Vrouwenvakscholing knokt om identiteit 74Jatc£en& fdat :èt SSt* KIJK SNEL OP PAGINA 8 SPORT- EN EETCAFE SA Moens gaat ondanks brand gewoon door Uw avondwinkel gaat 's morgens vroeg alopen. WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 6 O» WEKELIJKS HUIS AAIM HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Vlasmarkt 13, Middelburg, 0118-624981 M hun opleiding aan de Janneke Dierxschool verder gingen stu deren". ...in de pauze zien we inderdaad meer vrouwen in de kantine dan mannen... En niet alleen van vrouwen. De Goesenaar N. Nushi uit het voormalige Joegoslavië en de Middelburger B. Taryakchi uit Iran volgen de opleiding bewa kingsbeambte. Ze bereiden zich voor op het examen op 19 juni. „We merken er niets van dat we op een vrouwenvakop leiding zitten. Alleen in de pau ze zien we inderdaad meer vrouwen in de kantine dan mannen. We merken wel dat we ondanks de vele nationali teiten na een moeizaam begin nu allemaal op één lijn zitten. In het begin wist iedereen het beter dan de ander. Er wordt gezegd dat we na deze oplei ding een goeie kans hebben op een baan. Vooral omdat de criminaliteit dagelijks toe neemt worden steeds meer bewakingsbeambten gevraagd. Na het examen nog een periode stagelopen en dan aan de slag". Overigens is het lesgeven aan allochtone mannen volgens de methode van de vrouwenvak school geen doorbraak. Het is eerder een ontdekking dat mensen die na veel vijven en zessen (weer) betaald werk willen op dezelfde golflengte zitten en groepsgewijs naar de arbeidsmarkt kunnen worden geleid. Die uitdaging nam de vrouwenvakscholing aan, zo valt op te maken uit woorden van de opleidingscoördinator. En en passant worden voor de eerste keer vrouwen tot uit- vaartbegeleider opgeleid, in de wetenschap dat als er nog één uitdrukkelijk mannenbol- werk bestaat, het dat van de begrafenisondernemingen is. ...in de moderne begrafenis onderneming kan een vrouw een perfecte rol spelen... „Geef ons vijf jaar en we wor den geaccepteerd", weten Janneke den Besten uit Mid delburg en Anita van den Dries uit Goes. En volgens Henk Bak ker, coördinator van de STIVU (Stichting Vakopleiding Uit vaartverzorging) zijn vrouwen vooral geschikt als begeleider omdat nabestaanden bij een vrouw makkelijker verdriet tonen. Bakker: „In het westen van het land kwam vijftien jaar geleden voor de eerste keer een vrouw mee in een begrafe nisstoet. Ze bestuurde een volgauto. Dat was toen een unicum. Nu is het bijna nor maal. Ik denk trouwens dat in de moderne begrafenisonder neming, waarin veel meer hulp wordt geboden dan vroe ger, de vrouw een perfecte rol kan spelen. En de dames hier worden multifunctioneel opgeleid. Ze krijgen veel meer dan een schriftelijke cursus die we normaal bij de STIVU geven. Hun gespreksvaardig heid en omgang met emoties worden heel kundig gedo ceerd. Het is nu nog een kwes tie van ondernemers vinden die de dames een kans geeft om stage te lopen". Dat wordt nog een moeilijke zaak. Vooral in de Walcherse dorpen willen nabestaanden alleen mannen (spottend kraaien genoemd) bij de uit vaartplechtigheid. Den Besten en van den Dries stellen zelfs vast dat vrouwen op de dor- FOTO ANDA VAN RIET pen niet worden toegelaten. „We beseffen heel goed dat we vooroordelen moeten overwinnen, maar als je eeu wen terug gaat waren het juist de vrouwen die de zorg voor en rond de overledenen op zich namen. Burenhulp, heette het toen. Ik hoop dat de Zeeuwse begrafenisonderne mers ons in ieder geval de kans geven om stage te komen lopen". Leny van den Heuvel Probeert de identiteit van het onderwijs voor (herintredende) vrouwen te behouden en uit te bouwen. Ze vreest er voor dat de methodiek in het algemene beroepsonderwijs voor vol wassenen ondergesneeuwd zal worden, waardoor vrou wen hun plaats niet meer weten en afhaken. Maar ze beseft tegelijkertijd dat de paarse passie om de uitkerin gen te snoeien en mensen zelf voor hun inkomen te laten zor gen ook de verantwoordelijk heid van de overheid inhoudt om mensen passend te scho len in een snel vernaderende wereld. 