ESPRIT Slachtoffer Yvonne: Wie het overkomt moet meteen hulp vragen, anders is het te laat sviss De Bank streept WAARON WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN emw express 990,- AtONTEL axe U R~C 'HET KIND ZIJN ONTNOMEN', BOEK OVER DE VERWERKING VAN INCEST .y~0Gus °Oa -pp mm De Bank van Nederland TIMEWEAR VERSCHOORE Door Ad Hanneman 'Het kind zijn ontnomen'. Zo luidt de titel van een boek over de verwerking van incest door Yvonne Mycres. De Middelburgse schreef het na 27 jaar stilzwijgen. Zelfs haar echtgenoot met wie ze nu 24 jaar is getrouwd had er tot voor kort geen weet van. Ze noemt zichzelf slachtoffer, haar vader heet dader. „Door steeds te schrijven heb ik het allemaal kunnen dragen". Maar na een auto-ongeluk eind 1991 kon ze de geestelijke pijn niet meer aan. Toen moest het er uit. Maar hoe? ...ik stik er in als ik blijf zwijgen... PZC WEEKBLADEN ...zij ziet zich als dader, de vader is slachtoffer... De wekelijkse rubriek Walchers Plat in de Faam en de Vlissinger door Jan Zwemer heeft een vervolg gekregen. Het boekje Plat Walchers lag nog net voor de afsluiting van de Week van het Zeeuwse Boek in de winkels. De Vlissingse Johanneskerk moet worden verkocht. Dat heeft ook consequenties voor het jongerencentrum Walk-lnn, dat gehuisvest is in één van de panden van de voormalige kerk. Henk Hermans gaat in zijn wekelijkse rubriek Psychoconsult in op de verschillende typen werkers die bestaan. In de rubriek Bedrijfskundig Bekeken wordt uitgelegd hoe datgene wat iemand denkt te zien niet altijd is wat het lijkt, ook in het bedrijfsleven. Negerzeeuws (1) ...ik was bang dat mijn kind hetzelfde zou overkomen... ...die instellingen moeten veel meer samen werken... GRATIS: WJE Kodak p GRATIS 06-0251126 Diamar Kadoshop Segeersstraat 9 - tel. 0118-637134 - Middelburg J&aafefct. Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf! m mm lib mm ®mmm Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 8 NOVEMBER 1995 LLïTTTT r 'L.visM 32M5 Bi T:rL" B YT iLLBBi T Ti/', B: LBS..." -B ï-:-. ;v „Ik heb een boek geschreven", laat ze schriftelijk weten en noemt het „een triest boek over incest (mijn jeugd)". In de twee gesprekken die volgen spreekt ze openhartig over wat ze meemaakte tussen haar twaalfde en zeventiende en hoe uiteindelijk het boek tot stand kwam. Niettemin is ze beide keren niet alleen. De eer ste keer is haar man aanwezig en de tweede keer een boe zemvriendin. Alleen zijn met andere mannen durft ze nog steeds niet. Slechts haar huis arts vertrouwt ze. En de naam Yvonne Mycres is niet haar eigen naam. „In feite verwerk je het nooit. Je kunt het met je meedragen. Maar om dat goed te kunnen heb je een deskundi ge nodig. Nu weet ik dat ik des tijds mijn huisarts in vertrou wen had moeten nemen. Maar ik had mijn vader beloofd er nooit over te zullen praten. Die belofte hield ik. En dat is stom. Hij is nu dood". Ook als ze in het voorjaar van 1992 naar het Riagg wordt doorverwezen bewaart ze voorlopig haar geheim. De therapeut praatte. „Ik zat er maar en schreef hem brieven". Na verloop van „een moeiza- ÜD© IMrm Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18,4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: oftsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Dat ze niet praat verwondert de therapeut. Het is niet zijn gewoonte, schrijft de psycho loog drs. Th. de Jong van het Riagg in Middelburg in het boek. Hij stelt vast: „Als haar vader voldoende bevrediging had gehad, liep hij weg van haar". Zij ziet haar vader niet echt als slecht, maar als zeer goed. En in plaats van te voe len draait ze de wereld op haar kop. Zij ziet zich als dader en vader is het slachtoffer, aldus de psycholoog. „En door die stelling, belanden veel meisjes en vrouwen die hetzelfde heb ben meegemaakt of nu nog meemaken in de sloot", stelt Yvonne strijdbaar vast. Volgens haar moet er ook veel meer voorlichting op scholen worden gegeven. „Het is natuurlijk prachtig dat ze films over de