Fysiotherapeut Luitwieler opent fitnesscentrum naast zwembad Blöf brengt single uit Sir Herfst 1995 Göbr tt-C 20 OKTOBER EEN DUITSE DAG OPRUIMING ZEEUWSE BAND TEKENT CONTRACT MET EMI MÊÊm FZ'&Aic, PA8.KT wiissingcr, DAVERENDE ACTIES en..... GRATIS KOFFIE VERSCHOORE Door Ad Hanneman Het was stomtoevallig en hij had de hoop op een sportschool - een soort veredelde jon gensdroom - al opge geven. Toen ontmoet te hij wethouder Cees de Keijzer. „Die vertel de me dat er bij het zwembad een Ten Tlje Fitness centrum werd gebouwd. Pal naast het Sporttondsenbad. Een unieke combina tie. Overigens was dat pas begin dit jaar tij dens de nieuwjaarsre ceptie van de gemeen te Vlissingen. Jaren lang had ik gezocht naar allerlei lokaties om naast mijn praktijk een professioneel fit nesscentrum te ope nen". En zo worden op zaterdag 21 en zondag 22 oktober open dagen gehouden waar - zoals het wervend heet - iedereen van harte welkom is. De zoveel ste sportschool met mooie praatjes? PZC WEEKBLADEN ID© üamHi Franchise De Zeeuwse band Blöf brengt op 23 oktober de single 'Verkeerd gedeeld' uit. De band tekende een maand geleden een contract met platenmaatschap pij dat in ieder geval de release van een tweet al singles behelst. Ver der gaat EMI de twaalf nummers tellende cd 'Naakt onder de hemel' die Blöf begin dit jaar in eigen beheer uitgaf dis tribueren en promoten. „Met EMI achter ons maken we veel meer kans dan wanneer we het allemaal in ons uppie zouden moeten doen", vertelt zanger Paskal Jakobsen. Harder Ziekenfonds irdient een bloemetje, j Aerremuu (2) TOUR/FITNESS SKATES GROTE KORTING V777ÏJ houdt tijdens de weekmarkt VRIJDAG Deze dag staat in het teken van div. Duitse produkten, Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf! ISIMEIL® HM ®3IL tam Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 42 18 OKTOBER 1995 Fysiotherapeut Rob Luitwieier wrijft in zijn handen als hij praat alsof er eindelijk gaat gebeuren wat naar zijn idee al lang in kannen en kruiken had moeten zijn. Jarenlang zag hij met lede ogen aan hoe zijn patiënten thuis toch niet de oefeningen deden die hij ze opgaf. „Hier kan ik het in de peiling houden. Het is, zeg 'maar, de eerste professionele sportschool in de buurt. Ik denk trouwens niet dat body builders zich thuis zullen voe len in ons fitness centrum. Ik heb uiteraard niks tegen die sportmensen, maar het past minder in onze doelstelling. Verder hebben we de unieke ■m; y.'W:. mts Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op ceheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. 'otale oplage: 48.710. Jitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai). (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: oftsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Midoelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Rob Luitwieler en Gerben Rodts. FOTO AN DA VAN RIET combinatie met het zwembad ernaast. De mensen die hier komen kunnen fitness en( zwemmen heel simpel combi neren. We werken momenteel nog aan een combinatie van de tarieven". Luitwieler wijst op de geslaag de formule van het Ten Tije Fit ness gebeuren. Ze hebben momenteel - zo vermeldt een persbericht - twintig vestigin gen in Nederland. Ten Tije is een jonge ambitieuze knaap die twaalf jaar geleden begon met een Cios-diploma. Nu heeft hij al zo'n twaalf vestigin gen in Nederland. Wij werken hier op franchise-basis". Met wij bedoelt Luitwieler hij en zijn zwager Gerben Rodts die na zijn opleiding aan de Haag se Academie voor Lichamelij ke Opvoeding het bedrijfsle ven instapte en de laatste jaren geboekt staat als bedrijfsleider bij een grote Nederlandse keten van sportzaken. „Samen vormen we een ideale combi natie met een sport- en medi sche achtergrond". De Vlissingse Ten Tije-vesti- ging wordt de op één na groot ste van Nederland. De vesti ging in Apeldoorn, de woon plaats van de stichter, is gro ter. Ten Tije begon met sport scholen bouwen in voormalige gymnastieklokalen