KERST PICCARD (0118)484316 Eerste uur gratis parkeren. Fakkelwake van Amnesty X-MAS Middelburgse kiekte 58 striptekenaars ctt WAAROM WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN GOES k KERST Vijf woon formules onder één dak T>2 0- c bij Opvallend adverteren op deze plaats met gebruik van steunkleur! Interesse? Bel: PZC WEEKBLADEN ...die paar maanden zijn dus twee jaar geworden... ...als je foto grafeert, kom je tot een gesprek... Afgelopen zondag was het de dag van de rech ten van de mens. De Amnesty-groep Middel burg herdacht de ondertekening van de Univer sele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 met een fakkelwake. Overal in het land herdachten werkgroepen van de mensenrech tenorganisatie Amnesty International deze dag. ...vrouwen lezen over het algemeen geen strips... Scheldnamen GRATIS: KOOPAVOND op ZATERDAG 16 december van 19.00 uur tot 22.00 uur (gratis parkeren) AFSTUDEERPROJECT WERD VISITEKAARTJE Het begon als afstudeerproject en twee jaar geleden werd een deel er van in de Grote Kerk in Veere tentoongesteld. Nu heeft de Middelburg se Alexandra Verburg (26) haar afstudeerproject met foto's van striptekenaars met hun eigen omlijstingen aangevuld en gebundeld in een boek. Maar liefst 58 bekende striptekenaars hebben er aan meegewerkt. 'Stripmakers in the picture' - zoals de titel luidt - is volgens haar meer bedoeld als visitekaartje. „Per slot van rekening moet ik op den duur ook zonder uitke ring kunnen leven". MKodak nW EXPRESS Albert Heijn, Kalverstraat 1, Middelburg. Informeer naar ons uitgebreide programma Badhuisstraat, Vlissingen 0118-413551 HE'i OOR 95e JAARGANG NUMMER 50 13 DECEMBER 1995 Alexandra Verburg: groen". Middelburg is betrouwbaar en FOTO AN DA VAN RIET Het gesprek op die zondagoch tend verloopt niet zoals de meeste. Het enthousiasme van de jonge net afgestudeerde kunstenares behoedt ons voor een logische draad in het ver haal. Ideeën voor projecten ÏÏD® Hmsuun Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Viissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Viissinger maken deel uit van de Zeeiand Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 volop. En daar wil ze graag over praten. Maar ze doorkrui sen de opbouw voor een gesprek over het boek. Niette min slaagt ze er in om na een uur veel te hebben gezegd; de rode draad in het verhaal wordt duidelijk. Het decor past. Een boekenkast vol antie ke boeken van vader die onder meer antiquair is geweest en handel dreef in de Reiger straat, niet ver van de Lange Jan in de Zeeuwse hoofdstad. „Mijn vader is een duizend poot. Die doet nu van alles in de kunst. Mijn moeder bindt boeken. De genen komen dus niet zomaar uit de lucht val len", verklaart ze haar kunst zinnige ambities. Alexandra Verburg studeerde na haar Havo-opleiding aan de Stedelijke Scholengemeen schap in Middelburg aan de Fotovakschool in Den Haag. Die school heet nu Academie voor Beeldende Kunst. Twee jaar geleden kreeg ze daar het diploma voor. In Veere beloof de ze dat haar werk zou wor den aangevuld en binnen een paar maanden in boekvorm zou verschijnen. „Die paar maanden zijn dus twee jaar geworden. Ik heb tussendoor van alles gedaan. Ik heb onder meer meegewerkt aan het gra fische boekje Pastei en Hoe renjong en in Den Haag deed ik met twee werken mee aan een expositie van 485 kunste naars. Ondertussen heb ik druk gezocht naar werk". Meestal kreeg ze te horen dat de tijdschriften al voorzien waren van fotografen. Meer gerenommeerden. „Ga je solli citeren om werk, dan moet je steeds iets verzinnen om te