Derde Wereld draaien om zo begrip te vragen voor de moeilijkheden daar. Maar ze zouden ook meer informatie over incest moeten geven. Natuurlijk krijgen ze er wel me lange tijd met veel zwijgza me sessies" bericht ze haar therapeut: „Ik heb een geheim waarover ik niet mag spreken, maar ik stik er in als ik blijf zwijgen". Dan is de kogel door de kerk. Haar therapeut stelt vast dat de verwerking kan beginnen. Yvonne stelt haar ervaringen op schrift. Gedich ten en anekdotes wisselen elkaar af. Uiteindelijk komt het boek. Haar therapeut schrijft de inleiding en ook haar man neemt een hoofdstuk voor zijn rekening. Praten met een incest-slacht- offer is alsof journalistieke nieuwsgierigheid niet past. Uit piëteit worden vragen niet gesteld omdat de antwoorden misschien niet gehoord willen worden. Bovendien bevat het boek gedichten die zeggen wat iemand anders niet hoeft door te maken. Bijvoorbeeld onder de titel 'Verloren geboren'. Er staat: Denkend in de nacht waarom ben ik geboren scheidt lichaam van geest. Een vlucht denkbeeldige wolk veilig en onbevreesd, onrust brandde, ik moet zwijgen. Vader bleef alles krijgen, gebroken kind achterlatend. Onuitsprekelijk leed, kinderlijk bang aanwezig, onbeheersbare vernietigings drang. Een kind waarvoor geboren dwalend zoekend, verloren. En dan schieten twee regels uit een gedicht van Hans Andreus door het hoofd van de verslag gever. Een gedicht over liefde waarin ergens middenin staat: Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het (de liefde dus) te begrijpen. Yvonne Mycres: „Ik weet zeker dat er nu meisjes zijn die sexueel misbruikt worden en het absoluut niet meer kunnen dragen. Die moeten onmiddellijk een deskundige om hulp vragen". FOTO AND A VAN RIET Telefoonnummer Riagg: 0118-687500 en van Fiom: 0118-627311. 'Het kind zijn ontnomen' over de verwerking van incest' door Yvonne Mycres. 112 bladz. f 22,50. Uitgever: Ad Donkers Rot terdam. ISBN 90 6100 405 5 NUGI 735 eens een foldertje of zo. Maar dat is niet voldoende. Feitelijk zouden ze op school een ver trouwensman of vrouw moe ten hebben die de kinderen opvangt en ze naar een des kundig iemand doorverwijst. Die meisjes moeten geen hulp vragen bij vriendinnen of anderen uit hun omgeving. Die kunnen er niks mee. Het Riagg of het Fiom wel. Iemand van school kan ze daarin begelei den. En bij de politie hebben ze helemaal niks te zoeken. Die sturen bij wijze van spreken een wijkagent naar haar huis. Daar schiet je dus niks mee op. Zo'n meisje moet met iemand heel vertrouwd kunnen pra ten". hebben we er vijf. Ik was die eerste jaren van mijn huwelijk bang dat mijn kind hetzelfde zou overkomen. Ik heb gewoon ontzettend veel geluk met Scott gehad. Trouwens ik heb het hem ook niet zelf dur ven vertellen. Dat heeft mijn therapeut gedaan. Hij heeft me daarna ontzettend goed opge vangen. Scott was misschien wel een beetje boos dat ik het niet eerder had verteld. Niet boos op mij. Maar hij had me dan eerder kunnen helpen, zei hij". Er wordt wel eens beweerd dat één op de zeven vrouwen met incest heeft te maken. Yvonne: „Ik denk dat het er meer zijn". En ze verwijst weer naar de scholen. „Die kinderen moeten over de drempel heen worden geholpen om hulp te krijgen. Vooral om ze duidelijk te maken dat ze niet schuldig zijn. Ik heb me al die jaren schuldig gevoeld. Dat ben ik dus niet. Je verwacht liefde van je vader. Het enige wat je krijgt is sexu- ele aandacht. En als hij bevre digd is, laat'ie je alleen". is het maar voor een eerste maand. Daarna kunnen ze wat rustiger aandoen en bijvoorbeeld een keer in de veertien dagen komen. En die bureaus moe ten ook veel meer samenwer ken. Ze mogen niet uit com mercieel belang klantjes bij zich houden die ze toch niet meteen kunnen helpen". Ze vervolgt: „Dat geldt ook voor vrouwen die het al jaren met zich meedragen en einde lijk de moed hebben om er over te gaan praten. Als die op een wachtlijst worden gezet durven ze na een paar maan den niet meer te komen. Dan