'Ik doe gewoon waar ik zin in heb' G I M B R E R E BRADERIEHOEK Gimbrère WAAROM WIJ DE BESTE ZIJN Sinterklaas is aangekomen WAARDEBON ƒ5,00 Netwerk vrouwen ten en dode opgeschreven 39hs f|-C MAROKKAANSE HEAO-STUDENTE WIL GEEN UITZONDERINGSPOSITIE KORTINGEN DE PARKETVLOEREN SPECIALIST VOOR ZEELAND de Klerk parketvloeren Diamar Kadoshop „"VERSCHOORE door Ad Hanneman Zo heeft ze nog wel eens wat uit te leggen. Ma rokkaanse, en dan bijna afstuderen op de HEAO? De Vlissingse Anissa Akdim (21) geeft niet altijd toe aan vragen die worden ingegeven door vooroordelen. Soms antwoordt ze ge woon met „ja". Pas als iemand haar aanspreekt die het 'echt' wil weten, gaat ze een gesprek niet uit de weg. Een hedendaagse moslim vrouw aan het woord. ...ik voel me prettig in mijn geloof... PZC WEEKBLADEN ...een meisje is de trots van de familie... ...ieder meisje in welke cul tuur dan ook, bewandelt gewoon een eigen levens weg... van 9,95 VOOR 5,00 Het rommelt bij Arbeidsvoorzieningen. Er moet bezuinigd worden, en veel. Die bezuinigingen treffen niet alleen de Arbeidsvoorziening zelf, maar ook vele andere - financieel van hen afhan kelijke - groepen. „Voor Zeeland betekenen de landelijke bezuinigingen dat alles wat er de afgelopen jaren is opgebouwd rond vrouwen emancipatie gewoon verdwijnt", vertelt Leny van den Heuvel, voorzitter van het Zeeuws Net werk voor Vrouwen en Meisjes in de Techniek. LANGE DELFT 16 MIDDELBURG Uut de tied seisplein 5 middelburg 01 18-62672 fm Kodak nW EXPRESS Segeersstraat 9 - tel. 0118-637134 - Middelburg Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf! IMIMÈÉp [MM ©IMILODIIM) Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 47 22 NOVEMBER 1995 „Het scheelt misschien wel dat ik hier geboren ben", zegt ze een aantal keren tij dens het meer dan een uur durend gesprek. „Dus zo bijzonder is het niet dat ik me in de Nederlandse cul tuur vrij gemakkelijk beweeg". En dan wijst ze op haar vader en moeder. „Bovendien stimuleren mijn ouders me enorm". Niettemin geeft ze toe dat ze ook in de Marokkaanse gemeenschap als bijzonder wordt gezien. „In Vlissin- gen ben ik de enige die na het VWO verder is gaan studeren. Althans, zo ver ik weet". Voor het gesprek werd gemeld dat Anissa een leuke gezellige kwebbelkous is. De gestelde vragen legt ze evenwel nadrukkelijk op een zilveren schaal eer ze respons geeft. „Kletsen vind ik inderdaad het leukste. Vooral met vriendin nen", meldt ze als naar hob by's worden gevraagd. „Maar ik moet hier wel even naden ken", zucht ze een aantal keren. Ook als haar gevraagd wordt of ze bijvoorbeeld ook naar een discotheek gaat. „Kijk", begint ze dan voorzich tig. „Als ik het persé zou wil len, zou ik het gewoon doen. Dan zou ik wel een smoes kun nen verzinnen als dat nodig zou zijn. Maar ik voel me pret tig in mijn geloof. Ik voel me er niet in gevangen. Het boek 'Not without my daughter' heb ik uit principe nooit gelezen. Met die verhalen wordt ons IE)® Utam Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur. Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 geloof in een bepaald hoekje gezet. Moslim-vrouwen doen in hun land van herkomst gewoon geëmancipeerd mee. Niet alleen als president van een land zoals Pakistan. Ook als arts of als piloot en in aller lei andere banen". Niettemin wordt vastgesteld dat moslim-vrouwen en meis jes anders behandeld worden. Moslim mannen en jongens bezoeken wel discotheken en ondervinden daarvoor veel minder tegenstand bij hun ouders. Volgens Anissa Akdim is dat logisch. „Een meisje is de trots van de familie. Een meisje is veel kwetsbaarder dan een jongen en wordt daar om veel meer beschermd. Als een meisje wordt aangevallen op straat kan het zich veel min der verweren dan een jon gen". Dan denkt ze even en zegt bijna knus: „Dat is eigen lijk wel lekker veilig". Maar daartegenover: „Vrou wen moeten toch ook mondig zijn. Veel Nederlanders denken dat een moslim-meisje wordt uitgehuwelijkt en daarover zelf niet mag beslissen. Dat is onzin. Het nee of ja van een meisje is bepalend voor een huwelijk. En hoe zo'n meisje wil leven is ook haar eigen wil. Ik heb een penvriendin. Ook een Marokkaanse. Die studeert in Tilburg en woont in Breda op kamers. Kijk. Dat kan ook. Door te studeren leer je naden ken en je leert je uitdrukken. Voor mij is dat belangrijk