OPEN ASIELDAGEN I.H.lNMIMitiN;- Zeeuwse Komedie speelt Kras Als je de deur bijna niet meer uitkomt.. HIT DE DIEREN REKENEN ER WEL OP DAT JE OP 5 EN/OF 6 OKTOBER LANGS KOMT Allerlei Beurs Cursus Vrouwen Gevonden Lezing SNEL GEBOEKT DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Ouderen Geloof Sport Gezondheid Politiek Wet Voorzieningen Gehandicapten Bijeenkomst ZONDER UW STEUN HEBBEN DIEREN GEEN STEM T De Zeeuwse Komedie speelt dit seizoen de voorstelling Kras van Judith Herzberg in het Vestzaktheater in Vlissingen. Het stuk is geregiseerd door Josien de Graaf en gaat op zaterdag 5 oktober in première. Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 2 oktober 1996 DE FAAM - DE VUSSINGER 19 Bel voor deelnemende asielen bij u in de buurt met: (06) 300111* Nederlands - Onder Duitse toeristen die regelmatig ons land bezoeken blijkt een groeiende belangstelling te bestaan voor de Nederlandse taal De Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon geeft daarom korte intensieve cursussen Neder lands voor Duitstaligen Inlichtin gen en/of aanmelding, tel 0118- 581507. Volksuniversiteit - Bij de Zeeuwse Volksunviversiteit beginnen binnenkort een aantal nieuwe cursussen. Latijn voor beginners en gevorderden, museumcursus 'tussen twee tronen', een inleiding in geolo- gie-aardwetenschappen, minera logie, fossiele en recente schel pen en de cursus paleografie worden vanaf begin oktober gegeven. Inlichtingen en/of aan melding, tel. 0118-626789. Meekrapverven - In het Toe ristisch Centrum Oranjezon in de Schoolstraat in Oostkapelle wordt op 11 oktober van 10 tot 15 uur een workshop meekrap verven gehouden. Zeeland was vroeger de grootste producent van de plant meekrap waarmee textiel werd geverfd. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0118- 581507. Psychotherapie - Psycholoog Frank Meulendijks geeft vanaf 26 oktober een uit vijf lessen bestaande cursus 'kennismaking met psychotherapie' in de kapel van Sint Maarten in Hoogelande De cursus is met bedoeld als psychotherapie maar als kennis making met het onderwerp Inlichtingen en/of aanmelding, tel 024-3560338 Stem en taal - In de consisto rie van de kapel van Sint Maarten in Hoogelande geeft Loes Bredi- us vanaf 25 oktober de cursus 'stem en taal' Deelnemers wor den in de gelegenheid gesteld om met behulp van de Alexander techniek hun eigen stem- en taalgebruik te onderzoeken. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 026-4432770. Engels en Duits - Vanaf begin oktober verzorgd de Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon cursussen Engels en Duits. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid en sluit aan bij situaties in het dagelijks leven Inlichtingen en/of aanmel ding, tel 0118-581507 Vrouwendag - Met als thema 'Werken doen we allemaal' wordt op 12 oktober de Provin ciale Interculturele Vrouwendag 1996 gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Buys Ballot College in Goes. Vanaf 15 uur zijn er ondermeer de toneelstelling Ma Rabia en een optreden van de Vlissingse interculturele meidengroep G- Talk Daarnaast presenteren diverse organisaties zich op de vrouwendag. Conflicthantering - Bij het bureau voor vrouwenhulpverle ning Artemis in Middelburg geeft Michele Six Dijstra op 16 oktober een lezing over 'conflicthante ring en macht' De lezing wordt gehouden om 14 uur. Inlichtin gen en/of aanmelding, tel. 0118- 642979. Reuma - De Reumapatiënten vereniging Midden-Zeeland houdt op 10 oktober een lezing over gezonde voeding en uiterlij ke verzorging in De Stenge in Heinkenszand. De lezing begint om 19.30 uur. Gnostiek - Het Lectorium Rosi- crucianum houdt op 9 oktober een dia-lezing over het Gnostie- ke Christendom in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De lezing begint om 20 uur en wordt gegeven door N.J.H. Steenhof. Zeelandkaart - Van 14 tot en met 20 september zijn bij de poli tie in Vlissingen de volgende gevonden voorwerpen aangege ven. Een blauwe leesbril, twee zilverkleurige leesbrillen, Zee landkaart, groene nylontas, plas tic sjaal met drie heren t-shirts en drie paar herensokken, groe ne zijden sjaal met bloemmotie ven, twee damesfietsen, heren fiets, dubbele fietstas, KEN speelgoedpop en diverse sleu tels en