Ook de opvolger van Willy VandersteenPaul Geerts, tekenaar van Suske en Wiske poseerde voor de Middelburgse. laten zien dat je iets kan", meldt ze een aantal keren in het gesprek. Portretten vindt ze het leukste. „Mensen zijn gewoon leuk. leder mens is anders en heeft een ander verhaal. Als je ze fotografeert kom je tot een gesprek. En telkens mag je even in hun wereld kijken. En je proeft de emotie. Het praat, het doet iets en dan kun je er iets mee". In het boek zijn de diverse werelden van mensen duide lijk zichtbaar. Slechts een band hebben de gefotografeerden, ze maken strips. Door steeds een passend decor te zoeken, heeft Verburg de stripteke naars uit hun anonimiteit gehaald. Toon van Driel bij voorbeeld staat binnenshuis naast zijn wenteltrap in de vorm van een potlood. Eén van de Stamgasten - een pro- dukt van van Driel - zegt in het wolkje: „Ik vond de volgende striptekenaar leuker...". Peter van Straaten laat zijn bekende figuren zeggen: „Thuis zegt-ie De Middelburgse Amnesty-herdenking van de onderte kening van de Universele Rechten van de Mens. FOTO: ANDA VAN RIET. Met een groep van vijftien mensen stonden ze in de ijzige kou anderhalf uur lang op De Middelburgse Markt. „Deze actie is eigenlijk gericht op de cafés", legt Berry Stroucken, lid van de Amnesty-groep Mid delburg, uit. „De laatste tijd zijn er weer wat meer jongeren bij de werkgroep gekomen. Het was eigenlijk hun idee om vandaag hier te gaan staan. Omdat je op zondag ook meer moeite hebt om met een kraam te kunnen staan". De werkgroep is nog op zoek naar nieuwe leden. helemaal niks". Paul Geerts tekent zijn foto op een bill board terwijl zijn beroemde figuren Lambik, Sidonia, Sus ke en Wiske hem bekijken. Als Lambik jaloers dreigt te wor den omdat Sidonia andermaal verliefd lijkt, zegt de Vlaamse dame dat Geerts haar type niet is. Verburg fotografeerde Peter de Smet op het kerhof. En De Smet laat zijn figuren zeggen: „Mooi, het begin is er. Vraag is nu alleen nog: hoe krijgen we hem er onder". Opvallend is dat slechts twee vrouwen in het boek zijn opge nomen, Lian Ong en Andrea Kruis. „Er zijn niet veel vrou welijke striptekenaars", legt de Middelburgse uit. Bovendien: „Vrouwen lezen over het alge meen geen strips. Vrouwen lezen de Bouquet-reeks. Ze zijn romantischer. Waarschijnlijk beleven vrouwen op een ande re manier hun fantasie. Ander zijds, in de Flair en in de Libel- Ie zitten ook strips. En zelf lees ik ook strips als ik geen zin heb om iets ingewikkelds te lezen. Ik lees dan Guus Flater. Strips en mannen? Tja. Die discussie is bij mij nog gaande. Ik ben er nog niet echt uit". Toen Verburg aan haar afstu deerproject begon wist ze nog niet waar haar te wachten stond. Allemaal die beroemde mensen en zouden ze wel wil len meewerken? Van de Mid delburgse stripwinkel Het Per ron kreeg ze een lijst met tele foonnummers. „Die ben ik maar gaan bellen". En het viel allemaal mee. „Ik vertelde dat ik twee kunstvormen bij elkaar wilde brengen, ledereen die ik vroeg deed mee. En achteraf ben ik verbaasd dat ze er zoveel werk van hebben gemaakt. Ze hebben zelfs van de twee media iets heel moois kunnen maken". In het boek verklaart ze naast de foto's waar en waarom de stripteke naars zijn gefotografeerd. Gui- do de Bué en Albert Eijkelaar verzorgden de biografieën. En dan vertelt ze over haar Bijna alle Walcherse plaatsen en hun bewoners hebben wel een scheldnaam. Heel bekend zijn natuurlijk de 'dubbel'ar- ten' van Serooskerke, de Mid delburgse 'maeneblussers' en de 'Aeremuuse viskoppen'. Uit deze scheldnamen spreekt