ONROEREND GOED Kraslotenactie Vlissingen groot succes Een leven van uitersten SAROUK Alles op het gebied van 20-50Korting is dè kerstfilm van 1996 New Years Slumber Party Klokkenluider van IMotre Dame 32Ls n -C DONDERDAG 2 JANUARI 1997 •v^OOELBVJj^ JAARGANG 99 - NUMMER 1 faam/vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GE'ÏEEL WALCHEREN Wij helpen u op weg, zie pagina 3 mmm PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPUTEN KONINGSTRAAT 9 GOES TEL 0113-227101 In Vlissingen is vorige week de hoofdprijs van de kraslotenactie van de Vereniging Winkelcentrum Vliss ingen uitgereikt. In de hele maand december kreeg de Vlissingse consument in zo'n honderdvijftig winkels een kraslot bij aan koop van minimaal tien gulden. Met de actie waren een groot aantal geldbedragen van vijf en tien gulden minder aan hun trekken geko men. Dat willen we nu veran deren door activiteiten in het hele centrum plaats te laten vinden". Zo was de kerstman die tijdens de koopzondag de Vlissingse binnenstad bezocht niet alleen op het Scheldeplein te vinden. Smit: „De kerstman heeft met een arreslee het hele centrum bezocht. Voor de win keliers is dat een goede zaak, het evenement trok op die manier overal publiek". o De Konmar Superstore is door de consument uitgeroepen tot beste supermarkt van het jaar. Om dit te vieren trakteerde het bedrijf vorige week zaterdag iedere klant op een oliebol. Het Vlissingse café Frapo's stond de afgelopen tijd flink in de belangstelling door de mysterieuze verdwijning van uitbater Peter Nette. Inmiddels is het café heropend met een nieuwe bedrijfsleider. e Verder deze week: award voor Vlissingse autodealer, nuttige informatie van overheden, spetterende opening zwemparadijs De Roompot, korte informatie en handige van dag tot dag overzichten. CELINE IN STADSSCHOUWBURG te winnen en een hoofdprijs van duizend gulden. De hoofdprijs is gewonnen door Rob Visser uit Vlissingen. „Ik ging even een videofilmpje kopen voor mijn twee zoontjes en het was meteen raak", ver telt winnaar Rob Visser. „Toch wel even een meevaller, zo net voor de kerstdagen". De prijs werd uitgereikt door Dick Krol, penningmeester van de Ver eniging Winkelcentrum Vlis singen. „We kunnen wel zeg gen dat de actie geslaagd is", vertelt Krol. „We hebben hon derdtienduizend loten laten drukken en daar zijn er nu al honderdduizend van op". Win- De Faam en de Vlissinger voortaan één Al bijna honderd jaar en meer dan een kwart eeuw zijn de titels De Faam en De Vlissinger gegroeid tot een begrip op Walche ren. Hoewel de titels apart werden gebruikt zijn ze in de loop der jaren binnen de organisatie steeds dichter naar elkaar toe gegroeid. De beslis sing om De Faam en De Vlissinger samen te voe gen en zonder lidwoor den te gaan gebruiken is een logische stap ge weest als gevolg van het integratieproces binnen de groep Weekbladen van de uitgeverij PZC. Voor taan heet het PZC Week blad op Walcheren dus Faam/Vlissinger. Het is tevens een eerste stap naar een andere heden daagse lay-out die in de loop van 1997 vorm krijgt. PZC WEEKBLADEN faam/vlissinger Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118)642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 48400C Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Bijna dertig kinderen woonden vorige week vol spanning de prijs uitreiking van de kleur- wedstrijd 'Klokkenlui der van de Notre Dame' bij. Voor ieder een was er een prijs, maar de hoofdprijs kon maar naar één kind gaan. De tienjari ge Ilse Ubels uit Se- rooskerke had de mooiste kleurplaat in gezonden en daarmee een city-bike van Hal fords verdiend. Hoofdprijswinnares Ilse Ubels met Alhambra-directeur