Zeeuws zwemwater Topvoetballers razend enthousiast over SpelersCollectie van Staatsloterij Klachten jeugdhulp Provincie Zeeland Marciano Vink: "Lekker verzamelen!" Frank de Boer is razend enthousiast... Motorrijtuigen belasting Commissies Op stap in de Zak Gaston Taument: "Ik lijk sprekend!" TRANSFERCHEQUE Dit zijn de nieuwe 'Panini-plaatjes!' Witschge is blij met het resultaat! Taument: "Ik spaar alleen Feyenoord- Spelers" Frank de Boer: "Dat ik zó populair ben...!" Vink: "Met deze verzameling kun je spelen!" Witschge: "Prachtig idee..." De SpelersCollectie: meer kans, meer geld en een eigen elftal... Woensdag 19 maart 1997 FAAM/VLISSINGER 9 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Abdij CLwwwiiwtow Jongeren en/of hun ouders/ verzorgers kunnen sinds vori ge week dinsdag met klachten over hulpverlening terecht bij de provinciale Klachtencom missie jeugdhulpverlening Zeeland. Wie naar deze com missie wil stappen moet wel eerst een klacht hebben inge diend bij de instelling waar de problemen zijn ontstaan. Als daar de zaak niet naar beho ren is opgelost naar de me ning van de klager, kan hij of zij in beroep gaan bij de pro vinciale commissie. Over de precieze werkwijze van de commissie is een folder in de maak. Die komt in ieder geval bij de instellingen te liggen die met deze klachtencommissie te ma ken kunnen krijgen. Dat zijn: Stich ting Agogische Zorgcentra Zee land, Stichting Jeugdzorg Zee land en de Stichting SOS Telefo nische Hulpdienst Zeeland, inclu sief de Kinder- en Jeugdtele-foon. Bij de overige instellingen was het al mogelijk in beroep te gaan. Instellingen zijn verplicht hun cliën ten te wijzen op de beroepsmoge lijkheid bij de provinciale klachten commissie als de cliënt vindt dat binnen de instelling niet naar behoren op de klacht is gerea geerd. Vertrouwelijk Het werk van de klachtencommis sie is vertrouwelijk. Gegevens over de klager zijn vanzelfspre kend niet openbaar. Onderdeel van het eindresultaat van de klachtenbehandeling kan zijn dat de commissie een advies geeft aan een instelling. De com missie gaat er vanuit dat de instel ling dat advies opvolgt, al is dat niet verplicht. Maar van de andere kant, de instellingen hebben zelf ingestemd met het instellen van de beroepscommissie. Mocht het zo zijn dat een instelling zich niets of weinig aantrekt van wat de commissie vindt, dan kan de com missie besluiten haar advies open baar te maken. Maar ook dan geldt: zonder dat uit de openbaar making de identiteit van de klager is te herleiden. De privacy blijft gewaarborgd. De leden De klachtencommissie bestaat uit drie personen. Een voorzitter en twee leden. De voorzitter, die onafhankelijk moet zijn, is aange trokken en benoemd door de pro? WÊÊiËlKÊMÊilM vincie. De andere twee leden zijn ook door de provincie benoemd; een op voordracht van de instellin gen en een op voordracht van de cliëntenorganisaties, leder lid heeft een vervanger, die op dezelfde manier is benoemd. Dat betekent ook, dat een vervanger die is benoemd op voordracht van de cliëntenorganisaties niet de voorzitter mag vervangen en ook niet het lid dat is voorgedragen door de instellingen. Andersom geldt ook. De samenstelling van de commissie blijft op die manier altijd in evenwicht. Bereikbaar Wie de klachtencommissie wil schrijven kan dat sturen naar het volgende adres: Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpver lening Zeeland, t.a.v. mevr. E. van Garsel, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het telefoonnummer is 0118 - 631631. Het tarief van de provinciale op centen op de motorrijtuigenbelas ting gaat met ingang van 1 april omhoog naar 59,6 cent. De ver hoging is gebaseerd op nieuwe tarieven van de rijksoverheid. Tegelijkertijd is het met een ver hogingspercentage van 2,25% aangepast aan de inflatie. De rijksoverheid heeft de tarieven van auto's met een gewicht tot en met 