en goed. Ik praat graag over aller lei zaken. Over gewone alle daagse dingen, maar ook over serieuze onderwerpen". Ze benadrukt: „Ik ben niet iemand die zomaar een oor- ■MMi Anissa Akdim:Buitenshuis pas je jezelf veel meer aan dan binnenshuis". FOTO AN DA VAN RIET deel ergens over heeft. Ik ver diep me ook in het christelijke geloof. Dat zijn uiteindelijk de fundamenten van de cultuur in Nederland, het land waar ik ben geboren en opgegroeid. Ook hier heb je verschillen. Dat is bij ons moslims ook. Het scheelt natuurlijk dat ik hier ben opgegroeid. Hoewel ik vaak vragen heb, twijfel ik nooit over mijn eigen geloof. En als je het vergelijkt met het christendom, zijn er eigenlijk niet zoveel verschillen. Jezus is voor ons een profeet, voor christenen de zoon van God. Er zitten dus duidelijk paral- leien in. Maar mensen zijn vaak niet bereid om zich te ver diepen in ons geloof. Ze oor delen op wat ze willen zien. En dat is jammer". Over integreren heeft ze een uitgesproken mening. „Dat zie ik meer als je aanpassen. Tra dities zoals een eigen taal en een eigen cultuur hoefje toch niet overboord te zetten. Maar ik vind het niet goed dat wij ons als enige moeten aanpas sen. Nederlanders moeten ook begrip voor onze achtergron den hebben. Er is niet een soort Marokanen. Je kunt de 150.000, of hoeveel zijn het er in Nederland, niet over één kam scheren. Veel Nederland se meisjes groeien ook op met het idee dat ze niets liever wil len dan straks kinderen krijgen en hun verdere leven achter het aanrecht slijten. Ik vind daar overigens niks verkeerds aan. Ik wil daar alleen mee zeg gen dat ieder meisje in welke cultuur dan ook gewoon een eigen levensweg bewandelt". Vorige week dinsdag werd een Vlissingen een minicoferentie gehouden over de positie van allochtone jongeren. Anissa Akdim is het met een aantal opmerkingen zoals ze woens dag 15 november in de PZC zijn verwoord absoluut oneens. Zo stelde A. Huij- brechts van de Vlaamse pro vincie Antwerpen vast dat bij allochtonen de basisbood- schap in de opvoeding luidt: pas jezelf aan, terwijl de wes terse boodschap is: wees jezelf. Volgens deze deskundi ge op het gebied van Turkse en Marokkaanse jongerenpro- blematiek ligt daar de kern van Vol verwachting klopt mijn hart... Honderden Middel burgse kinderen stonden afgelopen zaterdag gespan nen te wachten op de komst van Sinterklaas. Traditiegetrouw blijft het spannend. Komt 'ie wel, komt 'ie niet? De boot moet per slot van rekening helemaal uit Spanje komen. Opgelucht haalden de kinderen adem na de aankomst van Sint en zijn Pieten. Het trouwe paard van Sint, een prachtige schimmel, zorgde nog heel even voor een beetje paniek toen de kin dervriend op wilde stappen. Het paard - zenuwachtig ge worden door alle drukte - dreigde op hol te slaan, maar gelukkig wist de Sint zijn trouwe viervoeter al snel te kalmeren. De boot die Sint afgelopen zaterdag naar Middelburg bracht. FOTO: ANDA VAN RIET. het probleem waarom wester lingen en allochtonen anders tegen de buitenwereld aankij ken. Anissa is het duidelijk niet eens met die stelling. Ze is het wel eens met een uit spraak van voorzitter A. El ki.arbouchi van de Marok kaanse Vereniging in Vlissin gen die tijdens de miniconfe rentie de aldaar aanwezige dames en heren politici voor hield: „Ga nou gewoon eens praten met de jongeren bij wie de échte problemen zitten". Anissa: „Daar ben ik het dus helemaal mee eens. De mees te allochtone jongeren hebben niet zoveel problemen. Ik ben wel een aantal keren gevraagd om mijn mening over die zaken te geven. Onder andere mijn stagebegeleider vroeg of ik misschien in een forum wil gaan zitten als er over alloch tone jongeren gepraat wordt. Ik beschouw dat inderdaad als een compliment. Het is trou wens geen positie die ik ambieer. Ik doe gewoon waar ik zin in heb en voel me daar gelukkig bij. Ik luister naar mensen en geef mijn mening als ik die heb of als die gevraagd wordt. En wat die meneer Huijbrechts zei is onzin. Of je nou Nederlander bent of niet, buitenshuis pas je jezelf veel meer aan dan bin nenshuis. Daar ben je gewoon jezelf". Voor de toekomst heeft Anissa Akdim geen duidelijk vastge stelde plannen. Wat ze na juni - als ze het HEAO-diploma op zak heeft - gaat doen weet ze niet. Misschien nog verder stu deren, „rechten", of misschien