Ad Weststrate. FOTO ANDA VAN RIET van deze voorstelling ging ove rigens geheel naar de service club Kiwanis. Deze kan op haar beurt Unicef met een bedrag van tienduizend gulden verblij den. Het geld is bestemd om kinderen in de derde wereld te kunnen voorzien van jodium. kelend Vlissingen reageerde volgens Krol zeer positief op de actie. Krol: „We hebben dit jaar voor het eerst gekozen voor een kraslotenactie. De loten waren niet alleen te krij gen bij de winkeliers die lid zijn van onze vereniging maar ook de marktkooplieden hebben meegedaan aan de actie". Muziek Het bestuur van de winkeliers vereniging is een half jaar geleden opnieuw samenge steld en de kraslotenactie was de eerste grote activiteit van het kersverse bestuur. „We kij- ken terug op een goede kerst- verkoop", vertelt Wim Smits j van de evenementencommis- j sie van de winkeliersvereni ging. „Dat kan je zien aan het aantal loten wat is uitgedeeld, j Daarnaast hebben we ook een koopzondag gehouden die een groot succes was". Voor het nieuwe jaar heeft de winke liersvereniging ook veel in pet to. Smits: „We willen meer het accent op entertainment leg gen. Zo willen we iedere laat ste zaterdag van de maand muziek in de stad hebben. Als je bijvoorbeeld een looporkest door de stad laat lopen heeft de hele binnenstad daar iets aan". De winkeliersvereniging is van mening dat ze hun acti viteiten niet op een punt moe ten concentreren. beïnvloed. De monoloog 'Cé- line' is een bewerking van Ruud van Megen en laat de theaterbezoeker kennis maken met de extreme wereld van Céline. Door de snelle wisse ling van scènes staat de pro ductie garant voor een krach tig stuk totaaltheater. Met name het acteertalent van Dagelet oogste uiterst positie ve kritieken in de landelijke pers. Behalve geacteerd wordt er in 'Céline' ook gedanst. Geen vreemde keuze, de schrijver was geobsedeerd door dans en deelde een aantal jaren zijn leven met een danseres. „Voor mij bestaat alleen maar dans. Ik ben in de ban van danseres sen. Bij 999 van de 1000 toneelschrijvers-verveel ik me stierlijk", schreef hij dan ook. De productie van het Nationale Toneel wordt al sinds novem ber op de planken gebracht. De opvoering in Middelburg is één van de laatste mogelijkhe den om het stuk te zien. Het Middelburgse Jon gerencentrum Midgard houdt zaterdag 4 januari een New Years Slumber Party in het gebouw aan de Kuiperspoort. Onder het motto 'elke etage een eigen entou rage' kunnen bezoekers tijdens dit feest van eta ge naar etage lopen. Iedere ruimte in het gebouw is anders in gericht en er zijn ver schillende activiteiten. Zo draaien diverse dj's muziek en zijn er relax ruimten en surprises. Midgard wil met het feest het nieuwe jaar op passende wijze inluiden. De New Years Slumber Party begint om 20 uur. Het Nationale Theater speelt Céline. SEROOSKERKSE WINT KLEURWEDSTRIJD Helaas, deze keer geen witte kerst. De sneeuwbui die alleen Zeeland aandeed, was nèt een dag te laat. Maar de winter is eindelijk aangebroken, en met de winter het nieuwe jaar. Wij wensen ieder een een gelukkig en gezond 1997 toe. FOTO ANDA VAN RIET De kleurwedstrijd was het resultaat van samenwerking tussen Alhambra en de Faam/ Vlissinger, waarin de kleur plaat stond afgedrukt. Alham bra-directeur Ad Weststrate: „Alle inzenders hebben een prijs gekregen. Dat vinden wij het leukst. Wie de moeite neemt om zo'n tekening in te kleuren, moet daarvoor ook beloond worden". De prijzen varieerden van toegangskaart jes voor de film De Klokkenlui der van de Notre Dame, die momenteel in de Vlissingse bioscoop draait. Weststrate: „The Hunchback is echt dè kerstfilm van 1996. Hij loopt ontzettend goed, zowel