Digitale regio Zeeland in zicht sMns MeJI Sport en avontuur in Zeelandhallen Mulder binnenhuis 1 ARISTO Jonge redder gehuldigd STICKS STIJL HERKEN JE QUICK SHOES Les Grecs VERVROEGDE AFSLUITING faam/vlissinger Remonstrantse hoogleraren bespreken 'Vrijzinnig zijn als levenshouding' 3'2bo A-C WOENSDAGJ9 MAART 1997 i<^|S^Ü07^ '/ddelbo^- JAARGANG 99 - NUMMER 12 am/vlissmger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN P Ji PLOEG STOFFEN GORDIJNSTOFFEN KEfllIX Gordijnstoffen TRETFORD interart tapijt speciaalzaak in vloer- en vensterdecoratie Kromme Weele 21-23 M'burg 0118-614077 r Walter Jasper en C.J. Hamberg tijdens de huldiging op het Middelburgse politiebureau. FOTO ANDA VAN RIET De zeventienjarige Walter Jas per uit Loosdrecht is vorige week vrijdag op het Middel burgse politiebureau gehul digd. De jongen redde vorige zomer de 73-jarige C.J. Ham berg uit Sint Laurens uit het Kanaal door Walcheren. De jongen stapte vorige zomer nèt uit de trein toen Hamberg zijn auto startte en weg wilde rijden. Hamberg wist echter niet dat zijn auto in de achter uit-versnelling stond. Toen de bejaarde man gas wilde geven reed deze met volle vaart het kanaal in. Walter Jasper: „Ik zag het gebeuren en heb hem zonder erbij na te denken gewoon geholpen". Jasper is lid van de Loos- drechtse reddingsbrigade. Deze helpt de zusterorganisa tie in Domburg in het seizoen door het leveren van stro J- wachten. De jongen was op weg naar Domburg om daar zijn dienst als strandwacht te beginnen. „Ik zit al een jaar of acht bij de reddingsbrigade", vertelde Jasper. „Maar dit is voor het eerst dat ik ook daad werkelijk iemand heb kunnen redden". Jasper kreeg een oorkonde van het Carnegie Heldenfonds. Daarnaast zag hij zich beloond met een semi-automatisch zwemvest. FEESTELIJKE OPENING donderdag 20 MAART C A N A P I A N Lange Delft 8 Middelburg PZC WEEKBLADEN xaamy Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118)484276 Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. BURLEY GOES, MIDDELBURG VLISSINGEN Door Ellen Erkens Digitale steden - ste den die 'bezocht' wor den via het Internet - zijn al lang geen uni cum meer. De digitale stad Amsterdam bestaat al een paar jaar. Ook het digitale Hulst, de eerste en tot voor kort enige Zeeuwse stad die op het net te vinden was, is al een vertrouwd plekje op Internet. Onlangs kwamen Mid delburg en Vlissingen daarbij. „Binnen twee jaar hebben we alle gemeenten in Zeeland digitaal op het net gezet", verwachten de Middelburgse initia tiefnemers Leo Koom- an en Dick Meijaard. Wie op de digitale snelweg de kersverse afslag Middelburg neemt (http://www.i-middel- burg.nl) komt terecht in een 'virtuele' stad. Via een keuze menu kan de bezoeker kiezen uit verschillende mogelijkhe den: iets meer weten over de historie van de Zeeuwse hoofdstad, een blik werpen op de horeca-mogelijkheden, zoe ken naar welke winkels Mid delburg te bieden heeft of zelfs kijken naar welke concerten of films er dit weekend te zien zijn. Ook diensten van de over heid, de weekendroosters van huisartsen en activiteiten van menige vereniging zijn in de digitale stad terug te vinden. Wie bijvoorbeeld voor 'horeca' kiest, krijgt een lijst te zien met alle horecagelegenheden erop. ...duidelijk, overzichtelijk en vooral gemakkelijk te begrijpen... Sommige cafés adverteren in de digitale stad en kunnen ook 'bezocht' worden met een sim pele druk op de knop. Foto's van de inrichting, een lijst van alle tapbieren en de namen van eigenaars of barpersoneel verschijnen in beeld. „Het is onze bedoeling een zo compleet mogelijk overzicht te maken", vertelt Leo Kooman, één van de initiatiefnemers van