sleutelbossen. De voor werpen worden drie maanden bewaard en kunnen worden opgehaald tijdens kantooruren Baseballpet - Bij de politie in Middelburg zijn in de periode van 13 tot en met 19 september de volgende gevonden voorwerpen aangegeven. Een zilverkleurige leesbril in rood etui, goudkleuri ge bril, diverse bankbiljetten, zwart lederen jas, zilveren oor bel, zwarte baseballpet, bruine portefeuille met geld, groen blauwe portemonnee met strik, diverse fietsen, diverse sleutels en sleutelbossen, tnmschoenen, blauwe kinderschoen, twee rug zakken met inhoud en een zwar te zonnebril met blauwe kop- speld De gevonden voorwerpen worden drie maanden bewaard en kunnen worden afgehaald tij dens kantooruren. Automerken - Bij de politie in Middelburg zijn van 20 tot en met 26 september de volgende gevonden voorwerpen aangege ven Drie armbanden, blauw bad laken, grijze brillekoker, zwarte broek, witte zuigfles, rode para pluhoes, zwarte bordercollie, zwart dameshorloge, lijstje met automerken, lichtblauwe stoffen pop, roze portemonnee met ov- jaarkaart, witte regenjas, land schapsschilder^, paars shirt, sleutelhanger, zwart kabelslot, beige sokken, blauw kinderboek, drie fopspenen, twee linnen tas sen, O'Hara sportschoenen, diverse fietsen, sleutels en sleu telbossen. De gevonden voor werpen worden drie maanden bewaard en kunnen worden opgehaald tijdens kantooruren Dagelijks: rondleiding stad huis Middelburg, 10-17 u., 's zondags 12-17 u. Dagelijks: beklimming van de Lange Jan Middelburg. Dagelijks: monumentenwandeling door Middelburg, vetrek- punt VW-kantoor, 13.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, club voor alleenstaanden, 19.30 u. De Parel Dom burg, duikcursus 21 u., aan melden voor 12 u. Bachten Reede Vlissingen, hand- werkverkoping, 13.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.30 u. Zeeuwse Biblio theek Middelburg, genoot schapcolleges, kunstge- schiendenis: vrouw en ezel (3), 16.45 u. Aldegonde Vlissingen, praat- en dans avond voor 25 plussers, 20.30 u. Hotel Vredebest Wemeldinge, Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, jaarlijkse najaarsbijeen komst, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, contactmiddag voor jong en oud, 15 u. De Parel Domburg, kinderbow ling toernooi, 19 u., aanmel den voor 16 u. De Parel Domburg, spelmiddag in het zwembad, 14 u. Wezijnscentrum A. Coorte- laan Vlissingen, wandel sportvereniging Willen is Kunnen, snuffelmarkt, 9 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, Kapasi, dans- en ont moetingsavond voor 25 plussers, 21.30 u. Speel tuingebouw De Oude Stad Vlissingen, buurtcontact- middag, 14 u. Clubgebouw VTV Vlissingen, bingo en loterij, 20 u. De Parel Domburg, duikcur sus, 9 u., aanmelden voor zaterdag 17 u. De Parel Domburg, bowlingtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 16 u. De Stenge Heinkens zand, zaalvoetbaltoernooi, 12 u. Sporthal Baskensburg Vlis singen, sporten met longen- fyseem, Astma of Bronchi- tus, 15.15 u. Markt Middel burg, boeken- en verzamel- markt, 11 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal 13.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmid dag, 13.15 u. Stichting Educatief Toerisme Oostka pelle, kookcursus voor 55+ mannen, 10 u. De Zandput Serooskerke, KMPT Groei en Bloei, lezing 'Alles over rozen', 19.30 u. Restaurant De Golfbaan Vlissingen, prijsklaverjassen, 20 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kinderclub 4 tot 9 jaar, 14 u. De Parel Dom burg, squashtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 12 u. De Parel Domburg, spelle tjesmiddag in het zwembad, 14 u. Bibliotheek Goes, sprookjesvertelmiddag voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u. Thuiszorg - De Thuiszorg Wal cheren heeft een nieuw rayon kantoor in Serooskerke. Op 4 oktober van 16 tot 19 uur houdt de Thuiszorg open huis voor alle inwoners van Walcheren Behal ve het nieuwe gebouw is er dan ook een expositie van aquarellen van Arienne Molenaar-Annot uit Zoutelande te zien. Naturisten - De Nederlandse Federatie van Naturistenvereni gingen heeft de week van 6 tot en met 13 oktober uitgeroepen tot open naturistische zwem- week. Het sportfondsenbad Vlis singen houdt in samenwerking met de naturistische