in de Nederlandse als in de Engelse versie". Alhambra kon de nieuwste Disneyfilm trouwens al op 27 november een dag voor de landelijke première laten zien tijdens een feestelij ke voorpremière. De opbrengst Winnaar Rob Visser (links) neemt de hoofdprijs in ontvangst van Dick Krol. Wouter, Kees en Pier In de Stadsschouwburg in Middelburg voert het Nationale Theater zaterdag een stuk op over het leven van een van de meest spraakmakende schrijvers van deze eeuw: Louis Ferdinand Céli ne. De theaterproductie is gebaseerd op de wer ken van Céline. Deze wordt op de planken gezet door Hans Dagelet. Naast Dagelet schitteren twee acteurs, vier danseressen en zes musici in de uitvoering. Jaren geleden heb ik in 'Wal- chers Plat' een hele boom opgezet over de herkomst van 'woutervent', het Zeeuwse woord voor vogelverschrikker. Ik dacht dat het iets met 'wodewosen' uit oostelijker streken te maken had: mythi sche woudmensen, zeg maar natuurwezens. Maar toén ik kort geleden een verslag zag van dialectonderzoek uit Vlaanderen, wist ik dat ik een fout gemaakt had. De verklaring is veel simpeler en komt uit het Zuiden: 'wou ter' is een van de vele bena mingen voor de Vlaamse Gaai en wordt nog gebruikt in Oost- Vlaanderen tussen Axel, Loke ren en Gent. Volgens taalkun dige Jacques van Keymeulen werden in de Middeleeuwen allerlei namen voor dieren ont leend aan veel voorkomende voornamen. De twee meest voorkomende waren in Vlaanderen toen Han nes en Wuiten, een vorm van Wouter. Wuiter, wuiten, wou ter, wieten, hannewuiten en hannen zijn allemaal nog voor komende Vlaamse namen voor de Vlaamse Gaai. Ook in het Zeeuws vinden we behalve in de woutervent nog andere FOTO JAAP WOLTER BEEK Arreslee „Voorheen was het vaak zo dat als er iets georganiseerd werd dat op een bepaalde plek te doen was", vertelt Dick Krol. „Zo zijn de ondernemers op het Bellamypark en de Nieu- wendijk de laatste jaren wat Het leven van Céline is een leven van uitersten. Enerzijds werkte hij als arts in een armoedige volksbuurt van Parijs en maakte in die hoeda nigheid ook verre reizen voor de Volkenbond. Aan de andere kant was hij een gevierd schrij ver die het zichzelf onmogelijk maakte door enkele antisemiti sche teksten te publiceren in de oorlogsjaren. Céline's eerste werk verscheen in 1932. Het boek 'Reis naar het einde van de nacht' bracht hem meteen bekendheid en hij werd voorgedragen voor de prestigieuze Prix Concourt. Onderwerpen waarover de arts schreef variërden van oor log, kolonialisme, bureaucratie en wetenschap tot kunst. Revolver Alles in een kenmerkende stijl waarbij ieder woord de kracht heeft van een geladen revol ver. Volgens zijn eigen zeggen bracht Céline een nieuwe rich ting aan de literatuur. Verschil lende grote namen als Sartre, Reve en W.F. Hermans zijn door de omstreden schrijver sporen van die voornaam terug. Een 'lange wuite' is in wat ouderwets Walchers een lang, schraal meisje of opge schoten jongen. Doordat nie mand de betekenis van het woord meer snapte, kon het makkelijk veranderen. Vandaar dat men de 'w' verving door de beginletter van 'lange': de combinatie 'lange luiten' werd gebruikelijker, maar is nu ook al ouderwets. In Zeeland waren in later tijd, net als in Holland, Jan, Piet en Kees de meest voorkomende voornamen. Ook toen bleef men daar namen voor dieren enzovoort aan ontlenen: in Domburg noemde men een haas vroeger een 'keesje' en hetzelfde woord betekende meer algemeen: een pruim tabak. Tegen kinderen spraken Walcherse moeders vroeger over een 'pieteveugeltje' (vo geltje) en een 'pietje' was eenv muntje van 321/2 cent. Jan Zwemer

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1