het project. „Dus we zet ten alle cafés in Middelburg op het net. Daarnaast bieden we ondernemers de mogelijkheid om te adverteren. Wie niet adverteert, wordt wel opgeno men in de lijst. Gewoon, omdat we deze zo volledig mogelijk willen maken". Leo Kooman en Dick Meijaard verzonnen samen de 'struc tuur' van de digitale regio. „Die moet duidelijk, overzich telijk en vooral gemakkelijk te begrijpen zijn voor de bezoe ker", legt Kooman uit. „We proberen alles zo compleet mogelijk te maken. Dat bete kent dat non-profit-organisa- ties voor niks vermeld worden. Hoe meer informatie de stad bevat, hoe interessanter zij wordt voor de bezoeker. Ook Leo Kooman: „De wereld wordt kleiner, maar het belang van de regio wordt groter". FOTO ANDA VAN RIET Theater Kwark speelt zondag de première van hun voorstelling 'Het doorgezaagde weesmeisje' in de Middelburgse Stadsschouwburg. Het stuk is gebaseerd op jeugdherinneringen, improvisaties en fantasiën van het duo. Vastgoedbemiddeling via Internet: geen toekomstmuziek maar binnenkort echt mogelijk. André de Visser en Bas Kabboord uit resp. Vrouwenpolder en Middelburg zijn Zeeland Vastgoedbemiddeling begonnen. In Arnemuiden is onlangs een schoenenzaak geopend. Schoonzussen Wilma en Neel van Belzen: „We willen gezelligheid in de winkel, geen massaproductie". Verder deze week: Montezuma's Revenge, survival-zwemmen, Griekse zanger in Lange Zelke, informatie van de overheid, knipstudio stunt met prijzen, Joop Visser en handige van dag-tot-dag-overzichten. gewone ondernemingen wor den kosteloos vermeldt. Wie meer wil betaalt daarvoor", legt hij uit. ...opvallend dat niet de Randstad als nummer één uit de bus komt, maar Friesland... Zeeland loopt achteraan als het om het aantal Internet-aan- sluitingen gaat, weten Koo man en Meijaard. „Zeeuwen zijn dikwijls te bescheiden", beweert Kooman. „Zo van: eerst maar eens kijken of het wat wordt, dan pas meedoen. Opvallend is trouwens dat in het onderzoek niet de Rand stad als nummer één uit de bus komt, maar Friesland. Daar zijn de meeste aansluitin gen. Wij denken dat we dat kunnen veranderen door de Zeeuwen een goede digitale regio te bieden. Op termijn wil len we trouwens ook provider worden". Een provider is een 'aanbieder' van Internet: wie thuis toegang wil hebben tot het net, moet eerst verbinding maken met zijn provider. Deze heeft een rechtstreekse toe gang tot Internet waar vervol gens gebruik van gemaakt kan worden. De plannen van Kooman en Meijaard zijn wild: het abonnementsgeld zal maandelijks zo'n zeventien gulden gaan kosten. Ter verge lijking: ZeelandNet, de provi der uit Kamperland waarmee nu nagenoeg alle Zeeuwse netsurfers verbinding maken, kost per maand ruim dertig gulden. ...je menu of favoriete tafel in een restaurant reserveren via Internet... „Mensen weten nog maar de helft van wat er mogelijk is", zegt Kooman. „Het is wat mij betreft te vergelijken met de uitvinding van de telefoon. Destijds vond iedereen dat ook wel grappig, maar men vroeg zich af wat het vreemde appa raat nu eigenlijk voor prakti sche mogelijkheden had. Zo is het met Internet ook. Nu kijkt iedereen er nog een beetje ver wonderd naar, maar binnen afzienbare tijd wordt het een onmisbaar deel van ons leven. Als je 's avonds uit eten wilt, kijk je eerst op het net waar je zirT in hebt. Als je het restau rant hebt gekozen, kun je zelfs het menu of je favoriete tafel reserveren via Internet". Zo is het in Middelburg binnen afzienbare tijd mogelijk om via Internet een pizza te bestellen. ...Middelburg staat al op het net Vlissingen volgt deze week... Middelburg is als digitale stad al enige tijd te bezoeken. Deze week moet