Nieuwe sport verovert Walcheren Gimbrère MODEPRESENTATIES ó'zcn n - v %fi 94\*° NIEUWE COLLECTIE Oké-banaan in opmars Boebie Blu Frapo's Boulevard City Run voor laatste keer onder Atletica-vlag Mulder Voorjaar 97 ANNEMAREL Mode, mode en mode PETEll CHRIST AUTHENTIC BASIC STORES BASICS WOENSDAG 12 MAART 199 JAARGANG 99 - NUMMER 11 /vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN St. Janstraat 20A Middelburs, 0118-637137 TRUIEN T-SHIRTS LANGE EN HALF LANGE TRAININGS BROEKEN TRAININGSPAKKEN Een boerin in Ecuador voorziet de milieu- en mensvrien delijke banaan van de Oké sticker. FOTO SOLIDARIDAD COS Zeeland blijft de Oké-banaan onder de aandacht van het publiek brengen. Dit in Goes gevestigde cen trum voor internatio nale samenwerking meent dat de vrucht van het merk Max Havelaar een markt aandeel van ruim vijf tien procent moet kun nen halen. krijgt een face-lift en gaat 20 maart weer open onder de naam: C A N A P I A N STICKS Lange Delft 8 Middelburg PZC WEEKBLADEN faam/viBwMgtr Oplage: 51.110 ex. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vllssinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- hulsbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Met vereende krachten wor den folders uitgedeeld en de Wereldwinkels zullen de con sumenten blijven wijzen op de eerlijke handel rond deze ba naan. De Max Havelaar-ban- aan wordt niet alleen in het alternatieve circuit zoals Wereldwinkels aan de man gebracht. Ook supermarktke tens en een aantal groentespe ciaalzaken verkoopt de tropi sche vrucht. Inmiddels ligt het marktaandeel zo tegen de negen procent. De Oké-banaan wordt aan strenge kwaliteitsregels gebonden en moet milieu vriendelijk verbouwd worden. Bovendien mag de opbrengst niet in handen komen van een klein groepje rijke landeigena ren in de Derde Wereld. Ook kleine boeren moeten er van kunnen meeprofiteren. Voor de Max Havelaarbanaan wordt aan die boeren een 'rechtvaar dige prijs' betaald. In 1994 begon Solidaridad een campagne om de problemen van de bananenproductie aan de kaak te stellen.. Het ging daarbij vooral om cJe slechte omstandigheden waaronder arbeiders moeten werken en - wat COS Zeeland noemt - het vernietigende effect van groot schalige bananenproductie op het milieu. De Max havelaar banaan komt vooral uit Ecua dor, waar kleine bananentelers zich hebben georganiseerd in een bond. Volgens het COS weten de boeren heel goed waar ze mee bezig zijn. „De zorg voor het milieu gaat hen zeer ter harte". Brisk walking. Letter lijk vertaald betekent het: in een snel tempo wandelen. In Amerika is deze nog jonge tak van sport - die daar ook wel power wal king genoemd wordt - onder aanvoering van Oprah Winfrey razend populair geworden. Het Vlissingse paar Peter en Evelien van Lit wil het 'brisk wal king' nu ook op Wal cheren introduceren. „Brisk walking wil zeggen: ste vig doorwandelen", vertelt Peter van Lit. „En in feite is het dat ook gewoon". Toch is'het brisk walking volgens het duo niet te vergelijken met het wandelen zoals verschillende wandelsportverenigingen dat doen. „Wij maken er een com plete training van. Een wandel vereniging loopt bij wijze van spreken van punt A naar punt B. Wij doen er een warming-up bij en wisselen tijdens het wandelen steeds -van tempo. Doordat je ook je armkracht erbij gebruikt en een aantal spierverstevigende oefenin gen erbij doet kun je het resul taat vergelijken met een fit ness-training", legt Peter van Lit uit. ...gewoon lekker door blijven kletsen... Ook zijn vrouw Evelien is beze ten van de nieuwe sport: „Het is gewoon ontzettend leuk", vertelt ze. „Het is gezellig, want je kunt tijdens een trai ning gewoon lekker door blij ven kletsen met elkaar. Terwijl je toch het gevoel hebt dat je goed bezig bent met je lichaam". Het brisk walking is bij uitstek geschikt voor mensen die nog niet 'zo'n goede conditie heb ben. „Het leuke is dat het leuk blijft", lacht Evelien van Lit. „Hardlopers krijgen tijdens het rennen vaak een rotgevoel: je zit aan je tax maar je weet dat je nog niet klaar bent. Daar