Iklt. Jl MIDDELBURG Stadsgewest in streekplan burg Stadsgewest V/iss/ngen/M iddelburq GEMEEf OVER HET MILIEU Banckert- plein GOED NIEUWS Commissies Huurcommissie Roemeense week Architectenspreekuur Afvalfestival O.L.A.Z. op de Markt Welstand WMÜk GGR - - Er wordt gebouwd in Middelburg Collecten |Pvv| Week 40 wov EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Tafeltje LL Dekje l^gj GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL APART Woensdag 2 oktober 1996 DE FAAM 5 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Voorlichting. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stuk ken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De colleges van b en w van Vlissin- gen en Middelburg zijn blij met de plaats die het stadsgewest inneemt in het voorontwerp streekplan Zee land dat de provincie onlangs uitgaf. De gemeenten juichen toe dat daarin duidelijk het belang van bundeling van de ontwikkelingsruimte op het gebied van wonen en werken, wordt voorgestaan. Het stadsgewest is verheugd over de plaats die Gedeputeerde Staten de twee steden in de streekplannen laat innemen. De colleges spreken daar bij de hoop uit dat de provincie een actieve, stimulerende rol zal spelen en bij haar beleidskeuzes blijk zal geven van het belang dat zij hecht aan die bijzondere positie. Recreatie Het stadsgewest ondersteunt de kwaliteitsverbetering in de recreatie, die de provincie nastreeft. Deze mag echter niet ten koste gaan van de verblijfsmogelijkheden voor minder draagkrachtigen. De colleges van Vlissingcn en Mid delburg ondersteunen ook de beper king van de groei in de ruimte die voor vcrblijfsrecrcatie wordt inge ruimd. Het stadsgewest wil daarom de mogelijkheden van (binnen)stc- dclijkc gebieden voor de opvang van verblijfsrecreatie laten onder zoeken. Er wordt daarbij gedacht aan het Schcldeterrcin in Vlissin gcn. Het stadsgewest ziet net als de pro vincie het liefst zo snel mogelijk de Zoomwcg-Noord gerealiseerd als aansluiting van de WOV op het Midden-Zeeuwse wegennet. De col leges van b en w vinden dat de tracé- keuze voor de N57 provinciale aan dacht verdient, omdat het van grote invloed is op de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen Amcstcin en Ramsburg. Vlissingcn en Middel burg zijn teleurgesteld dat er nog steeds niet meer duidelijkheid over de aanleg van de S14 is, de verbin dingsweg voor Vlissingcn naar Koudckerke. Mega-storcs Burgemeester en wethouders van Vlissingen en Middelburg vinden het eveneens jammer dat de provin cie zogenaamde megastores afwijst. Ze pleiten daarom voor één locatie, die onder strenge voorwaarden ont wikkeld zou kunnen worden. De stadsgewestelijke zone komt hier voor volgens de b en w's het meest in aanmerking. Havens Met betrekking tot het havenschaps- gebied. acht het stadsgewest het noodzakelijk dat er snel een studie wordt uitgevoerd naar de ontwikke lingsmogelijkheden. De lange looptijden van ontwikke- lings- en besluitvormingstrajecten maken het noodzakelijk op korte termijn concrete plannen voor de toekomst te maken. De gemeenten willen in het streek plan ruimte gereserveerd zien voor de realisering van ontbrekende delen in de groene afscherming van Vlissingen-Óost met de omliggende kernen. Foto: R. Oreel De klinkerstrook Banckertplcin/ Poclcndaclcweg/ Dorus Rijkers straat wordt vervangen door asfalt. Tegelijkertijd wordt een gedeelte van de gastransportlciding vervan gen. Deze werkzaamheden zijn maandag, 30 september, begonnen en zullen naar verwachting onge veer twee weken duren. Voor het doorgaande verkeer zal door middel van borden een omlcidingsroutc i worden aangegeven. Van ons groente-, fruit- en tuinafval is liet afgelopen jaar 400.000 ton vruchtbare compost gemaakt. Daarvan is 375.000 ton gebruikt voor akkers en sportvelden, tuinen en plantsoenen. 'Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet vooreen war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag tussen 8.45 en 9.30 uur wor den besteld. U kunt hiervoor bel len met nummer 0118-638570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dag. Menu