aaneen gepraat door Aad de Klerk. Prof. dr. Marga DeVos van de Universiteit van Gent ging in een bijzonder boeiende inleiding in op de innige relatie tussen het veld namenonderzoek en dialecto logie. Leo Hollestelle, lid van de veldnamencommissie, ver telde over het veldnamenon derzoek op Walcheren en de totstandkoming van het jong ste deel in de serie veldnamen- boeken. En Prof. dr. R. Rente naar plaatste het Zeeuwse veldnamenonderzoek in een landelijk perspectief. Tijdens de vragenronde vroeg een aanwezige of de commis- De redactie van de Faam/Vlis- singer is onlangs verhuisd naar het PZC Hoofdkantoor in Vlissingen. Ons nieuwe adres: Redactie Faam/Vlissinger Postbus 18 4380 AA Vlissingen Telefonisch zijn we te berei ken op de nummers: 0118-484 275 0118-484 276 sie ook aandacht besteedt aan nieuwe, na-oorlogse veldna men. Op die vraag moest de veldnamencommissie, tot gro te spijt van Prof. dr. Rentenaar en een groot aantal aanwezi gen, ontkennend antwoorden. Die taak laat de commissie in ieder geval rusten tot na de publicatie van het laatste deel in de serie veldnamenboeken. En zo blijft er voor de geïnte resseerde in ieder geval van alles om naór uit te kijken. 'De veldnamen van Aagteker- ke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle en Westkapelle' is een uitgave van de Heemkun dige Kring Walcheren. Het boek is te koop bij de betere Zeeuwse boekhandel. Plaatsnamen worden in het dialect natuurlijk maar al te vaak anders uitgesproken dan in het Algemeen Nederlands. Ook op Walcheren zijn er wat dat betreft voorbeelden te over. De meeste van die dia lectnamen lijken verbasterin gen van de Nederlandse bena ming, maar veel namen zijn dat nou juist niet. Die namen staan juist dichter bij de oor sprong van een plaatsnaam dan het Nederlandse equiva lent. In het boek 'Zeeuwse plaatsna men' van Uitgeverij ADZ vin den we een aantal aardige naamsverklaringen terug. Als we daar de dialectnamen naast leggen, wordt al gauw duidelijk, dat een en ander veel met elkaar te maken heeft. Biggekerke zou volgens het genoemde boek naar de heili ge Begga genoemd kunnen zijn. Die e-klank in Begga vin den we terug in de dialect- naam Beekerke. Een moderne re variant op Beekerke is overi gens Beekeu, waarbij keu (var ken) verband houdt met de eerste lettergreep van de offi ciële naam van het dorp, big- ge. In de naam Mariekerke valt de klemtoon in tegenstelling tot wat men zou verwachten op de eerste lettergreep, Mariekerke. Die uitspraak moet reeds in de 18e eeuw gebruikelijk zijn geweest. Op een bekende kaart van Zeeland van Isaak Tirion lezen we namelijk 'Marikerke'. Ook de dialectnaam van Vrou wenpolder, de Polder, zou veel ouder kunnen zijn dan de offi ciële naam. Pas ruim bijna twee eeuwen na de inpolde ring van dit stukje Walcheren bouwde men er namelijk een kerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van de Polder. Buttinge heet in het dialect Ter Buttienge en het voorvoegsel 'ter' duidt op een hogere ouderdom dan de Nederland se naam. Het voorvoegsel 'ter' duidt volgens de auteurs van Zeeuwse Plaatsnamen op het feit, dat de nederzetting ooit aan water heeft gelegen. Datzelfde zou dus gelden voor Ter Gaepienge (heel oud) en geldt in ieder geval voor Ter Veere. In andere gevallen is de Neder landse naam overigens oor spronkelijker. In Brigdamme zien we bijvoorbeeld het oude Zeeuwse woord brig(ge) voor brug terug. In de dialectnaam Purdamme, is daar niets van terug te vinden. Marco Evenhuis Wk In de Middelburgse Vleeshal is momenteel een expositie te