01184-84316 Samenwerking Middelburg-Vlissingen in de wieg DAfliiCFOOL JAnViË=t miMa Begin januari start nieuwe cursus Vandaag begint onze opruiming NIET-ONDERNEMERS OBJECTIEVERIN ONDERNEMERSLAND Interesse? Bel: VERVROEGDE AFSLUITING Ben de Graaft Tapijt 3Q.bs fj - C Opvallend adverteren op deze plaats met gebruik van steunkleur! Door Ad Hanneman Middelburg en Vlissingen - en misschien zelfs heel Walcheren - zouden meer moeten samen werken als het om initiatieven gaat van de mid denstand. „Wij zijn er klaar voor", luidt samen gevat de omschrijving van Arend de Jonge van de Middelburgse overkoepelende winkeliersor ganisaties. Frans Leydekkers meent dat ze er in Vlissingen nog niet helemaal rijp voor zijn. „Maar in de toekomst zullen we daar ongetwij feld naar toe moeten", geeft hij voorzichtig toe. Een gesprek met twee heren die zelf niet beho ren tot de klasse der neringdoenden maar in de orkestbak van die organisaties wel nadrukkelijk een eerste viool spelen. Wat drijft ze en wat levert het op. Bij een diner, waarbij escargots, vissoep en spareribs op het Middelburgse bord worden geserveerd terwijl de Vlissingse 'afge vaardigde' tomatensoep en kipfilet nuttigt, filo sofeert het tweetal alsof het elkaar al jaren kent. ....het enige verschil dat ik zie is dat Middelburg een mooi plein heeft en Vlissingen de boulevard... PZC WEEKBLADEN ...als Middelburg het Straatfestival zou nabootsen wordt dat niks... ...het is een voordeel om zelf geen ondernemer te zijn... ...ik kreeg kennissen in die kringen via mijn vrouw.. ...als niet ondernemer kijk je objectiever... PZC WEEKBLADEN Direktie en medewerkers wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig 1996 TEL.: 0113-220176 - GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS Rot fruit i zc weekbladen Aan onze LEZERS EN ADVERTEERDERS VERSCHOORE (J CO O Lange Vorststraat 12 - 4461 JP Goes 'n kamerbreed verschil TERNEUZEN, Schoolweg 8 tel. 01150-97111 VLISSINGEN, Koudekerkseweg 9 tel. 01184-18414 VERSCHOORE 95e JAARGANG NUMMER 52 27 DECEMBER 1995 Toch zien ze elkaar die avond pas voor de eerste keer. „Wat het verschil is tussen Middel burg en Vlissingen?" Leydek kers lepelt voorzichtig in zijn soep, roert wat omdat'ie zo heet is en haalt de schouders op. „Ik weet het niet. Ik ken Middelburg niet. Op mijn acht ste ben ik uit Java naar Vlissin gen gekomen en ben Vlissin- ger geworden omdat ik vind dat je je moet aanpassen waar je moet leven. Uiteraard kom ik wel eens in Middelburg, maar dan ga ik niet op zoek naar verschillen. Ik hoor wel eens dat Vlissingers het werk volk zijn en Middelburgers ambtenaren. Maar dat vind ik te simpel. Het enige verschil dat ik zie, is dat Middelburg een prachtige Marktplein heeft", zegt de man die zijn dagelijkse brood verdient als hoofd administratie Zeeland College afdeling MTO. De Jonge heeft wat dat betreft wat meer noten op zijn zang. HD® Uaauun Oplage: 25.765. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 49.990. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 5117.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 175.220 Als professioneel pr-functiona- ris bij de SVRZ (Stichting Ver pleeg- en Rusthuizen Zeeland) weet hij te doceren. De sparte- ribs smaken goed, stelt hij vast, en zegt dan: „Vlissingen heeft de boulevard. Die heeft Middelburg niet. Ik denk dat er wel degelijk verschil is. Ik dring in de organisaties dan ook al jaren aan op een onderzoek dat de sterke en zwakke kanten van Middelburg naar boven moet halen. Misschien zouden we zo'n onderzoek gezamen lijk moeten doen. Dan komen de verschillen bloot te liggen waarop we wellicht weer geza menlijk kunnen inspringen. Dan kun je in ieder geval van uit je sterke kanten inspringen op de markt, zowel op de Zeeuwse als de toeristen- markt". In de zoektocht naar wat mor gen ons brengt, beschouwt het tweetal de negatieve en posi tieve kanten van de stadsme- dailles. „De ondernemers op het Scheldeplein zouden wat minder hun oren moeten laten hangen naar het grote ABC- concern", meent Leydekkers. „Uiteindelijk zijn het de klein tjes die de kar trekken". De Jonge trekt een parallel met Vlissingen, maar stelt tegelij kertijd vast dat de bedrijfslei ders van de filialen ook maar werknemers zijn. Die willen in de meeste gevallen wel graag mee doen, „maar het wordt ze vanuit het hoofdkantoor onmogelijk gemaakt". Hoewel de geschiedenis leert dat ook Vlissingen ooit een zeer centrale functie heeft gehad