iets van het karakter of het imago van de plaats. Vooral plaatsen die wat meer van het Walcherse gemiddelde afwij ken, moeten het ontgelden. Zo worden de wat Bevelands aandoende Nieuwlanders 'puujerikken' (kikkerruggen) genoemd en Nieuwlandse boeren in het bijzonder zijn 'kluten'. Ook Arnemuiden is een bui tenbeentje op Walcheren. De inwoners van die plaats zijn dan ook gezegend met maar liefst vier scheldnamen. Naast het al genoemde 'vis koppen' zijn dat 'stront- kruujers', 'kopmêêuwen' en 'krööberen'. De Westkappe- laars hebben natuurlijk ook een scheldnaam, 'kleidodden'. Vroeger werkten veel West- kappelaars als 'delver' in het grondwerk, vandaar. 'Op z'n Westkappels' of 'as de West- kappelaers doee' kan twee din gen betekenen. Namelijk vals spelen (bij kaarten of biljart) en direkt na het eten van tafel gaan. Als iemand een beetje 'aorig' (vreemd) gedrag vertoont, kan men in Vlissingen tenslotte de vraag horen of desbetreffende persoon soms 'van Oöskappel komt'. Oostkappelaars lijken daarbij model te staan voor alles wat stedelingen raar vin den aan plattelanders. Ach, die 'burgerstekels' ook. Op Sou burg zeiden ze er vroeger over: Stadse kakkelööien mee je broek vol plooien Mee je kop vol luuzen dan ei je wat te pluuzen Je eit 'ier nie te kommen gae mae gauw w'i vromme! Marco Evenhuis Meer informatie over het openingsfeest elders in deze krant... In het Lampsinshuis in Vlissingen komt misschien een maritiem museum. Aanstaande zondag is het complex in de Vlissingse binnenstad geopend voor publiek dat alvast een kijkje wil nemen. Verder deze week de vaste rubrieken Bedrijfskundig Bekeken en Psycho Consult en overheidsinformatie. Najaarsaktie: Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende Christmas songs De gemeente Vlissingen krijgt een asielzoekerscentrum. In de Buitenhaven komt een semi-permanent gebouw dat onderdak moet gaan bieden aan driehonderdvijftig vluchtelingen. Het college van b w staat positief tegenover de komst van het centrum. EXTRA KOOPAVONDEN woensdag 20 dcc. donderdag 21 dcc. vrijdag 22 dcc. door Ad Hanneman nieuwe idee, ook weer een combinatie. „Ik ga proberen om geluid in beeld om te zet ten. Neem nou een gitaar. De handen glijden bij het spelen over de hals. Die beweging wil ik vastleggen en omzetten. Hoe ik dat doe weet ik nog niet precies. Ik werk er aan. En zo zoek ik steeds naar werk. Ik doe in ieder geval mijn best om niet stil te staan. Nee. Naar Middelburg kom ik niet voor vast terug. Ik woon best naar mijn zin in Den Haag waar ik in een soort studentenhuis op kamers woon. Maar Middel burg is wel heel betrouwbaar en groen. Ik kom er regelmatig terug. Maar ik vind het ook heerlijk om in Den Haag onder te gaan in de massa". Om bij ons te kunnen winkelen moet u parkeer- kosten maken. Maar dat is in de decembermaand geen probleem meer. Als u voor minimaal 25 gulden bood schappen bij ons doet, en u toont uw parkeerbon bij de kassa, dan krijgt u het parkeergeld voor het eerste uur van ons. U bespaart dus éénvijftig. Zo wordt "betaald parkeren" nog eens een pretje. Nietwaar? I UURFOTOSerOCE 'f.C -yt -tocA Ttocr* FOTO VERSCHOORE Goes. Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen. Noordstraat 6 Middelburg. Lange Geerc 28 Vlissingen. Walstraat 109-1 I W Zierikzee. Dam 5 Ettcn-leur. Oude Bredaseweg 26 'Maximum I pratis CD oer klant Deze actie geldt t/m zaterdag 30 december a.s. en uitsluitend bij.- albert heijn Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uit het KODAK laboratorium!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1