W* Onzekerheid in uniek Souburgs gebied HEROPENING LAATSTE WEEK WINTER OPRUIMING Keizerlijk dineren Cabaretfinalisten in Arsenaaltheater "T SIbIIH KIJK SNEL OP PAGINA 24 Juryleden gevraagd voor beste bioscoopfilm 1996 Roboe^ Kijkje in de keuken van de Koninklijke Marine jj]®112 t>l[C/\-L_ WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 T) WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN JAARGANG 99 - NUMMER 7 DECOR li OBBYHUIS „DOE HET ZELF" M oude Walcherse cultuur gaan verloren... Een omwonende, de heer Van der Knijff, is eveneens van mening, dat hij in een uniek stukje Souburg woont. Ook hij heeft dan ook zo z'n bedenkin gen tegen de plannen van Ja- kobsen en Peters: „Ik vind 't maar niks, al die plannenma kerij. Denk maar niet dat ze je vertellen waar ze mee bezig zijn. In al die tijd heb ik nog niet eens een plattegrondje gezien met een schets van hoe of wat ze nou precies willen. Ik weet niet eens of m'n huis kan blijven staan. Ik zeg altijd maar: ik woon hier op het mooiste plekje van Souburg. En wat mij betreft mag dat voorlopig nog wel even zo blij ven". In de volks mond (2) Een vorige keer werd in Wal- chers Plat aandacht besteed aan straatnamen, zoals die alleen in de volksmond bekend zijn. Maar er zijn natuurlijk ook vele voorbeel den van wegen in de buten (buiten de bebouwde kom) waarvoor zulke namen gebruikt worden. Uit mijn eigen Souburgse omgeving ken ik onder meer Puupe's wegje (Molenweg) en 't Alle films worden gemaakt met het oogmerk om er samen, in de bioscoop, echt van te genieten. Daar zie je het beter, daar hoor je het mooier en daar voel je het intenser. Daar om gaat het Nederlandse bioscooppubliek met ingang van nu zélf bepalen wat de beste bioscoopfilm van het vorige jaar is geweest. En dat gaat een mooie, jaarlijkse traditie worden, waaraan iedereen die wel eens naar de bioscoop gaat kan meedoen. Weer es wat anders dan die eeuwige Oscars die jaarlijks door een stelletje Hoogst Belangrijke Personen buiten ons gezichtsveld bij elkaar worden gekon keld. Deze grootscheepse nationale verkiezing is een ini tiatief van de gezamenlijke Nederlandse bioscopen en film verhuurders. De lezers van de Faam/Vlissinger worden uitgenodigd zit ting te nemen in de jury. Op pagina 19 staat meer informa tie met een bon die u kunt inleveren. En nog iets. Wie mee doet maakt kans op een reis naar Hollywood voor twee per sonen of één of meerdere maanden gratis naar Alhambra in Vlissingen. De uitslag van de grote verkiezing Beste Bioscoopfilm 1996 wordt kort voor de Nationale Bioscoopdag in dit blad bekendgemaakt, met natuurlijk ook de prijswinnaars onder de duizenden leden tellende Publieksjury. De Nationale Bioscoopdag wordt op woensdag 23 april aanstaande voor de vijfde keer gehouden. Smidswegje (een oude naam voor de Vrijburgstraat). En verderop op Walcheren kent men wegen als de Slik- wegt (Vriezenveenseweg bij Gapinge), de Dubbeltjesbaene en de Lange wegt bij Seroos- kerke en de Silex (Prelaatweg bij Westkapelle, naar het gebruikte bestratingsmateri aal). Een leuk voorbeeld is ook de inmiddels verdwenen Boenswegt of kortweg de boenze die in de buurt van het Vlissingse Nollebos lag. Boen ze is het oorspronkelijke Wal cherse woord voor bons; de Boenswegt zal wel niet van al te beste kwaliteit zijn geweest. Ook andere elementen in het landschap dragen of droegen dialectnamen. Veel percelen werden voor de ruilverkave ling uit elkaar gehouden door middel van veldnamen. Een deel daarvan is inmiddels gepubliceerd door de Heem kundige Kring Walcheren. Maar ook vliedbergen (de aezeberg onder Aagtekerke) en duinen (verschillende Blien- kerts en Kaelkoppen) droegen namen, die alleen bij de plaat selijke bevolking bekend waren. Bijzonder is het voorkomen van een naam voor een klein stukje Veerse Watergang onder Gapinge: de Luidulve. Lui wordt in Zeeland wel vaker gebruikt om de gesteldheid van bijvoorbeeld een weg aan te geven. Een luie