Reclameborden verwijderen Goed en Veilig zicht is belangrijk Veiliger met Zeiss I VERF BEHANG AUTOLAK j JACHTLAK A Provincie Zeeland Statenvergadering "Open Huis" De komende jaren willen we de stukjes op hun plek leggen. Middelburg Officiële Mededelingen Veiliger met Zeiss Van de Ree Brilmode 0118-612886 Commissies Recreatiepark Milieu Voorontwerp Provinciale milieuver ordening Zeeland (tranche 4a) Onttrekken grondwater Thuiszorg Walcheren DE GROOTSTE EN VOORDELIGSTE NIEUWE BRUIDSCOLLECTIE IS BINNEN Woensdag 2 oktober 1996 DE FAAM - DE VLISSINGER Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Abdij Nieuws Vrijdag 11 oktober, aanvang 10.00 uur, vergaderen Provin ciale Staten van Zeeland. Traditiegetrouw gebeurt dat in het openbaar. Wie wil, kan een plekje zoeken op de publieke tribune van de statenzaal, Abdij 10 in Middelburg, om de vergadering of een deel ervan te volgen. Het IP0, Interprovinciaal Overleg, heeft een nieuw reglement van orde voor vergaderingen van het algemeen bestuur en voor de commissies. Het is aan de staten dit reglement goed te keuren. Herindeling GS voelen er mets meer voor het voortouw te nemen voor een ge meentelijke herindeling in Zeeuwsch-Vlaanderen. De verant woordelijkheid voor herindeling komt bij het Rijk te liggen dat bovendien minder geld beschik baar stelt voor gemeenten die betrokken zijn bij herindeling. Dan moet het Rijk de kar ook trekken, is de redenering van GS. Bovendien, zo stelt het dagelijks provinciebestuur, is er in Zeeuwsch-Vlaanderen minder bestuurlijk draagvlak voor herinde ling dan in andere delen van Zeeland, en zijn er geen echt grote knelpunten bij de kleinere gemeenten. GS komen met deze visie terug op een eerder ingeno men standpunt. Aan het eind van de vergadering wordt de statenleden gevraagd in te stemmen met de 13e wijziging van de begroting 1996 van de provincie. De agenda van de statenver gadering en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Vrijdag 4 oktober, aanvang 13.30 uur, vergadert de statencommis sie voor ruimtelijke ordening. Aan de eerder gepubliceerde agenda zijn de volgende onder werpen toegevoegd: financiële bijdragen voor het invoeren van gegevens van bestemmingsplan- kaarten, voor realisering ecologi sche verbindingszone in de Kanaalzone en voor de sanering van (reclame)borden; prioriteiten 1997 agrarisch natuurbeheer; exploitatiebijdrage in de gemeen schappelijke regeling Natuur- en recreatiegebied De Grevelingen en uitbreiding van de formatie. Algemeen Bestuur De statencommissie voor Algemeen Bestuur vergadert maandag 7 oktober, aanvang 13.45 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: meerjarenplan infrastructuur Zeeland; begroting 1997 met investeringsplan en risicoparagraaf; exploitatie bijdrage gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatiege bied De Grevelingen en uitbrei ding formatie; 14e begrotings wijziging provincie 1996; vast stelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1997; evaluatie beleidsvoornemens 1996; subsidie Stichting proef- boerderij Rusthoeve; implemen tatie provinciale taak openbaar vervoer; bijdragen voor realisering ecologische verbindingszone Kanaalzone, sanering (reclame)- borden, invoeren gegevens bestemmmgsplankaarten; maat regelen en voorzieningen 1997 voor de duiksport; prioriteit 1997 agrarisch natuurbeheer; bijdrage herstructurering mavo/vbo/vso; brief GS over vrouwenemancipatie. De commissievergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De bijeenkomsten zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's en de vergaderstuk ken liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Bescherming van het landschap is de achtergrond van het voornemen van de provincie om reclameborden buiten de bebouwde kom te verwijderen en blijvend te weren. De oude volkswijsheid 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele ge dwaald' gaat eigenlijk op voor de campagne die GS willen starten om een einde te maken aan het ontsieren van het landschap door allerlei borden. Voor het meren deel gaat het dan om reclame borden. Alles weg In het voorstel van het dagelijks provinciebestuur komt het er eigenlijk op neer dat alle borden buiten de bebouwde kom weg moeten. De regel geldt met voor borden op bedrijventerreinen buiten de bebouwde kom en voor onder meer de officiële ANWB- bewegwijzering en verkeersbor den. De wettelijke basis om een krachtig beleid te voeren en ook te handhaven, is gelegen in een wijziging van de Provinciale Milieuverordening. Daarin wordt het verbod op het plaatsen van borden opgenomen. 