'We willen gezelligheid in de winkel, geen massaproductie' Winnaar geluks- kaartenactie BO's Knipstudio stunt met prijzen Infodag wonen Rabobanken Quick Shoes Middelburg verandert naam en grootte Mevrouw van Belzen heeft gisteravond om 19.50 uur een nieuwe zithoek gekocht. Vastgoedbemiddeling via het internet Survival-zwemmen SCHOENENZAAK GEOPEND IN ARNEMUIDEN Remonstrantse hoogleraren Paasshow dealers met meer dan 500 auto's Woensdag 19 maart 1997 FAAM/VLISSINGER 23 In Arnemuiden is met de opening van schoe nenzaak Walky aan de Langstraat in een behoefte voorzien. Eigenaressen Wilma en Neel van Belzen hebben hun schoenen zaak geopend naar aanleiding van een enquête. Onpersoonlijk Planten Mare Erentreich uit Vlissingen kreeg vorige week bij Bo's in Middelburg het volledige aan koopbedrag dat hij in de opruiming besteed had in contanten uitgereikt. Veelbetekenend Massaproductie André de Visser uit Vrouwenpolder en Bas Kab boord uit Middelburg willen bemiddelen in de verkoop van panden. Ze zijn ervan overtuigd dat Internet een uitstekend medium is om aspi rant kopers te interesseren voor een object. Daarom richtten zij onlangs Zeeland Vastgoed bemiddeling op. Twee bemiddelaars die naar eigen zeggen iets extra's te bieden hebben. Volgens Mary-Ann van Lent, eigenaresse van de pas geopende Knip studio aan de Vlas- markt in Middelburg zijn er veel mensen die drempelvrees hebben voor de kapper. „Ik wil dat mensen zich hier op hun gemak voelen. Dat ze durven zeggen wat ze met hun haar willen, hoe ze het wil len en dat ze het kun nen betalen. Ik zie dat het een klant vaak moeite kost uit te leg gen hoe ze hun haar willen hebben. Als kapper is het dan belangrijk tijd te nemen om goed naar het verhaal te luiste ren". 'Is er ook een soort APK voor een tweedehands woning?' Dat is een van de vragen die hypo theekspecialisten van banken wel eens op tafel krijgen gelegd. Onvrede Home-page In Middelburg heeft de ondernemende familie Verton hun vierde Arbell Schoenmodezaak in Zeeland geopend. Wat eerst Quick Shoe was is nu Arbell geworden. Maar niet alleen de naam en eigenaar, ook de winkel is veranderd. Twee kleine panden werden één grote en achter de pui in de Segeersstraat prijkt een ruime collectie schoenen voor het hele gezin. mm Zwemwater oké Gamma verbouwt Doen BelCompany Aanpasbaar bouwen Gratis huishoudhulp Lichtgewichtfles Smart airbag van GM Klassiekers „Een tijd geleden is onder de inwoners van Arnemuiden een vragenlijst verspreid. Hierop kon worden aangegeven wel ke soort winkel ontbrak in ons dorp. Uit de gegeven antwoor den bleek dat er veel behoefte was aan een schoenenzaak. En dan een zaak waarin de betere kwaliteit schoen te koop stond. Op die behoefte hebben we ingespeeld", aldus Neel van Belzen. Neel werkte hiervoor zo'n tien jaar als administratief mede werkster op een bank. „Dat werk beviel me op zich goed, maar het werk is in de loop van de jaren steeds onpersoonlij ker geworden. De mensen kunnen hun geld zo uit de geldautomaat pinnen. Het con tact met de klanten begon ik eigenlijk te missen. Met de ver koop van schoenen krijg ik weer de kans om langer met een klant bezig te zijn. Een babbeltje te houden over koe- De schoonzussen Neel en Wilma van Belzen in hun nieu we schoenmodezaak in Arnemuiden. FOTO AN DA VAN RIET tjes en kalfjes. En dat is gewoon leuk", vindt ze. Wilma werkte twaalf en een half jaar in de bloemenzaak van haar ouders: de buurwin- kel van de schoenenzaak. „De klanten zijn hetzelfde, maar het produkt is wel even anders. Schoenen leven niet, hè? Toch kan ik mijn creativiteit kwijt in de opmaak van de etalage en de opzet van schoenen. Bovendien kan in mijn tuin nog met planten werken. Dat blijft eeri grote hobby van me." De dames Van Belzen zijn schoonzussen van elkaar. Bin nen de familie krijgen ze veel steun voor de winkel. „Om kennis over de schoenen te krijgen, hebben we stage gelo pen bij een bevriende kennis. Uniek in Zeeland. De Schipper Woondelta is voortaan dinsdag t/m vrijdag tot 8 uur 's avonds geopend. Zaterdag tot 5 uur, zondag rustdag en 's maandags gesloten. De Schipper Woondelta Arnemuiden Van Cittersweg 