IN DEN BLAUW G! RUITEN KIEL NIEUWBOUWPLAN HOTEL BRITANNIA PLAN APPARTEMENTEN KOUDEKERKSEWEG REACTIES OP 'BOUWEN WAAR HET KAN' VOOR ZOMER BEHANDELD VRAGENDERWIJS BESTUURSCOMMISSIES GEMEENTERADEN STADSGEWEST SAMEN OP EXCURSIE RIOOLREINIGING BINNENSTAD COMMISSIES ASBEST VERWIJDEREN ONDERZOEK NAAR RECHTMATIGHEID INLEVEREN NIEUWE RIOLERING IN KENAU HASSELAARSTRAAT Woensdag 19 maart 1997 FAAM/VLISSINGER 5 Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Redactie: Stafbureau Communicatie, stadhuis Vlissingen telefoon 01 18) 487335 ledereen die heeft gere ageerd op de brocnure 'Bouwen waar het kan', ontvangt voor de zomer bericht. Door het grote aantal reacties was het niet mogelijk om iedereen meteen persoonlijk te be richten. Het college van Burgemeester en Wethouders is momenteel aan het bezien welke in de brochure opgenomen potentiële bouwloca ties ook daadwerkelijk dat stem pel opgeplakt zullen krijgen. Op basis van de reacties uit de eind vorig jaar gehouden inspraak avonden én reacties die schrifte lijk voor 1 januari bij de ge meente zijn binnengekomen, vormen B en W een oordeel. INSPRAAKSCHRIFT Alle reacties worden gebundeld in een zogenaamd inspraak schrift. Daarin worden ook het commentaar en de conclusies van het college opgenomen. Aan de hand van de uitkomst doet het college van B en W een voorstel aan de gemeenteraad, ledereen die een reactie heeft ingezon den, ontvangt dit inspraakschrift en raadsvoorstel. Als de raad bouwlocaties vast stelt, zullen deze bij eventuele bebouwing onderwerp van in spraak zijn. Volgende week vergaderen twee bestuurscommissies van de ge meente Vlissingen. De vergade ringen zijn openbaar. De verga derstukken kunnen bekeken worden in de gemeentelijke in- formatiehoeken. OUDERENHUISVESTING Woensdag 19 maart, 19.30 uur SOCIAAL-CULTUREEL WERK Maandag 24 maart, 16.30 uur; ACV-gebouw, Bonedijkestraat 155. WAAR EN WANNEER ZIJN WU BEREIKBAAR: Gemeente Vlissingen Stadhuisplein 2, 4382 LG VHssin gen telefoon: 0118-487000, fax: 0118-410218 stadhuis: ma t/m vr: 08.30 -17,00 uur. sectie: Burgerzaken: mo t/m wo en vr: 08.30 -15.00 uur, do tot 19.0ü uuf Kas: ma t/m vr: 08.30 -12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur sectie Sociale zaken: (Dokter Gaüandaf straat! ma t/m vr: 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur telefonisch spreekuur: ma t/m vr: 09.00 -10.00 uur. secties Wegen en Afvalverwijdering (Edlsonweg 9); ma t/m vr: 07.30 - 12.00 uur, en 13.00 - 16.00 uur. seches Beplantingen en Accommodaties (Vredehoflaan 50): ma t/m vr: 08.00 - 16.30 uur. Voor meer informatie zie de gemeentegids "Kijk op Vlissingenn en Maximaal TV, teletekstpag, 810 Vrijdag 21 maart staat de eerste stadsgewestelijke raadsexcursie van de ge meenteraden van Vlissin gen en Middelburg op het f>rogramma. n Vlissingen worden de raadsleden 's ochtends ver welkomd door de beide burgemeesters. Na het welkomswoord volgt een presentatie over het Stadsgewest en een discussie over de beteke nis. Daarnaast wordt een toelich ting gegeven op de stand van zaken van een aantal stadsge westelijke samenwerkingsprojec ten. Tijdens een rondrit bekijken de raadsleden vanuit de bus een aantal ontwikkelingen in Vlissin gen. Na de lunch volgt een ge lijksoortige rondrit in Middel- De sectie Wegen hoopt de rioolreiniging in de Binnen stad nog voor de Pasen af te ronden. De planning is als volgt: Deze week van 17-21 maart. Als de werkzaamheden volgens de planning verlopen is de Wol straat tot aan het Groenewoud gereed bij het verschijnen van deze editie. De rest van de week wordt het gebied Wagenaar- straat/ Stenenbeer/ Nieuwendijk gereinigd. Volgende week 24-27 maart. - Omgeving Nieuwendijk/Grave- straat - Wilhelminastraat/Hen- drikstraat naar rioolgemaal op de Stenenbeer. De sectie Nieuwe werken is afgelopen maandag aangevangen met riole ringswerkzaamheden in de Kenau Hasselaarstraat. In twee maanden tijd zal de bestaande riolering wor den vervangen tussen de Strandveste en de opgang van de Boulevard Evertsen. Daarnaast zullen er nieuwe huisaansluitingen op het ri ool worden aangelegd. Door de werkzaamheden is tijde lijk enige overlast voor het ver keer niet te voorkomen. Hoewel Nieuwe werken zal proberen de Volgende week vergadert een aantal commissies van advies. De vergaderingen zijn openbaar en worden allemaal in het stad huis gehouden. De vergaderstuk ken liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. De volgende commissies komen bij- Asbesthoudende producten leveren geen gevaar op zo lang het materiaal nog gaaf en onbeschadigd is. Maar zijn deze producten wel beschadigd, dan kunnen de ge vaarlijke en schadelijke asbestvezels vrijkomen. De ve zels kunnen onopgemerkt in de longen doordringen, wat ernstige ziektes tot gevolg kan hebben. VERWIJDEREN NIET VERPLICHT Het is niet verplicht asbesthoudend materiaal uit woonhuizen te ver wijderen. Of net aan te raden is asbest te verwijderen hangt sterk van de situatie af. Pas bij vergaande slijtage loopt u risico. Dan kun nen de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Particulieren mogen meestal zelf de asbesthoudende materialen ver wijderen, zoals vynilvloertegels en asbestcement(golf)platen. U bent altijd verplicht melding te doen bij de gemeente. Zelfs als het om een klein stukje vloerbedekking met asbest gaat. Hoe gaat u het best te werk? - Als u eenmaal het plan hebt om asbest te verwijderen, komt u langs bij Bouw- en woningtoezicht. Bij de balie op de tweede etage van het stadhuis wordt er een meldingsformulier ingevuld en krijgt u met een instructies voor het verwijderen van asbest. Op die manier zijn de risico's minimaal. - Het asbesthoudend materiaal moet in speciale folie of zakken wor den ingepakt. Deze zijn te krijgen bij de sectie afvalverwijdering. - Hier moet de ingepakte asbest ook ingeleverd worden. Daar moet u tevens uw meldingsformulier laten zien. - Dan kunt u uiteindelijk de verpakte asbestmaterialen zelf in de as- bestcontainer leggen. Wilt u meer weten over het verwijderen van asbest? Haal dan de fol der op het stadhuis. U kunt ook even bellen met de sectie Bouw- en woningtoezicht, 48 72 20, of de sectie Afvalverwijdering aan de Edisonweg, 48 74 52. De cliënten van de sectie Sociale Zaken met een uit kering moeten elke maand het zogenaamde 'rechtma- tigheidsonderzoeksformu- lier' (ROF) inleveren. Deze maand moet dit op woens dag 26 maart. Wanneer de gemeente het ROF niet op tijd ontvangt stopt de be taling automatisch. Herstel kan ZATERDAG 22 MAART BOULEVARD CITY RUN De atletiekvereniging AHe- tica houdt zaterdag 22 maart de achtste editie van de Frapo's Boulevard City Run. Start en finish van de stratenloop vinden op het Bellamypark plaats. Voor het evenement is door de gemeente vergunning ver lengd. EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER POPPE- DE LOOF F burg. Het programma wordt af gesloten met de presentatie van ae SWOT-analyse (sterkt en/zwakten en kansen/bedrei gingen van het Stadsgewest) door onderzoekers van de Eras mus Universiteit Rotterdam. TOEKOMSTVISIE Vorig jaar gaven de colleges van Vlissingen en Middelburg opdracht aan de Projectgroep City Marketing van genoemde universiteit een dergelijke analy se uit te voeren om de huidige positie van de beide steden en het Stadsgewest in beeld te bren- 9en- Bedoeling is om met de gege vens die de analyse oplevert een integrale strategische toekomstvi sie voor het Stadsgewest te ont wikkelen. Enige stankoverlast in uw woning is niet uitgesloten. Dit komt door het vacuüm trekken van de riole ring. U kunt de stank naderhand verhelpen door alle kranen even open te draaien. Het komt weinig voor, maar het is niet uitgesloten dat door de overdruk in de riolering tijdelijk enig rioolwater terugvloeit en voor verontreiniging van uw toi let zorat. Het is verstandig om uw toilet gedurende de reini gingswerkzaamheden af te slui ten met een eventueel aanwezig deksel. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.CJ. van Mal- degem, sectie Wegen, tel. 48 74 57. noordelijke weghelft open te hou den, kan het voorkomen dat de straat enige tijd moet worden af gesloten. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, zal er mis schien een paar keer 's nachts worden gewerkt. Garages aan de Kenau Hasselaarstraat zullen door de werkzaamheden even eens voor korte tijd onbereikbaar Voor meer informatie over de rioleringswerkzaamhe den kunt u terecht bij: sec tie Nieuwe werken, de heer Schrikenberg, tele foon 487231. SPEELVOORZIENINGEN Binnenkort treedt het Ue- sluit Veiligheid van Attrac tie- en Speeltoestellen' in werking. De kwaliteits- en veiligheidseisen van dat besluit gelden ook voor de speeltoestellen in onze openbare ruimten, zoals op pleintjes en veldjes. In een kortgeleden in de PZC verschenen publicatie met de kop 'Noodklok luidt voor speeltuinen' wekt een woordvoerder van het Vlis- singse Speeltuin Verbond (een overkoepeling van de speeltuinverenigingen) de suggestie dat het gemeen tebestuur zich dat onvol doende realiseert en bo vendien geen visie zou hebben op hef speeltuin werk. Ik voel me uitgeno digd om op die uitspraak in deze rubriek te reageren. Want het idee dat we op zo'n belangrijk punt in ge breke zouden blijven is be slist onjuist. Het genoemde besluit geldt voor alle speeltoestellen (dus ook cte gemeentelijke) en aon de wettelijk voorge schreven kwaliteits- en vei ligheidseisen hebben wij dus simpelweg te voldoen. En dat zullen we ook doen. Aandacht voor speel- en speimogelijkheden hebben we doorlopend. Mede naar aanleiding van de gehou den wijkenquëtes en ver zoeken van wijkbewoners zijn er het afgelopen jaar op heel wat locaties speel toestellen (bij)geplaatst of vervangen. En wat de speeltuinen zelf betreft: in Oost-Souburg is er één in oprichting; daar heeft het Gemeentebestuur 125.000,- voor beschik baar gesteld: De speeltuin Hef Fort is onlangs verbe terd en de HeideMij voert in onze opdracht een onder zoek uit naar de huidige en toekomstige situatie van de speeltuinen in het Midden gebied. Binnenkort heb ik overleg met het Viissings Speeltuin Verbond. Dan zuilen we de horloges weer eens gelijk zetten... JEUGDNOTA OP KOMST We ziin bezig met de voor bereiding van een nota over het jeugdbeleid in Vlissingen. Het inventarise rende aeel is gereed; we werken nu aan de beleids aanbevelingen en concrete projecten. En natuurlijk nebben we daarbij ook de groep nodig waar hef om gaat: de jongeren. We zul len daarom een aantal bij eenkomsten en activiteiten organiseren om ook de me ning van de jongeren in verschillende leeftijdscate gorieën te vernemen. Want net jeugdbeleid gaat ten slotte om hen! OUD PAPIER Het gaat goed met het op halen van oud papier in onze gemeente. In 1996 werd ruim de helft méér in gezameld dan in 1995. In totaal 2,7 miijoen(l) kilo gram. We zitten nu op 62 kilo per inwoner en we streven naar 72 kilo in 2000. Dat moet haalbaar zijn! De stijging is voor een be langrijk deel te danken aan de inzet van verenigingen dié in bepaalde (delen van) wijken de inzameling ver zorgen. Omdat we als col lege garant staan voor een minimumbedrag per kilo oud papier stimuleert