1 Oktober 1997 Als het aan GS ligt, zijn de borden 1 oktober 1997 verdwenen, Tot die tijd krijgen mensen de tijd zelf de nodige maatregelen te nemen. Wie dan nog ergens illegaal een bord heeft staan, mag rekenen op bestuursdwang. Met andere woor den: wie het bord dan nog heeft staan, wordt gedwongen het bord te verwijderen en krijgt een dwangsom gepresenteerd. Maar van de aanvragen en gaf vervolgens al dan niet toestemming. De afgelopen jaren trokken steeds meer mensen zich mets aan van de regelgeving en de provincie liet de zaak ook op zijn beloop. Gebrek aan menskracht luidt het argument. Het gevolg was dat volgens tellingen in 1991, er in Zeeland 1200 borden te vinden waren bui ten de bebouwde kom. Recent onderzoek maakte duidelijk dat in een beperkt deel van de Bevelanden 212 borden staan buiten de be bouwde kom. Slecht twee borden waren geplaatst met een ontheffing. De komende maanden wil de provincie gebruiken om ook de rest van Zeeland precies te inven tariseren. Als Provinciale Staten de verordening hebben vastge steld, krijgen de eigenaren van borden zo veel als mogelijk per soonlijk bericht van de verande ringen die op til staan. Inspraak Voor het wijzigen van de Provinciale Milieuverordening is instemming nodig van Provinciale Staten. Naar verwachting zullen die in april een besluit nemen. Wat nu op tafel ligt is een voorstel van het dagelijks provinciebestuur. Tot 19 november is het mogelijk te reageren op de plannen en daarmee samenhangende regel geving. GS zullen de ontvangen reacties bekijken en van commen taar voorzien. Vervolgens is het woord aan de statenleden. Eerst in commissies, daarna uiteindelijk in de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Eind oktober begin november houdt de provincie tenminste twee inspraakavonden over de voorgenomen plannen. De precie ze data en plaatsen van samen komst worden in AbdijNieuws aangekondigd. Dat geldt trouwens ook voor de vergaderingen van statencommissies en Provinciale Staten. Informatie Het voorontwerp van de Provin ciale Milieuverordening Zeeland en de bijbehorende kaarten en toelichtingen, zijn verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 0118-631400. De stukken liggen op dat adres ook ter inzage, evenals in de ge meentehuizen in de provincie en in de openbare bibliotheken. het kan ook zijn dat de provincie het bord laat verwijderen op kos ten van de eigenaar. Wie denkt de dans te ontspringen door een bord op een karretje te plaatsen, komt bedrogen uit. De Raad van State heeft in 1991 al uitgesproken dat het met uitmaakt of een bord verrijdbaar is en dat de wagen ook voor andere doel einden wordt gebruikt. Vrijstellingen Voor sommige soorten borden geldt een vrijstelling. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een pand of voor de verkoop van een produkt. Maar het bord moet dan wel staan op de plek waar iets te koop is. Opschriften of borden voor een restaurant, een benzine pomp of andere bedrijven mogen ook, maar dan wel aan of vlakbij het bedrijf. Vicieuze cirkel Een bord plaatsen, mag niet zo maar. Wie dat wilde, moest ont heffing vragen. De provincie be perkte zich tot het beoordelen In de Onrustpolder op Noord- Beveland, in aansluiting op recre atiepark De Banjaard, komt een recreatiepark met 500 vakantie woningen en bijbehorende voor zieningen. GS hebben het bestem mingsplan Deltapark van de gemeente Noord-Beveland, dat voorziet in de bouw, goedge keurd. Landschap De Onrustpolder is nu nog agra risch. Dat gaat veranderen. Landschapsbouw voorziet in een duinlandschap dat overgaat in een parklandschap met een over gangszone tussen De Banjaard en de doorgaande weg. Om de rust en de ruimte van de Oosterschelde te behouden, staan GS geen hoogbouw toe in het bestemmingsplan. Het recreatiepark is een zogehe ten 'pijplijnproject'. Dat betekent dat het al in voorbereiding was voordat de provincie de toename van recreatievoorzieningen meer aan banden legde, De toezegging dat GS medewerking zouden verlenen, lag er al. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben het voorontwerp vastge steld van tranche 4a van de Provinciale milieuverordening Zeeland. Daarin zijn regels opge nomen voor een technische wijziging in artikel 9.1. waarbij overtreding van artikel 4.3.3.14. (bedrijfsafvalstoffen) strafbaar wordt gesteld en is paragraaf 4.4.2. (Regels ter bescherming van het landschap) vervangen. In de nieuwe paragraaf 4.4.2. is vastgesteld dat een verbod geldt voor het plaatsen van borden buiten de bebouwde kom (Wegenverkeerswet) uitgezonderd bedrijventerreinen, dat op het verbod een aantal vrijstellingen geldt en dat de ontheffingsmoge lijkheid vervalt. Het voorontwerp van de Provinciale milieuverordening Zeeland, de kaarten en de bijbe horende algemene toelichting, alsmede de artikelsgewijze toe lichting liggen van 10 oktober tot en met 19 november 1996 ter inzage in de openbare bibliot heken in Zeeland, in het provin ciaal informatiecentrum, Abdij 9 te Middelburg (van 9.