ook Vlissingen toe gankelijk zijn. „We hebben een aantal stichtingen opgericht die ieder verantwoordelijk zijn voor een eigen stad. De Stich ting Promotie Middelburg zorgt voor de informatie in de digitale stad Middelburg. Maar ook Goes, Vlissingen en de rest van Zeeland zijn al bezig. Heb je trouwens enig idee wat dat voor de werkgelegenheid betekent? Nu zijn er acht men sen aan het werk. Dat worden er alleen maar meer", aldus Kooman. ...vroeger pakte je de auto, nu blijf je thuis achter je computer... Internet maakt de wereld klei ner, zo wordt vaak gesteld. „Op den duur zal Internet zelfs het autoverkeer terugdringen. Wij hebben nu al mensen voor ons werken die we alleen over het net bereiken: ontwerpers die pagina's voor ons maken. Ze krijgen de opdracht per e- mail, maken de pagina thuis achter hun eigen beeldscherm en verzenden die vervolgens weer naar ons. Vroeger moest je de auto pakken om een pagi na te laten zien, nu blijf je thuis achter je computer". „Maar behalve het feit dat de wereld kleiner wordt, wordt het belang van de regio ook steeds groter", weet Kooman. „Natuurlijk, het kijken buiten de regio wordt steeds gemak kelijker. Maar om de hoek moet je toch je spullen halen. Daarom is het belangrijk een goede digitale regio te heb ben". ZATERDAG 5 APRIL GRIEKS WIJNFEEST MET LIVE MUZIEK VAN bij: SRLONIKI Gravenstraat 6, Middelburg, Tel. 0118-613022 Reserveren gewenst In verband met Pasen dient kopij voor de editie van woensdag 2 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 26 maart 17.00 uur, advertenties is donderdag 27 maart 17.00 uur. In samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek heeft de Remonstrantse Gemeente Midden- Zeeland twee lezingen en een symposium over het onderwerp 'Vrijzinnig zijn als levenshou ding'. veerde op een proefschrift leraar aan de Rijksuniversiteit over vrijdenker Spinoza. Groningen. De eerste lezing staat voor dinsdag 25 maart op het pro gramma. Dr. H.J. Siebrand spreekt dan over 'Geloofsver nieuwing: uitdaging en opdracht'. Drie weken later (dinsdag 15 april) bespreekt prof. dr. E.H. Cossee het onderwerp 'Unitarisme en vrij zinnigheid'. Het symposium wordt gehouden op zaterdag 3 mei. De lezingen beginnen tel kens om 19.30 uur, het sympo sium om 10 uur. Alle bijeen komsten zijn in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Dr. H.J. Siebrand komt als eerst spreker aan de beurt. In zijn lezing komt naar voren hoe de kerk zichzelf kan zijn en wat daarvoor nodig is. Hij stelt vast dat velen vinden dat de kerk uit de tijd is, maar dat er een keerzijde is. „De keerzijde is de herontdekking van de kerk. Het is de plaats waar de vragen van deze tijd op een geëngangeerde manier aan de orde kunnen worden gesteld", stelt hij vast. Heine Siebrand is predikant en theoloog in Utrecht en verbonden aan de Oecumenische Studentenge meente en aan de Remon strantse gemeente. Hij promo- 'Unitarisme en vrijzinnigheid' is het onderwerp dat profes- soir dr. E.H. Cossee op dinsdag 15 april in de bibliotheek aan de orde stelt. Unitarisme wordt gekenmerkt door een optimistische mensvisie en door nadruk op vrijheid en ver draagzaamheid. Het ontstond als anti-trinitarisme aan het eind van de zestiende eeuw tegen het leerstuk van de drieëenheid. Het benadrukt de eenheid van het goddelijke en het menselijke. Cossee is Remonstrants predikant in Rotterdam en bijzonder hoog- Symposium Christendom en humanisme staan centraal tijdens het sym posium op zaterdag 3 mei. Twee hoogleraren komen daarvoor naar Middelburg. Prof. dr. A.D.M. Elders bespreekt het onderwerp 'Humanisme in een post-chris- telijk tijdperk' en prof. dr. H.J. Adriaanse