9 Verder deze week: in de ban van Valentijnsdag, nieuwe productie van Middelburgs Theater, opening van bloembinderij De Boeketterie, Parijs in de Zeeuwse Bibliotheek, nuttige informatie van de overheid, handige van dag tot dag overzichten en nog veel meer. Vorige week zaterdag verwoestte een brand de werkplaats van Rudi Moens Installatietechniek. Van de werkplaats, die aan het woonhuis van de familie Moens was gebouwd, is nagenoeg niets meer over en de opening van de nieuwe showroom - die één dezer dagen gepland stond - laat voorlopig nog op zich wachten. Eigenaar Rudi Moens is zicht baar aangeslagen als hij over de brand vertelt. „Mijn vrouw en ik zaten in de kamer koffie te drinken. Mijn vrouw dacht dat ze iemand in de werkplaats hoorde lopen en dus ging ik even kijken. Toen ik door de hal liep ging het alarm af. Ik liep de berging in en werd daar als het ware naar binnen gezo gen. Later hoorde ik dat dat door het luchtdrukverschil kwam. Er was een enorm lawaai en ik ben terug naar binnen gegaan om de kinde ren uit bed te halen". De schade die de brand ver oorzaakte bedraagt bijna twee miljoen gulden. „En ik had net een paar weken voor de brand geprobeerd om mijn verzeke ringspremie naar beneden te krijgen. Daardoor ben ik nu slecht verzekerd. Als ik het nog eens mocht doen zou ik het anders aanpakken, maar daar heb je zo weinig aan". Moens dacht in eerste instan tie dat het afgelopen was met zijn bedrijf. „Het hele magazijn is verbrand. De showroom met badkamers was bijna toe om geopend te worden, dus het hele magazijn stond vol met spullen. Toen ik na de brand de puinhoop zag wist ik het gelijk: alles is weg", aldus de gedupeerde Moens. Toch zit de ondernemer niet bij de pakken neer. „We gaan gewoon door. We zijn ver huisd en hebben onze woning omgebouwd tot voorlopige werkplaats. Deze week begin nen we weer met het werk. We moeten wel. Als ik nu stop wordt ik failliet verklaard en heb ik niets meer. Dus door gaan. Voor onze klanten maakt het hele gebeuren niet zoveel uit. Ja, een week vertraging hebben we wel opgelopen, maar gelukkig kun je in zulke gevallen toch wel op enig begrip rekenen bij mensen. Nee, we blijven gewoon draai en. Ik heb wel meer klappen gehad en die ben ik ook te boven gekomen". In de volks mond (1) Toen een niet-Zeeuwse dame eens op bezoek wilde bij haar familie in Middelburg, meldde die familie dat ze tegenwoor dig in het centrum van de stad woonde. In de Cipierstraat om precies te zijn. De vrouw toog naar onze hoofdstad en hoe ze ook zocht, de Cipierstraat bleek onvindbaar. Navraag bij een politie-agent leverde in eerste instantie niets op. Pas na enig nadenken lostte de diender het probleem op: de vrouw moest in de Sint-Pieter- straat zijn. Plaatselijke uitspraak: Sepier- straot (Sint-Pierstraat). In vrij wel alle Walcherse plaatsen bestaan straatnamen, die alleen in de volksmond bekend zijn (geweest). Het bekendste voorbeeld is misschien wel de Vlissingse naam voor de bou levard, de Boete. Dergelijke niet-officiële straat namen zijn vaak van relatief recente datum. Dat is ook het geval bij de Karbonaodebuurt, een stukje Vlissingsestraat te Oost-Souburg. In dat buurtje woonden in de jaren dertig j veel marinemensen, die zich in de unieke positie bevonden bijna dagelijks een stukje vlees te verorberen. Andere officieuze straatnamen zijn veel ouder en dikwijls is de officiële straatnaam er op terug te voeren. Een mooi voorbeeld is de naam Smouze- gank, op veel Walcherse dor pen tegenwoordig bekend als Jodengang. Op Westkappel vermeldt het straatnaambord je aan de Smouzegank echter Rookstraat. De verantwoorde lijke ambtenaren brachten het voorvoegsel 'smouze-' mis schien in verband met 'smout', een woord dat onder meer gebruikt kan worden om een vettige, damperige lucht mee aan te geven. De laatste categorie alternatie ve straatnamen bestaat uit namen, die totaal niets met de officiële benaming te maken hebben. De namen Stêêne Padje voor het Koopmansvoet pad tussen Vlissingen en Mid delburg en 't Dööl'of voor de Westkappelse Molenwal zijn daar voorbeelden van. Marco Evenhuis Buitengewoon goedkoop vanaf heden 100,- 50,- 25,- jSti Lange Geere 2b - M'burg - 0118-635213 Bij ons heeft u werkelijk alle tijd voor uw boodschappen. Rustig winkelen na een lange dag. Of nog even een snelle boodschap voor late trek of onverwachte visite. Het kan allemaal! Maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 22.00 uur. Zaterdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Dus elke avond koopavond en een lekker lange zaterdag Albert Heijn Miro Center Vlissingen: 1200 gratis parkeerplaatsen. Vader en zoon Edwin en Jason Bouwens openden vorige week Café Stout in de Vlissingse Van Dishoeckstraat. „Een stoute droom die werkelijkheid werd", aldus het tweetal. Beeldend kunstenaar Gerard Marinus Verkerke heeft in Vlissingen een 'tijdelijk museum' ingericht. Samen met bevriende kunstenaars Phons Bakx en Joop Miermans laat hij hier zien wat 'niet gevestigde hedendaagse beeldende kunst' is. Door Ad Hanneman De Vrouwenvakscholing in Zeeland is hard bezig om haar bestaansrecht te bewijzen. Niet alleen prikt het opleidingsinstituut andermaal in een gesloten mannenbolwerk door vrouwen op te leiden tot uitvaartverzorger, ook wordt het opleidingssysteem toegepast op allochtone mannen. Die worden nu volgens dezelfde methodiek gevormd tot bewakingsbeambte. Niettemin lijkt het er op dat de vrouwenvak scholing per 31 juli stopt. Althans, dat wordt binnenskamers wat nors gemompeld. Een kijkje achter de schermen leert niet dat de sombere veronderstelling terecht is. In tegendeel. Arbeidsvoorziening Zeeland vindt de methodiek zo waardevol dat zij deze wil toepassen in het Centrum Vakopleiding. PZC WEEKBLADEN Oplage: 51.110 ex. