SENSATIONELE VERKOOP A-MERK COLLECTIE 1997 Meldpunt Schuldhulpverlening geopend: 'Mensen maken niet voor niets schulden' Vijftig plusser opnieuw in de touwen O mm\ GOES van Soubursse Basic Jeans Store LAATSTE WEKEN OPRUIMING! 1 0% extra kassakorting VBO MAVO HAVO VWO INFORMATIE-AVONDEN woensdag 19 februari 1997 jaargang 99 - nummer 8 faam/vlissinge WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Het aantal schuldenaren in Nederland neemt toe. Ook bij de Walcherse Kredietbanken wor den ieder jaar weer meer aanvragen voor zoge naamde 'schuldsaneringen' verwacht dan vori ge jaren. „Mensen die schulden maken, doen dat niet voor niets", vertelt Annette de Wit, medewerker bij het kersverse Meldpunt Schuld hulpverlening Walcheren. „Ze zijn daarom niet alleen geholpen met een financiële oplossing, maar moeten ook beter door maatschappelijk werkers worden ondersteund om herhaling te voorkomen". Afgelopen maandag werd, om deze integratie in de schuld hulpverlening te bewerkstelli gen, een Walchers Meldpunt voor'Schuldhulpverlening ge opend bij Thuiszorg Walche ren (Algemeen Maatschappe lijk Werk). „Het Meldpunt kun je zien als een samenwerkings verband tussen Kredietbank en maatschappelijk werk. Alle aanvragen voor hulp komen voortaan hier binnen", vertelt Annette de Wit. „Vervolgens gaan we kijken hoe de cliënten het best geholpen kunnen worden. De Kredietbank zorgt voor het financiële gedeelte. De lening om de schulden mee af te lossen eri eventueel inko- mensbeheer als mensen echt niet met geld blijken om te kunnen gaan. Maar met alleen een financiële oplossing ben je er niet. Maatschappelijk wer kers moeten kijken waarom de cliënt schulden heeft gemaakt. Pas als de achterliggende pro blemen opgelost zijn, is er werkelijk iets bereikt. Ik zie de cliënten pas weer terug op het Meldpunt drie maanden nadat het probl.eem is opgelost. Zo proberen we terugvallen te voorkomen". ...er zijn meer schulden, de gemiddelde schuld is hoger en het aantal schuldeisers stijgt... De opening van een meldpunt komt niet uit de lucht vallen. „Door de landelijke overheid is vorig jaar een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Nederland. Daaruit bleek dat het aantal schulden in Neder land groeit. De gemiddelde schuld is hoger en ook het aan tal schuldeisers dat een cliënt heeft stijgt", weet De Wit. „Vervolgens heeft de overheid een advies naar de gemeenten gedaan om de hulpverlening bij schulden beter op elkaar af te laten stemmen. We zijn hier niet de eersten die zo werken hoor, in verschillende steden in Nederland wordt schuld hulp al langer op deze manier verleend". Annette de Wit is ervan over tuigd dat mensen beter gehol pen kunnen worden nu het Meldpunt Schuldhulpverle ning een feit is. „Vroeger vie len er nogal eens wat mensen uit de boot. Verschillende instanties hielden zich bezig met schuldhulpverlening en wisten van elkaar niet wat er gebeurde. Ik heb vroeger zelf drie jaar bij de Gemeentelijke Kredietbank gewerkt en daar gemerkt dat we vaak bezig waren met symptoombestrij ding in plaats van met schuld hulpsanering. Deze opzet past dan ook helemaal in mijn visie". ...het is toch niet meer dan logisch dat je op een get-e ven moment de koppen bij elkaar steekt... Maar het meldpunt is meer dan alleen samenwerking tus sen Maatschappelijk Werk Walcheren en de Kredietban ken. „Het gaat echt om regel matig overleg tussen a.'e hulp verleningsinstanties c ook maar iets te maken hebben het schuldhulpverlening. Als er bijvoorbeeld een verslaafde cliënt komt, schakelen we het ZCAD Zeeuws Centrum voor Alcohol en Drugs-red.) in. Dat is deskundig op het gebied van verslaving en daarmee de aange wezen instelling om hulp te bieden. Het is toch eigenlijk niet meer dan logisch dat je op een gegeven moment de koppen bij elkaar steekt?" ...iets kopen kan tijdelijk opluchting geven... Het Meldpunt heeft een heel concrete doelstel ling. „We willen op den duur een daling zien in het aantal aanvragen bij de Kredietbank. Dat moet kunnen. Nu zie je dat mensen die gehol pen zijn bij een schuld een jaar later weer aan de deur kloppen. Dat moet vanaf nu voorko men worden, die men sen moeten dusdanig geholpen worden dat ze niet terugvallen in het maken van schulden. Maar het is voorlopig maar een doelstelling, je weet nooit hoe zoiets in de praktijk uitpakt. Over een jaar evalueren we alles