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur), bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg (tijdens kantooruren) en in alle gemeentehuizen in de provincie Zeeland (tijdens ope ningsuren). Binnen iedere gemeente is er ook gelegenheid de stukken buiten kantooruren in te zien. Nadere informatie hier over bij de eigen gemeente. Een ieder kan schriftelijke of mondelinge reacties tot en met 19 november 1996 indienen bij Gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg (0118-631101 of 0118-631171). De tekst van het voorontwerp van de Provinciale milieuverordening Zeeland (tranche 4a) is verkrijg baar bij het provinciaal informatie centrum (0118-631400). mmMilwulimSmSffi Nadere informatie bij mw. mr. E.C. Zonnevijlle-Reigersman (0118-631171) of dhr. P. Carol (0118-631101). Gedeputeerde Staten van Zeeland willen nv. Delta Nutsbedrijven te Middelburg een vergunning Grondwaterwet verlenen voor het onttrekken van grondwater voor het aanleggen van een watertransportleiding van St. Laurens naar Zoutelande voor de drinkwatervoorziening op Walcheren. De aanvraag, ontwerp-beschik- king en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage van 3 tot en met 31 oktober 1996 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, werkdagen van 9-12 en 14-16 uur en tevens in het gemeentehuis Middelburg, Lange Noordstraat 1 te Middelburg, werkdagen van 8-12 en 13-17 uur en desgevraagd (0118-675000, tst 241) donder dagavond van 18-21 uur, in het gemeentehuis Mariekerke, Dorpsstraat 3 te Meliskerke, werkdagen van 8.30-12 uur en desgevraagd (0118-562010) woensdagavond van 17-20 uur, in het gemeentehuis Valkenisse, Dorpsplein 28 te Koudekerke, werkdagen van 9-12 uur en desgevraagd (0118-551555) buiten kantooruren. ledereen kan tot en met 31 oktober 1996 schriftelijke bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indieners van beden kingen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode van gedachten wil wisselen over de ontwerp-beschikking kan daartoe telefonisch een afspraak maken (0118-631104). Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de gedachtenwisseling aanwe zig te zijn. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp beschikking en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs met in staat waren, kunnen tegen het (ongewij zigde) besluit beroep instellen. - 'A- Uit recente onderzoeken blijkt dat één op de tien Nederlanders slecht ziet of een verkeerde bril draagt. Om iedereen attent te maken op de nood zaak van goed en veilig zien is er tot en met 19 oktober de actie 'Veiliger met Zeiss' bij Van de Ree Brilmode in Middelburg. ledereen kan in de actieperiode bij Van de Ree Brilmode terecht voor het laten doen van een gratis oogmeting. Korte Geere 11-13 4331 LE Middelburg tel. 0118-615860 Wie de moeite neemt om een deskun dige te laten kijken naar zijn of haar ogen, ontvangt een red beam light voor aan de sleutelbos. Wie een lees bril met Zeissglazen koopt, krijgt een parking time alarm t.w.v. 25,- cadeau. En wie een multifocusbril koopt met Zeiss multifocusglazen kan bovendien rekenen op een leuk en veilig cadeautje; een Lifehammer. De actie 'Veiliger met Zeiss' is door een twintigtal kwaliteitsopticiens uit alle delen van het land opgezet, in samenwerking met Carl Zeiss B.V. r i [SPRUYT Thuiszorg Walcheren opent op vrijdag 4 oktober 1996 officieel het nieuwe rayonkantoor te Serooskerke (W) Ter gelegenheid van deze opening wordt u als inwoner van Walcheren uitgenodigd voor het U kunt het nieuwe gebouw aan de Noordweg 133 te Serooskerke bezichtigen op vrijdag 4 oktober a.s. van 16.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens het Open Huis worden de verschilende diensten van Thuiszorg Walcheren, zoals wijkverpleging en gezinsverzorging, gepresenteerd door medewerkers. Tevens is er een expositie met aquarellen van Arienne Molenaar-Annot uit Zoutelande. Thuiszorg Walcheren staat voor. een klantgerichte organisatie met tal van thuiszorgdiensten en produkten van hoge kwaliteit. Deze diensten zgn: Algemeen Maatschappelijk Werk Bureau Sociaal Raadslieden Wijkverpleging Gezinsverzorging Ouderen Kindzorg Voedmgs- en dieetvoorlichting Preventieve Ouderenzorg Intensieve Thuiszorg Gespecialiseerde Gezinsverzorging Uitleen, verhuur en verkoop van verplcegartikelen door het Thuiszorgcentrum Zeeland Indicatiestelling en uitvoering Wet Voorzieningen Gehandicapten Alpha hulpverlening Zwangerschopsgym e.a. cursussen Thuiszorg Walcheren heeft ruim 26.000 donateurs. Zondag open van 13.00 -17.00 uur Bel voor inlichtingen of maak een afspraak 0117-454861 Ruim 600 modellen, ook grote maten Tevens de laatste modellen 1996 nu nog goedkoper en lx recent gedragen japonnen uit eigen zaak Brouwerijstraat 9, Oostburg Open van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur SAMEN NAAR EEN MOOIE EEUWWISSELING. Wilt u donateur worden van het Wereld Natuur Fonds.' Maak dan l 30,- over op gironummer 50 van het Wereld Natuur Fonds in Zeist.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 7