WONEN OP WALCHEREN B/ASCO WVM VVV WSW TE HUUR appartementen DOELGROEPENTABEL TE HUUR De woning die u zoekt vindt u ook op de volgende pagina's 6 FAAM/VLISSINGER Woensdag 19 maart 1997 U bent op zoek naar een woning op Walcheren. U wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt ver huizen en wanneer. De vier woningcorporaties op Walcheren geven u die keus. étdak Hoe werkt het? Op deze pagina's staan de woningen die binnenkort bij de vier Walcherse woningcor poraties vrijkomen voor de verhuur. Hebt u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, vul dan de woonbon (elders op deze pagina's) volledig in. Stuur de woonbon vervolgens naar de woningcorporatie die eigenaar is van de be treffende woning. Uw bon moet daar uiterlijk aanstaande dinsdag om 13.30 uur binnen zijn. Onvolledig ingevulde woonbonnen of te laat ontvangen woonbonnen worden niet in behandeling genomen. Wellicht zijn er meer woningen waar u be langstelling voor hebt. U kunt op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor de woonbon kopiëren. Per bon kunt u maximaal één woning vermel den. Let wel, als u op meerdere woningen reageert, krijgt u hoogstens voor één wo ning één aanbieding. U hebt geen recht op de andere woningen waarop u hebt gere- Voor het correct invullen van de woon bon, is het uitermate belangrijk dat u on derstaande informatie aandachtig leest. Alleen goed en volledig ingevulde woon bonnen worden in behandeling geno men. VOORWAARDEN starter of doorstromer Om voor een woning in aanmerking te ko men worden eisen gesteld aan uw huidige woonsituatie. Er wordt een onderscheid ge maakt tussen starters en doorstromers. U bent een starter als u op dit moment nog geen zelfstandige woning hebt. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont, op kamers woont of wanneer er sprake is van een relatiebreuk. U bent een doorstromer als u op dit mo ment een zelfstandige huur- of koopwoning hebt en bij verhuizing dus een lege woning achterlaat. doelgroep Om voor een woning in aanmerking te ko men worden eisen gesteld aan de samen stelling van uw huishouden en uw bruto-ge- zinsinkomen. In de advertentie wordt dit door letters weergegeven. Deze letters ko men overeen met de letters in de eerste ko lom van de doelgroepentabel (elders op deze pagina's). Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot doelgroep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit vier personen en hebt u een bruto-gezinsinko men per maand beneden de ƒ3200,- dan behoort u tot doelgroep G. bruto-gezinsinkomen Het bruto-gezinsinkomen is het totaal van de inkomens van alle personen binnen het huishouden. Niet meegeteld worden de in komens van kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen, die op 1 januari van dit jaar 26 jaar of jonger waren. een woning buiten de gemeente Middel burg of de gemeente Vlissingen Voor een woning buiten de gemeente Mid delburg of de gemeente Vlissingen komt u alléén in aanmerking als u economisch of sociaal gebonden bent aan de regio Wal cheren. huursubsidie Voor personen jonger dan 23 jaar wordt bij een kale huurprijs boven de ƒ545,41 geen huursubsidie meer verstrekt. Op de woonbon vult u in of u starter of doorstromer bent en tot welke doelgroep u behoort. Het heeft geen zin om op wo ningen te reageren waarvoor u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. SELECTIE VOLGORDE algemeen - Bij de categorie starters/doorstromers gaan starters vóór doorstromers. - Bij de categorie doorstromers/starters gaan doorstromers vóór starters. - Vervolgens gaat de eerstgenoemde doel groep bij de advertentie voor de tweede etc. - Bij de categorie starters heeft degene met de hoogste leeftijd voorrang. - Bij de categorie doorstromers heeft dege ne die het langste op het huidige adres woont voorrang. uitzonderingen Van de hierboven beschreven procedure wordt in een aantal gevallen afgeweken. 1 Woningzoekenden met een urgentiever klaring, krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starters óf doorstromers) voorrang boven de andere kandidaten. 2 Woningzoekenden met een economische binding krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starter óf doorstromer) voorrang boven de andere niet-urgente kandidaten. 3 Woningzoekenden die een woning zoe ken buiten de gemeente Middelburg en de gemeente Vlissingen komen slechts in aanmerking indien ze een economische of sociale binding hebben. urgentieverklaring Om zeer dringende sociale of medische re denen kunt u een urgentieverklaring krijgen. Deze urgentieverklaring wordt afgegeven door de Regionale Urgentiecommissie Wal cheren. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring moet u in ieder geval minimaal één jaar op Walcheren wonen. In lichtingen over het verkrijgen van een ur gentieverklaring kunt u uitsluitend telefo nisch inwinnen bij de Stichting Thuiszorg Walcheren. Telefoon 0118-684000 Maandag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur. economische binding Er is sprake van een economische binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloegebied woont en binnen de regio Wal cheren of het Sloegebied werkt en een duurzaam dienstverband hebt van minimaal 18 uur per week. U krijgt dan voorrang bo ven andere kandidaten. Bij de volgorde is het aantal kilometers woon-werkverkeer en kele reis bepalend. sociale binding U bent sociaal gebonden aan de regio Wal cheren indien u: - als ingezetene ingeschreven bent in een van de gemeenten in de regio Walcheren, of - familieleden in de eerste graad (ouders of kinderen) tenminste één jaar woonachtig zijn in de regio Walcheren, of - in het verleden tenminste vijf jaar aaneen gesloten in de regio Walcheren hebt ge woond. Op de woonbon vult u in of u economisch of sociaal gebonden bent en of u een ur gentieverklaring hebt. Er kan alleen spra ke zijn van een economische binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloe gebied woont. Vul dan het aantal kilome ters woon-werkverkeer enkele reis in. DE AANBIEDING Als u in aanmerking komt voor de woning, dan nodigt de woningcorporatie u uit voor een persoonlijk gesprek. Hierbij worden alle gegevens gecontroleerd. Kloppen die, dan krijgt u de woning in principe aan-geboden. U hebt dan drie dagen de tijd om te beslis sen. Voor het afsluiten van een huurcon tract wordt een bedrag van ƒ90,- in reke ning gebracht. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een ge sprek ontvangt, dan komt u dus niet in aan merking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de advertenties die over 14 da gen in dit blad verschijnen. Tip! Hebt u al vaak gereageerd op een woning maar zonder resultaat, houd dan bij uw keu ze rekening met de selectievolgorde. VERANTWOORDING In de verantwoordingstabel kunt u zien aan wie de woningen, waarmee in de afgelopen weken is geadverteerd, zijn toegewezen. Ook kunt u zien hoeveel reacties er per wo ning binnenkwamen. ostbus227, 4380AE tel. bereikbaar 08.30 - 09.30, 0118-427700 VERHOUDING INKOMEN/HUUR GROEP LEEFTIJD SAMENSTELLING TOTAAL BRUTO HOOFDBEWONER HUISHOUDEN GEZINSINK. P. MND. A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- E 23 tot 65 jaar 1 persoon tot 2.500,- F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- K 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- Doorstromer Oude binnenstad Advertentienr.: 7060601 Palingstraat 7 etagewoning 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 09-07-1997 Huurprijs: 616,43 Doelgroep: F H E G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen; huurverhoging van 1 juli 1997 is nog niet in huurprijs ver werkt Bloemenlaan e.o. Advertentienr.: 7060571 Hogeweg 193 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 10-04-1997 Huurprijs: 619,91 Doelgroep: G H Advertentienr.: 7060731 Margrietenlaan 15 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 22-04-1997 Huurprijs: 501,06 Doelgroep: G C D Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 7060701 Cirkel 12 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 04-06-1997 Huurprijs: 711,53 Doelgroep: G H Schoonenburg-West Advertentienr.: 7060411 Gouwestraat 16 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 16-05-1997 Huurprijs: 707,18 Doelgroep: H Doorstromer/starter Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 7060111 Bonedijkestraat 131 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 14-04-1997 Huurprijs: 370,51 Doelgroep: C D E A B F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen; C.V. aanvraag mogelijk Advertentienr.: 7060191 Bonedijkestraat 209 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 05-03-1997 Huurprijs: 521,93 Doelgroep: C E G A B D F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Advertentienr.: 7060611 Schuitvaartgracht 71 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 14-04-1997 Huurprijs: 468,43 Doelgroep: E A C F B D Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Bloemenlaan e.o. Advertentienr.: 7060721 Korenbloemlaan 42 etagewoning 3 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 16-05-1997 Huurprijs: 577,94 Doelgroep:K G I E L H J F Bijzonderheden: C.V. aanvraag mogelijk;bestemd voor 55 jr en ouder; pla teau-lift aanwezig Advertentienr.: 7060681 P. Krugerstraat 205 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 07-05-1997 Huurprijs: 551,15 Doelgroep: G E H F Bijzonderheden: C.V. aanvraag mogelijk; ouderen genieten de voorkeur Advertentienr.: 7060641 Van Dishoeckstraat 580 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 25-04-1997 Huurprijs: 645,90 Doelgroep: G E H F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Hercules Segherslaan e.o. Advertentienr.: 7060441 H. Segherslaan 28 etagewoning 3 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 11-04-1997 Huurprijs: 559,57 Bijkomende kosten: Watervoorschot 26,50 Doelgroep: C A D B E F G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 7060201 De Beaufortstraat 41 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 17-04-1997 Huurprijs: 720,08 Doelgroep: H D Bijzonderheden: Doelgroep D: min inko men 3300,- Advertentienr.: 7060661 Van Raaltestraat 71 etagewoning 3 sip Woonlaag: 8e Beschikbaar: 07-05-1997 Huurprijs: 695,94 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 135,24 Doelgroep:H G L K F J E I Schoonenburg-Oost Advertentienr.: 7060751 Rijnstraat 22 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 23-04-1997 Huurprijs: 689,63 Doelgroep: H G D Bijzonderheden: Doelgroep D: mïn inko men 3300,- Starter/doorstromer Oude binnenstad Advertentienr.: 