950 kilo iets verlaagd. Dat van zwaardere wagens is iets ver hoogd. Inclusief de verhoging met provinciale opcenten betekent dit dat voor een kleine auto de ver mindering maximaal 1,71 per jaar is, dat een auto van 950 kilo 3,78 per jaar duurder wordt en een auto van 1350 kilo 15,34. Nieuws Overheden in Zeeland houden de vinger aan de pols bij het zwemwater. Er is een meetnet van 65 monsterpunten. De provincie controleert op 35 punten, Rijkswaterstaat op 20 en de waterschappen op 10. Het zwemwater in Zeeland vol doet vrijwel overal aan de norm. Alleen de Stelleplas en Cadzand krijgen de kwalifica tie onvoldoende in de metin gen van het oppervlaktewater over 1996. Afwijkingen Het zwemwater wordt gecontro leerd op bacteriën van de coli- groep, thermo-tolerante bacteriën van de coligroep, doorzicht, zuur graad, kleur, geur, schuim, olie en vuil. In de Stelleplas werd de norm voor de zuurgraad vrijwel steeds overschreden. Wat hiervan de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Het waterschap Zeeuwse Eilanden gaat dit badseizoen nader onder zoek doen. Ook andere zwemlo- caties voldeden niet steeds aan de norm van de zuurgraad. Eenmalige overschrijdingen zijn vastgesteld bij De Buffer/Kreek rak, Bruinisse en Soelekerke. In het Spuikanaal Bath, de Ouwer- kerkse kreek en bij Speelmanspla ten/Zoommeer kwamen de over schrijdingen tweemaal voor. Meerdere afwijkingen zijn gecon stateerd bij De Witte Bergen, Otheense Kreek en Braakman kreek. In Cadzand werd een keer een overschrijding vastgesteld van de thermo-tolerante bacteriën van de coligroep. Vooralsnog wordt aan genomen dat het hier om een inci dent gaat. Het doorzicht voldeed op diverse plaatsen nogal eens niet aan de norm. Dat wordt toegeschreven aan natuurlijke omstandigheden. Zo kan veel wind zorgen voor tur bulentie in het water. Ook algen- bloei kan een oorzaak zijn. Voldoende onvoldoende Zwemwater krijgt de kwalificatie voldoende als 80% van de metin gen overeenkomt met de norm voor colibacteriën en thermo-toler ante colibacteriën. In de 20% afwijkingen mag de overschrijding niet meer zijn dan 50% van de normwaarde. Voor de overige zaken die worden onderzocht geldt dat de monsters in 95% van de gevallen moet over eenkomen met de normwaarde. Van de 5% niet in orde bevonden monsters mogen de afwijkingen niet meer zijn dan 50% van de normwaarde. Zwemwater dat hieraan niet vol doet, krijgt het stempel "onvol doende'. Onderscheid Bij het oppervlaktewater wordt in het zwemwater onderscheid gemaakt in zweminrichtingen en andere plaatsen. Onder zwemin richtingen vallen zwembaden op campings en in recreatiegebie den. In de categorie andere plaat sen vallen het water voor de Noordzeekust, de Grevelingen, de Ooster- en Westerschelde en een aantal zoetwaterpiassen. Extra controles Rijkswaterstaat, de waterschap pen en de provincie bemonsteren het zwemwater tijdens het badsei zoen. Dat duurt van 1 mei tot 30 september. Twee weken voor aanvang van het seizoen worden voor de eerste keer op alle plek ken monsters genomen. Vervolgens wordt dat ieder twee weken herhaald. Zodra zich afwij kingen van de norm voordoen, wordt de bemonstering geïntensi veerd. Maandag 24 maart, 13.45 uur, vergadert de statencommissie algemeen bestuur in het provin ciehuis, Abdij 6, Middelburg. De commissie begint met spreek recht voor het publiek. Agendapunten zijn de provinciale milieuverordening (vierde tran che), de fusie van de waterschap pen in Zeeuwsch-Vlaanderen en een regeling voor de aanschaf van privécomputers voor het per soneel van de provincie. Financiële voorstellen zijn de sub sidies voor Natuurmonumenten bi) ruiling van eigendom met Staats bosbeheer, voor de manifestatie Wim Riemens en voor een Jonge ren Advies- en Informatie Bureau in Vlissingen. Andere onderwer pen zijn de toegankelijkheid van de jeugdzorg en het project mobi liteit steden. De provinciale