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp j (0113)273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija I (0118) 484312 (privé (0118) 418686). j j A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118)681215 Bezorging: (0118)484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 FaanVVIissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Toch wordt er nog voorzichtig geprobeerd herintredende vrouwen exclusief te blijven opleiden. Voor zover coördina tor Leny van den Heuvel het kan overzien geeft Arbeids voorziening na 31 juli geen cent subsidie meer voor een aparte Vrouwenvaksscholing. Ze leidt dat af uit de houding van het voormalige 'Arbeids bureau, dat vorig jaar 'haar' Janneke Dierxschool aan de kennelijk noodzakelijke bezui nigingen offerde. Onder „poli tieke druk" kwam een alterna tief op tafel. „Zelfs Melkert heeft er zich toen mee bemoeid. Het gevolg is dat we nu tot 31 juli een pilot project Vrouwenvakscholing hebben in Zeeland. Met dit project moet worden bekeken in hoe verre het in een andere scho ling kan worden onderge bracht", legt Van den Heuvel ...de meeste vrouwen hebben jarenlang thuis gezeten... Maar dan moet wel worden uitgelegd hoe bijzonder de opleiding gericht op herintre dende vrouwen is. Van den Heuvel: „Het bijzondere is dat de opleiding steeds wordt aan gepast aan de vrouwen die deelnemen. Daarmee bedoel ik niet de leerstof. Die is altijd hetzelfde. Het gaat om de benadering. De meeste vrou wen hebben jarenlang thuis gezeten en hun verzorgende taak uitgevoerd. De kinderen zijn groter en ze hebben tijd over. Ze hebben vaak ook dezelfde problemen op te los sen. Bijvoorbeeld: hoe maak ik mijn huiswerk? Maar ook prak tische problemen die ze vanuit hun verzorgende taak meene men. Zo heeft de één een zoontje dat spijbelt op de mid delbare school en de ander heeft weer problemen met opvang. Ze kunnen verhaal halen bij elkaar en voor zich zelf oplossingen zoeken". In het pilot-project zijn zes opleidingen opgenomen. In Goes wordt de opleiding tot personeels-juridisch mede werker gegegeven aan vrou wen en in Middelburg krijgen vrouwen die de arbeidsmarkt weer op willen lessen in pro cestechniek, administratief- technisch medewerker en uit- vaartbegeleiding. Terneuzen is de stad waar vrouwen tot hef truckchauffeur worden opge leid. „De methodiek van de Janneke Dierxschool is hele maal overgenomen", meldt opleoidingscoördinator Van den Heuvel. Een onderzoeks bureau begeleidt en evalueert elke stap die wordt genomen. ...vrouwen worden door de sociale diens ten gestuurd om weer een de slag te gaan... Omdat Zeeland een voorloper is wordt in de negen andere Nederlandse vrouwenvakop leidingen kritisch gekeken naar hoe de uitkomst in Zeeland zal zijn. „Wat er leeft is dat allerlei vormen van scholing onder één dak komen, dus ook de vrouwenvakschool. Wellicht krijg je dan een soort beroeps opleiding voor volwassenen voor iedereen, zowel mannen als vrouwen. Herintreders heb ben het gewoon nodig om in een groep te zitten. Dat stimu leert. En de maatschappij vraagt gediplomeerde men sen. Als je dan bedenkt dat in de nabije toekomst alleen al in Zeeland zo'n tweeduizend vrouwen er aan komen die terug willen op de arbeids markt, kun je niet anders vast stellen dan dat scholing meer dan noodzakelijk is". Het zijn vooral de vrouwen met grote re kinderen die aan de deur van het arbeidsproces aan kloppen. „Dat gebeurt uiter aard mede omdat de uitkerin gen onder druk staan. De vrou wen worden door de sociale diensten vaak gestuurd om weer aan de slag te gaan". Leny van den Heuvel is er van overtuigd dat de methodiek zoals gehanteerd in de vrou- wenvakonderwijs helpt om de vrouwen weer gediplomeerd aan het werk te krijgen. „In die methodiek", aldus Van den Heuvel, „zien vrouwen dat leren ook leuk kan zijn. Ik hoor dat vaak van vrouwen die na Toekomstige uitvaartverzorgers nemen een kijkje op een begraafplaats. c«MST£» -itMtssro mm k >j «A.3 U&UL

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1