moet je dan doorheen. Dat heb je niet met brisk walking". Peter vult aan: „Je probeert juist zo efficiënt mogelijk te lopen, zo min mogelijk energie te gebruiken. Daarom is het voor beginners ook zo goed uit te houden". ...ons gaat het gewoon om het bewegen... In de Verenigde Staten is het brisk walking razend populair. „Ze noemen het daar power walking. En er zijn daar inmid dels meer power walkers dan joggers", weet het duo. Talk- show-ster Oprah Winfrey maakte het Amerikaanse volk enthousiast voor de nieuwe vorm van wandelen. „Maar wat zij daar doen is voorname- Medeklinkers Als je een bepaald dialect voor het eerst hoort, vallen in eer ste instantie alleen afwijkende klinkers op. Mensen die voor het eerst Zeeuws horen, letten eigenlijk alleen op klinkers als de ae voor aa, de ie voor ij en de uu voor de Nederlandse ui- klank. 'Gevorderden' ontdekken ech ter ook een afwijkende uit spraak van medeklinkers. In het Walchers zijn dat bijvoor beeld de I, w en n. De West- kappelse 'vette', zogenaamd gemouilleerde I is natuurlijk beroemd in heel de provincie, maar iets minder vette varian ten komen verspreid door heel Zeeland voor. Op Walcheren hebben vooral oudere inwo ners van het westen van het eiland (Zoutelande, Boude- wijnskerke en dergelijke) een wat vettere I. Buiten Walche ren kan men het verschijnsel onder meer tegenkomen op Zuid-Beveland, in westelijk Zeeuws-Vlaanderen en in Brui- nisse. Ook de 'Westkappelse' w geniet een zekere bekendheid. De uitspraak ervan heeft wel iets van de w, zoals die in Vlaanderen, Engeland, Zuid- Afrika en Suriname uitgespro ken wordt, een zogenaamde labiale (lippen-) w. In Zeeland en Vlaanderen vormt men de w door een beweging met de boven- en onderlip. In het Westkappels (en het Vlaams) hoor je dat duidelijker dan in de andere Walcherse dialec ten. In Holland vormt men de w op een heel andere manier: de onderlip wordt tegen de boventanden gedrukt. Met een mooi woord: een dentale (tan- den-) w. De n wordt op Walcheren door veel mensen een beetje 'op z'n Frans' uitgesproken; de n klinkt min of meer als ng ('Frangs'). Soms vervalt de nasale (door de neus uitge sproken) n bijna helemaal. Een woorcj als 'annen' (handen) klinkt voor buitenstaanders als 'an', maar voor dialectsprekers bestaat er wel degelijk een ver schil tussen die twee! Marco Evenhuis Evelien en Peter van Lit demonstreren het brisk walking. lijk gericht op afvallen',, vertelt Peter van Lit. „Dat gaat inder daad prima samen met brisk walking, maar het is niet per se onze opzet. Ons gaat het gewoon om het bewegen". Het brisk walking wordt voor namelijk beoefend in gebieden waar ook veel natuur is. Het Vlissingse paar trekt voorna melijk de Walcherse duinge bieden in. „We hebben hier duinpaden, ruiterpaden en het mulle zand op het strand tot onze beschikking. Leuk als oefening, èn je hebt onderweg nog iets om naar te kijken" zegt het tweetal. ..toen het joggen begon moest ook iedereen lachen om die rare puffende renners... De aan het brisk walking gepaarde armbewegingen - tij dens lopen worden de armen FOTO ANDA VAN RIET steeds tot schouderhoogte geheven - maken dat de 'brisk walkers' er een beetje onge woon uitzien. „Nee, we heb ben er nog geen reacties van voorbijgangers over gehad", zegt Evelien van Lit. „En bovendien, het is gewoon een kwestie van wennen. Toen het joggen inkwam moest ieder een heel hard lachen om die rare puffende renners. Nu is het de gewoonste zaak van de wereld. Zo zal het met brisk walking ook wel gaan", ver wacht ze. De Frapo's Boulevard City Run is qua organisa tie klaar voor de achtste editie op zaterdag 22 maart. Ook nu weer heeft de Vlissingse atletiek vereniging Atletica er alle vertrouwen in dat de atleten voor veel strijd zullen zorgen op de stra ten in de Scheldestad. Sportieve topper is onge twijfeld de twintig kilometerstratenloop. Het is voor de laatste keer dat Atletica de wedstrijd organiseert. In het randprogramma kunnen ook de recreatielopers hun enrgie kwijt. En op de plaats van start en finish, het Bella- mypark, wordt voor