op het eiland, blijft Mid delburg aantrekkelijk door het simpele feit - aldus De Jonge - dat het de hoofdstad van Zee land is. „Na de bombardemen ten heeft Middelburg er voor gekozen om te restaureren en veel aandacht te besteden aan de monumenten. In Vlissingen is na de oorlog nadrukkelijk gekozen voor nieuwbouw. Neem nou de weekmarkt. In Vlissingen wordt nagenoeg hetzelfde verkocht als in Mid delburg. Toch is het door gaans wat drukker in Middel burg. Een verschil is ook de zondagopenstelling van win kels. Daar moet je in Middel burg wat genuanceerder mee omgaan". Daartegenover: „Op cultureel gebied heeft Middelburg ook vrij veel te bieden. Maar als je in Middelburg een Straatfesti- Arend de Jonge en Frans Leydekkers (met bril) overzien vanaf de uitkijktoren bij het Arsenaal in Vlissingen de beide steden. FOTO ANDA VAN RIET val zou nabootsen krijgt het veel eerder het niveau toege meten van een braderie-achtig gebeuren. Zo'n straatfestival past veel beter bij het imago van Vlissingen. Een pasar malam past daarentegen weer veel meer bij Middelburg. Ook op de braderie bij ons is het altijd behoorlijk druk. Maar ik zeg nogmaals: mijn grote stok paardje is dat ik niet weet hoe zoiets komt. Ik zeg altijd: doe daar eens onderzoek naar". dag volop bezig met hun zaak en vragen zich elke avond weer af wat ze nou die dag goed of verkeerd hebben gedaan. Ik kreeg kennissen in die kringen via mijn vrouw". „Het idee dat Arend heeft", antwoordt Leydekkers, „is ide aal. Maar in Vlissingen is de middenstand nog niet zo strak georganiseerd als in Middel burg. Je zult er voorlopig geen grote club zien die eensgezind naar buiten treedt. De stad is ook niet zo aan elkaar gebouwd. Neem nou de Schel- destraat. Dat is een straat met een behoorlijk winkelarsenaal. Maar die sluit niet echt hon derd procent aan op de bin nenstad. En zo zie je dat de winkeliers per straat behoorlijk actief zijn, maar als collectief lukt het niet zo een-twee-drie". Frans Leydekkers rolde in de. organisatie van winkeliers via zijn vrouw, die een breigaren winkel heeft aan de St Jacobs- passage. „Ik heb altijd in het organiseren gezeten. Ik heb gevoetbald bij GPC en werd later voorzitter van de jeugdaf deling. Ik vond het best inte ressant om met mensen te werken die op een andere manier hun brood verdienen dan ik. Ondernemers zijn elke De Jonge daarentegen heeft wel degelijk ambities gehad om zelf ooit eens een eigen zaak te beginnen. „Maar ik kom dan ook van oorsprong uit de zakenwereld. Ik heb bij Ahrend en bij Roskam als com mercieel medewerker gewerkt. Het ondernemersgevoel is me niet vreemd. Ik zou inderdaad best ondernemer willen zijn. Je moet dan weliswaar hard werken, maar als je wat ver dient is het ook voor jezelf". „Maar organiseren vind ik leuk", vervolgt de Souburgse Middelburger. Als jeugdige Middelburger deed ik dat ook al. In de Gouden Poorte heb ik vroeger de eerste dansavon den georganiseerd en ik was al vrij jong bekend als conferen cier". Ook Leydekkers vindt organiseren van wat dan ook een hobby. Zeker in het onder nemerswereldje - zo menen beiden - is het een voordeel om niet zelf bekend te zijn met het dagelijkse kassa tellen. „Als niet-ondernemer kijk je objectiever, je hebt niet zozeer een eigen doelstelling. En je weet dat een evenement in de stad niet persé betekent dat er veel meer winkelpubliek komt, maar dat je dat soort zaken moet zien op langere termijn". Niettemin heeft de functie die ze, bekleden ook wel z'n nega tieve kanten. „Als particulier", verwoordt De Jonge de erva ringen, „wordt je nog wel eens als voetveeg gebruikt. Ik heb het eens meegemaakt dat een winkelier de uitnodiging voor een bijeenkomst die ik hem bracht voor mijn neus ver scheurde. Maar dat zijn inci denten". En voordat hij het wist, zat hij in de evenementencommissie van de Vlissingse binnenstad winkeliers. „Ik heb dat werk een aantal jaren gedaan. Nee. Ik doe zelf bijna niks in de zaak van mijn vrouw. Behalve de boekhouding. Ik help wel nog mee om van alles te organise ren in de St. Jacobspassage. Voor de stad doen nu andere mensen het werk. Maar ik zeg nogmaals: bij ons is het niet zo strak georganiseerd als in Mid delburg. Wat nou beter is, weet ik ook niet". Arend de Jonge kwam als voorlichter van de gemeente Middelburg in contact met ondernemersverenigingen. In het begin was hij vooral afge vaardigde, maar van lieverlee kwam er meer. Via speaker van de braderie kwam hij in de braderiecommissie