van 7 tl/n 13 oktober Maandag Vleesballetjes in pikante toma tensaus. gebakken aardappelen Dinsdag Varkenshaasje met worteltjes. aardappelpuree Woensdag Rundergehaktballen, andijvie. aardappelen Donderdag Kalkoenrollade in roomsaus, doperwtjes, aardappelen Vrijdag Gebraden varkensvlees in fijne saus met appelstukjes, rode kool. aardappelen Zaterdag Bami goreng met kipsaieh Zondag Wat de pot schaft In de komende periode vergaderen de commissies op de volgende dagen: Commissie Algemene en Bestuur lijke Zaken, dinsdag 8 oktober om 19.30 uur. Secretaris is mevrouw A.C. Beijc, telefoon 675434. Onder meer wordt behandeld (onder voorbehoud): tic twee eerste kwar- taalrapportcn 1996 en het districts werkplan van de politic district Wal cheren. systeem kwijtschcldingsbc- leid, jaarverslag 1995 ombudscom- missie. Foto's: Anda van Riet Meer informatie Voor meer informatie over het architectensprcckuur of over de hierboven genoemde subsidie-regelingen kunt u contact opnemen niet de sectie Bou- wen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling (de heer Mculmeestcr. lel: 675281). De zittingen in het kader van het gemeentelijk architectenspreekuur in 1996 zijn als volgt gepland: 30 oktober; 13 en 27 november; 18 december. Voor inlichtingen en de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris van deze commissie, de heer M.J. Kasse. telefoon 675284. De huurcommissie is een onafhankelijke commissie, die op verzoek van huurder of verhuurder adviezen of antwoorden kan geven op allerlei vragen op het gebied van huur en verhuur van woonruimte. Het kan hierbij gaan om alle soorten woonruimte, zelfstandig of onzelfstandig en woonwagens en standplaatsen. Deze commissie houdt iedere tweede dinsdag van de maand spreekuur in Middelburg, dus ook dinsdag 8 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in de B en W-kamer van het stadhuis. De huurcommissie is gevestigd in Breda, telefonisch spreekuur elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. telefoon 076 -5225090. Commissie Maatschappelijke Zaken, donderdag 10 oktober om 19.30 uur. Plv. secretaris is mevrouw A.B. Evcrtz. telefoon 675682. Commissie Stadsontwikkeling, maandag 14 oktober om 19.30 uur. Secretaris is de heer R. Griep, tele foon 675232. Commissie Stadsbeheer, dinsdag 15 oktober om 19.30 uur. Secretaris is de heer J.A.W. de Wolf. telefoon 675304. Bovenstaande vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis, tenzij anders vermeld. De agenda en andere stukken zijn vanaf vier dagen vóór de vergade ring in te zien bij sectie Voorlichting en bij de commissiesecretaris. Spreekrecht kunt u aanvragen bij de commissiesccrctaris. De gemeenteraad vergadert op maandag 21 oktober om 19.30 uur. Nog tot en met zaterdag 5 oktober wordt in Middelburg op initiatief van burgemeester mr. D.C.B. Bur gers een Roemeense weck georga niseerd. De ambassadeur van Roe menië in Nederland. Zijne Excellen tie de heer M. Buhoara, en de Stich ting Mediator te Aardenburg zijn bij de organisatie van deze week betrokken, evenals de Kamer van Koophandel, de Vereniging Onder nemers Middelburg, het Middel burgs Couvert, de Horeca Activitei ten Middelburg, de Stichting Evene menten Middelburg, de Scouting Zeeland, de VVV-Middelburg en de Provinciale VVV-Zccland. Programma Morgen, donderdag, wordt van 20.00 tot 21.45 uur in de Koorkerk een gratis concert georganiseerd. Het is voor het eerst in Nederland dat taragot- en orgelmuziek gelijk tijdig ten gehore worden gebracht. Ook kan panfluit- en orgelmuziek worden'beluisterd, evenals werken van bekende Westerse componisten (Bach. Beethoven en Chopin) op cymbaal. Het concert wordt afgeslo ten met folkloristische muziek. Markt Op vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur wordt in een tent op de Middel burgse Markt een gevarieerd pro gramma aangeboden. Roemeense en U kunt als Middelburger uw plannen om te (vcr)bouwen gratis voorleggen aan een onafhankelijke architect, ook voor nieuwbouw. Het architcktcnspreekuur is bedoeld om u op weg te helpen met uw plannen, uiteraard niet om een kompleet plan voor u te ontwerpen! Per bouwplan is ongeveer een kwartier beschikbaar. De architect, de heer ir. L.M. de Putter uit Goes, houdt ongeveer om de veer tien dagen spreekuur, van 16 tot 18 uur, bij de dienst Stadsontwikkeling aan de Vlissingsestraat 21 (elders op deze pagina vindt u het vergaderschema). De Zeeuwse architect De Putter is al jaren actief met duurzaam bouwen. 