Vrijheid, gelijkheid, broederschap 10, KINDERSTOFFEN """vilei m 13 OKTOBER BELGIËDAG MIDDELBURGSE VRIJMETSELAARSLOGE BESTAAT225 JAAR OPRUIMING MOONLIGHT-SHOPPING GOES LEGT DE LOPER UIT 316 - C |8 A R IST vjlssmp-^ Tijdens deze dag hebben wij: DAVEREND ACTIES en..... GRATIS KOFFIE Alsof toeval niet bestaat meldde De Volkskrant vorige week vrijdag dat de dunbevolkte provin cies onvoldoende kunnen profiteren van het Melkert-banenplan. En juist die dag lichtten Mar Aalders en Lenie Kanters, beiden van het Buro Werk op Maat, een tip op van de sluier van een nieuw werkgelegenheidsfenomeen voor Wal cheren. Onder de titel Flex-pool kunnen langdu rig werklozen in dienst treden van de Maat schappij Walcheren, een gevolg van het banen plan van minister Melkert. Ze krijgen daar een 32-urige werkweek aangeboden. Het voor - of nadeel zo men wil - is dat de boterham niet persé bij één onderneming hoeft te worden ver diend. Cees Lodder, nu sectiehoofd bij de gemeente Middelburg, wordt projectmanager van de maatschappij. Pieken Laaggeschoold Amerika Verkeersoefenterrein open ook voor zeventienjarigen PZC WEEKBLADEN Tweehondervijfentwintig jaar geleden werd in Middelburg een ontmoetingsplaats voor vrij metselaren geopend. Deze Middelburgse 'loge', zoals zo'n gebouw genoemd wordt, kreeg de naam La Compagnie Durable (de duurzame ver eniging) mee. Nog steeds ontmoeten vrijmetse laars elkaar wekelijks in het monumentale pand aan de Stationsstraat. Veugels (2) TOUR/FITNESS SKATES GROTE KORTING De grootste, de mooiste collectie nu 1 week per meter op zaterdag 14 oktober met EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur (gratis parkeren) rrfïl inr/r\ Tuu I houdt tijdens de weekmarkt VRIJDAG 95e JAARGANG NUMMER 41 Ruim 75 jaar huwelijksreportages op maat! VERSCHOORE IBÊHILIë) HM ®HILMDH) Recht t.o. C&A en Blokker 11 OKTOBER 1995 Flex-pool: toekomst voor 150 Walcherse werklozen Door Ad Hanneman Het eerste schot voor de boeg voor dit plan werd gegeven tij dens een ondernemersborrel in Hotel Arneville. Aalders deed daar kond van zijn plan nen en merkte en passant op dat Walcheren een unieke 6tek is om zijn idee in de praktijk te brengen. Meer nog - zo hield hij zijn ondernemersgehoor voor - dan in de plaatsen Rot terdam en Amsterdam waar het Flex-pool-initiatief niette min al enig succes boekte. Vooral het midden- en kleinbe drijf kan een beroep doen op de tijdelijke krachten van de Maatschappij Walcheren. Aalders en Kanters spelen met hun Flex-pool in op de behoef te van bedrijven. „Die hebben steeds meer behoefte aan per soneel dat voor korte tijd pie ken in het arbeidsproces opvangen. Die bedrijven zoe ken mensen met ervaring die soms zelfs maar voor een hal ve dag kunnen bijspringen". Om zijn woorden te verduide lijken tekent Aalders grafieken. „Kijk. Deze pieken kunnen bedrijven niet opvangen met hun eigen personeel. Na 1 januari, als het personeel van de Maatschappij Walcheren is ingewerkt, zijn ze op allerlei plaatsen inzetbaar", wijst hij op de punt van de driehoeken boven de lijn die hij gemiddel de hoeveelheid werk noemt. Lodder legt vervolgens uit dat het om personeel gaat dat zich razendsnel kan aanpassen. „Het zijn vooral winkels, hore ca en zakelijke dienstverlening waar we met de Maatschappij Walcheren op inspelen". Lodder, Aalders en Kanters mikken op zo'n 75 vaste werk nemers voor de Maatschappij Walcheren. „Ik denk dat het er voor dit gebied zelfs honderd vijftig kunnen worden", filoso feert Aalders. Lodder voegt er aan toe dat de maatschappij een professionele organisatie wordt die normale arbeidscon tracten afsluit. „De mensen komen dus in dienst van de Maatschappij Walcheren. In het begin betalen we mini mumloon. Op een gegeven moment kunnen de werkne mers doorgroeien naar hon derdtwintig procent van dat minimumloon". De pool is vooral geschikt voor Cees Lodder, toekomstig manager van de Maatschappij Walcheren. laaggeschoolde langdurig werklozen. Ze worden na 1 januari opgeleid om soepel allerlei klussen te kunnen kla ren. Uit onderzoek komt vast te staan welk soort werk meren deels en latent voorhanden is. In de praktijk kan het er op neerkomen dat een werkne mer van de Maatschappij Wal cheren de ene dag vakken vult bij een winkel en de volgende dag als bijrijder op een auto rondrijdt. Ook kunnen werkge vers een beroep doen op de poolmaatschappij als er klus sen zijn die