B/A SCO 3 B/ASCO HUURDERSRAAD TE HUUR lÉiilüii Ruime eengezinswoningen appartementen WÊSÊmÊ U bent op zoek naar een woning op Walcheren. U wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt ver huizen en wanneer. De vier woningcorporaties op Walcheren geven u die keus. HUURDERSRAAD BASCO STICHTING WONINGBEHEER LEDEN Bonedijkestraat e.o. Scheldestraat e.o. Paauwenburg-Oost Schoonenburg-West Starter Oude binnenstad Bonedijkestraat e.o. Doorstromer/starter Oude binnenstad •UL Hercules Segherslaan e.o. Paauwenburg-Oost Westerzicht Starter/doorstromer Oude Binnenstad Vrije sector Oude binnenstad Papegaaienburg-Hofwijk Schoonenburg-West Molenweg e.o. Garage te huur Pauwenburg rf ■oikbaar 08.30 - 09.30, 0118 MMS Doorstromer Oude binnenstad Scheldestraat e.o. Schoonenburg-Oost Hercules Segherslaan e.o. DE FAAM - VLISSINGER Woensdag 2 oktober 1996 WONEN OP WA L CHEREN Hoe werkt net? Op deze pagina's staan de woningen die binnenkort bij de vier Walcherse woningcor poraties vrijkomen voor de verhuur. Hebt u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, vul dan de woonbon (elders op deze pagina's) volle dig in. Stuur de woonbon vervolgens naar de woningcorporatie die eigenaar is van de betreffende woning. Uw bon moet daar ui terlijk aanstaande dinsdag om 13.30 uur binnen zijn. Onvolledig ingevulde woonbon- nen of te laat ontvangen woonbonnen wor den niet in behandeling genomen. Wellicht zijn er meer woningen waar u be langstelling voor hebt. U kunt op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor de woonbon kopiëren. Per bon kunt u maximaal één woning vermel den. Let wel, als u op meerdere woningen reageert, krijgt u hoogstens voor één wo ning één aanbieding. U hebt geen recht op de andere woningen waarop u hebt gere ageerd. Voor het correct invullen van de woon bon, is het uitermate belangrijk dat u on derstaande informatie aandachtig leest. Alleen goed en volledig ingevulde woon bonnen worden in behandeling geno men. VOORWAARDEN starter of doorstromer Om voor een woning in aanmerking te ko men worden eisen gesteld aan uw huidige woonsituatie. Er wordt een onderscheid ge maakt tussen starters en doorstromers. U bent een starter als u op dit moment nog geen zelfstandige woning hebt. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont, op kamers woont of wanneer er sprake is van een relatiebreuk. U bent een doorstromer als u op dit mo ment een zelfstandige huur- of koopwoning hebt en bij verhuizing dus een lege woning achterlaat. doelgroep Om voor een woning in aanmerking te ko men worden eisen gesteld aan de samen stelling van uw huishouden en uw bruto-ge- zinsinkomen. In de advertentie wordt dit door letters weergegeven. Deze letters ko men overeen met de letters in de eerste ko lom van de doelgroepentabel (elders op deze pagina's). Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot doelgroep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit vier personen en hebt u een bruto-gezinsinko men per maand beneden de 3200,- dan behoort u tot doelgroep G. bruto-gezinsinkomen Het bruto-gezinsinkomen is het totaal van de inkomens van alle personen binnen het huishouden. Niet meegeteld worden de in komens van kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen, die op 1 januari van dit jaar 26 jaar of jonger waren. een woning buiten de gemeente Middel burg of de gemeente Vlissingen Voor een woning buiten de gemeente Mid delburg of de gemeente Vlissingen komt u alléén in aanmerking als u economisch of sociaal gebonden bent aan de regio Wal cheren. huursubsidie Voor personen jonger dan 23 jaar wordt bij een kale huurprijs boven de ƒ524,17 geen huursubsidie meer verstrekt. Op de woonbon vult u in of u starter of doorstromer bent en tot welke doelgroep u behoort. Het heeft geen zin om op wo ningen te reageren waarvoor