1 lij kan u dan ook vanuit de praktijk uitstekend over allerlei aspecten van duur zaam bouwen informeren. Indien u bijvoorbeeld vragen heeft over het invul len van genoemde "Milicuscorelijst", is hij degene die u hiermee op weg kan helpen. Bij dit spreekuur is ook een ambtenaar van de sectic Bouwen en Wonen aanwezig. Voor het eerste uur (16 tot 17 uur) is het de bedoeling, dat u een afspraak maakt met de sectic Bouwen en Wonen (de heer Mculmeestcr, tel: 675281 Het uur daarna 17 tot 18 uur) is er inloopspreekuur. Dan is een afspraak niet nodig, maar u loopt wel de kans dat u even moet wachten. Zeeuwse folkloristische muziek en dans worden opgevoerd. Er worden stands ingericht voor wijnproeverij en met Roemeense wijnen, verkoop van Roemeense hapjes en gebak, verkoop van Roemeense producten (keramiek, enz.). Tevens zijn er in de tent stands voor reisbureaus. Roemeense bedrijven en Nederland se hulporganisaties die contacten met Roemenië onderhouden. Naast de tent zetten de Zeeuwse scouts een tentenkamp op waar typische scou- tingactiviteiten worden gedemon streerd. Op zaterdag zullen Roe meense muziekgezelschappen en dansers tevens door de Middelburg se winkelstraten trekken. Tentoonstelling Verder is er in het pand van de ABN/AMRO (Markt 7: geopend van 09.00 tot 16.00 uur) een schilde rijententoonstelling met 20 schilde rijen van de beroemde Roemeense schilder Gheorghe Ciobanu. In de Wandclkcrk (geopend van 09.00 tot 17.00 uur) worden Roemeense iko- nen. Roemeense volkskunst en Roemeense klederdrachten getoond. Het O.L.A.Z. houdt een afvalfesti val 'Consument Afval' zaterdag 5 oktober op de Markt in Middel burg. Ons huishoudelijk afval neemt nog steeds toe. Gescheiden inzameling is een stap in de goede richting, maar minder afval produceren ver dient de voorkeur. Vermindering van de hoeveelheid afval staat dan ook centraal op het afvalfestival op zaterdag 5 oktober in Middelburg. Een tentoonstelling geeft informatie over de mogelijkheden van afval preventie: theater en andere activi teiten met een knipoog naar de afvalprobiematick wijzen de bezoe ker op de eigen verantwoordelijk heid. En natuurlijk ontbreken ook de info-kraampjes niet. Dit afvalfestival maakt deel uit van het projekt Consument Afval, dat de consument wil aanmoedigen tot een meer milieubewust consumptie- en koopgedrag. Na de startmaniléstatic volgt een tweetal campagnes: 'Blik op Blik'en 'Minder verpakt pakt beter uit'. 'Blik op Blik' richt zich op scholieren en wil het gebruik van blikjes op school terugdringen. Bij tweede campagne wordt de consument aangezet te kie zen voor milieuverantwoorde ver pakkingen. Het projekt wordt ondersteund door verschillende maatschappelijke or ganisaties, waaronder de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen, de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen en de Consumentenbond. Ook de milieuedukaticve centra van Walcheren en de Bevelandcn. de Provincie en het Consulentschap voor Natuur- en Milieucdukatic (CNME) in het bijzonder dragen hun steentje bij. De startmaniléstatic op 5 oktober begint om 13.00 uur met een specta culaire opening en duurt tot 17.00 uur. Het programma vindt u hieron der. 13.00 - 13.20 uur: Openihgsact door Karsenbarg en Nieuwenhuis 13.20 - 13.35 uur: Openingssprekers: - mw. D.S. Goedegebuure. wethouder milieu gemeente Middelburg: - dhr. A.M. I)ek, milieugedeputeerde: - mw. JJ. llaard-Lobbezoovoorzitter Provinciale Organisatie van de Nederlandse Bond voor Platte landsvrouwen. 