wegt is vaak een wat rulle zandweg, waar op maar moeilijk vaart is te maken. En met lui tie wordt in noord-Zeeland doodtij bedoeld. Een luie dulve zou kunnen duiden op een water loop, waarin zo goed als geen stroming staat. Marco Evenhuis Door Marco Even huis Er broeit iets op het anders zo rustige platteland ten noor den van Oost-Souburg. Een projectontwikkelaar en een bouwgroep staan lijnrecht tegenover de gemeente Vliss ingen met hun plannen om in het gebied een nieuw bouwwijk te realiseren. De bewoners lijken het slacht offer van deze titanenstrijd te worden. Ze hebben geen enkel idee wat er de komende jaren met hun woningen, grond en bedrijven staat te gebeuren en de onzekerheid begint parten te spelen. „Onze woonkamer moet al twee of drie jaar nodig opge-* knapt worden, maar ik zeg steeds tegen m'n vrouw: laten we nog maar even wachten, want vandaag of morgen moe ten we hier weg". Aan de plannen rond het gebied ten noorden van de Middelburgsestraat (tussen de Reijersweg en de Schroeweg) wordt inmiddels al twee jaar gewerkt. Samen met Bouw groep Peters en woningbouw vereniging Basco wil project ontwikkelaar Jakobsen Beheer uit Middelburg er zo'n hon derd koopwoningen realise ren. De combinatie tracht daar toe het eerste recht van aan koop van de betrokken perce len te verwerven. Tijdens een normale procedu re koopt de gemeente echter de bouwgrond en besteedt vervolgens de feitelijke realisa tie uit. De genoemde combina tie wil haar verworven rechten evenwel graag aan de gemeente overdoen, als de gemeente de ontwikkeling van het gebied tenminste aan hen overlaat. ...er wordt voor het jaar 2000 niet gebouwd... De gemeente Vlissingen is echter niet van plan om toe te geven aan deze volgens haar hoogst ongebruikelijk werkwij- 'ya; r. de Vries, hoofd sec tie Bouwen en Wonen van de gemeente, legt uit: „De heer Jakobsen en zijn partners ope reren hoogst bijzonder. Ze pro beren zich een positie te ver- IKODE WALSTRAAT 199 (HOEK SCHELDEPLEIN) VLISSINGEN PZC WEEKBLADEN faam/iMilMger Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118)642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118)484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 werven en daar zijn wij niet gelukkig mee. Wat ons betreft wordt er in ieder geval voor het jaar 2000 niet gebouwd. Als er ooit al wordt gebouwd". Bram Jakobsen van Jakobsen Beheer is een andere mening toegedaan: „Wij zouden op korte termijn een einde aan de onzekerheid willen maken. Inmiddels hebben we het eer ste recht van aankoop verwor ven op zo goed als alle betrok ken grond. Het wachten is op een volgende stap van de gemeente". ...Souburgers zijn gedwongen om naar Vlissingen of Middelburg te verhuizen... Jakobsen-is ervan overtuigd dat zijn plannen de Soubugse gemeenschap veel goed zullen doen: „Op Souburg bestaat een grote behoefte aan nieuw bouwwoningen. Als ik op zaterdagmorgen op het dorp m'n boodschapjes doe, hoor ik tot mijn spijt maar al te vaak dat Souburgers gedwongen zijn om naar Vlissingen of Mid delburg te verhuizen, omdat er in. het eigen dorp niets te krij gen is". Die problemen kent Albert de Vries: „Ook wij hebben op Souburg een tekort aan nieu we koopwoningen gesignal eerd. Maar dat wil nog niet zeggen, dat daarom het gebied ten noorden van de Middel burgsestraat moet worden ontwikkeld. Op Souburg staat een lokatie aan het Koopmans voetpad bovenaan ons ver langlijstje. Het plan van Jakob sen en Peters hebben wij in de ijskast gestopt. Wij hebben hen een brief gestuurd waarin we te kennen geven niet bepaald gecharmeerd te zijn van hun werkwijze. Particulie re interventie in de grondex ploitatie is voor ons reden genoeg om op die lokatie niet te bouwen. Daarnaast hebben wij een gesprek gehad met de Basco. Nadat wij hen onze Twaalf'restaurants in Neder land, waaronder Oriental Garden uit Koudekerke, sloegen de handen ineen om de Chinese keuken te promoten. De Chinese top koks maken nu