en voordat hij het wist, had de Middel burgse middenstand een pro fessioneel voorlichter in hun midden. „Ik woon trouwens helemaal niet in Middelburg, maar in Souburg. Daar ben ik 27 jaar geleden naartoe ver huisd omdat ze daar eensge zinswoningen verhuurden en in Middelburg niet". De Jonge is momenteel actief in de SEM, de evenementencommissie van de Middelburgse onderne mers, een bundeling van de braderiecommissie en de Ceremonierhèesters. Beiden beschouwen het als een voordeel dat ze zelf geen ondernemer zijn. „We kunnen daardoor meer op afstand kij ken", leggen ze uit. „Ik zou ook nooit zelf ondernemer willen zijn", bedenkt Leydekkers. „Ik heb nu een job en werk vol gens een vast stramien. Dat kan een ondernemer niet. Die moet bij wijze van spreken met elke weersverandering reke ning houden". Als de spareribs en de kipfilet naar de magen zijn verdwenen went De Jonge zich tot Leydek kers. „Heb jij nooit heimwee naar Java?". De Vlissinger ont kent dat gevoel ooit te hebben gehad. „Het klinkt vreemd. Ik voel me ondanks dat ik in Sou burg woon een echte Middel burger en heb nooit naar iets anders verlangd. Sterker nog: ik heb banen buiten de provin cie laten lopen omdat ik hier wilde blijven wonen. Toch denk ik er wel eens over om in Indonesië te gaan wonen na mijn pensionering. Ik ben hele maal verliefd op dat land sinds ik er met vakantie ben ge weest". Het is er ondertussen alweer te laat voor, maar enkele weken geleden kon je op war mere herfstdagen het rijpe fruit in de 'boogers' (boom gaarden) tot op aanpalende wegen ruiken. Geen onaange naam luchtje, maar een fruit teler vertelde mij dat het een slecht teken kon zijn. Fruit- lucht kan namelijk duiden op 'buukzieke' vruchten, vruchten die van binnen al beginnen te rotten. Behalve 'buukziek' kan fruit ook 'maenziek' zijn. 'Maen' (met een wat langere ae) zijn maden. In het Nederlands zou men een maenzieke vrucht wormstekig noemen. Fruit dat rot is, wordt ook wel 'lurp' of 'döödriepe' (overrijp) genoemd. Fruit is echter nooit 'vrot' (verrot). Dat woord wordt alleen gebruikt voor ver rot hout en dergelijke. Het vallen van fruit veroor zaakt door 'döödriepte', wordt 'druupe' genoemd. 'Ellèlle, de pruumen bin glad döödriepe, d'r bluuf niks van over; ze druupe van de bomen'. Een ander euvel, waar fruittelers en geestverwante hobbyisten mee geconfronteerd kunnen worden, is een grote hoeveel heid 'kroet' (te klein fruit). Vooral in droge jaren komt dit nogal eens voor. Tot slot kunnen vruchten aan de buitenkant beschadigd zijn. In het Nederlands wordt dat beurs of gekneusd genoemd, maar in het Walchers worden (of werden) andere benamin gen gebruikt. 'Gesmuisterd' bijvoorbeeld. De oorspronkelijke betekenis zal ongeveer 'gevlekt' zijn, want 'besmuistere' is een oud- Walchers woord voor bemor sen. Op Nieuwland gebruikt men tenslotte het woord 'bul slag' voor beurs. 'Die appels bin bulslag; ze bin van 'êêl 'öög gevaolle.' Het woord biI- of buulslag (een pak slaag) is er aan verwant. Marco Evenhuis Wi Donderdag worden in café 't Schuttershof in Middelburg de Zeeuwse Popprijzen uitgereikt. Deze prijzen zijn, volgens Hubert Leeman van de stichting Popmuziek Zeeland, bedoeld als 'schouderklopje voor de bands'. De doopsgezinden vieren volgend jaar het vijfhonderdste geboortejaar van hun leidsman, de Nederlandse hervormer Mennos Simons. In Nederland telt de doopsgezinde broederschap vijftienduizend volwassen leden (mennonieten, zoals doopsgezinden ook genoemd worden, kennen geen kinderdoop). Vorige week reikte de kerstman de prijzen uit van de Eurodisney-wedstrijd die in de Sinterklaasbijlage van de Faam/Vlissinger was opgenomen. J. 't Jonge uit Vlissingen en J.A. Muis uit Arnemuiden verzonnen de beste slagzinnen en wonnen de reis naar het kinderparadijs. Het blijkt falikant verkeerd om bij een beroerte te wachten tot de volgende dag, in plaats van direct naar een arts te gaan. Specialisten hameren op het belang van een snelle behandeling. In verband met de komende nieuwjaarsdag zijn de SLUITINGSTIJDEN voor redactie en advertenties van De Faam en De Vlissinger vervroegd: Verschijningsdag: Redactie: Advertenties: woensdag 3 januari donderdag 28 december 17.00 uur vrijdag 29 december 11.00 uur Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) FUTU CK LU Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf (BËËLE) m (ÊËMJHË Recht t.o. C&A en Blokker

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1