commissie milieubeheer en waterhuishou ding vergadert donderdag 27 maart, 14.00 uur, in Het Groene Woud 1, Middelburg. Geagendeerd is de studie van de Zeeuwse MilieuFederatie naar de kwaliteit van de gemeentelijke rio leringsplannen. Het ontwerp- streekplan Zeeland is onderwerp van gesprek, inclusief de aanvul ling voor de intensieve veehoude rij en de daarmee gepaard gaan de wijziging van het milieubeleids plan Kerend Tij en de provinciale milieuverordening. De milieu effectrapportage zuiveringsslib en het jaarverslag van de commissie komen aan bod, evenals de samenstelling van sub-commis sies voor duurzame stedenbouw en voor de Sloerandzone. Nagekomen Aan de al eerder aangekondigde vergadering van de statencom missie ruimtelijke ordening van vrijdag 21 maart, is een agenda punt toegevoegd: de vertegen woordiging in de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap. De commissies vergaderen in het openbaar. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, Middelburg. Wat zoal te zien en te beleven valt in de Zak van Zuid-Beveland is handzaam samengevat in een bro chure van het secretariaat Waar devol Cultuurlandschap WCL, dat onderdak vindt in het gemeente huis van Heinkenszand. De Zak van Zuid-Beveland is een prachtig gebied met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Dat weet iedereen die er woont, maar ook de bezoeker wordt overweldigd door de rust en het kleinschalige karakter van het gebied." Zo begint de brochure, waarna wordt ingegaan op de ontstaans geschiedenis, de inrichting van het landschap, de bloemdijken en de wisselwerking tussen recre atie, natuur en landbouw. Andere elementen die worden belicht zijn de zwarte-bessenteelt, de schaapskudde, het wipschieten en de stoomtrein Goes-Borsele. Waardevol cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland is verkrijgbaar bij het secretariaat van de WCL en bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400. Volgens Gaston Taument is er binnen Feyenoord al heel wat gediscussieerd over de SpelersCollectie. "Zelf vind ik dat de Speler sprekend op mij lijkt, maar volgens sommigen is 'mijn neus' iets te groot. Hoe dan ook, ik vind het een geweldig initiatief van de Staatsloterij. Het doet mij denken aan de Panini-plaatjes, die je van voetballers kunt verzamelen. Alleen zijn deze Spelers driedimensionaal." Met het aanstaande vertrek van Taument in het vooruitzicht, hebben de voetballiefheb bers nu nog de kans om een Speler van hem te kopen! Hoewel Marciano Vink volgens Taument de best gelijkende Speler in de serie is, zal de PSV'er nooit deel uitmaken van Gastons Spelers- Collectie: "Ik spaar alleen de Spelers van Feyenoord,' zegt hij beslist. Richard Witschge is een van de weinige Ajacieden, die na een aantal omzwervingen toch weer terugkeer de bij de Amsterdamse voetbalclub. Aanvankelijke verliet Witschge Ajax om voor het Barcelona van Jahan Cruijff te gaan spelen. Vervolgens koos hij voor Bordeaux en koos uit eindelijk toch weer voor Ajax, voor welke club hij nu mag deelnemen aan de SpelersCollectie. "Gelukkig maar, want ik vind het een prachtig, origineel idee," zegt Eind februari is de Spelers- Collectie uitgebreid met drie nieuwe Spelers, die ongetwij feld hoog zullen scoren. Het zijn: Ronald de Boer (Ajax), Ronald Koeman (Feyenoord) en Marciano Vink (PSV). De Spelers van de SpelersCollectie van de Staatsloterij zijn verkrijg baar bij aankoop van een Staatslot mét Jackp'ot en tegen bijbetaling van de kostprijs van 4,95. De Staatsloterij heeft de exclusieve rechten over de verspreiding van de Spelers voor Nederland. Dit houdt in dat ze alleen verkrijgbaar zijn bij de Staatsloterij verkooppunten (behalve de postkantoren), ledereen die een Staatslot mét Jackpot koopt, ontvangt een TransferCheque waarmee ze een Speler kunnen aanschaffen. Trouwe spaarders van de SpelersCollectie die een compleet elftal