VAN DE k In Nederland bent u vrij om lid te worden. OVERLOCKMACHINES INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN Geef geen. geld, geef een thuis. Woensdag 19 maart 1997 FAAM/VLISSINGER 27 GEMEENTE MIDDELBURG VEE MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE Help een kind, word pleegouder. Voor meer informatie belt u gratis: 06-022 34 32 AMNESTY INTERNATIONAL INFORMATIE OVERHEID RECONSTRUCTIE KLEVERSKERKE Voorpublicatie reconstructie plan Kleverskerkseweg en Nieuwe Kleverskerkseweg Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorne men hebben om de Kleverskerkseweg en de Nieuwe Kleverskerkseweg te reconstru eren. Het reconstructieplan omvat onder meer de volgende punten: a. de rijweg wordt 7.00 m breed; b. op de Nieuwe Kleverskerkseweg komt aan de zijde van de bedrijven een vrijliggende (brom-)fietsvoorzie- ning; c. op de Kleverskerkseweg komen aan beide zijden vrijlig gende (brom-)fietsvoorzienin- gen; d. de rijweg wordt uitgevoerd in asfalt, de (brom-jfietsvoorzie- ningen in rode tegels; e. de berm tussen de rijweg en de (brom-)fietsvoorzieningen wordt I a 2.50 m; f. op de kruising Kleverskerkseweg! Nieuwe Kleverskerkseweg wordt een rotonde aangelegd om het ver keer te verdelen, de snelheid te remmen en een veilige over steek te maken voor (brom- jfietsers. g. er wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd; h. de openbare verlichting wordt vernieuwd. Inspraak Het reconstructieplan ligt van 20 maart tot en met 16 april I997 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling aan de Vlissingsestraat 21. Gedurende deze periode kunnen belangheb benden hun zienswijze kenbaar maken, bij voorkeur door middel van de speciale formulieren die bij de dienst verkrijgbaar zijn. Contactpersoon is de heer G.C. Melio (675258). HERINRICHTING NIEUW EN SINT JOOSLAND Voorpublicatie herinrich tingsplan Kerkstraat I Kerkplein I Achter de Kerk te Nieuw- en Sint Joosland Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorne men hebben om het gebied Kerkstraat/Kerkplein/Achter de Kerk te Nieuw-en Sint Joosland her in te richten. Het herinrich tingsplan omvat onder meer de volgende punten. Kerkstraat De rijweg wordt voorzien van nieuwe klinkers dikformaat Trottoir en parkeerstrook van bestaande klinkers waalformaat In de parkeerstroken komen in zig-zag vorm zeven lindebomen waartussen geparkeerd kan wor den. Tussen de bomen komen 2 parkeervakken, zodat in totaal 14 parkeervakken ontstaan. Kerkplein De huidige bestrating van klinkers dikformaat in de rijweg komt weer terug. De vrijkomende klinkers waalfor maat worden verwerkt in trottoir en omranding parkeervakken. Ten behoeve van het parkeren wordt een circa I.80 m brede groenstrook langs de erfafschei- ding van de kerk bestraat Het erf rondom de kerk zal geheel op de schop gaan en voor zien worden van nieuwe bomen en beplanting. Bij de toegang naar de kerk komen fietsklemmen voor het stallen van 12 fietsen. Achter de Kerk De rijweg wordt voorzien van nieuwe klinkers dikformaat Ook hier wordt tb.v. het parkeren een circa I.00 meter brede groen strook bestraat De voorzieningen van de ringrij- baan in de weg worden vervan gen. Overig Het riool Achter de Kerk en op het Kerkplein ten zuiden van de kerk zal vernieuwd worden. Tevens is vervanging van de openbare verlichting gepland en komen er uitritconstructies bij de Veerstraat en de Oude Rijksweg. Het gebied wordt 30 km/uur zone met parkeren alléén in de vakken. Inspraak Het herinrichtingsplan ligt van 20 maart tot en met 16 april 1997 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling aan de Vlissingsestraat 21. Gedurende deze periode kunnen belangheb benden hun zienswijze kenbaar maken, bij voorkeur door middel van de speciale formulieren die bij de dienst verkrijgbaar zijn. Contactpersoon is de heer A.J. Pekaar (675210). BOUWAANVRAGEN bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het uitbreiden van een woning op het perceel Nieuwe Oostersestraat 24 ten behoeve van de heer M. Wilke; - het aanbouwen van een bij keuken/berging op het perceel Bremstraat 60 ten behoeve van de heer G.J.J. Raucamp; - het verbouwen en uitbreiden van het pand op het perceel Molenwater 53-55 ten behoe ve van de heer C. Cappon; - het bouwen van een berging/hobbyruimte op het perceel Seisweg 42 ten behoe ve van de heer LJ. van den Berge - het bouwen van een garage/berging op het perceel Klaproosstraat 2 ten behoeve van de heer J. Quist; - het bouwen van een duivenhok op het perceel Mansfeldstraat 23 ten behoeve van de heer L van de Ketterij; - het verbouwen van de begane grond van het pand op het perceel Markt 53a ten behoe ve van aannemersbedrijf Louws BV. Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VRIJSTELLING BESTEM MINGSPLAN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan "Recreatiegebied Oranjeplaat-West" voor het bou wen van een loods op het perceel Muidenweg 2 te Arnemuiden. Tevens maken zij bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet bouwvergunning te verlenen. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 21 maart 1997 geduren de 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling Vlissingsestraat 21. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de uitvoering, zijn beden kingen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan burgemees ter en wethouders van Middelburg postbus 61, 4330 AB Middelburg. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de Faam/Vlissinger van van daag. GEMEENTE POSTBUS I 4370 AA KOUDEKERKE TEL. 0I1S - 555 444 FAX OIIS - 553 (125 Bouwplan en vrijstellingspro cedure Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat de aan vraag om vergunning voor - het plaatsen van sanitaire-units op de camping aan de Duinweg 133 te Zoutelande en - het bouwen van een opslag ruimte aan de Hogelandseweg I te Biggekerke niet in over eenstemming zijn met het gel dende bestemmingsplan. De bouwplannen voldoen niet geheel aan het geldende bestem mingsplan. Het college wil positief beslissen op de aanvraag. Door toepassing van artikel 19 WRO en artikel 50, 6e lid van de Woningwet is dit mogelijk. De bouw- en situ atietekening ligt m.i.v. 19 maart 1997 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling bouwen en wonen, locatie Serooskerke, Gapingseweg la. Bouwaanvragen Burgemeester en Wethouders van Veere maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat is binnengekomen de aanvraag om bouwvergunning: Meliskerke - op 12 maart voor de bouw van een woning op het perceel Jan Vaderstraat 22; Koudekerke - op 5 maart voor het gedeelte lijk vernieuwen van de woning op het perceel Tramstraat 47; Westkapelle - op 5 maart voor het uitbreiden van de zomerwoning op het perceel Joossesweg 72; Zoutelande - op 10 maart voor het bouwen van een kunststof afdak op het adres Strand 21. Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvragen om een bouwvergun ning geen bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). Bouwvergunningen Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat er op 4 maart 1997 bouwvergunning is verleend voor: Grijpskerke - het verbouwen van de garage op het perceel Reigerhoutstraat 19; Koudekerke - voor het bouwen van een slaapkamer op het perceel Westerscheldelaan 21; Oostkapelle - het uitbreiden van de woning op het perceel Oosterpark 36; - het uitbreiden van de woning op het perceel Waterstraat 5; Vrouwenpolder - het bouwen van een mestop- slagplaats op het perceel Rijkebuurtweg 8; - het vergroten van de woning op het perceel Lepelstraat 5a; Zoutelande - het uitbreiden van de zomer woning op het perceel Exclusief voor de Benelux importeerden wij, van het merk EUROLOCK®, een BEPERKTE PARTIJ Stroming 5; - het bouwen van een woning met garage op het perceel De Spaier 4; - het verbouwen van de garage tot sauna en doucheruimte op het perceel Randduinhof 4. Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken. De termijn van het indienen van bezwaren vangt aan op de dag dat vergun ning aan de aanvrager is verzon den. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Veere worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemoti veerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij mevrouw LM. Louwerse, afdeling bouwen en wonen, locatie Serooskekerke, Gapingsweg la op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, telefonisch bereikbaar onder nummer 0118 597635. Koudekerke, 19 maart 1997 Burgemeester en Wethouders voornoemd, Raadsvergadering 20 maart 1997 De gemeenteraad van Veere ver gadert op 20 maart 1997, aan vang 16.30 uur in Koudekerke, Dorpsplein 28.De vergadering wordt tussen 18.00 en 19.00 uur geschorst AGENDA Uitspreken ambtsgebed 1. Opening 2. Voorstel tot vaststelling notu len raadsvergaderingen 3. Voorstel nr. 10197 voorgaan de ingekomen stukken 4. Voorstel nr. 11/97 tot vast stelling gemeenschappelijke regeling milieutaken 5. Voorstel nr. 12/97 tot wijzi ging van de gemeenschappe lijke regeling afvalstoffenver- wijdering Midden- en Noord- Zeeland 6. Voorstel nr. 13/97 tot vast stelling van een voorberei- dingsbesluit voor het perceel Singel 6 te Domburg 7. Voorstel nr. 14197 tot vast stelling van een voorberei- dingsbesluit voor enkele kavels in bestemmingsplan Zoutelandse Tienden te Zoutelande 8. Voorstel nr. 15197 tot vost- stelling van een procedure overleg huisvesting basison derwijs. 9. Voorstel nr. 16197 tot vast stelling van een verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs. 10. Voorstel nr. 17.97 tot deelna me aan een onderzoek inza ke een samenwerkingsver band openbaar onderwijs Walcheren. 11. Voorstel nr. 18/97 tot uitvoe ring van de huisvestingsbe schikking voor de Eben Haezerschool te Oostkapelle 12. Voorstel nr. 19197 tot benoe ming van een lid van de bestuurscommissie van de openbare basisschool "De Knotwilg" te Oostkapelle 13. Voorstel nr. 20197 tot het beschikbaar stellen van subsi die voor vervoersets warme maaltijden 14. Voorstel nr. 21/97 tot voort zetting van de trajectbegelei ding langdurig werklozen door SKOA en inkoop pro ducten RBA 15. Voorstel nr. 22/97 tot bepa ling van een standpunt ten aanzien van en het omgaan met nieuwe vrijstellingsver- zoeken voor kleinschalig kamperen 16. Voorstel nr. 23197 tot het verlenen van een krediet voor het onderbrengen van de gemeentelijke archieven bij het rijksarchief te M.ddelburg 17. Voorstel nr. 24/97 tot vast stelling van een delegatiever ordening 18. Voorstel nr. 24/97 tot het bepalen van de locatie van de bouw voor het nieuwe gemeentehuis 19. Voorstel nr. 26197 tot het vaststellen van het program ma van eisen en het beschik baar stellen van een voorbe reidingkrediet voor het nieu we gemeentehuis. 20. Voorstel nr. 26/97 tot vast stelling van de gemeentebe groting 1997, de Ie wijziging daarvan, enkele belastingver ordeningen en het verlenen van diverse kredieten. 21. Voorstel nr. 28197 tot vast stelling van de gemeentelijke legesverordening en wijziging van diverse belastingverorde ningen; 22. Voorstel nr, 29/97 tot vastel- ling van een regeling onkos tenvergoeding wethouders 23. Voorstel nr. 30/97 tot het aanstellen van een accoun tantsbureau ter controle van de gemeentelijke financiën 24. Rondvraag 25. Sluiting Uitspreken ambtsgebed BOUWAANVRAGEN bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - het bouwen van een kweekkas op locatie Gerbrandystraat Volkstuincomplex - het uitbreiden van het omroep- gebouw op locatie Kanaalstraat 66 - het uitbreiden van de woning op locatie van Borsselestraat 8 - het uitbreiden van de woning op locatie van Karnebeekstraat 19 - het uitbreiden van de woning op locatie van Karnebeekstraat 2 7 - het herbouwen van de bedrijf- loods op locatie Handelsweg I - het bouwen van een garage op locatie Prins Hendrikstraat 40a Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt vêrleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. BOUWPLANNEN - VRIJ STELLINGSPROCEDURE Wij maken bekend dat bouw plannen zijn ontvangen die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan (art 18a en 19 WRO) en/of waar voor het desbetreffende gebied een voorbereidingsbesluit van kracht is (art 50, lid 5 WW). Het gaat om: meldingen (art 18a WRO): - het aanbouwen van de garage op locatie Padweg36 Wij willen positief beslissen op de aanvragen. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 lid 5 van de Woningwet en artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (voor de meldingen) en artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken dit mogelijk. Voordat wij dat doen liggen de bouw- en situatietekeningen m.i.v. 20 maart 1997 twee weken (dus tot en met 2 april 1997) in het stadhuis ter inzage bij de sec tor Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen (in de hal op de tweede verdieping). In die periode kan iedereen schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij ons indienen. VERLEENDE VERGUNNIN GEN: In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - het bouwen van 45 woningen en een parkeerkelder op loca tie hoek Gravestraat/Wilhelminastraat - het bouwen van een dakkapel op locatie Buteuxstraat 41 - het wijzigen van de achterge vel op locatie Wittezeestraat 33 - het bouwen van een berging op locatie Resedalaan 6 - het bouwen van een kap in het verlengde van het dak op locatie Kenau Hasselaarstraat 557 - het bouwen van een garage!berging op locatie Gerbrandystraat 84 - het bouwen van 4 woningen op locatie Berlagestraat 18 t/m 24 - het bouwen van 2 abris op locatie Stationplein 3 - het aanbrengen van zonwering onder de luifel op locatie Oude Markt 18 - het uitbreiden van de woning op locatie Nieuwe Vlissingse- weg 95 - het bouwen van een berging en het realiseren van een dak terras op de derde verdieping op locatie Boulevard de Ruijter 44 - het bouwen van een berging op locatie Westerzicht 465 - het plaatsen van een erf- afscheiding op locatie Stadhuisplein 20 Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders. MONUMENTENWET Ingevolge artikel 12 van de Monumentenwet maken wij bekend dat vergunning is gevraagd, op grond van artikel 11 van deze wet, tot het verbouwen van de panden Beursplein 5 en 7, waaronder het wijzigen van de voorgevel. Voordat over het verlenen van de vergunning een beslissing wordt genomen, ligt het plan ter inzage op het stadhuis (sector stadsont wikkeling, hal 2e verdieping), ingaande donderdag 20 maart 1997 gedurende een periode van twee weken (derhalve t/m 2 april 1997). Gedurende bovengenoemde ter mijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken tegen dit plan. ALGEMENE WET BESTUURSRECHT bouw 23 woningen met par keergarage en sloop Koudekerseweg 2 en 4 Rabo Vastgoed heeft een ver zoek ingediend voor het bouwen van een appartementencomplex met 23 koopwoningen en een parkeergarage op de lokatie Koudekerkseweg 2 en 4. Het schetsplan is in strijd met de bestemming en de toegestane hoogte op grond van het gelden de bestemmingsplan Bonedijke Op deze lokatie staan momen teel gebouwen met de bestem ming 'horecabedrijf en 'bedrijven - garagebedrijf. De toegestane goothoogte bedraagt 6 meter. Het verzoek van Rabo Vastgoed hebben wij dan ook tevens aan gemerkt als een verzoek om vrij stelling van het geldende bestem mingsplan. Wij willen medewer king verlenen aan het bouwplan. Daartoe overwegen wij de gemeenteraad, op grond van arti kel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor te stel len een voorbereidingsbesluit vast te stellen. Op basis van dit besluit is het mogelijk, na een verkregen ver klaring van geen bezwaar van het college van gedeputeerde staten van Zeeland, vrijstelling te verle nen van het geldende bestem mingsplan ten behoeve van het ingediende bouwplan. Tevens zijn wij voornemens de gevraagde sloopvergunning te ver lenen. Voordat wij de gemeente raad een voorstel doen, stellen wij, op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuurs recht, belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze tegen 1) de sloop van de bestaande gebouwen en 2) het voornemen om de bestem mingen te wijzigen naar voren te brengen gedurende de hier na genoemde termijn. De sloopaanvraag het plan c.q. vrijstellingsverzoek alsmede het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 20 maart 1997 in het stadhuis bij sector stadsont wikkeling (in de hal op de tweede verdieping), tijdens kantooruren gedurende vier weken (dus tot en met woensdag 16 april 1997) ter inzage. WET MILIEUBEHEER Wij maken bekend dat bij hen, op grond van artikel 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer meldingen zijn ingekomen inge volge: Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieu beheer - van K.A. van Lunteren voor het oprichten van een herstelin richting voor motorvoertuigen, Edisonweg 41a, Vlissingen; - van G.S. Carnibella voor het oprichten van een herstelin richting voor