van scho len. Aanvankelijk wilde Ten Tije in Vlissingen op eigen houtje van start gaan. „Maar toen ik op de nieuwjaarsrecep tie van De Keijzer hoorde wat ze van plan waren, heb ik onmiddellijk een afspraak gemaakt met Ten Tije. Die zag het helemaal zitten. Vooral omdat ik hier in Vlissingen al 25 jaar een praktijk heb. In deze omgeving heb ik toch eni ge naamsbekendheid heb op het gebied van sportblessures en revalidatie. Voor mij staat trouwens vast dat de begelei ding van het fitness-gebeuren onder leiding van mijn zwager ook heel goed overkwam bij Ten Tije". Ten Tije ging bij zijn keuze voor Vlissingen niet over één nacht ijs. De ondernemer had al prima contacten met Jaap Keijmel, de bedrijfsleider van het Sportfondsenbad in Vlis singen. In 1993 werden de eer ste gesprekken gevoerd. Wet houder De Keijzer, tevens voorzitter van het Sportfond senbad, zag samen met zijn bestuur de positieve kanten van de combinatie tussen een fitness centrum en het zwem bad. En na een marktonder zoek kwam vast te staan dat de hele zaak niet alleen levensvat baar was, maar dat er tevens Aan de populariteit van Blot in Zeeland valt inmiddels niet meer te twijfelen. Recente optreden in Middelburg, Goes en Vlissingen waren uitver kocht en het publiek was laai end enthousiast. Met de relea se van de single 'Verkeerd Blöf: .We willen niet ons hoofd stoten' FOTO: JEROEN BROEDER. gedeeld' hoopt de band ook meer bekendheid in den lande te krijgen. „Het nummer is voor de single iets ingekort en er is wat aan de geluidskwali teit gesleuteld. Aanvankelijk hadden we 'Heel beheerst', dat ook op de cd staat, als eerste single willen uitbrengen maar er was geen tijd meer om een nieuwe akoustische versie van het nummer op te nemen", vertelt bassist en tekstschrijver Peter Slager. Maatschappij EMI gaat naast het uitbrengen van de single en de promotie die daar bij hoort ook de distri butie van de cd 'Naakt onder de hemel' ter hand nemen. Paskal Jakobsen: „Ook de cd is iets veranderd. De opnames die we hadden zijn eigenlijk wat opgewaardeerd. Bepaalde frequentie-gebieden zijn wat opgekrikt en het geheel is een paar decibel harder. Dat was nodig omdat de cd zachter klonk dan andere. Het klinkt nu allemaal wat breder en voller". Over een opvolger van 'Naakt onder de hemel' voert Blöf inmiddels ook al onderhande lingen. De band stelt zich in deze echter nog wat afwach tend op en wacht af wat de maatschappij hun heeft te bie den. „Wij hebben nog geen ervaring met dit soort zaken en willen niet ons hoofd stoten. Als je met een maatschappij in zee gaat moet je een vertrou wensrelatie opbouwen om tot een goede samenwerking te komen. Zij zullen van hun kant ook nog wel even af willen wachten wat zij aan ons heb ben", verduidelijkt Paskal Ja kobsen. Blöf zal binnenkort ook te zien zijn op studentenfeesten in de grotere zalen van Nederland. „We zijn gevraagd om zo'n vijftien tot twintig keer op te treden in zalen als bijvoor beeld Nighttown in Rotterdam. Dat zijn optredens van een uur en daarna zijn er weer andere acts. Het ziet er naar uit dat het allemaal doorgaat en dat is natuurlijk ook weer goed voor onze naamsbekendheid", aldus Peter Slager. Blöf bestaat uit Paskal Jakobsen (zang en gitaar), Peter Slager (basgitaar en zang), Bas Ken nis (piano en zang) en Henk Tjoonk (drums). nieuwe impulsen aan het zwembadbezoek zouden kun- L nen worden gegeven. Zwem men krijgt dankzij het fitness centrum ook medische beteke nis, zo valt op te maken uit woorden van Luitwieler. „In veel gevallen gaf ik mijn patiënten het advies om te gaan zwemmen. Maar soms is zwemmen niet voldoende en zijn aanvullende oefeningen noodzakelijk. Die moesten de mensen dus thuis doen of op een sportschool. Maar daar ontbreekt het vaak aan de medische kennis om de men sen goed te begeleiden, let op: ik wil die sportscholen niet afkammen, Die hebben een geheel eigen functie. Maar hier kan ik mijn patiënten zelf bege leiden. En dat heeft toch behoorlijk