7060801 Grote Markt 53 benedenwoning 3 sip Beschikbaar: 31-3-97 Huurprijs: 739,51 Bijkomende kosten: Watervoorschot 13,96 Doelgroep: H Bijzonderheden: Woning met 2 woonla gen Advertentienr.: 7060741 Nieuwstraat 308 etagewoning 2 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 18-04-1997 Huurprijs: 642,95 Doelgroep: F E H G Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 7060091 Bonedijkestraat 36 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 21-03-1997 Huurprijs: 482,35 Doelgroep: E G C A Advertentienr.: 7060561 Hogeweg 25 etagewoning 2 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 17-04-1997 Huurprijs: 569,69 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 147,63 Doelgroep: E F I J G K Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Advertentienr.: 7060711 Hogeweg 37 etagewoning 1 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 18-04-1997 Huurprijs: 464,19 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 147,63 Doelgroep: E A F B Advertentienr.: 7060581 Leeg h waterstraat 47 etagewoning 2 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 11-04-1997 Huurprijs: 721,64 Doelgroep:E F I J G K L H Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 7060381 F. v.d. Putteplein 47 etagewoning 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 17-04-1997 Huurprijs: 628,42 Doelgroep: F E H G D Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen; Doelgroep D: min in komen 3300,- Advertentienr.: 7060811 Troelstraweg 229 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 554,12 Doelgroep: E F D G H Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7060761 Troelstraweg 259 etagewoning 3 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 22-04-1997 Huurprijs: 554,12 Doelgroep: C D G E F B A Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7060651 Van Houtenplein 15 etagewoning 3 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 07-04-1997 Huurprijs: 666,63 Doelgroep: G H E F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7060591 Nijverheidstraat 8 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 07-04-1997 Huurprijs: 328,72 Doelgroep: A E I Bijzonderheden: C.V. aanvraag mogelijk Advertentienr.: 7060621 Schuitvaartgracht 317 etagewoning 2 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 28-03-1997 Huurprijs: 428,97 Doelgroep: A C E G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Hercules Segherslaan e.o. Advertentienr.: 7060771 H. Segherslaan 270 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 548,44 Bijkomende kosten: Watervoorschot 26,50 Doelgroep: B A E F C D Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Advertentienr.: 7060471 H. Segherslaan 46 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 01-05-1997 Huurprijs: 439,01 Bijkomende kosten: Watervoorschot 26,50 Doelgroep: C D B A E F G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen; C.V. aanvraag moge lijk Vrije sector Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 7060691 A. Kuyperstraat 4 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 20-07-1997 Huurprijs: 763,19 Doelgroep: H Bijzonderheden: Huurverhoging van 1 juli 1997 is nog niet in huurprijs verwerkt Kern Oost-Souburg Advertentienr.: 7060791 Burg. Stemerdinglaan 126 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 11-04-1997 Huurprijs: 794,09 Doelgroep: H Schoonenburg-Oost Advertentienr.: 7060671 Westerscheldestraat 57 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 08-05-1997 Huurprijs: 706,71 Doelgroep: H D Bijzonderheden: Doelgroep D: min inko men 3300,- Advertentienr.: 7060831 Westerscheldestraat9 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 706,83 Doelgroep: H D G Bijzonderheden: Doelgroep D: min inko men 3300,-; Aangepaste woning, Traplift aanwezig, voor meer informatie: tel. 0118- 427700 Molenweg e.o. Advertentienr.: 7060821 H. Dunantstraat 21 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 27-03-1997 Huurprijs: 794,84 Doelgroep: H GARAGES TE HUUR H. Segherslaan e.o. H. Segherslaan 321 Huurprijs: 85,- Beschikbaar: 07-04-1997 Bloemenlaan e.o. Korenbloemlaan 641 Huurprijs: 85,- Beschikbaar: 02-05-1997 Pauwenburg A. Kuyperstraat 259 Huurprijs: 75,- Beschikbaar: 02-07-1997 in Schoonenburg-Oost Een aantal ruime eengezinswonin gen aan een kindvriendelijk woonerf. Woonkamer met open keuken, 3 sip op de 1e verdieping en een ruime douche, 1 sip op de 2e verdieping. Huurprijs tussen 685,- en 714,- Max, huursubsidie mogelijk. De woningen zijn zeker de moeite waard om te bekijken. Belt u ons voor vrijblijvende informatie en bezichtiging. STUDENTENKAMER Binnenstad Vlissingen Advertentienr.: 7060781 Nieuwstraat 61-02 Huurprijs: 402,97 (incl Stookkos ten, Water, Elektra en Stoffering) Beschikbaar: Direct Bijzonderheden: Bestemd voor studenten met volledige dagoplei ding en ontvangst van Studiefinan ciering, Kamer is volledig gestof feerd. Doelgroep: A B E F Mooi gelegen aan de rand van de wijk Westerzicht in Vlissingen, volop in het groen, heeft Basco te huur met 1 slaapkamer. Netto huur vanaf f 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige woonlokatie, neem dan eens vrijblijvend contact op voor meer informatie!! (tel: 0118-427700)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 6