een tournee langs het dozijn restaurants om de hier werkende koks het een en ander bij te bren gen van de traditionele Chi nese keuken. Arthur Priem, eigenaar van Oriental Gar dens: „Het wordt echt een Keizerlijk Feest. Er zijn niet alleen koks aanwezig, maar ook een aantal serveersters uit het restaurant in de Ver boden Stad. Zij zullen tradi tionele liederen en dansen laten zien en horen. Tussen bezwaren kenbaar hadden gemaakt, waren ze al heel wat minder enthousiast om deel te nemen in een combinatie met Jakobsen en Peters". ...700 schapen geven een behoorlijke stankoverlast... Jakobsen Beheer zou reeds opties op een groot deel van de benodigde grond hebben verkregen. Een rondvraag onder de betrokken grondeige naren en bewoners leert ech ter dat slechts een klein deel van hen daadwerkelijk gete kend heeft. Een van degenen die nog niet getekend hebben, is de heer Sjaak Jakobsen, broer van de projectontwikke laar. Hij is schapenhouder en zijn bedrijf zou verplaatst moe ten worden indien een en ander doorgaat. „Als ze hier willen bouwen, gaan ze hun gang maar. Ik woon hier op een schitterend plekje, maar er zijn nog meer mooie plekjes. Het enige wat ik vraag is dat ze met een goed en concreet voorstel komen. Tot op heden heb ik dat nog niet ontvan gen". In de optiek van Jakob sen Beheer zou de bestaande bebouwing gehandhaafd kun nen worden. „Maar", zegt de gangen door wordt het een en ander verteld over de gerechten. Het eten is trou wens echt geweldig. Vorige week zijn wij bij de opening van de tournee in Den Haag geweest, bij wijze van voor proefje. Het was fantas tisch". In de Keizerlijke Week, zoals Priem de week van 18 tot en met 23 februari noemt, ser veert Oriental Garden een speciaal Keizerlijk Menu. De reguliere ka?rt is tijdens deze week alleen beschik baar voor afhalers. Reserve ren is gewenst, daar een aantal' dagen bij voorbaat al helemaal vol zitten, aldus Priem. Dineren op dezelfde manier waarop de oude Chinese keizers dat vroeger deden. Dat kan volgende week bij Chinees restaurant Orien tal Garden in Koudekerke. Van 18 tot en met 23 februari zijn Chinese topkoks uit het nog steeds bestaande keizerlijke restaurant uit de Verboden Stad in Peking te gast in Kou dekerke. Broer en zus Akkerdaas volgen pa en ma Akkerdaas op in Domburg. Vorige week zaterdag werden winkelende mensen in Middelburg verrast met een Valentijnsgroet. Arthur Priem met vriendin Xiaoping Gao temidden van de ploeg uit het Keizerlijk Restaurant uit de Verbo den Stad. Kunstenaar Reinmond Kimpe staat centraal in de tentoonstelling De Gulden Middenweg die vanaf 22 maart is te zien in het Zeeuws Museum. Sjaak Jakobsen, „daar koop ik niets voor. Mijn bedrijf is dan naar de knoppen, want je denkt toch niet dat ik hier door zou kunnen boeren als ik mid den in een nieuwbouwwijk zou zitten. Zevenhonderd schapen geven een behoorlijke stank overlast. Nee. Het belangrijk ste voor mij is dat ze me een goede vervangende lokatie bieden. Dan kunnen we gaan praten". ...die onzekerheid knaagt aan je... Een andere omwonende, pluimveehouder Le Due, heeft vooral moeite met de onzekere situatie waarin hij nu alweer zo'n twee jaar verkeert. „Je weet niet waar je aan toe bent. Hoe moet het met m'n bedrijf en met m'n woning? Is het nog de moeite om dingen op te knappen of een kwastje verf te geven? Die onzekerheid knaagt aan je". Sjaak Jakob sen beaamt dat. „Precies het zelfde verhaal. We willen al twee jaar lang de woonkamer verbouwen, maar ik zeg steeds tegen m'n vrouw: wacht nog maar even, want vandaag of morgen moeten we hier weg". Bram Jakobsen is overtuigd van de voordelen van zijn plannen. „Als de gemeente Wortel 25. FOTO AREND NIJKAMP Het Concours om de Wim Sonneveld-prijs is een jaarlijks terugkerend onderdeel binnen het Post bank Kleinkunst Festival dat in het voorjaar in Amsterdam wordt gehouden. In het Arsenaal theater zijn in twee avonden de halve finalisten te zien. Aanstaande