u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. SELECTIE VOLGORDE algemeen - Bij de categorie starters/doorstromers gaan starters vóór doorstromers. - Bij de categorie doorstromers/starters gaan doorstromers vóór starters. - Vervolgens gaat de eerstgenoemde doel groep bij de advertentie voor de tweede etc. - Bij de categorie starters heeft degene met de hoogste leeftijd voorrang. - Bij de categorie doorstromers heeft dege ne die het langste op het huidige adres woont voorrang. uitzonderingen Van de hierboven beschreven procedure wordt in een aantal gevallen afgeweken. 1 Woningzoekenden met een urgentiever klaring, krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starters óf doorstromers) voorrang boven de andere kandidaten. 2 Woningzoekenden met een economische binding krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starter óf doorstromer) voorrang boven de andere niet-urgente kandidaten. 3 Woningzoekenden die een woning zoe ken buiten de gemeente Middelburg en de gemeente Vlissingen komen slechts in aanmerking indien ze een economische of sociale binding hebben. urgentieverklaring Om zeer dringende sociale of medische re denen kunt u een urgentieverklaring krijgen. Deze urgentieverklaring wordt afgegeven door de Regionale Urgentiecommissie Wal cheren. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring moet u in ieder geval minimaal één jaar op Walcheren wonen. In lichtingen over het verkrijgen van een ur gentieverklaring kunt u uitsluitend telefo nisch inwinnen bij de Stichting Thuiszorg Walcheren. Telefoon 0118-684000 Maandag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur. economische binding Er is sprake van een economische binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloegebied woont en binnen de regio Wal cheren of het Sloegebied werkt en een duurzaam dienstverband hebt van minimaal 18 uur per week. U krijgt dan voorrang bo ven andere kandidaten. Bij de volgorde is het aantal kilometers woon-werkverkeer en kele reis bepalend. sociale binding U bent sociaal gebonden aan de regio Wal cheren indien u: - als ingezetene ingeschreven bent in een van de gemeenten in de regio Walcheren, of - familieleden in de eerste graad (ouders of kinderen) tenminste één jaar woonachtig zijn in de regio Walcheren, of - in het verleden tenminste vijf jaar aaneen gesloten in de regio Walcheren hebt ge woond. Op de woonbon vult u in of u economisch of sociaal gebonden bent en of u een ur gentieverklaring hebt. Er kan alleen spra ke zijn van een economische binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloe gebied woont. Vul dan het aantal kilome ters woon-werkverkeer enkele reis in. DE AANBIEDING Als u in aanmerking komt voor de woning, dan nodigt de woningcorporatie u uit voor een persoonlijk gesprek. Hierbij worden alle gegevens gecontroleerd. Kloppen die, dan krijgt u de woning in principe aan-geboden. U hebt dan drie dagen de tijd om te beslis sen. Voor het afsluiten van een huurcon tract wordt een bedrag van ƒ90,- in reke ning gebracht. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een ge sprek ontvangt, dan komt u dus niet in aan merking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de advertenties die over 14 da gen in dit blad verschijnen. Tip! Hebt u al vaak gereageerd op een woning maar zonder resultaat, houd dan bij uw keu ze rekening met de selectievolgorde. VERANTWOORDING In de verantwoordingstabel kunt u zien aan wie de woningen, waarmee in de afgelopen weken is geadverteerd, zijn toegewezen. Ook kunt u zien hoeveel reacties er per wo ning binnenkwamen. HERMESWEG 13, POSTBUS 227,4383 AE VLISSINGEN TELEFOON 01 18 427700, TELEFAX 0118 411177 De Basco Huurdersraad heeft tot doel namens de huurders/bewoners en namens specifieke doelgroepen (studenten, ouderen, beschermd wonen) met