zien van Maria Roosen. Bovendien is er tot en met zondag 13 april een dependance ingericht in de Gravenstraat. Hier zijn foto's van Florence Paradeis te bezichtigen. De tweeling Dennis en Gérard de Nooijer hebben onlangs een eigen discotheek geopend in Vlissingen. Gérard de Nooijer: „Wie denkt dat we alleen onze naam aan Ventura hebben verbonden, heeft het goed mis". Verder deze week: tien uur non-stop muziek en dans in Vlissingen, de rubriek kinderboeken, terrariumwinkel geopend in Middelburg, kliederen met beslag in Vrouwepolder, up-to-date informatie van de overheid en handige van dag-tot-dagoverzichten. TIJDENS DE PAASSHÖW KRjjjGT U VOOR IEDERE BESTEDE FL 1000.- EEN ECU- CHEQUE T.W.V. EL 125.- i (ENKELE ARTIKELEN i UITGEZONDERD) Zuidweg 20a, Zonnemaire. Tel. 0111-401318. Volop parkeergelegenheid en goed bereikbaar per openbaar vervoer. In verband met Pasen dient kopij voor de editie van woensdag 2 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 26 maart 17.00 uur, advertenties is donderdaa 27 maart 17.00 uur. De Grijpskerkse motorcrosscoureur Anton Passenier doet ondanks twee behoorlijke valpartijen gewoon weer mee aan het nieuwe motorcross-seizoen, dat tweede Paasdag weer begint. „Wat moet ik anders? Hard rijden zit in me. Ik kan het moeilijk op straat doen, dat is te gevaarlijk", aldus de Grijps- kerkenaar die vorig jaar kampioen 'runner up' werd. Passenier loopt nog steeds niet helemaal goed door zijn laatste valpartij, een paar weken geleden tijdens een trainingskamp. „Ik was niet eens voluit aan het rijden", vertelt hij. „Ik ging door de bocht en maakte een 'high sider": ik vloog van de motor af en kwam met een flinke klap op de grond terecht". Hij hield er verrekte enkel- en kniebanden en een paar behoorlijke schaafwonden aan over. Passenier zit in één team met Arno Slabbekoorn, die lande lijk bekendheid geniet in de motorsport. „Wij doen aan racing for fun. Zo noemen we het altijd. Dat zou ik toch niet graag willen missen". Anton Passenier tijdens één van de wedstrijden van vorig seizoen. FOTO MARCEL RENDERS DAAR RED JE LEVENS MEE^ SSSNS Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472402 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: olfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Want de in kleine oplagen gedrukte boeken staan werke lijk bol van interessante, ver makelijke en opmerkelijke namen. In het zojuist versche nen deel over de veldnamen van Aagtekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle en Westkapelle staan ruim 2000 namen alsTènden de drichten, 't Middelste kouwen ieval, Bie -de bewaerplekke en de Stikken van Jan van Mariete. De veldnamen van de genoemde dorpen zijn verza meld door veldwerkers, die met kaarten en luchtfoto's langs de dorpen trokken om bij de ouderen de namen op te tekenen. Het verzamelde mate riaal werd vervolgens bewerkt door de veldnamencommissie van de heemkundige kring. Doel van die commissie is het zoveel mogelijk vastleggen van alle vooroorlogse veldna men van Walcheren. Met het verschijnen van het vijfde boek in de reeks is dat karwei inmid dels een aardig eind gevor derd. Twaalf van de negentien voormalige gemeenten van Walcheren zijn inmiddels onder handen genomen. Het vijfde veldnamenboek van de Kring kent ongeveer een zelfde opzet als de voorgaande delen. Wat opvalt aan het nieuwste deel is dat er aan merkelijk minder ruimte is gereserveerd voor achter grondinformatie als oude blok en veldnamen uit archiefmate riaal. En dat is goed nieuws, want lezers zijn natuurlijk