normaliter niet of zelfs nooit gedaan kunnen worden door het eigen perso neel omdat er stomweg geen tijd is. „Het mes snijdt dus aan twee kanten", stelt Lodder vast. „Voor een werknemer betekent het afwisselend en vast werk. Daarbij zullen we er zeker voor oppassen met dit initiatief geen slavenarbeid te laten uitvoeren door onze mensen". De overheid betaalt de aan loop naar een goed functione rend Flex-pool systeem. Daar voor wordt geld gepakt uit het Melkert-banenplan. Derhalve kan de opstart soepel verlo pen. De Maatschappij Walche ren zorgt voor een opleiding van acht weken. Daarna wor den ze ingezet. Het bedrijf dat er om vraagt betaalt f 25,- per uur. De eerste werknemers worden per 1 januari in dienst genomen. Tijdens hun oplei ding worden ze vooral getraind op sociale vaardighe den en ze leren om allerlei klussen gewoon op te pakken. Leeftijdsgrenzen worden daar bij niet gesteld. Jongeren en ouderen krijgen evenveel kans. De Flex-pool is niet helemaal nieuw. Amerikanen weten vaak niet beter dan dat ze als 'contracter' dagelijks in een andere onderneming klussen moeten klaren. Nederland (Europa) gaat dezelfde kant op. Aalders: „Tegen het jaar twee duizend heeft de helft van de werknemers vast werk en de andere helft is flexibel. Overi gens moet ons initiatief niet verward worden met een soort veredeld uitzendbureau. De uitzendbureaus behouden hun eigen specifiek karakter. Wij hebben de mensen in vaste dienst". Met dit initiatief wordt het idee dat het Melkert-banenplan alleen zijn vruchten afwerpt in de grote steden doorkruist. Althans voor Walcheren. De Volkskrant meldde namelijk vorige week vrijdag dat Dren the deze week een brandbrief zou schrijven aan minister Melkert van Sociale Zaken. Zeeland en Flevoland zouden - aldus het landelijk ochtend blad - volgen. Vooral de grote kernen Middelburg en Vlissin- gen vallen uit de boot, meldde het dagblad. Het drietal grijnst om dat bericht. Met hun Flex- pool kunnen ze langdurig werklozen een opstap naar vast werk geven en daarnaast gebruik maken van de finan ciën die Sociale Zaken biedt. Zeventienjarigen kunnen zaterdag plaatsnemen ach ter het stuur van een auto. Dan namelijk wordt het Verkeersoefenterrein in Vlissingen geopend. Dat ter rein (het voormalige Olau terrein) is een initiatief van 43 rijscholen op Walcheren, Beveland en Schouwen- Duiveland. Burgemeester A.H. den Boon van Veere houdt een openingstoespraak. De eerste burger is namelijk ook voorzitter van de afdeling Zeeland van Veilig Verkeer Nederland. Na de officiële opening kan het publiek gebruik maken van het oefenterrein. Alle deelnemende rijscholen hebben er auto's, vrachtwa gens of motoren staan. Leuk is - zo meldt Henk Jon- gepier namens de deelnemers - dat alle zeventienjari gen eens achter het stuur van een leswagen kunnen plaatsnemen. Hij meldt tevens dat het nieuwe Ver keersoefenterrein aanzienlijk groter is dan het eerder geopende terrein in Goes. „Maar vraag me niet hoe veel hectare het is", excuseert hij zich. HD® rFaiarm Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710: Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, (0118) 484312 (privé (0118)418686). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens (ai), (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118)681215. Bezorging: 0118-484215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. (0118) 681000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18,4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 De geschiedenis van de vrij metselaars gaat terug tot in de Middeleeuwen, toen am bachtslieden zichzelf in zoge naamde 'gilden' verenigden. In de loop der tijd verdwenen de meeste van deze groeperin gen. De mééste, want uit het gilde van de bouwlieden ont stond de vrijmetselarij-bewe- ging, die tot op de dag van vandaag nog bestaat. Het is niet gemakkelijk om een correcte omschrijving te geven van wat vrijmetselarij nu eigenlijk is. A. de Bruijne, lid van de Middelburgse loge, benadrukt: „Vrijmetselarij is een levenshouding, geen godsdienst of sekte. In een kerk ga je uit van een aantal waarheden waaraan niet getornd wordt. Bij ons vind je geen waarheden als God, Maria en eeuwig leven. Som mige vrijmetselaars zijn gelo vig, andere niet. Natuurlijk hebben we wel uitgangspun ten: we proberen onszelf te verbeteren en daardoor ook de wereld om ons heen in positie ve zin te