Basco Stichting Woningbeheer té overleggen en aan Basco advies uit te brengen. De Huurdersraad is momenteel onderbezet en zoekt daarom De Huurdersraad zoekt met name leden afkomstig uit het Centrum. En een lid namens de doelgroep studenten/beschermd wonen. Echter ook leden uit andere wijken zijn welkom. Om lid te kunnen worden dient men huurder, of medehuurder/medebewoner te zijn van Basco Stichting Woningbeheer. Belangstelling voor problemen met betrekking tot de sociale huursector is gewenst. De Huurdersraad vergadert gemiddeld één keer per maand 's avonds. U kunt zich opgeven voor het lidmaatschap of verdere informatie vragen bij de secre taris van de Huurdersraad: Mevrouw A. Hontelé, Acacialaan 21, 4382 TV Vlissingen, telefoonnummer: 413621. Advertentienr.: 6200141 Arbeidstraat 10 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 22-10-96 Huurprijs: 493,56 Doelgroep: E G I K C A Advertentienr.: 6200131 A. Dekenstraat 63 bejaardenwoning met lift. 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 25-10-96 Huurprijs: 699,71 Doelgroep: L J K I Advertentienr.: 6200201 Falckstraat 34 senioren etagewon 1 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 05-11-96 Huurprijs: 794.02 Incl water 25,-) en stookosten 82.50) Doelgroep:L H J F K G I E Bijzonderheden: Bestemd voor 50 jaar en ouder Advertentienr.: 6200191 Dommelstraat 8 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 10-01-97 Huurprijs: 701.38 Doelgroep: H Advertentienr.: 6200401 Nieuwstraat 61-9 kamer etagewoning Woonlaag: 2e Beschikbaar: 19-10-96 Huurprijs: 306,97 Incl stookkosten, water en elektra 56,50) Doelgroep: A E Bijzonderheden: Bestemd voor studenten, volledig ge stoffeerd Advertentienr.: 6200421 Nieuwstraat 63-19 kamer etagewoning Woonlaag: 3e Beschikbaar: In overleg Huurprijs: 378,59 Incl stookkosten, water en elektra 56,50) Doelgroep: A E Bijzonderheden: Bestemd voor studenten, volledig ge stoffeerd Advertentienr.: 6200241 Nijverheidstraat 10 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 16-10-96 Huurprijs: 345,69 Doelgroep: E A I Bijzonderheden: Aanvraag c.v. mogelijk Advertentienr.: 6200291 Schuitvaartgracht 119 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 01-10-96 Huurprijs: 419,92 Doelgroep: E A I Advertentienr.: 6200781 Sottegemstraat 95 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 30-11-96 Huurprijs: 345,69 Doelgroep: A E I Bijzonderheden: Aanvraag c.v. mogelijk Advertentienr.: 6201011 Schuitvaartgracht 203 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 29-10-96 Huurprijs: 477,57 Doelgroep: A E I Advertentienr.: 6200151 Bellamypark 1 elagewoning 1 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 25-10-96 Huurprijs: 628,80 Doelgroep: F J E I Bijzonderheden: Ouderen genieten de voorkeur Advertentienr.: 6200161 Bonedijkestraat 54 benedenwoning 2 sip Beschikbaar: 04-11-96 Huurprijs: 492,82 Doelgroep: I K E G A C i'ijJ Advertentienr.: 6200231 Hogeweg 67 etagewoning 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 06-11-96 Huurprijs: 704,02 Incl water 23,55) en stookkosten (ƒ110.-) Doelgroep: A C E G Advertentienr.: 6200341 Schuitvaartgracht 305 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 01-10-96 Huurprijs: ƒ419,92 Doelgroep: A C E G Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 4 personen Advertentienr.: 6201001 Arbeidstraat 23 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 29-10-96 Huurprijs: 509,71 Doelgroep: A E I Advertentienr.: 6200211 H. Segherslaan 188 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 14-11-96 Huurprijs: 566,60 Incl water 26,50) Doelgroep: A C E G Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 3 personen Advertentienr.: 6200351 Van Hallstraat 12 bovenwoning 3 sip Beschikbaar: 06-11-96 Huurprijs: 616,62 Doelgroep: E G I K Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 