legt in zijn lezing 'Christendom en humanisme' onder de loep. Na de beide lezingen volgt een discussie Vervolg elders in deze krant Wie geïnteresseerd is in sport - en dan vooral in niet alledaagse sporten - kan van vrij dag 28 tot en met maandag 31 maart zijn hart ophalen in de Zee landhallen in Goes. Zeelandbreed worden die dagen allerlei sporten gede monstreerd in de Ganzenstad. Leveranciers van sportartikelen en -kleding, sportscholen, - organisaties en verenigingen zijn present om zoveel mogelijk informatie te geven aan wie dat wil hebben. Ook over avontuur lijk reizen wordt informatie ver schaft. De titel van dit sportgala luidt 'Sport en avontuur 1997. Leden van sportverenigingen zullen tijdens de Paasdagen samen met bezoekers die daar zin in hebben allerlei activitei ten organiseren. Het publiek kan onder meer deelnemen aan: in-line skating, streethoc- key, Abseilen, tokkelbaan, mountainbiken alsook wed strijdjes op BMX en een klauter- parcours, finess, persluchtdui- ken, een wand beklimmen, een fietstrail, eskimotoren, delta vliegen en surfen via een simu lator, beach volleybal, rijden op een ligfiets, callenetics, tum bling, acrogym en twirling. Zeeuwse'bed rijven zullen even eens hun sportiefste voetje voor zetten. Voor senioren en mensen met een handicap wordt eveneens een aantal sportveldjes vrijgemaakt. Die groep kan boogschieten, jeu de boulen, rolstoeldansen en -bas ketballen en zitvolleybal spelen. Het grootste deel van de activi teiten staat dagelijks op het programma. Voor de organisa tie van dit vierdaagse evene ment tekenen de Zeelandhallen in Goes in samenwerking met het CIOS, de Zeeuwse Sport raad, NEBAS (Nederlandse Bond Aangepaste Sporten), Olympisch Steunpunt Zeeland en de Zeeuwse Stichting voor Gehandicapten Beleid. Ook een Deltavliegschool geeft acte de presence, op de foto Deltavlieginstructeur Rob Koenders uit Wageningen. De kunde is sneeg! Lezers van Walchers Plat mel den soms hele oude woorden die hen te binnen geschoten zijn of die ze van ouderen gehoord hebben. Iemand uit Domburg kreeg een keer een bejaarde man op bezoek die goedkeurend rondkeek bij zijn gastheer en opmerkte: Je eid 'n 'êêl kaberee! Daarmee wilde hij zeggen: een hele bedoening. De man had dus nogal wat spullen of misschien wel opstallen. Een heel 'cabaret' dus, een kermisattractie. Verder herinnerde een vrouw zich dat haar moeder (op 'de Polder') als het ergens een rommeltje was of als ze het druk had, zei: Wat een ambras! In tegenstelling tot wat in het Zeeuws Woordenboek staat, moest volgens haar de klem toon op de eerste lettergreep vallen. Het woord komt van het Franse 'embarras', dat is drukte of hindernis. Oudere mensen od Aeremuu kennen nog wel een röömertje, dat is een wijd soort glas dat voor bepaalde soorten drank wordt gebruikt. Het woord komt van het Mid deleeuws Nederlandse 'romer' (glas uit Rome) en wordt in andere streken, bijvoorbeeld Brabant ook wel gebruikt. In het Nederlands is de vorm 'roemer', ook een bepaald soort glas, overgebleven. Tenslotte vertelde een Oost- kappelaar me dat hij vóór de oorlog oude mensen wel eens hoorde zeggen: De kunde is sneeg! Ze zeiden dat om hun verbazing uit te drukken over nieuwerwetse dingen, vooral als het ging om technisch ver nuft. Voor mensen die in de vorige eeuw opgegroeid waren, was er in de jaren na 1920 natuurlijk veel om aan te wennen. Ze konden er met de pet niet bij en vonden die vin dingen heel geraffineerd. Met de kunde bedoelden ze 'het menselijk vernuft' of 'de wetenschap'. Sneeg is een ver korting van 'snedig', dat 'scherpzinnig' betekent. a Ian 7\A/omor

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 1