wat voordelen. Ove rigens hou ik mijn praktijk gewoon aan. Ik kom hier een aantal vaste dagen". Het Ten Tije Fitness centrum in Vlissingen komt met een aan tal programma's. Tijdens de open ctagen, zaterdag 21 okto ber tussen 11 en 17 uur en zon dag tussen 12 en 16 uur, wor- den die uitvoerig uide de doe ken gedaan. Ook de combina- tie met het zwembad krijgt uit voerige aandacht. Interessant is nog dat Luitwieler onder zoekt in hoeverre het zieken fonds bijdraagt in de kosten van een patiënt die medsiche oefeningen moet doen. „Ik kan daar nog heel weinig over zeg- j gen", zegt hij voorzichtig omdat kennelijk alles wat hij zegt tegen hem kan worden gebruikt". Op strandpaviljoen Piet Hein in Koudekerke wordt komend weekend voor de eerste keer een strandbluesfestival gehouden. Organisator Arjen Janse: „Blues past prima op het strand". Het zal je maar gebeuren. Uit je vertrouwde omgeving vertrekken naar een totaal andere wereld. Of door toeval terecht komen in een situatie die ver van je af ligt. Het overkomt de personen in de kinderboeken die deze week door Margreet Meulmeester worden besproken. 4.0I Mi'.N i Afgelopen zaterdag kon het winkelend publiek in Middelburg een 'opkikkerboeket' kiezen. Zeven bloemisten schikten een boeket waartussen gekozen kon worden. In de vaste rubriek Psycho Consult gaat Henk Hermans deze week in op het verschijnsel werkstress. De rubriek Bedrijfskundig Bekeken gaat over het principe van Pareto. Bauer RBCES o.a. diverse modellen nu met BOULEVARD PLAZA TEL.01184-31001 Zondagmiddag geopend Zou het feit dat de bevolking van Arnemuiden voor een deel afstamt van Portugees scheepsvolk nog in het dialect terug te vinden zijn? De groot ste kans daarop bestaat bij het woord 'kavelote'. Dat wil zeg gen: gezellig zitten te kletsen. Het Portugese 'cavaquear' betekent immers precies het zelfde: genoegelijk praten, keuvelen (langere duur). Mis schien is het vermengd met het oud-Vlaams/Nederlandse woord 'kaveloter' (paarden koopman). Daaraan herinnert de betekenis van 'kavelote' die het Zeeuws Woordenboek voor enkele andere dorpen geeft: redetwisten (afgeleid van het onderhandelen van de paardenkooplui?). Overigens wordt van de naam Marijs ook gezegd dat ze uit het Portu gees stamt! Heel bijzonder aan het Aerre- muus dialect is dat lange klin kers waar een 'r' achter komt, niet vervormd worden zoals in het Nederlands en in het overi ge Zeeuws. Op Aerremuu zeg gen ze dus 'deure' met een zelfde 'eu' als in Teun, vleer- muus met een 'ee' zoals in zee en 'spoor' met een 'oo' zoals in boom! Specifiek Arnemuids is ook de neiging om een i of ie door een stomme 'u' te ver vangen: ummers (emmers, in 't Walchers immers), begruppe en Muddelburg. 'Muddelburrug' is de eigenlij ke uitspraak: op Aerremuu wordt een woord nogal eens uitgerekt. 'Gorrenaet' is daar van een ander voorbeeld. Ver der wordt de 'n' in een aantal gevallen 'zwaarder' gemaakt: ons en ménsen worden 'ongs' en 'mengsen', en probere wordt 'prombere'. Een hond is een 'omd en die zelfde 'm' ver schijnt in alle woorden die ein digen op 'and' en 'ond'. Uitsluitend op Aerremuu wordt 'jie' meestal 'joe': 'Joe gogge' (je schrokt). Bijzondere woorden zijn: boetjes (kwajon gens), een kind (een jongen baby), en kof(fe) voor koffie. Waar de meeste Walchere- naars groeten met 'salu' kun nen de Aerremuuënaers met een letter minder toe: 'aluu' (ook wel: aluu ei!) Verder zegt men 'tegen iemand iets vrae- ge' en 'zö rööd as een niepe'. Niepe is een oud woord voor de besjes van de meidoorn. (Met veel dank aan de persoon die me over 't Aerremuus informeerde!) Jan Zwemer De kalender geeft het al een maand aanmaar er was tot nog toe weinig van de merken. En toch is de herfst, ondanks het mooie weer van de afgelopen week, nu echt in zicht. De bladeren kleuren en wie vroeg opstaat kan één van de mooiste herfstfenomenen bewonderen: spinnewebben in de dauw. FOTO: AN DA VAN RIET.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1