13.35 - 13.40 uur: Afvalstriptease 14.00 - 14.30 uur: Marionettentheater met de produktie "Jakkes" Waarom een architectenspreekuur? Als u bouwplannen heeft, komen er allerlei vragen op u af. Behalve de vraag, hoc u uw wensen het beste (goedkoopste) kunt realiseren, onder andere ook vragen op het gebied van welstand, de bouwvoorschriften, duur zaam bouwen enz. Behalve om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, wil de gemeente het architcctcnspreekuur gebruiken om u voor te lichten op het gebied van milieu en welstand. 15.30 - 16.00 uur: Marionettentheater met de produktie "Jakkes" 16.15 - 16.45 uur: Muzikale afsluiting met sfeerstation Bolingo Doorlopend kan een ieder genieten van de andere activiteiten in de tent, waaronder: - een afvalquiz - een reuze afvalspel - een afvalelektrospel EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF De gemeenteraad heeft namelijk als wens uitgesproken, dat milieuvriende- lijk bouwen en verbouwen vaste voet aan de grond krijgt in Middelburg. Dat kan o.a.. zoals op het spreekuur, door voorlichting over hoe je kunt (ver-) bouwen op een'manier die zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengt. Het kan ook door het geven van subsidies. Voor nieuwbouwwoningen in de nieuw te bouwen wijk "Prooijenspark" geeft de gemeente (projectgebonden) subsidie voor duurzaam bouwen. Bij de bouwaanvraag kunt u een "milicuscorelijst" inleveren. Hieruit volgt een milieuscore. Aan de hand daarvan bepaalt de gemeente het subsidiebedrag (maximaal ƒ3000.-). Voor bestaande woningen geldt sinds 1 maart 1996 de "tijdelijke stimule ringsregeling duurzaam verbouwen". Als u bij een verbouwing voldoende van de daarin genoemde maatregelen treft, is eveneens subsidie mogelijk (subsidie is minimaal 1000,- en maximaal 5000,-). Een andere reden voor het architcctcnspreekuur is om iedereen met bouw plannen al in een vroeg stadium op weg te helpen met het (laten) maken van een zo'n goed mogelijk ontwerp, in esthetisch opzicht. Hiermee kunt u voorkómen, dat u de plannen, die u ter beoordeling door welstandscommis sie bij de gemeente indient, alsnog op allerlei punten moet (laten) aanpassen. Wc willen u er echter wel nadrukkelijk op wijzen, dat een plan dat is bespro ken tijdens het spreekuur niet automatisch door de welstandscommissie zal worden goedgekeurd. Wel wordt ernaar gestreefd, de adviezen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vergaderingen van de Wel- standscommissie/Monumenicncom- missie zijn openbaar. Zij worden altijd gehouden in de kantine van het gemeentelijke pand Vlissingsestraat 21. aanvang 9.00 uur. In de komen de periode worden de vergaderingen gehouden op 10 en 24 oktober. Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instellingen toe stemming verleend om in de komen de periode een huis-aan-huis-collcc- te te houden: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 30 sep tember tot en met 4 oktober; Straatcollecte binnenstad dieren asiel zaterdag 5 oktober; Nationale collecte voor mensen met een verstandelijke handicap van 7 tot en met 11 oktober: Bij het collecteren moet men gebruik maken van verzegelde bus sen. Ook als gewerkt wordt met col- lectez.akjcs moeten deze verzameld worden in verzegelde collectebus sen. Collectanten mogen niet jonger zijn dan 15 jaar. dienen niet betaald te worden en moeten voorzien zijn van een deugdelijk legitimatiebe wijs. X v - -te' -tSmÊxM:ut- V.vSTID: TL-, «a&s&s M' wm. Een woningproject aan de Sand- bcrglaan wordt voorbereid en op het het sportveld van de voormalige Paboschool aan de Kruitmolcnlaan verrijzen 24 woningen. Bij de Kruisweg worden een kerk en zestien bungalows gebouwd. De toekomstige bewoners krijgen het adres Willem Teclinkstraat. Deze straat krijgt twee aansluitingen op de Kruisweg. Een groot parkeerter rein wordt aangelegd en er komt een geluidswal. Door op 9 september de bestem mingsplannen Vcersepoort en Nieuwland-kom vast te stellen heeft de gemeenteraad ook voor deze pro jecten een belangrijke stap vooruit gedaan. In deze plannen is een aantal bezwaarschriften verwerkt onder meer over de ligging van een fiets pad in Nicuwland. Besloten is de route door het dorp te handhaven.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 5