2a, Arnemuiden, tel: 01 18-603075 Zijn gelukskaart was uit de vele ingeleverde gelukskaar- ten getrokken die op het hoofdkantoor van Bo's binnen gekomen waren naar aanlei ding van de ludieke oprui mingsactie die men in decem ber startte. Alle vaste klanten kregen in deze periode een gelukskaart thuisgestuurd, die ze in de winkel konden inleveren wan neer men meehielp met oprui men. De kaarten werden verza meld en hieruit werd een aan tal prijswinnaars getrokken, die ongeacht het bestede bedrag, hun volledige aanko pen vergoed kregen. Marc was natuurlijk laaiend enthousiast: „Ja. Ik heb die kaart inderdaad ingeleverd, maar eigenlijk alweer vergeten dat ik kans maakte dat geld terug te krijgen. Ik was dan ook totaal overrompeld toen ik de brief kreeg waarin stond dat ik het zomaar op kon halen". Mare Erentreich uit Vliss ingen ontvangt het aan koopbedrag terug dat hij besteedde tijdens de uitver koop in december. FOTO ANDA VAN RIET Vervolg van voorpagina onder leiding van D. Vogel poel. Fons Elders is hoogleraar aan de universiteit voor Huma nistiek in Utrecht en Adriaanse is gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in leiden. De Remonstranten vormen een open geloofsgemeen schap waarin ruimte een ken merkend begrip is. Er is geen vaste voor iedereen bindende geloofsbelijdenis. Wel onder schrijven de leden een begin selverklaring. Die luidt: 'De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil vereren en dienen'. De geschiedenis van de Remonstrantse broederschap begin in het begin van de zeventiende eeuw. Enkele pre dikanten kwamen toen in con flict met de toenmalige gere formeerde kerk. Die predikan ten pleitten voor enige mate van geloofsvrijheid binnen de orthodoxe Nederlandse gere formeerde kerk en ze verzetten zich tegen de gedachte dat de levenswijswijze van mensen geen enkele invloed zou heb ben op hun relatie met God. Hun bezwaren schreven ze in een remonstratie, waar de remonstranten hun naam aan danken. De term broederschap slaat op de groep predikanten die de remonstratie onderte kenden als een broederschap van predikanten. In de loop der eeuwen verbreedde de inzich ten van dit genootschap zich tot een geloof met een bijna humanistisch karakter, leder een kan dan ook aan alle activi teiten van de kerk-deelnemen. Veel advies komt van hem. Hij adviseerde ons in ons assorti ment, welk merk schoenen we moesten voeren, van alles. We verkopen hier dames-, heren en kinderschoenen." Het duo is blij met al die steun. „De vader van Neel heeft veel vrije tijd gestoken in het sloop werk en opknappen van de winkel. We hebben zelf ook flink de handen uit de mouwen gestoken, maar we zijn heel precies. Dus zo makkelijk om voor te werken waren we echt niet hoor", vertellen ze lachend, elkaar veelbeteke nend aankijkend. Uit de inrichting van de winkel blijkt waar veel mensen in Arnemuiden hun boterham mee verdienen. Op een muur is een zeetafereel geschilderd met traditionele vissersschui ten. Visnetten hangen bij een nagebouwde houten steiger. Hierop staan de veelkleurige kinderschoenen, op kinder ooghoogte. De vloer is in een zeegroene kleur gehouden. Diagonale lijnen overheersen om het idee van ruimte te geven. Volgepakte rekken met schoe nen ontbreken. Van bekende merken voor volwassenen als Van Lier, Camel, JJ, Gabor staat slechts een enkel model in de schappen van de houten gerstekleurige kasten. „We willen gezelligheid in de win kel, geen massaproductie. Met de getoonde modellen bren gen we mensen op een idee. En de mensen zijn welkom om hier vrijblijvend binnen te wandelen. Ze parkeren de auto hier zo voor de deur. En in ons dorp is dat nog allemaal gra tis", glimlacht Neel trots. Bas Kabboord (links) en André de Visser:Eerder op de hoogte van de verkoop van een object". FOTO ANDA VAN RIET „Makelaars noemen we ons bewust niet, wij bemiddelen slechts", aldus Kabboord. „We zijn wel van plan om in de toe komst die opleiding te volgen, waardoor we ons ook make laars mogen noemen. Nu is ons eerste belang het belang van de verkoper. En de verko per is gebaat bij lage bemidde- lingskosten voor de verkoop van zijn pand. Verkoop via