en kijken we wat er werkelijk van gebakken hebben". De achterliggende pro blemen zijn belangrijk, stelde De Wit al een paar keer. „Er kan van alles aan de hand zijn. Er zijn mensen die din gen gaan kopen omdat ze een rotgevoel heb ben. Iets voor jezelf kopen kan namelijk tij delijk een soort opluch- tingsgevoel geven. Deze mensen kopen bij voorbeeld veel kleding, al of niet bij een postor derbedrijf". Een tweede categorie is de groep die overbesteedt. „Meer uit geven dan er binnen komt, simpelweg ge zegd. Dat risico is groter als je een minimum inkomen hebt omdat je gewoon minder geld te besteden hebt. En wat te doen als dan ineens je wasmachine kapot gaat? Maar je ziet ook een steeds groter wordende groep van tweeverdie ners die in de proble men komen. Een hypo theek die op twee banen gebaseerd is en een auto die gefinancierd wordt. Als dan één van beiden zonder werk komt te zitten is er echt een groot probleem". ...er wordt niet meer gekeken of iemand ook echt kan aflossen... Naast deze achterliggen de problemen signaleert De Wit ook een mentali teitsverandering. „Het wordt steeds gemakke lijker om geld te lenen. Er wordt niet meer zo nauw gekeken of iemand de aflossings verplichting ook daad werkelijk kan naleven. En dat merken wij dus. Laatst hoorde ik een ver haal over een krediet van dertig jaar voor een auto. Klinkt prachtig, niet waar? Maar mensen realiseren zich niet dat je Annette de Wit: Laatst hoorde ik oen verhaal over een krediet van der- ^ee/het)3 e^dan ^og tig jaar voor een auto. Mensen realiseren zich niet dat je over tien jaar we| twintig jaar moet geen auto meer hebt en dan nog wel twintig jaar moet afbetalen afbetalen. Dat zeggen ze FOTO ANDA VAN RIET er niet bij". PZC WEEKBLADEN faam/vHssiiïger Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118)681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Een uitdaging, noemt ze het. Maar ook: „Het is min of meer voor de gezelligheid en om de kos ten van mijn eigen hobby wat te drukken". "Tine ke Brokkaar gaat een winkeltje openen waarin ze Colcotongaren verkoopt. Bovendien verzorgt ze cursussen weven. Een opmerkelijke ambitie; 58 jaar en flink in de touwen. Van ouderen wordt wel eens gezegd dat ze zo rond de vijftig terugblikken op 'een leven van gemiste kansen'. Een depres sie volgt, waarna de ouder domskwalen zich binnen de berusting van hoe het nou eenmaal is gaan aandienen. „Soms denk ik wel eens: jeetje. Waar ben ik aan begonnen. Je moet ook nog zoveel", geeft ze toe. Maar dan vermant ze zich. „In juni hoop ik te slagen voor het examen Algemene Onder nemersvaardigheden, het vroegere middenstandsdiplo ma. Ik heb gymnasium Bèta gedaan en daarna medicijnen gestudeerd. Vroeger hoefde je geen middenstandsexamen meer te doen als je middelbare school had". Gymnasium Bèta en medicijnen gestudeerd en dan met winkeltje de gemiste kansen inhalen? „Ik ben gestopt met studeren nadat ik mijn kandidaats had gedaan. Ach. Je kent dat wel. Verliefd, trouwen en kinderen en dan stopt je leven buitenshuis min of meer. Zo was dat toen. Op gegeven moment gaan de kin deren de deur uit en je komt alleen te zitten. Ik ben boven dien gescheiden. Vrienden zei den op gegeven moment: laat nou eens zien wat je kunt. Dan kun je er misschien je boter ham mee verdienen". En met dat advies ging Tineke Brok kaar aan het werk. Ze maakte plannen om elders een winkel te openen. „Maar toen besefte ik dat de benedenverdieping van mijn huis hier aan de Nederstraat ook als winkeltje ingericht zou kunnen worden. Ik ben ruim een jaar bezig geweest om die ruimte zelf helemaal op te knappen". Het is nu allemaal klaar. Ze noemt haar zaak Winkel/Atelier Het bonte Koetje. Vanaf donder dag 21 maart gaan de deuren van haar winkel op donder dag- en vrijdagmiddag open. „Ik verkoop garen van het merk Colcoton. dat is heel bij zonder garen. De draad is heel dun en het merk is verkrijgbaar in 113 kleuren". Ze vertelt ver der dat het garen verkrijgbaar is in glanskatoen, wol, een mengsel van wol en katoen, mohair, zijde en linnen. „Het garen is geschikt voor bordu ren, kantklossen, weven, quil ten en machinebreien. Maar de fabrikant heeft ook een apparaat ontwikkeld waarmee het mogelijk is om tot maxi maal negen draden samen te twijnen. Daardoor is het garen ook geschikt om in dikkere vrom handmatig te breien. Dankzij dat twijnen kunnen allerlei