OOGADVISEUR FOCUS OPTIEK Vernieuwd interieur en verdubbeling van collectie De Focus-mobiel Brillen voor de Derde Wereld Service, vakkennis en klantvriendelijkheid blijven uiteraard zoals u van ons gewend bent Dik Hulshof Mirjam Heijboer Roland Hulshof Margrit Marijs Gabor Timmerman Ron de Jonge Addy Marijs Wat heeft Focus Optiek MD in huis: (eigenaar directeur) (kinderbrillen) (weerwinkel) (administratie) (oogmetingen, contactlenzen en low vision) (multifocaal en slijperij) (therapeutische en elastische kousen) Brillen, zonnebrillen, contactlenzen, kijkers, veiligheidsbrillen, computerbrillen, loepen, low-vision. Weerwinkel: Barometers, thermometers, hygrometers, windmeters, weerstations reparaties. Therapeutische én elastische kousen. Redenen genoeg om een kijkje te komen nemen in de vernieuwde winkel van Focus Optiek MD aan de Nieuwe Burg in Middelburg. Komt u tussen donderdag 3 en donderdag 10 oktober dan bieden wij u een drankje aan. NIEUWE BURG 9 4331 AG MIDDELBURG TELEFOON 0118-625310 TELEFAX 0118-64089 FOCUS-MOBIEL 06-52786865 Heropening donderdag 3 oktober Wie 'cle baas' kent weet. dat hij voortdu rend in de weer is met vernieuwin gen en optimalisering van zowel de service als de producten die Focus Optiek MD de consument aanbiedt. Het vernieuwde interieur biedt de mogelijkheid om met een verdubbe ling van de collectie op de markt te komen. De interne organisatie had hij al eerder in kannen en kruiken waar door voor elke poot binnen de winkel een specialist ter beschikking is, die de bezoeker zo goed als alles kan ver tellen over het te leveren product. Verder zou de heer Hulshof gezien kun nen worden als één der vaandeldragers van de landelijke groep De Oogadviseur. Die organisatie bundelt de belangen van zelfstandige opticiens. Korte tijd geleden behaalde die overkoe pelende organisatie een Europees keur merk, waardoor de kwaliteit van het geleverde product gewaarborgd is. „Om aan dat keurmerk te komen moeten we aan extreem hoge eisen voldoen. De club opereert nu ongeveer één jaar, min of meer als marketingconcept, om zich te onderscheiden van met name de filiaalbe drijven", legt hij uit. En de gedreven spe cialist op alles wat met ogen heeft te maken vervolgt: „De prijzenslag van de filiaalbedrijven kan ten koste gaan van Kinderen tot en met twaalf jaar worden bij Focus Optiek MD vooral gehol pen door Mirjam Heijboer. Voordat ze de bril past, geeft ze voorlichting aan zowel ouders als kinderen. „Kinderen moeten vooral trots zijn op hun bril", legt ze uit. En daarmee worden meteen pesterijtjes op school voorko men, want wie trots is, is ongenaak baar. Om kinderen te stimuleren de bril te dragen leent ze ze een boek met de titel 'Eendje wil geen bril'. Ze legt uit: „Kinderen moeten zich lekker voelen met een bril. Met het assortiment dat we hier hebben kan dat ook. Bovendien hebben we het unieke Focus Kinderplan waarbij de bril verzekerd is. Als ze na een jaar een nieuwe bril kopen, krijgen ze voor de oude bril honderd gulden terug". Onze jongste klant binnen het Focus Kinderplan is vijftien maanden. Van jongs af aan was Roland Hulshof geïn teresseerd in weerinstru menten. Van hem kan gezegd worden dat het geluk hem in het hart raakte; van zijn hobby heeft hij zijn beroep kunnen maken. Hij is dan ook volop actief met de introductie van De Weerwinkel in heel Nederland. Daarmee is zijn dagtaak overigens niet vol. Roland Hulshof houdt zich verder bezig met de verkoop en afhan deling van veiligheidsbrillen voor leerlin gen op technische scholen in Nederland. Elk nieuw schooljaar heeft de Middelburger zijn handen vol aan de afhandeling van de bestellingen van die scholen. Immers, de bestellingen van plus- en receptveiligheidsbrillen moeten op tijd klaar zijn zodat de leerlingen vei lig hun werk kunnen doen. Ook is Hulshof junior contactpersoon voor de verkoop en productie van glazen op sterkte voor duikbrillen. Focus Optiek MD is in de Benelux het enige bedrijf dat in staat is deze glazen kant en klaar af te leveren. a r r i t M Marijs ver zorgt de boek houding en de administratie bij Focus Optiek MD. Immers het bijhouden en begeleiden van vergoedingen door het ziekenfonds of de zorgverzekeraars moe ten pico bello in orde zijn. Margrit Marijs heeft daarom regelmatig contact met die instanties en de klanten over vergoedin gen voor brilleglazen, therapeutische producten en low vision producten. de zorg voor het oog. Dankzij bedrijven als die van ons blijft de kwaliteit niette min op een hoog niveau". In de zaak aan de Nieuwe Burg zijn Dik Hulshof en zijn medewerkers op een zeer breed terrein