zaterdag is de eerste avond. De tweede lichting is op vrijdag 28 februari. De winnaar van het Kleinkunst Festival staat op het punt om door te breken. Dat bewijst de lijst van eerdere winnaars, allemaal inmiddels succesvol le cabaretnamen: Job Schu ring, Kiki Heessels, Reindert van der Naait, Basterd, Ajui nen en Look, Thomas Acda, Maarten van Roozendaal en De Vliegende Panters. In diverse stappen komt een jury tot het aanwijzen van zes halve finalisten. Die krijgen passende, professionele ondersteuning en gaan vervol gens op een landelijke 'kennis makingstournee' die traditie getrouw ook Vlissingen aan doet. In groepen van drie treedt iedereen een half uur op. Eind maart 1997 volgt dan de finale in Amsterdam. Zaterdag 15 februari om 20.15 uur, treden achtereenvolgens aan: zanger Johan Hoogen- boom (met een gedeeld uit zijn liedjesprogramma 'Schaaps kleren'), het kwintet Wortel 25 en het theaterclownsduo Mario en Ludo. Over twee weken, op vrijdag 28 februari, volgt de tweede lichting van drie halve finalisten. Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Schapenhouder Sjaak Jakobsen gaat een onzekere toe komst tegemoet omdat zijn broer Bram ambitieuze plan nen heeft met zijn land. Overigens wilden de broers niet samen op de foto. FOTO ANDA VAN RIET haar zin krijgt, komen er mis schien wel driehonderd woningen. Veel te veel voor een dorp als Souburg. Op Sou burg moet je geen wijken met stadsallures aanleggen. Wij willen het dan ook beperkt houden tot een honderdtal woningen. Bovendien willen we rekening houden met de bestaande architectuur in het dorp. Er zit echt een gedachte achter. Zo willen we bijvoor beeld ook niet afwijken van de bestaande grens van de bebouwing; de afstand tussen Middelburg-Zuid en Oost-Sou burg wordt amper kleiner". ...wij bouwen op een manier die voor alle partijen aantrekkelijk is... „Door het kleinschalig en architectonisch verantwoord te houden, wordt de schade aan het landelijke gebied tot een minimum beperkt", stelt Jakobsen. „En ach", relati veert hij. „In al te heftige dis cussies heb ik geen zin. Wij willen bouwen op een manier, die voor alle partijen aantrek kelijk is. Als dat niet kan, bou wen we nog liever niet". Voor de Zeeuwse Milieu Fede ratie (ZMF) zou dat de beste oplossing zijn. De ZMF is tegen welke vorm van stadsuitbrei ding dan ook, zolang er nog steeds niets wordt gedaan aan het probleem van de leegstand van huurwoningen. En in het geval van het Souburgse plan gaat het bovendien om een gebied waar veel aspecten van het oude Walcherse cultuur landschap, zoals meidoornha gen en 'hollebollige' Weilan den terug te vinden zijn. Han- neke Westhoek, lid van de planologische commissie van de ZMF, zegt dan ook: „Het lijkt te gaan om een gebied met een grote landschappelijke waarde. En in zo'n geval zal de ZMF zeker niet aarzelen om te zijner tijd haar bezwaren ken baar te maken en te kijken naar wat we verder kunnen doen om woningbouw te voorko men". ...veel aspecten van de Op het terrein van de Koninklijke Schelde in Vlissingen vinden 12 en 13 april de Zeeuwse Vlootdagen plaats. Verschillende schepen en exposities staan dan open voor publiek. Door de vlootdagen wil de Koninklijke Marine haar ta ken, middelen, leef- en werkomstandigheden aan het publiek laten zien. Zo zijn er een duikvaartuig, een hydrografisch schip, een Belgische mijnenjager en diverse fregatten te zien. Mari- nehelicopters tonen een red dingsactie/een maritiem pa trouillevliegtuig geeft vlieg- shows en het Korps Mariniers houdt een boardingdemon- stratie. Het is de eerste keer dat de marine vlootdagen houdt in Zeeland. Hierdoor wordt het mogelijk zowel het werken en leven aan boord van fregatten als het bouwpro ces van deze schepen' in kaart te brengen. De bakermat van de Nederlandse fregatten ligt natuurlijk, bij de Koninklijke Schelde in Vlissingen. Vlootdagen trekken veel bekijks.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1