kleuren en kwaliteiten worden samengevoegd. Uniek dus". Met haar twee grote weefgetouwen en twee kleine proefweefgetouwen wil Tineke Brokkaar meer mensen inte resseren in de creatieve hobby weven. „Ik ben zelf op het toenmalige MIKV begonnen. Dat was een prima cursus. Ver der ben ik naar Amerika en Zweden geweest voor cursus sen weven en waar ik wist dat iets te leren viel ben ik naar toe gegaan. Ik ben zelf secretares se van de landelijke weefver- eniging regio zuid. De landelij ke weefvereniging telt 1200 leden en in Zeeland hebben we enkele tientallen leden". „Nee hoor", vervolgt ze stellig. „Ik voel me niet te oud om een winkel te openen. Je ziet zoveel ouderen die actief zijn, bijvoorbeeld promoveren op de universiteit. Ik heb trou wens ook nog een tijdje psy chologie gestudeerd. Maar dat werd me een beetje te veel". v v TRUIEN SWEATERS V&j-29,95 WINTER- ZOMERJASSEN^09j-^79;-.... 59,95 JEANS RECHT MODEL 25,- DAMES STRETCHBROEK yfr,-25,- KINDERJEANSJI9^25,- DAMES STRETCHBROEK KINDERJEANSJt9^ ORANJEPLEIN 10 OOST-SOUBURG (v/h bakkerij de Graas) VANAF WOENSDAG 19 FEBRUARI (9.00 uur) MAXIMAAL 8 ARTIKELEN PER PERSOON *>//94Yo St. Janstraat 20A Middelburs, 0118-637137 Kappa <e> op reeds afgeprijsde artikelen o.a. schoenen - trainingspakken - winterjacks |\/i Geef een ander eens een cadeautje! Dat was het motto van de Valentijnsactie die de Faam/Vlissinger samen met de Bevelander hield. De uitreiking vond plaats op - hoe kan het ook anders - Valentijnsdag. In Vlissingen wordt binnen een paar weken het grootste danscentrum van Nederland geopend. Initiatiefnemers van Danscentrum Good Times Cees en Marga Bergmans: „We hebben hier alle faciliteiten voor een goed danscentrum". Verder deze week: kamermuziek op zondag, het Wooldshuis wordt in ere hersteld, Eeterij Ietsje Anders geopend in Middelburg, Mass-Mania in de Stadsdanszaal, veel korte informatie en handige van dag tot dagoverzichten. Een ambam M'n gröötvaoder is toen vö z'n eige begonne, vertelde een Westkappelaar. Vö een ander wou d'n nie mi wèr- ke: ie gooide z'n ambam in zêê! De ambam was een van de gereedschappen die door de Westkappelse dijkwerkers gebruikt werden: een rechte koevoet, een stootijzer in het Nederlands. Pas overlesten (onlangs) ben ik er achter gekomen waar het woord ambam vandaan is gekomen. Bij de antwoorden van de vra genlijsten van de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonder zoek gaf iemand uit Kruinin- gen als woord voor stootijzer: anbööm. Dat lijkt wel op ambam. Helemaal duidelijk werd het door enkele andere antwoorden uit de rest van Zeeland: andbööm. Een ambam is dus een helemaal veranderde vorm van het sim pele woord handboom! Soms doe je van die ontdek kingen. Jarenlang heb ik me afgevraagd waar het woordje kwa vandaan komt, dat gebruikt wordt om aan te kon digen dat je weggaat: Kwa, ik za is naer 'uus gae kieke! Volgens 't Zeeuws Woorden boek zeggen ze in Zeeuws- Vlaanderen kwan en dat woord kwam ik pas tegen in Oeze volk, het 'Maondblad in de Drentse taol'. De betekenis is daar precies hetzelfde en het Drentse woordenboek gaf uit sluitsel over de herkomst. Kwan is gewoon komaan, een samentrekking van 'kom-an'. In het Zeeuws is dan nog eens de 'n' weggevallen. Een derde geval betreft de vuulte (onkruid) seinse juun (ook wel: sense juun), in het Nederlands 'kruiskruid'. Je zou denken dat de naam iets met juun, dus met uien, te maken heeft, maar dat is'niet zo. Het in 1996 uitgekomen 'Etymolo gisch Dialectwoordenboek' leert dat sense juun via het Frans uit het Latijn gekomen is: van 'senecionem'. 't Is mè da' je 't weet, ee! O ja, morgenavond 20 febru ari, tussen zes uur en kwart over zes gaat het op Nederland drie (het TV-programma 'Villa Achterwerk') over het Wal cherse dialect (opgenome op Westkappel). Jan Zwemer SCHELDEMOND Dè scholengemeenschap voor Vlissingen WAAR TALENTEN EN TOEKOMST TELLEN! Kom naar de op dinsdag 25 en donderdag 27 februari vanaf 19.00 uur Stedelijke Scholengemeenschap Scheldemond Weyevlietplein 7 -13 4380 AB Vlissingen tel. 0118-479400 Tineke Brokkaar: „Ik heb ook nog een tijdje psychologie gestudeerd". FOTO ANDA VAN RIET I AA A R nr ZEELANDHALLEN ■wT'iini'iiiiii.lMimUllllM'IKmtlH ZATERDAG februari 9.00 TOT 17.00 uur ZONDAG DE GEZELLIGSTE ROMMELMARKT VAN NEPERLANP februari 0.00 TOT 17.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1