zwemver eniging Delta-Natuur een open zwemuur op zondag 6 oktober van 18 tot 19 uur. Vogeltentoonstelling Vogelvereniging Zanglust uit Arnemuiden houdt van 17 tot en met 19 oktober de elfde interna tionale vogeltentoonstelling in verenigingsgebouw De Arne in Arnemuiden Er zijn op de ten toonstelling zo'n elfhonderd vo gels te bewonderen. Tevens is er een groot assortiment vogels te koop. Ontmoetingsdag - De vereni ging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941- 1949 (KJBB) houdt op zaterdag 21 oktober een ontmoetingsdag. De ontmoetingsdag begint om 13.30 uur en wordt gehouden in Ontmoetingscentrum Dauwen- daele in Middelburg Vliegeren - Onder het motto 'vliegeren voor de vrede' wordt er op 13 oktober bij de Veerse dam een groot vliegerfestijn gehouden Voorafgaand aan het vliegeren wordt er in Kamper land een oecumenische vredes- viering gehouden Spelleermaterialen - De Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg is begonnen met het uitle nen van spelleermaterialen voor kinderen Naast boeken bestaan de leermaterialen ook uit ge luidscassettes, videobanden en digitale media als cd's, cd-i en cd-rom De spelleermaterialen zijn met alleen geschikt voor kin deren in de crèche- en kleuter- schoolleeftiid maar ook bruikbaar voor kinderen in het speciaal onderwijs. Kinderkleding - In peuter speelzaal De Vrolijke Keet in Se rooskerke wordt op 4 oktober een kinderkledingbeurs gehou den. Van 15.15 tot 16 30 uur wordt er kinderkleding, speel goed, bedden, boxen en buggy's te koop aangeboden. De kleding en andere spullen kan op 1, 2 en 3 oktober van 10.45 tot 11.30 uur voorzien van prijs en gewas sen worden ingeleverd Een kwart van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeel zaal. Speelgoedbeurs - Peuter speelzaal 't Speeltreintje in Oost kapelle houdt op 11 oktober een speelgoedbeurs waar ook kin derkleding, bedden, boxen en buggy's te koop aan worden ge boden. De beurs wordt gehou den in het Hervormd Gemeente Centrum aan de Dorpsstraat. Boekenbeurs - De Stichting Goednieuwsbus houdt op 5 oktober van 9 tot 16 uur een boe kenbeurs in de Graanbeurs op de Dam in Middelburg De op brengst van de boekenbeurs is bestemd voor de Goednieuws bus: een Christelijke boekwinkel op wielen die binnenkort op Wal cheren gaat rijden. Knuffelberen - In gebouw Ire ne achter de gereformeerde kerk aan de Kanaalstraat in Oost-Sou burg wordt op 10 oktober een kinderkledingbeurs gehouden. De opbrengst is deels bestemd voor de aanschaf van knuffelbe ren voor de Ambulancedienst Walcheren. Kinderen die met een ambulance vervoert worden krijgen als troost een knuffelbeer van het ambulancepersoneel De beurs wordt gehouden van 9.30 tot 11 uur. Dementie - De Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren houdt in samenwerking met de Commissie Welzijn Ouderen Meliskerke een informatiebijeen komst voor ouderen over het onderwerp 'vergeetachtigheid en dementie' Tijdens de bijeen komst die op 8 oktober om 14 uur in Ons Huis in Meliskerke wordt gehouden spreekt huis arts A.A. van der Male uit Zoute lande Herfstwandeltocht - MTV '69 houdt op zaterdag 5 oktober de jaarlijkse herfstwandeltocht over afstanden van 5, 10,15, 25 en 40 kilometer. De tocht van 40 kilo meter start tussen 9.30 en 10 uur, 25 kilometer tussen 11 en 11.30 uur en de overige afstan den tussen 12 en 14 uur De start vindt plaats bij MTV-sport- hal De Zandkuil aan de Breeweg m Middelburg. Soefi - Het Soefi Centrum Mid delburg houdt op zondag 6 okto ber een universele eredienst in gebouw de Vier Elementen aan de Breeweg in Middelburg De dienst heeft als onderwerp 'Wat is leven' en begint om 11 uur. Spreekster is Toja van Dongen uit Gorssel Bijbelstudieweek - In de Mor- gensterkerk in Middelburg wordt op 3 oktober een bijeenkomt gehouden ter stimulering van bij belstudie binnen de kerken. Voorzitter van de bond van gere formeerde bijbelstudieveremgin- gen in Nederland, drs. Riemens uit Nijkerk, spreekt over het the ma 'Ken uw bijbel' CDA-Middelburg - De CDA- afdeling van Middelburg en Arnemuiden begint op 3 oktober met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 13 november worden gehou den. In de Zeeuwse Bibliotheek spreken vanaf 19 30 uur vice- voorzitter van de CDA-fractie