dat hen natuurlijk ook om in te blijven zamelen als de han- deisprijs niet zo hoog »s. In de pas verspreide informa tiegids 'Kijk op Vlissingen' zijn per wijk de organisa ties vermeld die oud papier ophalen of waar u dat kunt brengen. Overigens: met een 'NEE/JA'-sticker tegen on gewenst reclamedrukwerk kunt u heel wat kilo's pa pier bij voorbaat buiten uw brievenbus houden. Zo'n sticker kunt u bii de recep tie in het stadhuis pf in de wijkwinkels gratis afhaler». Met die 'NEE/JA'-sticker ontvangt u nog wel de huis-aan-huisbladen, zodat u bijvoorbeeld niet van de ze gemeentelijke informa tierubriek verstoken biijftl FINANCIEN, DETAILHANDEL EN VISSERIJ Woensdag 19 maart, 19.30 uur SOCIALE ZAKEN, PERSO NEELSZAKEN, ORGANISA TIE, EN INFORMATIE Donderdag 20 maart, 19.30 Vorige week hebben we noodgedwongen een nieuwe koelkast moeten kopen. Nu begeeft ook de wasmachine het. Ik hoorde nu aat er iets zou zijn als 'bijzondere bij stand'. Wat is dat precies? een paar weken duren en voor schotten kunnen in de tussentijd niet worden gegeven. Hebt u het ROF niet op tija ontvangen? Vul dan snel een nieuw formulier in bij de sectie Sociale Zaken (Dok ter Gallandatstraat 1). Op tijd inleveren van het recht- matigneidsonderzoeksformulier kan een boel narigheid voorko men! COMMISSIES EZ EN ROV VERGADEREN OVER SPUI KOM De commissies Economi sche zaken en Ruimtelijke ordening en verkeer bui gen zich maandag 24 maart in een gezamenlijke vergadering over de Spui- kom. De extra vergadering vangt om 19.30 uur en worat gehouden in het stadhuis. Bijzondere bijstand is voor meer mensen interessant dan vaak ge dacht wordt. U kunt deze vorm van bijstand aanvragen wanneer u bijzondere noodzakelijke uit gaven hebt, die u van het geld waarvan u normaal moet leven niet kunt betalen. U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen in bijzondere gevallen. Er moeten kosten zijn die duidelijk anders zijn dan gewone be staanskosten die voor iedereen gelden, zoals de kosten voor voeding, meubilair, huisvesting, kleding en ontspanning. Wie de ze algemene bestaanskosten niet kan opbrengen omdat zijn of haar inkomen beneden de gel dende bijstandsnormen ligt, kan gewone bijstand aanvragen. Bij zondere bestaanskosten vallen buiten het normale bestedingspa troon. VOOR WIE? Hoewel iedere inwoner in princi pe voor bijzondere bijstand in aanmerking kan komen, heeft in de praktijk niet iedereen recht op deze bijarage. Niet het soort in komen maar de hoogte ervan is van belang. U moet voor uzelf duidelijk vaststellen voor welke kosten u, gelet op uw persoonlij ke omstandigheden bijzondere bijstand zou kunnen aanvragen. De sectie Sociale Zaken kan u daarbij helpen. OM WELKE KOSTEN GAAT HET? Bijzondere bijstand kunt u aan vragen voor het niet vergoede deel van medische en/of sociale uitgaven die echt noodzakelijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn: - eigen bijdrage voor brillen, hoortoestellen, kunstgebitten, or thopedische schoenen e.d. - bijzondere diëten - een samenloop van eigen bij dragen: het kan voorkomen dat u tegelijkertijd meerdere ei gen bijdragen moet betalen, zoals voor de kosten van ge zinsverzorging, bevalling, kin derdagverblijven e.d. U moet de bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. Hebt u een uitkering neem dan voor meer informatie en voor een aanmeldingsformu lier voor de bijzondere bijstand contact op met uw contactper soon van de sectie Sociale Za ken. Hebt u geen uitkering van deze sectie dan kunt u contact opnemen met een baliemedewer ker, telefoon 487550, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 -12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De folder 'Bijzondere Bij stand' is verkrijgbaar