RUIMT OP...!!! Parkeerbeleid ondermijnt toerisme Een hartewens om iemand te verrassen PC JACKIE'S JEANSSHOP GOES Karin Spaink als eigenwijze vrouw cBon voor gratis vaCentijns cadeau O ALLÉS voor de HELFT Dimarelle vlWS C\-C WOENSDAG 22 JANUARI 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 4 faam/vlis singer WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN tJACKIE'Smam JEANSSHOP Hoek Zusterstraat/St. Janstraat 32 Middelburs Door Ad Hanneman Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme werd in 1996 pakweg tien miljoen gulden min der verdiend in de toeristenbranche omdat bui tenlandse toeristen er stomweg geen zin meer in hadden hun vakantie te laten verzieken door een - voor hun begrip - onredelijk parkeerbeleid. Omdat Zeeland tien procent van de toeristen pakt, betekent een eenvoudig rekensommetje dat hier minstens een miljoen gulden minder aan de fiscus moest worden opgegeven. Vooral Duitsers kunnen maar moeilijk vatten dat het hier puur om beleid gaat. Sommi gen voelen zich gediscrimi neerd. „Wij krijgen hogere boetes en eerder een wiel klem", meent een toevallige passant die 'thuis' al meerdere keren heeft overwogen voor taan maar naar de Belgische kust te trekken voor zijn brood nodige ontspanning. Hij vindt ook het 'agressieve bord' aan de rand van de stad waarop voor de wegsleepregeling wordt gewaarschuwd niet bepaald uitnodigt om de stad met zo'n bord te vereren met een bezoek. ...als het kalf verdronken is, dempt men de put... Ook Rudi ter Heide van het Bureau voor Toerisme Zeeland heeft her en der al gewaar schuwd. Niettemin stelt hij vast dat de put pas wordt gedempt als het kalf verdron ken is. „Er komt waarschijnlijk pas een beleidswijziging als onomstotelijk komt vast te staan dat een omzetdaling in het toerisme aan het parkeer beleid is te wijten". Ook hij weet dat vooral buiten landers het dupe zijn. „Die begrijpen er niks meer van. Vroeger wisten ze exact hoe ze hun auto konden wegzetten. Met het nieuwe parkeerbeleid zijn de parkeerzones zodanig ingesteld dat zelfs de vaste bewoners er pas na veel vijven en zessen achterkwamen hoe en waar ze hun auto ongestraft konden parkeren. Logisch dus dat buitenlanders er geen snars van begrijpen". ...misschien dat parkeerwachters inderdaad meer op Duitsers loeren... Ter Heide weet ook dat Duit- PZC WEEKBLADEN faam/vlissinger Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vllsslnger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. sers eerder een klem krijgen. „Dat heb ik zelfs van Zeeuwen gehoord. Die vroegen me er eens wat aan te doen. Ik heb dat tijdens een overleg gezegd. Maar ja. Het parkeren is aan strenge regels onder worpen. En de gemeente zal daar niet zo snel van afwijken. Misschien dat de parkeer wachters inderdaad meer loe ren op Duitse toeristen". Ter Heide toont twee brieven waarin Duitsers zich beklagen. Mevrouw Barbel Jahns uit Bie lefeld schreef in 1994 aan bur gemeester Chris Rutten van Middelburg dat ze niet begreep waarom ze een wiel klem kreeg. Ze had via de par keerautomaat betaald tot kwart over één 's middags en amper een half uur later werd haar Fiat klem gezet. Om weer weg te kunnen rijden betaalde ze f 117,-. Ze had inkopen ge daan in Middelburg, was te laat terug en wilde best een boete betalen. Maar f117,-? Dat vond ze toch wel heel erg veel. „Als dergelijke praktijken in een toeristenstad beleid zijn, dan is het toch normaal dat zoiets per parkeerplek wordt aangeduid", schrijft ze. En: „Nu staan er aan de rand van de stad borden met een waar schuwing. Maar die borden hangen verdekt tussen aanwij zingen en reclameboodschap pen, zodat je door de bomen het bos niet meer kunt zien". ...mijn vrouw en ik hebben nog goed gekeken... Ook Peter Keimer uit Oberhau- sen is des duivels. Hij zette zijn auto op een parkeerstrook in de Spuistraat in Vlissingen. Hij schrijft: „Mijn vrouw en ik heb ben nog goed gekeken of we er wel mochten staan. Maar er stonden nog drie Duitse auto's geparkeerd, dus we gingen er eenvoudigweg van uit dat het allemaal wel oké was. Toen we terug kwamen bleken we een boete te hebben van f 100,-". Dat was in september 1993. Intussen is het allemaal nog veel erger geworden. Cijfers bewijzen dat. In Vlissingen werden vorig jaar zevendui zend parkeerbonnen uitge deeld, waaronder ongeveer 1700 aan buitenlanders. De Middelburgse