ons bedrijf geeft dat voordeel." De Visser vertelt van zijn vroe ge belangstelling voor de hui zenmarkt: „Ik was zestien jaar toen ik mijn eerste recreatie woning kocht. Destijds was ik Met haar achttien jaar werker varing in de kapperswereld weet Van Lent inmiddels wel wat klanten bezig houdt: „'Kappers zijn vaak zo eigen wijs' hoor ik mijn klanten nog- Mandy Gerritsen (rechts) en Mary-Ann van Lent: ben, moeten net zo goed naar de kapper kunnen". Mensen die minder te besteden heb- FOTO ANDA VAN RIET al eens verzuchten. Ze voelen zich dan overgeleverd. Ze blij ken een volkomen ander model te krijgen dan ze bedoeld hadden. Kortom ze zijn niet tevreden. In principe kan ik van alles knippen, maar ik vertel er ook bij dat een bepaald model veel werk met zich mee brengt. Dat het nodig Het Vlissingse Sportfondsenbad begint binnenkort met speciale lessen 'survival-zwemmen'. Zowel kin deren als volwassenen leren in deze lessen vaardig heden waarmee ze zichzelf en anderen kunnen red- een uit benarde situaties in het water. Veel watersporters die in het bezit zijn van één of meer diploma's raken toch in paniek wanneer er onver wachte dingen gebeuren, zoals overboord slaan of onder een boot of zeil terecht komen. In de cursus wordt gewerkt met surfplanken, zeilen, vlot ten en onderwaterschermen. Er wordt aandacht besteed aan het te water gaan, hulp verlening aan drenkelingen en oriëntatie onder water. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen die de zwem kunst enigszins meester is (voor kinderen: diploma B). Ook personen met water vrees kunnen deelnemen. Om antwoord te geven op vra gen die leven houden de Rabo- bank-vestigingen in Zoutelan- de, Vlissingen en Middelburg zaterdag 22 maart tussen 10 en 16 uur een infodag Wonen. Ook Domburg doet mee. Die vestiging geeft informatie in gebouw Amicitia. Over huizen en hypotheken leven heel veel vragen. Henk Daalhuizen van de Rabobank in Vlissingen weet er alles van. Bijna dagelijks worden hij en zijn collega's financieel advi seurs geconfronteerd met vra gen die ze vaak aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kunnen uitleggen. Onder meer de hoe staat de waarde van een huis tegenover de hoogte van de hypotheek en wat kan de consument met een eventu ele overwaarde aanvangen, zijn vragen die makkelijk kun nen worden uitgelegd, hoewel ze soms per individu veschil- lend kunnen zijn. Daalhuizen: „Iemand kan die overwaarde bijvoorbeeld gebruiken om zijn kind te laten studeren of zelfs om eens lek ker met vakantie te gaan". En wat gebeurt als iemand die de hypotheek moet aflossen tijde lijk zonder baan komt te zitten. De lasten komen dan al snel op een niveau dat niet meer haal baar is. „Ook daar hebben we kant en klare oplozzingen voor. Tijdens de infodag Wonen krij gen we daar ongetwijfeld vra gen over. Meestal is het dan een kwestie van op de goede manier verzekeren". En zo gaaf de Infodag niet alleen over huizen kopen, maar ook over bijvoorbeeld verbouwingen. „De mensen zijn vaak verbaasd over de deskundigheid van onze medewerkers. De bank denkt dat we alleen hypotheken ver strekken en staan niet stil bij de adviezen die ze kunnen krij gen over onder meer fiscale zaken en verzekeringen. Ook zijn onze adviseurs goed geïn formeerd over de plaatselijke huizenmarkt en ze kunnen zonodig doorverwijzen naar personen en instanties". is te föhnen bijvoorbeeld. Want ze gaan hier prachtig de deur uit, maar als ze de vol gende ochtend wakker wor den? Die mensen moeten van te voren horen wat ze moeten doen om hun haar weer leuk te krijgen." Mandy Gerritsen is mede-eige naresse van de Knipstudio. Kennen ze elkaar van de werk vloer? „Nee, helemaal niet. 