willen verzamelen (uit onderzoek blijkt, dat maar liefst 97% van de deelnemers dit voornemen heeft), verzekeren zich dan ook van een waar collectors item. Naast het sparen van een eigen elftal, maakt men met het Staatslot mét Jackpot ook nog eens kans op minimaal 1 miljoen gulden belastingvrij! Want de Staatsloterij heeft iedere „,fpp wm maand ruim 40 miljoen prijzengeld en 1,2 miljoen prijzen. Nooit geweten dat het sparen van een voetbalelftal zo leuk, spannend en winstgevend kan zijn. hij. Ook is Richard tevreden over de wijze waarop hij in Engeland 'in vorm werd gekregen.' "Om onze gezichten zo goed mogelijk na te maken, zijn we allemaal uitgebreid gefotografeerd. Ik ben blij met het resultaat, in het bijzonder over de zij-kant van het gezicht van 'mijn Speler'!" wel met de Spelers uit de SpelersCollectie van de Staatsloterij en Vink zegt zich ronduit gevleid te voelen dat er eind februari ook van hem een Speler verkrijgbaar zal zijn. "Ik ken deze actie uit Engeland, waar hij heel succesvol is en ik vind het leuk dat er nu ook modellen zijn van Nederlandse spelers. Het is eigenlijk het 'moderne voetbalplaatje', met dit verschil dat je met deze Spelers echt kunt spelen. Het is het leukst als je hiervan een compleet elftal kunt verzamelen..." Op de Amsterdamse AutoRAI gaven onlangs vier absolute topvoetballers - die als model zijn terug te vinden in de SpelersCollectie van de Staats loterij - acte de presence om aandacht te vragen voor hun look-a likes. De redactie sprak op de stand van Opel met Frank de Boer (Ajax), Richard Witschge (Ajax), Gaston Taument (Feyenoord) en Marciano Vink (PSV). Eén ding werd al snel duidelijk: De profs hebben niet alleen hun gezicht, maar ook hun hart aan de Spelers verloren... De Staatsloterij startte haar unieke actie in januari met de modellen van Marc Overtnars, Edwin van der Sar, Henrik Larsson en Luc Nilis. Op 28 januari jl. werd de collectie uitge breid met Richard Witschge. Gaston Taument. Phillip Cocu en. natuurlijk Frank de Boer... Van Frank zijn in februari de meeste Spelers verkocht. Grote vraag is dan of Frank meent dat broer Ronald deze prestatie in maart zal evenaren? "We zullen zien," lacht Frank. "Ik weet zeker dat óók hij gelaten afwacht. Er is ons weieens gevraagd of we niet liever als één 'Duo-Speler' waren uitgekomen, onder het motto: Jullie zi|n nu eenmaal toch onafschei delijk. Ik denk toch dat de Staatsloterij er goed aan heeft gedaan om dat met te doen: Je wilt toch een compleet elf tal bijeen sparen en dat kan natuurlijk niet als Ronald en ik aan elkaar vast zitten... Dan heb je maar tien Spelers, en dat is niet leuk." Het mag duidelijk zijn: Frank is razend enthousiast. Van het Amsterdamse Ajax zette hij koers naar het Italiaanse Genua om vervolgens in Nederland terug te keren bij het Eindhovense PSV. Dit jaar loopt Vink's contract af en in- iiiiiiii? jpp—m siders sluiten niet uit dat hij - mede gezien de enorme leegloop aldaar - terug zal keren naar Ajax. Zelf kan hij er echter nog geen zinnig woord over zeggen of zijn toekomst opnieuw bij PSV zal liggen, of wellicht toch weer bij Ajax. Dat de Amsterdammers vol gend seizoen in de problemen komen, staat volgens hem buiten kijf. "Ajax kan natuurlijk niet altijd een beroep blijven doen op zijn eigen 'kweek'," zegt hij. "Eens is die bron uitgeput. Je kunt de Patrick Kluiverts niet blijven aanslepen." Dat kan "Ik vind het een geweldig initiatief. Als klein jongetje zou ik er alles aan doen om deze Spelers als elftal bij elkaar te sparen. Sterker nog: Ik ben niet klein, maar ook ik doe er alles aan om zoveel mogelijk poppetjes in mijn bezit te krijgen." Frank de Boer is niet alleen enthousiast over de Spelers- Collectie, ook is hij trots op het feit dat hij de eerste Speler is, waarvan in korte tijd de meeste modellen werden verkocht.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 9