motorvoertuigen, Edisonweg 41 b, Vlissingen; - van Autobedrijf Joosse voor het uitbreiden van een herstelin richting voor motorvoertuigen met een spuitcabine, Gildeweg 20, Vlissingen Besluit horecabedrijven milieubeheer - van Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit voor het van toepassing worden van genoemd Besluit op een lood sensociëteit, Boulevard de Ruyter 8, Vlissingen; - van de heer H.J. Kamstra voor het oprichten van een kiosk met terras voor consumptiearti kelen, inclusief frituur met ont- geuringsinstallatie, Boulevard Bankert I, Vlissingen; Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieube heer - van boomkwekerij WA. Maljaars voor het van toepas sing worden van genoemd Besluit op een reeds opgericht tuinbouwbedrijf, Dorpsstraat 2, Ritthem. Voor informatie over en inzage van de genoemde meldingen kunt u contact opnemen met de sectie milieu, telefoon 0118-487434. WET MILIEUBEHEER Terinzagelegging ontwerpbe sluiten Wij maken bekend, dat bij hen aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer zijn ingediend door: 1. KPN Vastgoed Diensten B.V. te Rotterdam voor het oprichten en in werking hebben van een onbemande telefooncentrale, Hendrikstraat 51, Vlissingen; 2. CAL?AM B.V. te Rotterdam voor een actualiseringsvergun- ning voor een voorraadponton voor opslag van gasolie, smeer olie en propaangasflessen, Koningsweg 10, Vlissingen; 3. Telfort B.V. te Amsterdam voor het oprichten en in werking hebben van een schakelstation ten behoeve van telecommuni catie, Energieweg I0T, Vlissingen. Aan de vergunningen zullen voor schriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. De aanvragen, de ontwerpbeslui ten en bijbehorende stukken lig gen van 20 maart tot en met 16 april 1997 ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling (2e verdieping van het stadhuis). Op aanvraag kunnen de stukken ook op woens dagavond van 17.15 uur tot 20.15 uur ingezien worden, tele foon 0118-487204. In bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeslui ten. Wanneer u daar een schrifte lijk verzoek toe indient, gelijk met uw bedenkingen, worden uw per soonlijke gegevens niet bekend gemaakt Voor mondelinge inbreng of gedachtenwisseling kunt u contact opnemen met de sectie Milieu. Alleen wanneer u tijdig bedenkin gen hebt ingebracht tegen een ontwerpbesluit, kunt u later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aange toond dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bezwa ren in te brengen, of de besluit vorming straks afwijkt van het voornemen. Vlissingen, 19 maart 1997 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informatiepa gina 'In den Blauw Geruiten Kiel' in de 'Faam/Vlissinger' van vandaag en teletekstpa gina 810 e.v. van Maximaal T.V. In Nederland loopt u gelukkig geen gevaar als u lid wilt worden van Amnesty International. U wordt niet vervolgd als u zich wilt inzetten voor de mensenrechten. Het is uw goed recht. Toch zijn er landen waar die rechten niet zo vanzelfsprekend zijn. Landen waar het er op lijkt dat mensen helemaal geen rechten hebben. Mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen. Alle VN-lidstaten hebben dit nog eens bevestigd op de Wereldconferentie Mensen rechten in Wenen. Amnesty International houdt hen aan hun uitspraken. Elke dag weer. Help ons. Vul de bon in. Word lid. 0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0 0—9 I Ik wil helpen. 9 ik word lid. ik word actief lid. Stuur info. 9 I ik word donateur. NaamA/oorl.: m/v Adres: Postcode: Plaats: Geb. datum: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Amnesty International, Antwoordnummer 10840, i ÏOOO RA Amsterdam. Of bel 06-32122 50. 9—9—9—9—9—9—9—9—9—9—9—9— i met SCHOONHEIDSFOUTJES die, met de volledige garantie, worden verkocht aan zowel bedrijven als particulieren. Voor het in één handeling afsnijden en afwerken van vele stofsoorten. Info: Lomex Waalwijk B.V. Hertog Janstraat 3 Waalwijk Telefoon (0416) 33 36 79 34 29 65 (Di. t/m Za.) Officieel erkend naaimachinespecialist Eigen technische dienst Verzending mogelijk f'in geldig zolang de voorraad strekt." Levering volgens leveringsvoorwaarden (K.V.K. VflïA

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 27