't Is eigenlijk via via gegaan. Bij een sollicitatie kwamen we elkaar tegen. We bleken heel erg op één lijn te zitten. We vonden toen dat we samen ook wel eens wat op konden zetten. Een jaren gekoesterde droom ooit een eigen zaak te hebben ging hiermee in vervulling. Ik vind het prettig om nu mijn eigen stempel ergens op te drukken. We kleden ons bij voorbeeld heel relaxed". Het tweetal draagt aansluitende nepleren broeken met een lek kere blouse erover en een bij passend gilet, ,,'t Is nog heel erg hygiënisch ook, want haren krijgen geen kans om te blijven kleven op de gladde broeken." Voor nog geen twee tientjes kunnen mensen zich zonder afspraak laten knippen, ,,'t Is net of de kapper een luxe is geworden", aldus een veront waardigde Van Lent. „De men sen die minder te besteden hebben, moeten net zo goed naar de kapper kunnen. De drempel is veel te hoog als je veertig gulden moet betalen voor enkel knippen. Vandaar dat we het goedkoop doen. Maar de kwaliteit is gegaran deerd goed." Op zoek naar een nieu we gebruikte auto en u weet nog niet wat en hoe? Dan is het ver standig om Tweede Paasdag af te wachten. Op maandag 31 maart staan nagenoeg alle merkendealers van Walcheren traditioneel op het Vlissingse Miro- terrein. Tijdens die Paasshow worden superdeluxe occas- sions aangeboden. Het is te verwachten dat de dealers, verenigd in het Auto Dealer Council Walcheren, meer dan vijfhonderd auto's exposeren voor de ver koop. door mijn leeftijd genoodzaakt toestemming aan de recht bank te vragen voor deze aan koop. Ik moest wachten tot mijn achttiende verjaardag, voor ik me juridisch en econo misch eigenaar kon noemen van dat pand." Kabboord en De Visser zijn beide fulltime in loondienst bij een baas. Kabboord als auto- matiseringdeskundige bij een woningbouwvereniging, De Visser als slager bij een grote supermarktketen. Beide heren zien de oprichting van hun bedrijf als een uitgegroeide hobby en uit onvrede over de hoogte van de bemiddelings- kosten die makelaars hante ren. „In de afgelopen paar jaar zijn de prijzen van de huizen in de regio enorm gestegen. Ook de vraag naar koopwoningen is gegroeid. Wat wij geconsta teerd hebben, is dat het per centage voor bemiddeling het zelfde is gebleven. En dat vin den we niet terecht. Wij willen daar verandering in brengen." Kabboord verwacht eind deze maand op Internet hun home page te kunnen presenteren. „De home-page is gewoon nog niet klaar. Toch zijn we ook nu al bereikbaar via Inter net". Het e-mailadres van Zee land Vastgoedbemiddeling is kabboord@zeelandnet.nl. De Visser ziet internet-gebrui- kers als een extra markt. „Wij realiseren ons wel dat nog niet iedereen thuis een internet aansluiting heeft. Daarom houden we de traditionele aanpak om een woning te ver kopen er nog een poosje in. Dat wil zeggen dat we adver tenties in de krant plaatsen en een bord met 'te koop' in de tuin. Ingeschreven aspirant kopers laten we, zo mogelijk via internet, wel eerst even weten dat er iets van hun gading in de verkoop is geko men. Daardoor zijn ze eerder op de hoogte van de verkoop van een bepaald object. En dat is handig als er veel gegadig den zijn. Inschrijving in ons bestand is overigens gratis". Vlnr. Else-Marie Bakker, Andrea Houtekamer en Ivonne van de Sluis van Arbell Schoenmode. FOTO ANDA VAN RIET Else-Marie Bakker is filiaal houdster van de Middelburgse Arbell Schoenmodezaak. Samen met medewerksters Ivonne van de Sluis en Andrea Houtekamer bedient zij het publiek van een deskundig schoenadvies. Eigenlijk is Bakker een 'vreem de eend' in schoenenland: eigenlijk is zij gediplomeerd agogisch werker. „Door een vriendin ben ik in contact gekomen met de schoenen- handel", verklaart ze haar ommezwaai op vakgebied. „Maar dit leek me heel leuk werk. Bovendien is een flinke dosis sociale vaardigheden nooit weg als je met veel men sen in contact komt". Omdat er toch meer kennis van zake nodig bleek, compen seert ze momenteel haar gemis aan vakkennis met een opleiding aan de Stichting Vakopleiding voor de Detail handel in Schoenen. „Hier leer ik alles over het schoenenvak. De maatvoering, anatomie van de voet, hoe schoenen gemaakt worden en een aantal organisatorische zaken die je zeker als filiaalhoudster moet beheersen". De nieuwe zaak verkeert nog in een afwerkingsfase. „Eigenlijk is dit nog een soort noodwin- kel", verontschuldigt Bakker zich. „De nieuwe inrichting is nog niet binnen en de etalages plus pui moeten nog gedeco reerd worden. Maar om daar op te wachten kost te veel tijd. De verkoop hebben we al gestart", zegt ze, terwijl om haar heen