aan de balie van de sectie So ciale Zaken en in de ge meentelijke informatiehoe ken. De rubriek "Vragenderwijs1 vindt u wekelijks op deze pagina. Elke week wordt een veel door Vlissingers aan het Stafbureau Com municatie aestelde vraag beantwoord. Vragen voor deze rubriek moeten be trekking hebben op ge meentelijke zaken. U kunt vragen schriftelijk of telefo nisch stellen: gemeente Vlissingen, Stafbureau Communicatie, Antwoord nummer 2, 4380 WB VLIS SINGEN (postzegel niet no dig), telefoon 48 73 35. De redactie maakt een keuze uit de gestelde vragen. Hotel Britannia aan de Boulevard Evertsen 244 wil uitbreiden. Eigenaar F. Buys heeft bij de gemeente een ontwerpplan inge diend voor een aebouw met ruim honderd hotelka mers. Het gebouw zou naast het bestaande hotel moeten komen. Daarbij is de sloop van de bungalow op het terrein nodig. De bouw van dit nieuwe hotel is op grond van het bestemmings plan op deze locatie niet toege staan. Burgemeester en wethou ders overwegen toch medewer king te verlenen aan het plan en de gemeenteraad voor te stellen de bestemming te wijzigen. Gisteren hield de gemeente een informatieavond over het plan van de omwonenden. Burge meester en wethouders wilden de mening van de omwonenden horen over: 1het wijzigen van bestemming naar bebouwing op deze plek; 2. het ingediende plan van de heer F. Buys. Maquette van de nieuwbouw van Britannia, gezien vanaf de Kenau Hasse laarstraat. Links het be staande hotel, rechts de uit breiding, op de achtergrond Boulevard Ever tsen.(foto Ru ben O reel) Tijdens de avond werd het plan toegelicht door de architect en de eigenaar van Hotel Britannia. De informatieavond had een voorlichtend karakter. Burge meester en wethouders bekijken momenteel of zij het plan verder in procedure willen brengen. Als dat gebeurt, volgt de gebruikelij ke wijze van inspraak en besluit vorming. Nadere informatie over het plan is verkrijgbaar bij: de heer J. van Dam, sector Stadsontwikkeling, sectie Economische zaken, tele foon 48 72 56. Een markant gebouw met 23 koopappartementen en een parkeerkelder. Als het aan burgemeester en wet houders ligt, wordt dit ge bouwd aan de Koudekerk- seweg, bi[ de kruising met de Badhuisstraat. De villa 'd'Orangerie' en de oude garage ernaast zouden er voor moeten worden ge sloopt. Wie het hier niet mee eens is, kan tot en met 16 april een reactie aan de gemeente zenden. HET APPARTEMENTEN GEBOUW Het plan is bij de gemeente inge diend door Rabo Vastgoed. Het De stenen voorgevel van het gebouw aan de Koude- kerkseweg in (tekening: Rothuizen van Doom 't Hooft) I ontwerp van het gebouw is van het architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft. Het gebouw heeft een bakstenen muur aan de zijde van de Koudekerkseweg die mede het geluid van het ver keer moet afschermen. Aan de zijde van de Schuitvaartgracht heeft het gebouw een houten ge vel. Hier bevindt zich de woon- zijde van de ontworpen apparte menten. Burgemeester en wethouders vin den de voorgestelde nieuwbouw kwaliteit hebben. Zij vinden de nieuwbouw op deze plek pas send. De houten gevel van het gebouw met de woonkamers aan de zijde van de Schuit vaartgracht (tekening: Rothuizen van MflMH Doorn 't Hooft) INSPRAAK Burgemeester en wethouders hebben alle omwonenden een brief over het plan gestuurd. Eerder vond voor hen een infor matieavond over het plan plaats. Inspraakreacties op het plan zijn mogelijk tot 16 april as. ledereen die reageert, ontvangt nader bericht van de gemeente. Informatie over het plan is verkrijgbaar bij: sector Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen, de heer ir. W.C.M. Crusio, tele foon 48 72 21.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 5