3 personen Advertentienr.: 6200991 Molenstraat 69 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 01-11-96 Huurprijs: 658,82 Doelgroep: F H E G Advertentienr.: 6200761 Westerzicht 621 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: Direct Huurprijs: 748,24 Incl Water 20,-) Doelgroep: F J Advertentienr.: 6200621 Westerzicht 647 bovenwoning 1 sip Beschikbaar: 17-10-96 Huurprijs: 723,38 Incl water 20,-) Doelgroep: J F I E G K L H Advertentienr.: 6200721 Groenewoud 28 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: Direct Huurprijs: 1072,50 Doelgroep: H Bijzonderheden: Sfeervol pand; ruime open keuken; badkamer met ligbad; zonnige tuin met berging en vrije achterom Advertentienr.: 6200791 Kanariesprenk 269 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 06-11-96 Huurprijs: 819.90 Doelgroep: H Advertentienr.: 6200731 Reggestraat 4 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 01-11-96 Huurprijs: 788,85 Doelgroep: H Advertentienr.: 6200711 H. Dunantstraat 9 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 3-12-96 Huurprijs: 790.75 Doelgroep: H Advertentienr.: 6200701 Molenweg 83 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: Direct Huurprijs: 790,16 Doelgroep: H Lieftinckstraat 497 Beschikbaar: per direkt Huurprijs: 80,- Te huur in de wijk Papegaaienburg te Vlissingen: (3 en 4 slpks) in de huurklasse f 700,- tot f 850,-! Maximale huursubsidie mo gelijk afhankelijk van het inkomen! Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. Mooi gelegen aan de rand van de wijk Westerzicht in Vlissingen, volop in het groen, heeft Basco te huur met 1 slaapkamer Netto huur vanaf f 640, -. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het Inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd In deze plezierige, rustige woonlokatie, neem dan eens vrijblijvend contact op voor meer informatie!! (tel: 0118-427700) |C CC '044 t fff L M H A. B'Ouwodaan 2? Bloememaan e 0 21 Doorstromer G woonduur 31-dec.-1985 A. Brouwerlaan 33 Bloememaan e 0 17 Doorstromer G vroonduur 1-mei-1990 Albert Cuypiaan 13 13 Doorstromer G woonduur 1-febr-1992 0. Smytege:straat?t Stromenwijk 10 Starier C leeftijd 1-mrt-1975 8. Smytege siraat 5 't Zand 6 Doorstromer C woonduur 19-apr-1995 Bloememaan 144 Bloememaan e.o 7 Doorstromer E woonduur 1-nov-l993 Bakkersgang 21 Oude binnenstad 4 Doorstromer H woonduur 28-jan-1994 Beenhouwerssingel 75 Binnenstad 10 Doorstromer E woon-werkv 25-km Bergslraal 26 Meiiskerke 4 Staner C woon-werkv. 120-km Bloemonlaan 65 Bloemenlaan e.o. 8 Staner E leeltijd l-apr-1965 Bonedijkestraat 246 Bonedijkestraat 0.0. 11 Starter E 2-sep-!972 BoneOi|keslraal 62 Bree 53 Bonedijkestraat e.o. 5 Starter A 10-okl-l976 Binnenstad 4 Doorstromer H woonduur 1-apr-t 904 Breewalerslraal 4 Oude binnenstad 6 Doorstromer H urgentie 24-jul-1996 Calandstraat 32 Bonedijkestraat 0 0. 12 Doorstromer G woonduur 29-aug-!990 Oriewegonhol 229 huuropzegging ingetrokken Oe Ruyterstraat 32 bv T Zand 4 Doorstromer E woonduur 1-mei-1993 Emmastraat 44 Oude binnenstad 3 Starter F leeltijd 2-mrt-1973 Grote Mark! 26 Oude binnenstad 18 Doorstromer E woonduur t-febr-1993 Granaal 32 Edelstenenbuurt 1 Starter B leeltijd 2-dec-1975 Granaat 66 Edelstenenbuurt 5 Doorstromer G woonduur 1-dec-1994 Gravoslraal 45 Oude binnenstad 3 Doorstromer L urgentie 8-jul-1996 H. Segherslaan 106 Hercules Segherslaan e.o. 6 Starter C leelti|d 1 -okt-1973 Hurgronjeslraal 14 Scheldestraat e 0 3 Doorstromer G woonduur 18-sep-1994 Hoge Slelle 9 Nieuw en St. Joosland 4 Doorstromer G woon-werkv 25 km Hogeweg 17 Bonedijkestraat e.o 4 Starter E leeltijd 14-juM958 J v. Ruysdaellaan 15 Bloemenlaan e.o. 18 Doorstromer G woonduur 18-nov-1985 J Costenobelstraat 27 Magistraalwijk 2 Doorstromer H woonduur 28-mei-l983 J v Reigersbergslr. 