parkeerwach ters schreven 5991 keer een bon uit waarvan er maar liefst 2141 voor buitenlanders bestemd waren; en dat is bijna veertig procent. ...de bewoners hebben ook moeten wennen... Willem Alewijnse, chef van de parkeerpolitie, meent dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. „Het is een kwestie van leren er mee omgaan. Vlissingen heeft al veel langer parkeerzo nes. En uit de cijfers blijkt dat daar veel minder buitenlan ders worden bekeurd. Middel burg heeft het zonebeleid nog maar twee jaar. De bewoners hebben er aan moeten wen nen, dat moeten ook de bui tenlanders. Dat is een heel simpel verhaal". Hij is er van overtuigd dat elke auto op dezelfde manier wordt behandeld. Of er nu een witte, gele, zwarte of rode kenten- plaat op zit, dat maakt niet uit, stelt hij vast. „En mijn per soonlijke opvatting is dat de buitenlanders niet wegblijven vanwege het parkeerbeleid, maar dat ze wegblijven omdat het verblijf in Zeeland peper duur is geworden. Ga maar eens een middag met je gezin op een terras zitten. Dat kost je een kapitaal". ...ik denk dat de mensen veel te vlug een bon krijgen... Toerisme-directeur Ter •/aéido is het duidelijk niet eens met die stelling. Hij is er van over tuigd dat het parkeerbeleid zoals het nu wordt uitgevoerd funest is voor het toerisme. In het overleg dat hij regelmatig voert met burgemeesters en commisarissen van politie brengt hij de problemen onder de aandacht. „Ik denk dat de mensen over het algemeen veel te vlug een bon krijgen. Geef mensen de ruimte en licht ze goed voor. Tot nu toe vind ik dat we de normen in Zeeland heel slecht toepas sen". Voorlichting? Ter Heide en de zijnen hebben in deze periode een kans om daar wat aan te doen. De komende weken staan ze op allerlei beurzen in Duitsland, maar ook in België. Ze willen daar vooral 'het andere Zeeland' laten zien. Misschien kunnen aan natuur schoon, wandel en fietsmoge- lijkheden, culinaire geneugten en nog veel meer ook het ver anderde parkeerbeleid worden toegepast. Is er iemand belangrijk voor u en heeft u hem of haar ondanks alle goede voornemens nog nooit een bedankje kunnen geven? Grijp dan nu uw kans. Via uw weekblad Faam/Vlissinger kunt u die persoon eens in het zonnetje zetten door de hierbij afgedrukte bon op te sturen naar de redactie van dit blad. Uw wens kan best in vervul ling gaan. Voorgaande jaren werd de redactie overstelpt met brieven waarin uitgelegd werd waarom de lezer een bepaald persoon wilde bedan ken. En zo bloeiden mooie en boeiende dingen op in het PZC-hoofdkantoor in Vlissin gen, waar tijdens de uitreiking de harten sneller klopten dan ooit en waar zelfs gebroken harten duurzaam werden gelijmd. Zonder namen te noe men een paar voorbeelden. Een Vlissingse man wilde zijn vriendin al heel lang ten huwe lijk vragen, maar hij miste steeds de moed om het ook daadwerkelijk te doen. Door de Valentijnsactie èn een cadeau bon van een juwelier is het stel nu gelukkig getrouwd. Valentijnsdag is niet alleen voor jonggeliefden. Na acht tien jaar huwelijk en vier kinde ren zijn de woorden 'ik hou van jou' soms niet zo gemak kelijk meer gezegd, zo schreef een mevrouw ons. In de PZC- kantine vond ze de rust en tijd om haar man opnieuw haar liefde te betuigen. Het paar ging naar huis met een bon voor een etentje in een Vlis- sings restaurant. Wie herinnert zich niet de overweldigende ervaring van de eerste verliefdheid? Twee elfjarige leerlingen van een Middelburgse basisschool biechtten elkaar hun liefde op en bezegelden die op Valen tijnsdag met een cadeau. Maar er werden niet alleen cadeaus gegeven aan gelief den. Er reageerden ook veel mensen die een ander wilden bedanken. Een medewerker van Slachtofferhulp Middel burg werd bedankt door een mevrouw die vorig jaar zwaar mishandeld werd. „Zonder haar hulp had ik het niet gered", schreef zij ons. Reden genoeg om de medewerkers van Slachtofferhulp eens flink in het spotlicht te zetten. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken van manieren waarop mensen elkaar laten weten dat de één een speciaal plaatsje in het hart van de ander heeft. Wan neer u iemand wil verrassen, is het zaak om zo snel mogelijk te reageren. Inzendingen moeten vöör 6 februari op de redactie zijn, zodat de jury de tijd heeft om de meest originele eruit te halen. Op Valentijnsdag, vrij dag 14 februari, worden de cadeautjes in het restaurant van het PZC-kantoor in Vlissin gen overhandigd. Overigens worden alle inzendingen die binnenkomen in de krant geplaatst. Op de afgedrukte bon schrijft u zo kort en duidelijk mogelijk waarom u iemand een cadeau zou willen geven. Een jury bekijkt en selecteert de inzen dingen. De twintig meest origi nele worden beloond. Lava (Lesbische en Andere Vrouwen Activiteiten) houdt zondag 26 februari de tweede lezing in de cyclus 'Eigenwij ze vrouwen'. Deze keer vertelt Karin Spaink, bekend van haar boeken Vallende Vrouw, Stokken en Steken en Het Maakbare Lichaam - waarin ze haar ziekte Multiple Sclero se niet onder stoelen of banken steekt - haar verhaal. De lezing wordt gehouden in de Middelburgse Schouwburg en begint om 15.30 uur. STUUR DEZE BON IN EN MAAK KANS OM ÉÉN VAN DE TWINTIG PRACHTIGE CADEAUS WEG TE GEVEN Vfe Naam:J) Adres:Woonplaats: Telefoon overdag:Telefoon 's avonds: WIL GRAAG EEN VALENTIJNSCADEAU GEVEN AAN: Naam: Adres:1Woonplaats: Telefoon overdag:Telefoon 's avonds: omdat (schrijf in een paar zinnen de reden op. Als u geen reden heeft hoeft u natuurlijk niks op te schrijven) Deze bon versturen naar de PZC Weekbladen De Faam De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. LET OP: UITERLIJK 6 FEBRUARI MOET DEZE BON IN ONS BEZIT ZIJN. Vermeld op enveloppe: "Valentijnsdag". In de expositie van Bei Ning die momenteel te zien is in het Stedelijk Museum in Vlissingen staat het werk centraal, en niet de kunstenaar. De titel van de tentoonstelling: Buren. Biina veertiq procent van alle parkeerboetes in Middelburg wordt aan buitenlanders gegeven. FOTO JAAP WOLTERBEEK De Oost-Souburse paragnoste Marieke Epker heeft een salon geopend waar mensen voor allerhande problemen haar hulp kunnen inroepen. „Het is moeilijk te beschrijven hoe het gaat", vertelt ze. „Ik krijg een soort droombeelden en aan de hand daarvan probeer ik met een oplossing te komen". Milica Lazarova, schoonheidsspecialiste, opent zaterdag haar praktijk in de Middelburgse Meestoot. „Veel anderen nemen niet echt de tijd voor hun klanten. Dat zal bij mij niet snel gebeuren. Ik heb juist het probleem dat ik niet goed kan stoppen". Verder deze week: prijsuitreiking eindejaarsactie Koudekerke, nieuwe Zeeuwse band presenteert zich in nachtcafé Elektro, scharrelslager beloond voor goede hygiëne, de Graal centraal in expositie en lezing, handige van dag tot dag overzichten en nuttige informatie van de overheid. Last van simmen? "Weertje, ee, ménsen M'n oren vrieeze van m'n kop "Da gae nog a. Ei je toch gin last van simmen Alleen mensen die weten dat 'sim men' kleine, vliegende, ste kende insekten zijn, die uit sluitend bij warm weer hun kunsten ten toon spreiden, weten dergelijke droge, Wal- cherse humor te waarderen. Het schijnt, dat mensen die bekend zijn met bovenstaande grap, al genoeg hebben aan de opmerking 'loop je ook zó te krauwen 'As je last 'eit van simmen, loop je ommers aoltmèr op je kop te krauwen'. Dat doe je dus écht nooit als het 'netig' weer is. Duidelijk geen weer voor 'tes ters', 'assefiesters' of 'koufies- ters', oftewel koukleumen. Tamelijk bejaarde woorden, net als 'schoevaozje'. Dat is een synoniem voor het beken dere 'ruzebuzig weer' (onstui mig weer). Vervoegingen als 'ruzebuze' (is 't noe nog aoltmèr an 't ruzebuze en 'uutgeruzebuusd' ('t is einde lijk uutgeruzebuusd') zijn ove rigens voorbeelden van de vrijheid die men als dialect spreker heeft. In het stan daard-Nederlands is voor zul ke creatieve vervormingen geen plaats... Een 'uutschot' is een plotselin ge storm of een geweldige windvlaag. Het woord schijnt vooral door vissers en zeelui te worden gebruikt. Als er een aantal van dergelijke uutschot- ten op elkaar volgen, dan is de wind 'snokkig'. Koud of onstuimig weer heeft in dit jaargetijde ook zo z'n gevolgen binnenshuis. Vooral tocht kan dan problemen geven. 'Trok' (of nieuwer: 'trek') heet dat op Walcheren: "Twint a (terwijl) m'n man den 'ond uut liet, dee ik even 'n trekje (tukje). Mae da viel nog nie mee, want mee de Baemis- se (herfst) 'ebbe ons in dat ouwe 'uus toch aoltied zö'n last van kouwe trok, ee Marco Evenhuis Wintercollectie Unge NoonWraat 2. Tel, (H18-640293 Middelburg DISCOUNT HARD- SOFTWARE PC-AMIGA-APPLE MIDI-INTERNET mm ZEELANDHALLEN WE DE GEZELLIGSTE ROMAELMARKT VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1