veranderen. In princi pe kun je het zo zeggen: alles kan, alles mag. Zolang het bin nen het motto 'vrijheid, gelijk heid en broederschap' past natuurlijk. Racistische ideeën dus duidelijk niet". Opvallend in dit opzicht is dat ondanks het beginsel van gelijkheid van alle mensen vrouwen niet kunnen toetre den tot de orde. De Bruijne: „Dat heeft waarschijnlijk te maken met de vertrouwelijk heid die heerst binnen de loge. Vrijmetselaars zijn echt broe ders, en dat merk je aan de sfeer als je samenkomt. Het blijft een gegeven dat als een groep mannen vertrouwelijk praat, dat op een andere manier gebeurt dan wanneer er een vrouw bij is. Er is wel i A de Bruijne in de vrijmetselaarstempel aan de Middelburgse Stationsstraat. FOTO: ANDA VAN RIET. een vereniging van vrouwelij ke vrijmetselaars, maar die vallen buiten de reguliere orde". Belangrijk binnen de vrijmetselarij is het zoeken naar de 'waarheid', de zin van het leven en bestaan. „Die waarheid kan voor iedereen verschillend zijn. Je kunt dus niet als loge naar buiten treden met een bepaalde theorie: alleen als persoon". In de loge aan de Middelburg se Stationsstraat worden twee soorten bijeenkomsten gehou den. Wekelijks zijn er rituele bijeenkomsten, die er over de hele wereld ongeveer hetzelf de uitzien. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van symbo liek en jargon uit de oude bouwgilden. Zo is een winkel haak een belangrijk vrijmetse laarssymbool voor iets dat cor rect of in de haak is. Iemand die pas is ingewijd heet een leerling en wordt, na zijn tijd als gezel, uiteindelijk meester. Naast de wekelijkse bijeen komsten zijn er de zogenaam de 'comparities', een soort lezingen die door de leden gehouden worden. „Laatst was er een comparitie over euthenasie. Ook in de loge wordt hier heel verschillend over gedacht. Achteraf is er altijd een discussie, maar dan wel één waarbij iedereen elkaar in zijn waarde laat. Dat is juist zo mooi eraan", besluit hij. Aanstaande zaterdag gaat het theaterstuk De Koning en de Rest in première. De Zeeuwse Komedie speelt het in een bijzondere bezetting: in plaats van twee mannen en twee vrouwen worden alle rollen door vrouwen gespeeld. Het aantal katten in Nederland neemt ieder jaar toe. Ook de dierenasiels merken dat: in het dierenasiel in Middelburg is er zelfs regelmatig sprake van een overschot. In de vaste rubriek Bedrijfskundig Bekeken gaat drs. Schieman dit keer in op het Nederlandse onderwijssysteem, dat volgens hem op de helling zou moeten. Een oude Ritthemer (een ech te 'Bergènd') vertelde me, dat hij zich in zijn jonge jaren eens 't 'ier en daer verschrokken' was, toen zijn vader hem meldde dat er een 'kobie' over hen heen vloog. Hij kende 'kobie' toen alleen als bena ming voor 'hoofd' en wist niet dat hetzelfde woord nog een andere betekenis had, name lijk kiekendief. Roofvogels als de kiekendief zijn op Walcheren tegenwoor dig niet zo algemeen meer als vroeger, zodat veel Walcherse roofvogelnamen bijna uitge storven zijn. Het meest bekend is nog wel 'buisink' of 'buzerd' voor de buizerd, die door de 'puujerikken' (Nieuwlanders) ook wel 'stekker' wordt genoemd. 'Stekker' komt dui delijk van stek, stik-, of steek- veugel, een ook in andere delen van het land bekend woord voor roofvogel. Overigens geeft het verhaal van de Ritthemer er blijk van, dat men vroeger veel meer dan nu geloof hechtte aan het bovennatuurlijke. Veel van dit bijgeloof is in uit drukkingen bewaard gebleven. Veelzeggend is bijvoorbeeld de volgende uitdrukking: 'kwaed komt uut, a moete de kraoien 't uutbrienge'. Kraaien werden vroeger gezien als brengers van slecht nieuws. 'Merolle' of 'marolle', Wal- chers voor meerkoet, is duide lijk een verbastering van het Franse 'morelle'. Het broertje van de meerkoet, het water hoen, dankt zijn Walcherse naam aan de vrolijke toeren die het dier uithaalt om onder water aan zijn kostje te komen, 'dukel'oentje'. Een ander lachwekkend stuk gevogelte is de pimpelmees, die 's winters de vreemdste toeren uithaalt om zijn eten bij elkaar te scharrelen. De Wal cherse benaming 'zotte mêêze' spreekt voor zich. Marco Evenhuis Bauer RÜCES J o.a. diverse modellen nu met BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-37001 Zondagmiddag geopend Opril Grote Markt 7-9, Goes. Tel. 0113-227982, 0113-230973/ Fax. 0113-250350

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1