actief. Naast de gewone brillen nemen contactlenzen een belang rijke plaats in alsook hulpmiddelen voor low vision (slechtzienden). Verrekijkers, microscopen en weerinstrumenten zijn eveneens specialismen waarmee Focus Optiek prominent op de markt vertegen woordigd is. „We maken ook in opdracht allerlei optische producten. Voorbeelden daarvan....?". Er volgt een stilte. „Ach. Ik weet niet of de klanten dat zo leuk vin den. Maar je kunt het zo gek niet beden ken of we maken het. Per slot van reke ning hebben we een werkplaats waar we tot zeer veel in staat. zijn". Eén van de laatste initiatieven uit de ideeënbus van Dik Hulshof is de Weerwinkel. Die exploiteert hij op basis van franchise in het land. Talrijke lande lijke (vak)bladen bezochten hem de laat ste weken zodat hij kond kon doen van de achtergronden. „Iedereen is bezig met het weer", legt hij voor de zoveelste keer uit. „Vandaar dat we een scala aan weerins trumenten hebben ontworpen en inge kocht om ook in dat segment van de opti sche markt, te kunnen voorzien. Wie bij Focus Optiek MD bin nenkomt voor een bril krijgt nage noeg altijd te maken met Gabor Timmerman. Hij meet niet alleen de sterkte op, maar controleert ook de oog- druk. In geval van afwijkingen verwijst hij door naar de oogarts. Na zijn werk kan er nagenoeg niks meer mis zijn, oor deelt hij als specialist. De bril of de con tactlenzen worden immers puur op de persoon aangemeten. En als een gewone bril of contaclenzen geen uitkomst meer bieden, wordt Gabor Timmerman er als low vision specialist bijgehaald. Op advies van de stichting Visio in Goes (een organisatie voor slechtzienden en blin den) maakt hij hulpmiddelen aan waar door ook die groep in staat is om in enige mate nog te kunnen zien en/of lezen. Ron de Jonge benoemt de apparaten die Focus Optiek MD ter beschikking heeft 'modern en van een zeer hoog niveau', waardoor het niet anders kan dan dat er kwaliteit wordt geleverd in de winkel aan de Nieuwe Burg. En: „Ook de amateur- of beroepsduiker kan bij ons terecht voor geharde duikbrilglazen op sterkte. Wij zijn de enige in de Benelux die dat doen". Op het gebied van multifocaal is De Jonge een specialist. Hij betoogt: „Er zijn eigenlijk drie soorten. De goedkoopste soort heeft een vrij smal leesgecleelte en is bovendien vrij dik. Bij de duurdere maar comfortabelere multifocaal bril loopt de sterkte geleidelijk op. Dit type is ook dunner en daardoor mooier om te zien". Verder noemt Ron de Jonge nog een mul tifocaal glas dat speciaal wordt gefabri ceerd voor het. werken achter een beeld scherm. „Door ons te verdiepen in de pro blemen die brildragers wel eens hebben, zijn we in staat om kant en klare oplos singen aan te dragen voor onze klanten". Van oudsher is Focus Optiek een bedrijf met een aantal takken. To,en de zaak in 1893 werd opge richt heette Focus optiek-, bandage- en fotozaak. Addy Marijs doet anno nu wat toen 'ban dage' heette. Haar vakgebied is echter veel omvattender dan zo'n eeuw geleden. Het behelst nu het aanmeten en controle ren van therapeutische en elastische kou sen, armkousen, elleboogbandages, knie- kappen en enkelsokken. Naast haar eigen praktijk werkt ze als zelfstandig onder nemer in het Focus-team. In een aparte kamer worden een keer per week de cliënten ontvangen. Ook bezoekt ze de Walcherse bejaardentehuizen. i Gabor Timmerman, Ron de Jonge en Roland Hulshof toeren regelma tig door Walcheren met de Focus- auto. Ze zijn dan op weg naar één van de bejaarden- of verpleeghui zen op het 'eiland'. Daar houden ze op gezette tijden spreekuur voor een oogmeting, om de bril af te halen, te repareren of even aan een korte inspectie te onderwerpen. Bij Focus Optiek MD is men van mening dat ook deze activiteit tot een normale service hoort, evenals de mogelijkheid om een afspraak te maken buiten de openingstijden van de winkel. Focus Optiek MD is vanaf 3 okto ber het Walcherse verzamelpunt voor brillen en brillenglazen ten behoeve van de Derde Wereld. Focus Optiek heeft daarvoor samenwerking gezocht met bril- lenkoster Jac van Voorenberghe. De IJzendijkse koster komt don derdag 3 oktober persoonlijk naar Middelburg om bij Focus Optiek MD het verzamelpunt van gebruik te brillen officieel te openen. Ook neemt hij alvast een voorschotje op de bij Focus ingeleverde gebruikte brillen mee naar huis om naar een Derde Wereldland te versturen. U kunt uw gebruikte bril uiteraard ook op de openingsdag meenemen en persoonlijk overhandigen aan Jac van Voorenberghe. Hij is er vanaf half elf.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1996 | | pagina 15