medewerksters drukdoende zijn de nieuwe voorjaarscollectie uit dozen te halen. Arbell verkoopt schoenen voor het hele gezin. Heren-, dames- en kinderschoenen worden per groep en maat uitgestald om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. De collectie varieert van goedkopere sei zoensstappers tot duurdere kwaliteitsschoenen. „We maken- zelf onderscheid in klassiek, trendy en vrijetijd. Je zou ook kunnen zeggen merk- schoenen en gemakschoe nen". Het water van de Stelleplas en Cadzand krijgt de kwalifica tie 'onvoldoende' en is daar mee het enige water in Zee land dat minder geschikt is voor zwemmers. Al het andere zwemwater in de provincie voldoet aan de norm. In de Stelleplas werd de zuurgraad vrijwel steeds overschreden. De overschrijding van de norm in Cadzand werd één keer vast gesteld. Aangenomen wordt dat het hier om een incident gaat. De Gamma Bouwmarkt aan de Govert Flicklaan in Vlissin gen wordt momenteel flink onder handen genomen. De zaak wordt uitgebreid en vol gens de nieuwe Gamma-huis stijl ingericht, zodat de consu ment - aldus Gamma - de pro ducten makkelijker kan vinden. Gamma Vlissingen richt zich vooral op de ervaren doe-het- zelver met een assortiment van meer dan 15.000 artikelen. Bouwbedrijf Prince uit Haam stede is de aannemer van de omvangrijke klus. De Stichting DOEN heeft afgelopen weken op een groot aantal plaatsen catalogussen bezorgd. Deze voorjaarscatalo gus telt 132 pagina en is gevuld met milieubewuste producten uit de hele wereld. Daarnaast staan verhalen in de catalogus over hergebruik van producten. Voor informatie: 020-5737333. Aan de Lange Zelke in Vlis singen is sinds een week Bel Company geopend. Het bedrijf is de grootste onafhankelijke keten in mobiele telefoons. BelCompany gaat er prat op de klant niet te misleiden met goedkope offertes waarin vooral de aanschafprijs wordt benadrukt. „Wij brengen met de klant het te verwachten bel- bedrag in kaart en adviseren vervolgens het meest geschik te abonnement. Op deze wijze rekenen kan op jaarbasis al snel honderden guldens voor deel betekenen", stelt bedrijfs- ledier Michel de Graaf in een schrijven vast. Omdat de woningen die momenteel gebouwd worden onder de naam de Nieuwe Haven door de vele voorzie ningen in de Vlissingse bin nenstad ook zeer geschikt zijn voor senioren heeft opdracht gever Basco ook rekening gehouden met de eisen van Aanpasbaar Bouwen. Het pro ject De Nieuwe Haven is overi gens verder geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Volgens Basco kunnen de toekomstige bewoners er tot in lengte van dagen plezierig wonen dankzij de vele zaken waarmee reke ning wordt gehouden tijdens de de bouw. Focus Optiek met twee vesti gingen in Middelburg (Dau- wendaele en binnenstad) doet mee aan de actie 'Win een werkster' van het ooglenzen- bedrijf Bausch Lomb. Het gaat daarbij om de promotie van maandlenzen, contactlen zen die elke maand moeten worden vervangen. Wie zich een halfjaarpakket aanschaft bij Focus Optiek doet automa tisch mee aan de actie voor de gratis hulp in de huishouding voor vier weken. Karnemelk van de Melkunie is voortaan ook te koop in een lichtgewichtfles. De onderne ming heeft dat gedaan omdat de gemiddelde afzet van volle en halfvolle melk van Melkunie sinds de invoering van de lichtgewichtfles vorig jaar roy aal is gestegen. De lichtge wichtfles met statiegeld van één gulden kan dertig keer worden gebruikt, waarna ze volledig gerecycled wordt. Delco Electronics en Delphi Automotive Systems, beide deel uitmakend van het Gene ral Motors concern, onderzoe ken de mogelijkheid om een nieuw type airbag te ontwikke len. Daarbij zou de werking van de sensoren verbeterd moeten worden. Deze sen soren bepalen of de airbag bij een aanrijding in werking moet treden. Een eerste ont werp van deze smart airbag is reeds gepresenteerd. Bij de boekhandel is nu het tweede deel van het jaarboek '100 Klassiekers voor alledag' te koop. De uitgave speelt in op het toenemende dagelijkse gebruik van klassieke auto's en staat vol praktische tips, inclu sief prijzen en clubadressen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 23