is de drernpel weer huizenhoog. Beter is het om meteen naar iemand toe te stappen. Ik besef nu dot ik ook meteen met mijn huisarts had moeten praten. Ik kon het weliswaar dragen, maar niet mijn hele leven. Ik weet zeker dat er nu meisjes zijn die sexueel misbruikt wor den en het absoluut niet meer kunnen dragen. Die moeten onmiddellijk een deskundige om hulp vragen. Dan hebben ze nog een goeie kans om er fatsoenlijk uit te komen. Zo niet, dan is de kans dat ze uit eindelijk helemaal in de goot belanden enorm groot". In de zeventiende eeuw heb ben Walcherse kooplieden goed geboerd in de West (het Caraïbisch gebied). Ze dreven er handel en stichtten er plan tages. De huidige U.S. Virgin Islands (de Maagdeneilanden St. Croix, St. Thomas en St. John) werden door telgen van bekende Walcherse koop mansgeslachten als Lampsins en Van Pere gekoloniseerd. Daarbij vond men het nodig om Afrikaanse slaven het vuile werk te laten doen. Deze sla ven waren leden van verschil lende stammen en konden eikaars taal vaak niet verstaan. Daardoor namen ze de taal van hun 'meesters' min of meer over en verafrikaniseerden deze. Op deze manier onston den uit het Portugees en Engels Creoolse talen als Papiamento, Sranan (Suri naams) en Jamaïcaans- Engels. Op de genoemde Maagdeneilanden fungeerde het Zeeuws (eigenlijk het Wal chers) als basis voor het plaat selijke Creools, het zogenaam de Negerzeeuws (of -hol lands). In het Negerzeeuws, dat tot in deze eeuw gesproken werd en in sterk verengelste vorm waarschijnlijk nog wel gespro ken wordt, vinden we allerlei Walcherse woorden terug. Bij voorbeeld 'kachel' (veulen), 'hoffie' (tuin), 'dissendag' (dinsdag), 'schuuf' (lade), 'hoendoe' ('oender', kip) en 'doenkoe' (nacht, van 'doen- ker'). Veel Negerzeeuwse uitdruk kingen zijn voor Zeeuwen en in het bijzonder voor Walcheren- aars, goed te volgen en soms verschillen ze maar weinig van het huidige Walchers. Enkele voorbeelden: 'Lillik volk heb fraei goed' (lelijk volk heeft mooie spullen; de slechten gaat het goed in de wereld), 'as poessie slaep, rotto Ie kui- erie nae vloer' (als de kat slaapt, kuieren de ratten over de vloer) en 'een man dod (dööd), een ander man brod (brööd)'. Marco Evenhuis Uit haar levensverhaal blijkt verder dat ze „veilig verliefd" is geworden op de vriend van haar broer. Die was sinds zij negen jaar oud was 'kind aan huis'. Op haar achttiende trouwde ze met hem. Hij wordt Scott genoemd in het boek en is nu een van de weinige men sen die ze echt vertrouwd. „Ik wilde eerst ook geen kinderen. Het heeft negen jaar geduurd voordat het eerste kwam. Nu Voor meiden die hetzelfde meemaken heeft ze nog een tip. „Ga naar het Riagg of Fiom". Ze legt uit: „Dat is belangrijk voor hun verdere leven. Als ze nu niet gaan, komen ze er hun hele leven niet meer uit. Er zijn te veel slachtoffers die het jaren mee dragen. Kom je b.ij die instellin gen dat moet je gewoon eisen dat ze tijd vrijmaken. Die instellingen moeten niet zeg gen: kom over drie maanden maar terug, we zitten vol. Als die meisjes eenmaal over de drempel zijn moeten ze meteen geholpen worden. Al Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39 cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uit het KODAK laboratorium! Najaarsaktie: Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én fantastische Kerst CD met bekende Christmas songs Prettige Kerst! IA* FOTOSERVICE u<vrA&iwvi tocA noen IFoto Vov&fcoo'*'<o FOTO VERSCHOORE Goes, Grote Markt 7 Hulst. 's-Gravenhofplein 8 Tcrneuzcn. Noordstraat 6 Middelburg, lange Gecre 28 Vlissingen. Walstraat 109-1 I Zicrikzcc. Dam 5 Ettcn-Leur. Oude Bredaseweg 26 'Maximum I gratis CD per klant Romantische hank bekleed met streepstof tncl. sierkussens.. Zoals afgebeeld: 2 1/2 +2-v.its 22)5,- 2-zits 1030,- 2-zïl% v.a. Ui 2 1/2 -f2-zits v.a. 2195,- zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur Zondags geopend van 13.00 - 18.00 uur Tel. 0115-562010 Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1