71 Magistraatwijk 7 Starter A leeftijd 9-nov-t976 J G Schoreslraal 13 Magistraalwijk 4 Starter H leeftijd 4-|un-1934 Kanariesprenk 85 Papegaaienburg-Hofwijk 1 Staner G leeltijd 1-jul-1958 Koeslraal 49 Binnenstad 2 Starter E leeftijd 26-okt-1969 Lammenstraat 11 Scheldestraat e.o 27 Doorstromer G woonduur 17-okt-1991 M. Hobbemalaan 64 Hercules Segherslaan e.o. 5 Starter B leeltijd 26-apr-1975 M.v. Relgersbergstr. 36 Gapinge 3 Starter G leertijd 5-jul-1962 Mennov. Coehoorngr 38 Hel Fort e.o. 11 Starter A 14-jun-1975 Meanderlaan 24 Dauwendaele 2 Doorstromer K woonduur l-nov-1969 Meandertaan 280 Dauwendaele 1 Starter E leeftijd 11-nov-1949 Meanderlaan 322 Dauwendaele 3 Doorstromer E woonduur 1-aug-1996 Molenstraat 42 Oude binnenstad 9 Doorstromer E woonduur 31-dec-l991 Molenwal 64 Westkapelle 4 Starter E leeftijd 4-aug-1969 Mosselkreekslraat 2 Stromenwijk 3 Doorstromer H woonduur 1-okt-1976 Pres Roosevellln. 689 8loemenlaan e 0 7 Doorstromer E woonduur l-mai-1994 Prins Bernhardslr 31 Kern Oost-Souburg 14 Doorstromer E woonduur 30-apr-1973 Pr. Manjkeplein 3 Nieuw Middelburg 6 Starter A leeltijd 19-jan-1976 Rentmeesierlaan 119 Magislraatwi|k 5 Doorstromer D woonduur 1 -jul-1996 Rentmeeslerlaan 33 Magistraatwijk 1 Doorstromer H woonduur 1-mei-1994 Rentmeesterlaan 67 Magistraatwijk 1 Starter C leeltijd 24-|ul-1974 Ribesstraat 52 Bloemenlaan e 0 12 Doorstromer F woonduur 1-jun-1994 Reynstraa!21 Stromenwijk 8 Doorstromer G woonduur 11-jun-1987 Scheldestraat 1 FL219 Scheldestraat e.o 16 Doorstromer 1 urgentie 25-jun-1996 Sterkenburg 33 Bossenburgh-Weyevliet 1 Starter B leeftijd 30-jul-1975 Scheldestraat 1 Zoutelande 1 Doorstromer L woonduur 17-mei-1990 Schuilvaangracht 327 Bonedijkestraat e.o 19 Doorstromer E woonduur 1-jul-1990 Schuitvaartgracht 73 Bonedijkestraat 0.0 6 Starter E leeftijd 18-aug-l970 Singelslraat 26 Binnenstad 5 Starter E woon-werkv. 45 km Spuistraat 15 Oude binnenstad 14 Doorstromer E urgentie 12-aug-1996 Torentrans 31 Reijershove 7 Starter D woon-werkv 25 km Troelslraweg 349 Paauwenburg-Oost 1 Doorstromer J woonduur 1-okt-1958 V. Quakkelaarstraat 187 Scheldestraat e.o 9 Doorstromer E woonduur 15-aug-1993 Veersegatstraat 5 Volkerakstraat 121 Stromenwijk Stromenwijk 7 3 Doorstromer Starter G E woonduur leeftijd 1-aug-1978 15-sep-1962 Vreedenburg 39 Dauwendaele 3 Doorstromer 1 woonduur 1-aug-l996 Vri|landstraat 122 Dauwendaele 4 Doorstromer 1 woonduur 1-dec-1991 Wljdaustraat 24 Wildauslrant 88 Dauwendaele 1 Starter H leeftijd 24-sop-1967 Dauwendaele 3 Doorstromer H vroonduur 1-jan-1989 Zach. Jansenslraat 11 Nieuw Middelburg 11 Doorstromer G woonduur 30-|an-l998 Zandkreekstraat 9 Stromenwijk 8 Starter A leeltijd 2-apr-1974 k ïMfeaafcïsSilil s: Advertentienr.: 6200491 Westerscheldestraat 111 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 16-10-96 Huurprijs: 700,30 Doelgroep: H G Advertentienr.: 6200181 Breewaterstraat 8 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 03-12-96 Huurprijs: 771,29 Doelgroep: H Bijzonderheden: Hoekwoning Advertentienr.: 6200481 V. Quakkelaarstraat 52 etagewoning 2 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 03-12-96 Huurprijs: 659,89 Incl stookkosten 85.-) Doelgroep: E G I K F H J L Bijzonderheden: Ouderen genieten de voorkeur Advertentienr.: 6200171 Bonedijkestraat 235 etagewoning 2 sip Woonlaag: Ie Beschikbaar: 08-11-96 Huurprijs: 546,93 Doelgroep: CAGE Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 3 personen Advertentienr.: 6200681 H. Segherslaan 186 etagewoning 2 sip Woonlaag: 1e Huurprijs: 567,59 Doelgroep: D B E G C A Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 3 personen Advertentienr.: 6200581 Westerzicht 597 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 30-10-96 Huurprijs: 731,26 Incl water 20,-) Doelgroep: F E

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 8