van de Tweede Kamer Jaap de Hoop Scneffer, lijstaanvoerder CDA- Middelburg Piet Bruinooge en president van de rechtbank Mid delburg mr. H. van Breda mAATSCHAPPEUJKE n, ZORG WALCHEREN w Voor informatie, bel (0118) 684000 maandag t/m vrijdag van 8 30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Octopus methode - Op uitno diging van de patiëntenvereni ging voor- en nazorg bij hartziek ten Hartezorg geeft dr. E Kamer beek op 18 oktober een lezing over de octopus methode en de pacemaker. De lezing wordt gehouden in de Zeeuwse Biblio theek en begint om 19.30 uur. Kanarieclub - De Postuurclub Zeeland houdt op zaterdag 28 september haar babyshow in de aula van het Oosterschelde Col lege in Goes. Alle leden en geïn teresseerden kunnen jonge vo gels meebrengen. Deze worden beoordeeld door enkele keur- ders van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De bijeen komst vindt plaats van 9 tot 12 •uur. Inlichtingen, tel. 0113- 214862. Meekrap - De Stichting Educa tief Toerisme Zeeland Oranjezon I verzorgd op 12 oktober een pro- 1 gramma over 'Meekrap, rode verfstof van Zeeuwse bodem'. Na een lezing in het Dorpshuis in Dreischor worden het Streek- en Landbouw Museum in Dreischor en de Meestoof Willem III in Noordgouwe bezocht. Inlichtin gen en/of aanmelding, tel. 0118- 581507 Kras gaat over een vrouw die tegen de zeventig loopt en regelmatig 'bezoek' krijgt van een inbreker. Ze verandert de sloten van het huis en roept haar vier volwassen kinderen bij elkaar. De vrouw, Ina, wordt er van verdacht zelf de inbraken in scène te hebben gezet, om zo aandacht te krij gen en haar kinderen weer bij elkaar te brengen. Temidden van de puinhoop die de 'inbreker' heeft achtergelaten pro beren zij orde op zaken te stellen. Kras wordt van oktober tot en met maart zeventien keer op de planken gebracht. Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 3 oktober t/m wo. 9 oktober. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A E. de Bruijn, 19 uur: P. den Braanker. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo 9.30 en 15 uur: J.P.J. Voets. Gereformeerde Kerk. Zo 9.30 uur: P Melse, 14.30 uur P. Barmentlo. Volle Evangeliegemeente 'Immanuel'. Westdijk- straat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk Kerkplein 1. Zo. 9 uurL L.C. Manuputty DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus Za 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7 Zo. 10 uur S. Ridder-van Meggelen (in de Flerv. kerk). Hervormde Kerk Zo. 10 uur S Ridder-van Meg gelen. GRIJPSKERKE Ned Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: dienst. Pinkstergemeente Middelburg Zo. 11.30 uur Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes- straat 43 Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur bijbelstudie, 11 uur: eredienst. J. Engelgeer. Leger des Heils Hoogstraat 20 Zo 9 30 uur bid stond, 10 uur. E. Steging Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsmgel 70. Zo. 10 uur: T.K van Dam. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrik- se. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur. De Hoeksteen. Zo 11 30 uur. Huize St. Willibrord: eerste zaterdag van de maand 17 uur: protestantsedienst, twee de, derde, vierde en vijfde zaterdag van de maand 17 uur Waalse Kerk (Eglise Wallonne) Lange Noord straat 62. Zo 16.30 uur: J Chardard Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafael gemeenschap Eleos Olmenlaan 8 Zo 9 30 uur: dienst. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Rey- ershove. Dauwendaelselaan 35. Zo 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Cen trum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 68 Zo. 10 uur. NIEUW EN ST. JOÖSLAND Gereformeerde Kerk Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: P. Barmentlo. uur. B. Ridder, 14.30 uur: A. Spaans. Hervormde Gemeente. Zo 10 uur: P den Braan ker, 14 30 uur: A Spaans (in de Geref. kerk). OOSTKAPELLE HOOGELANDE Christengemeenschap Kapel van St. Maarten Zo.: geen dienst KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: C.J. Kleij. Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A Zo 10 en 19 uur: J.H. Kip Hervormde Gemeente Zo. 10 uur: A.C. den Hol lander. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 uur: H. Paul, 15 uur: leesdienst. RITTHEM Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St Jacobskerk. Oude Markt Zo.: geen dienst. Petruskerk. Zo. 9.30 uur J.W. Glashouwer. Open Hof. Alexander Gogelweg 57 Zo. 9 30 uur: G Kalksma De Schaapskooi Papegaaienburg Zo 9.30 uur AV de Nooij. Ter Reede Zo. 19 uur A.G Baas Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo 10 uur: N H J E. Boomer Jehovah's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534 Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di 19 uur. Zo 15 30 uur. Jehovah's Getuigen Bossenburgh Van Dishoeck straat 534. Di. 19 uur. Zo 10 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen Badhuisstraat 161Zo 10 uur. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41 Zo. 9.30 en 16 uur. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraai 39. Zo. 10 uur. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg I Zo. 15 uur: E.J. Hubregtse Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1. Zo 10 30 uur samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa Westerbaan 16. Zo. 10 uur samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwen straat 5 Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194 Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster' Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand 10.30 uur Eerste en derde zaterdag 9 uur Zo 10 30 uur. Lieve Vrouwe Kerk. Singel Za. 19 uur Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur Open Hof Zo 1115 uur. Aagtekerke, Domburg, Westkapelle, Zoutelan de, Meliskerke, Koudekerke en Biggekerke: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: F. van Eede, De Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 571234. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag A. Stutterheim, Rapenburg 4, Meliskerke, tel. 561760. VROUWENPOLDER KOUDEKERKE Hervormde Gemeente Zo. 10 30 uur: P mentlo Bar- Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31Zo 9.30 uur P L. de Schipper. Hervormde Kerk Dorpsplein 1Zo. 9.30 uur. P L. de Schipper (in de Geref. kerk). MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk Zo 10 uur' R.G. van der Zwan Hervormde Kerk. Zo 10.15 uur L.C. Manuputty MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avond do 20 uur. t.h.v fam. Niesing, Herberds- land 11 Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74 Zo. 10 uur: samenkomst. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg Segeersstraatkerk. Zo. 9 30 en 18.30 uur: J.J. Tams, 14 uur: leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk Zo. 9.30 en 16.30 uur Doopsgezinde Gemeente Lange Noordstraat 62 Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18 30 uur: leesdiensten. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo 9.30 uur: geen opgave ontvangen. De Hoeksteen. Roozen- burglaan 22. Zo. 9.30 uur geen opgave ontvan gen Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groen markt, Zo. 9.30 uur geen opgave omvangen Ont- moetmgskerk. Zo. 9.30 uur: geen opgave ontvan gen Engelse Kerk. Simpelhuisstraat. Zo. 19 uur: geen opgave ontvangen. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 10 en 18.30 uur: L Wullschleger Oostkerk (in Concert- en Gehoorzaal) Zo. 10 uur: geen opgave ontvangen Koorkerk Zo 10 uur: K. Hendrikse Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: E.J. Oosterhuis SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk Zo. 9 en 10.30 uur: G. War ner (SOW-diensten in de Herv kerk). Hervormde Gemeente. Noordweg 3 Zo. 9 en 10.30 uur: G. Warner. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: P v d Beukei (in de Geref. kerk). Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur P v.d. Beukei, 17 uur: B Ridder Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11 Zo 9 30 en 14.30 uur. G F. Overweg. WESTKAPELLE ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo 10 uur: S Spanjer Gereformeerde Kerk. Noordweg 370. Zo 10 uur: G J. v.d. Linde, 19 uur B. Ridder. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9 30 uur L.A. Woltering Oranjeplemkerk. Zo. 9.30 uur: H van Schaik, 19 uur: C. Simons. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1Elke eerste en derde zaterdag van de maand 9 uur. Zo. 19 uur Q de Vrie. Martinuskerk. Kerklaan 19 Zo 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Van Doornlaan 40 West-Souburg Zo. 14.30 uur: J Rothuizen Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Hervormde Kerk Oranjeplein Za. 9.30 uur ere dienst. 10.30 uur: bijbelstudie. R. v.d. Wal VEERE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans. 19 uur: A.E. de Bruijn (SOW-dienst in 'Bethel') ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. 9.30 uur: P Boekesteijn Willibrordusplem 2. Zo. Do. 3 oktober t/m wo. 9 oktober HUISARTSEN Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur J Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen Scheldepoort. Zo. 10.30 uur Bethel-Pmksterkerk. Vrijdomweg 1 Zo. 11 30 uur Wo. 19 30 uur. Vr 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109 Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1Zo. 9.30 uur. gespreksdienst Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoy- straat 2. Zo 9.30 uur P.H. Vos, 14.30 uur E.J. Oosterhuis. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Middelburg: Zaterdag tot 24 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 639933. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 639933. Visi tes aanvragen voor 10 uur Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: F. Legemate, Troelstraweg 411, tel. 468021. Zondag tot 24 uur. P. Crama, Hogeweg 107, tel. 413459. Visites aan vragen voor 10 uur Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zon der afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosiand, Arnemui den, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Vis ser): Zaterdag tot 24 uur: C Wattel, Amstelstraat 55, Oost-Souburg, tel. 461630. Zondag tot 24 uur: R.G.G. Groot, Prins Bernhardstraat 2, Arnemui den, tel. 601308 Visites aanvragen voor 10 uur Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroosker ke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Zater dag en zondag: G Rullens, Dorpsstraat 2, Oostka pelle, tel. 581276 TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag. A.E.B. Schotel. Korte Geer e 27, Middelburg, tel. 624169. Patiënten tandartspraktijk P. Malland, Tobago- laan 6, Vlissingen: Zaterdag en zondag vooi spoedgevallen tel 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Stro- menwijk 't Zand, Maasstraat 58. tel 635565 Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8 30 - 17 30 uur): Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. 461593 VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur. H Hament, tel. 471140. Middelburg: van donderdag 20 uur tot zondag 2C uur K Boot, tel. 639865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren): Zaterdag en zondag' A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel 613118 Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huis dieren) tel. 633803 Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behan deling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huis dieren): Kelderweg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke. tel. 593060. Zaterdag en zondag: geen dienst OVERIGE DIENSTEN' Klassiek Homeopaten, van vrijdagavond t/m zon dag J. van Dam, tel. 583607. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele week end 628288 Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, 628800. Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur,-06-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten, Vlissingen, 448448 Wet Voorzieningen Gehandicapten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen, 448844. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 636108 Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 615551. Vereniging tegen seksuele kindermishande ling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362 Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. 0113-249200. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240 Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 673333 Thuiszorg Walcheren, afdeling Kruiswerk, alarmnummer 411877 Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzor ging. alarmnummer 413880. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 06-11, overige assistentie aanvragen 633333

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 19