gewoon een baan zoeken. „Maar eerst moet ik nog een afstudeerplaats zien te vinden. Dat valt niet mee. Ik studeer management, economie en recht, op onze school de MER- richting genoemd. Ik ben voor al geïnteresseerd in rechten, voor het geval ik verder ga stu deren". vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede Goes - Grote Markt 7 Middelburg - Lange Geere 28 Terneuzen - Noordstraat Geldigheidsdatum: 22-11 t/m 2-12-'95 FOTO VERSCHOORE In dit netwerk zitten leden van alle instanties die iets te maken hebben met het oplei den of aan werk helpen van meisjes en vrouwen in techni sche beroepen. Het netwerk volgt iedereen die bezig is met een opleiding en helpt eventu ele obstakels uit de weg te rui men. „Door dit netwerk blijf je op de hoogte van wat anderen doen, zodat voorkomen kan worden dat iedereen voor zich zelf werkt en er dingen dubbel of juist helemaal niet gebeu ren", zegt Van den Heuvel. Financiële motor achter het netwerk is de Arbeidsvoorzie ning Zeeland. „Als die voor de helft moeten inkrimpen is er geen subsidie meer voor ons", verklaart Van den Heuvel. „We hebben net het traject 'Vak vrouwschap' uitgestippeld, om het landelijke beleid ook in Zeeland gestalte te geven. Dat gaat dus mooi niet meer door". Het netwerk is niet de enige Leny van den Heuvel. FOTO: ANDA VAN RIET. die dreigt ten onder te gaan aan de bezuinigingen. Ook voor de toekomst van een instelling als de Janneke Dierxschool wordt ernstig gevreesd. Van den Heuvel is directeur van deze school voor herintredende vrouwen. „Ook voor de Janneke Dierxschool geldt: als ik kijk wat er ligt aan bezuinigingen, zijn we weg. Gewoon wèg". Er zijn van die woorden die je nooit meer hoort omdat de dingen waar ze naar verwijzen gewoon niet meer bestaan. In het Nederlands is een mooi voorbeeld de 'vadermoorder', een halsboord uit de vorige eeuw met naar boven steken de punten. Zulke woorden zijn er in het Zeeuws ook, natuur lijk vooral met betrekking tot verdwenen landbouwgebrui- ken en -voorwerpen. Eén daarvan is de 'legger- gank', de houten balken die tussen twee stukken land over een dulve gelegd werden om het passeren van een boeren wagen mogelijk te maken bij de oogst. Een enkele bejaarde Koudekerkenaar kent het woord nog, terwijl hier en daar misschien nog 'liggers' ervoor gebruikt wordt. Iets algemener is 'eule, maar dat heeft ook een andere betekenis. Minstens even zeldzaam is 'stellagezot'. Dat was vroeger de clown die bij de ingang van een circus-^ tent fratsen maakte en de men-' sen naar binnen lokte. Dat dat niet meer op die manier gebeurt, hoef ik niet te zeggen. Daar zijn nu aanplakbiljetten voor. Voor mij heel bekend is de uit drukking: „Je kiekt as een dun- derbusse". Ik dacht altijd dat het iets met een kanon of zo te maken had, want het beteken de erg kwaad kijken, op zijn minst gramstorig. Nu blijkt uit het Zeeuws Woordenboek dat de volledige uitdrukking is: Je kiekt zö zwart as een dunder- busse. Dunderbussen waren wagens zonder veren waar mee personen vervoerd wer den. Die waren blijkbaar zwart (die wagens, niet die perso nen) en het moet al lang gele den zijn, want ze werden in de tweede helft van de vorige eeuw vervangen door verewa gens. Adriaan Geschiere (geb. 1847) vertelt in zijn levensher inneringen dat 'de vromen' die verewagens 'voertuigen naar de hel' noemden. De oude 'schokwaegens' waren natuurlijk veel ongeriefelijker. Nu, meer dan honderd jaar later, ruziën in Noord-Amerika de zeer principiële 'Amish' wederdopers (die alleen paar denkracht benutten) precies zo over het vervangen van ijzeren wielen door wielen met rub berbanden! Jan Zwemer Prettige Kerst! Najaarsaktie: Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje GRATIS: 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende Christmas songs FOTO VERSCHOORE Goes, Grote Markt 7 Hulst. 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg. Lange Geere 28 Vlissingen. Walstraat 109-1 I Zicnkzee, Dam 5 Etten-Lcur. Oude Brcdaseweg 26 'Maximum I gratis CD per klant Wij gunnen u als klant graag het allerbeste: wij drukken daarom zelf binnen luur uw foto's af op Kodak Royal Paper, het beste fotopapier voor de helderste, scherpste afdrukken: Wij willen u graag persoonlijke service geven, óók de volgende 75 jaar!

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1