vertier gezorgd. Desorganisatie heeft afgelopen maanden even zit ten dubben over de vraag of de kwaliteit van de bijna tradi tionele stratenloop gehand haafd kon blijven. Immers de vroegere kartrekker van de sponsorschare, Peter Nette, is weggevallen. „Maar de nieuwe eigenaar van Frapo's, Robert Adriaansen, blijkt ook over de nodige capa citeiten te beschikken", stelt Rein Swint van Atletica tevre den vast. En zo kan hij een sportmanifestatie aanbieden met een goed gevulde prijzen- tafel. T-shirt ,Wat de prijzentafel betreft hebben we veel te bieden", zegt Swint. Om te beginnen krijgt iedere deelnemer die de eindstreep passeert een speci aal ontworpen T-shirt mee naar huis. Als toppunt wordt onder de deelnemers van tien kilometer Rabo-run en de twin tig kilometer Frapo's-run een startbewijs verloot voor de halve of hele marathon van Benidorm op 23 november, inclusief reis- en verblijfkos ten. VW-Audi-dealer Poppe sponsort die prijs. Het pro gramma ziet er verder onder meer als volgt uit. Na het start schot om 15.30 uur van Robert Adriaansen begint het afwach- tingsprogramma zoals de De Ruiter Scholieren teamwed strijd over 1200 meter. Plusmi nus honderd Vlissingse scho lieren nemen deel aan die wedstrijd. Wethouder Lenie Poppe-de Loof van Vlissingen schiet de jeugd weg. Daarna starten de deelnemers aan de Rabo-run over tien kilometer. Overigens is het de laatste keer dat deze wedstrijd wordt gehouden onder de vlag van Atletica. Binnenkort vindt er namelijk een fusie plaats tus sen de Walcherse atletiekver enigingen. Die gaan dan onder de naam Dynamica verder door het leven. Volgens Swint is door die fusie de continuïteit van een aantal grotere evene menten zoals de Frapo's Bou levard City Run gewaarborgd. „Voor de laatste keer wordt nu ook het clubkampioenschap van Atletica gestreden", legt organisator Swint uit. De start van vorig jaar met de favorieten op de eerste rij. Nummer 301 is John ver- meule, 251 is Irma Heeren, 354 is Hans van de Griendt en de winnaar van 1996 Maurice Gonsales droeg nummer 371. binnenhuis PLOEG STOFFEN Kromme Weele 21-23 Middelburg, tel. 0118-614077 In maart ontvangt u voor iedere f 50,- hij ons besteed een modecheque Lw.v.f 5,- Zie ook onze advertentie op de full-color modepagina' Opril Grote Markt 11, 4461 AK Goes, Tel. 0113-270709 „Ik ben zo flexibel als de neten". Arend de Jonge, bekend als een van de actieve organisatoren van de SEM (Stichting Evenementen Middelburg) begint een eigen bedrijf in zijn vrije tijd. Blof presenteerde zaterdag de nieuwe cd 'Helder' in het Arsenaaltheater. Marcel de Dreu over de tweede Blof-cd. De Middelburgse Van Dixhoornbrigade bestaat 25 jaar. Kees Schoof is één van de oprichters: „Puur en alleen baantjes trekken heeft mij nooit zo leuk geleken". e Verder deze week: uitverkoop bij het Leger des Heils, Middelburg gaat door met toeristenpas, metal en 'zweefgrunge' in Midgard, veel korte informatie en handige van dag-tot-dag-overzichten. De lente begint en daarmee verandert het straatbeeld. Korte rokken en korte mouwen. Afgeknipte broeken en blote benen komen er aan. De mode-ontwerpers schrij ven voor. Maar is dat ook allemaal ontsproten uit het brein van deze creatievelingen? Niet altijd dus. Films bijvoorbeeld hebben een hele grote invloed op onze life style. Want toen Evita in première ging met smaakmaakster Madonna in de hoofdrol wist de modescene al dat een golf van nabootsingen de revue zou passeren. In deze krant uitgebreid verhaal halen over mode? Dat kan. Minstens twee gevoelige pagina's over het hoe en waarom of - om in modetermen te spreken - van de hoed en de rand en met naald en draad. MIDDELBURG PETER (TIIUSTJWe LANGEVIELE 1 DOCKERS MARLBORO CLASSICS CALVIN KLEIN G-STAR BELLE ROSE FRED PERRY LEVI'S BY PETER CHRIST LANGE DELFT 3 DIESEL G-STAR LEVI'S TRIPPER CARHARTT MARTOMOD IN ONZE ZAAK DONDERDAG 20 MAART OM 10.00 - 13.30 - 16.00 - 19.00 UUR TOEGANGSBEWIJZEN GRATIS VERKRIJGBAAR IN ONZE ZAAK LANGE DELFT 16 MIDDELBURG TEL.NO. 0118-612.036

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1