in eerste instantie vooral geïnte resseerd in de recentelijk De paashaas is onlosmakelijk verbonden met Pasen. Enig idee hoe dit symbool in onze feestdagen terecht is gekomen? Lees er alles over op onze speciale Paas-pagi- na's, deze week in uw Faam/Vlissinger. Ontdek hoe deze feestdagen eigenlijk zijn ontstaan, lees over de activiteiten rond Pasen en puzzel mee met onze Paaspuzzel. FOTO ANDA VAN RIET Aad de Klerk (rechts) en Leo Flollestelle verzamelden de namen van percelen grond. FOTO ANDA VAN RIET opgetekende namen en de ver klaringen daarvan. Wat we in dit deeltje missen, zijn de namen voor duinen en duinvalleien. Die waren in het deel over de veldnamen van onder meer Vrouwenpolder bijzonder goed vertegenwoor digd. Daartegenover staat, dat dit keer uitgebreid wordt stil gestaan bij de namen van paalhoofden. Een ander verschil met de voorgaande delen is de techni sche uitvoering van het boek. In tegenstelling tot de voor gangers maakt dit deel een verzorgde, overzichtelijke De anderhalf uur durende voorstelling is van begin tot eind gemaakt door het drietal Vervaet, Postema en Huy breghs. Het stuk bevat grappi ge en ontroerende momenten, die zowel voor volwassenen als voor kinderen heel herken baar zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het trio eigen jeugdherinneringen in het stuk heeft verwerkt. „We zijn in september begon nen met het maken van een soort kaartjes", vertelt acteur Frangois Vervaet. „Oscar, regisseur Willem Huybreghs en ik. Op ieder kaartje een jeugdherinnering. Die wissel den we dan uit om te kijken wat we ermee konden doen. De scène over het ziekenhuis bijvoorbeeld, dat is een herin nering van mij". Hij doelt op een moment in de voorstelling waarin Frangois zijn vriendje Oscar vertelt over een zieken huisopname die duidelijk indruk gemaakt heeft: „En de verpleegsters lopen daar 's nachts over de gangen. En als de kinderen dan uit bed komen schieten ze ze neer. En dan vallen die kinderen bewusteloos neer. Met een pijltje in hun arm". De voorstelling is ontstaan door improvisatie. „Ik had nog een oude doos met troep uit mijn jeugd. Daar hebben we veel aan gehad", vertelt Ver vaet. Postema vult aan: „We gingen tussen die oude spul len zitten en begonnen gewoon te spelen. Een scène werd meestal drie keer gespeeld. Willem Huybreghs gaf dan aanwijzingen. Zo van: nog een keer, maar dan laat je dat eruit. En iedere keer als we weer een nieuwe scène had den, renden we naar beneden, naar de computer. Om zo snel mogelijk de tekst op te schrij ven en die te bewaren. We zijn in september begonnen met het maken van kaartjes, tegen Kerst was het script klaar". Nu is het de bedoeling dat de voorstelling hét land doorgaat. „We hebben zelf een paar optredens geregeld her en der. We spelen nog in Rotterdam, Den Haag, twee keer in Amsterdam en dan nog een keer in Eindhoven. En we hopen dat we na die voorstel lingen meer aanbiedingen krij gen". Het stuk is vooral bedoeld voor scholen. „Voor kinderen vanaf acht jaar, daar hebben we het voor gemaakt", zegt Vervaet. Tij dens de première zaten echter ook veel volwassenen in de zaal. „Ja, en dat merk je gelijk. We hebben het stuk ook een paar keer als try out gespeeld voor een groep kinderen en dan merkje toch dat er op hele andere momenten gelachen wordt. De zoen-scènes bijvoor beeld. Kinderen moeten daar heel erg om giegelen, voor hun hangt er echt een heel dui delijke spanning om zo'n scè ne heen. Voor volwassenen is dat veel gewoner".

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1