Deze week in de krant Tamboerijnen worden Zeeuwse Muzikanten DAR^ChOOL JAnViER felett KLEURENFOTO'S 0.1® Uitslag schildpadden-prijsvraag 3@fc)S <S-C <0bibuo Om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan heeft de Stichting Welzijn Ouderen Vliss- ingen de Activiteitenwinkel opgericht. De 'win- kel', die is gevestigd in Bachten Reede aan de Vredehoflaan in Vlissingen en geopend is op woensdagmiddag, bemiddelt tussen vijftigplus sers die contacten willen leggen. NIEUW! JACKS-SWEATERS SHIRTS - PULLOVERS PZC WEEKBLADEN Bommen Dansen De Cluster Verstande lijk Gehandicapten zorg Walcheren gaat veranderen. De inrich ting als zodanig ver dwijnt en de verstan delijk gehandicapten gaan verspreid over Walcheren wonen. De integratie van verstan delijk gehandicapten wordt verder tot stand gebracht door de pupillen een plaats in de samenleving te geven, bijvoorbeeld door te werken in de fietsenstalling en het openbaar toilet in het Middelburgse centrum en de cadeauwinkel DusToch. Ook de huis band van Vijvervreugd de Tamboerijnen gaat mee in de nieuwe ont wikkelingen. GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS Vuulte IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: P.99 FOTO* VERSCHOORE Ruim 75 jaar huwelijksreportages op maat! VERSCHOORE IBIMIMIL® /ffl? ®M!LWm Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 37 13 SEPTEMBER 1995 Activiteitenkrant voorkomt vereenzaming van ouderen Door Joep Bremmers De Activiteitenwinkel geeft twee keer per jaar een Activi teitenkrant uit waarin adver tenties van senioren staan die met elkaar actief willen zijn. De advertenties in de krant zijn gerangschikt in vijf rubrieken, gezelligheid, bewegen en sport, uitgaan, denksport en spel en binnenactiviteiten. De eerste krant is op donderdag 8 juni overhandigd aan wethou der mevrouw L.C. Poppe-de Looff. „We zijn met deze servi ce begonnen omdat we merk ten dat veel senioren nadat ze gestopt zijn met werken, de kinderen het huis uit zijn of hun partner hen ontvalt ver eenzamen. Omdat ze jarenlang eigenlijk niet bezig zijn geweest met het leggen van contacten kan dat een pro bleem worden. De drempel die overwonnen moet worden om bijvoorbeeld een vereniging of club te bezoeken en daar nieu we kennissen op te doen blijkt DAMES/HEREN/KINDEREN KLEINE MARKT 9, VLISSINGEN ÜD® IFmrai Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 nog erg hoog te zijn. De Activi teitenkrant biedt in die geval len uitkomst. Gezien de reac ties die we hebben gehad en de contacten die tot nu toe gelegd zijn is de Activiteiten krant een succes", vertelt Lies Luikenaar, projectleider van de Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen. In het kader van het project ouderen tegen een zaamheid zijn de Activiteiten krant en bijbehorende winkel opgericht. Óm advertenties te werven voor het eerste num mer van de krant zijn een aan tal informatiemiddagen ge houden. In de eerste Activitei tenkrant die in juni het licht zag staan zo'n dertig advertenties van senioren van vijftig tot in de tachtig jaar. De eén is op zoek naar mensen v«,*;r origa mi, een ander zoekt iemand om te jeu de boules en weer een volgende zoekt iemand om mee te gaan fietsen. Over eenkomst in alle advertenties is het zoeken naar gezellig heid. Voor het plaatsen van een advertenties wordt een eenmalige bijdrage van vijf gulden gevraagd. De eerste contacten na het ver schijnen van de krant zijn inmiddels al gelegd. Zo heb ben Mop Verhage en Ria Brummelman elkaar gevon den. Mop Verhage uit Vlissin gen schreef in haar advertentie dat ze op zoek was naar men sen voor gezelligheidscontac ten en uitgaan en dat ze houdt Ria Brummelman (links) en Mop Verhage: „Het klikte eigenlijk direct". FOTO: ANDA VAN RIET. van busreizen, wandelen, fiet sen, handwerken en een bezoek aan de schouwburg. Ria Brummelman, eveneens uit Vlissingen, zocht iemand om de schouwburg te bezoe ken en te gaan stijldansen. Haar hobby's zijn bus- en/of treinreizen maken van één tot zeven dagen. De twee dames kwamen elkaar tegen op een van de informatiemiddagen en raakte min of meer toevallig aan de praat. „We stonden allebei te lezen aan de infor- matietéfel en vertelden elkaar wat we zochten. Omdat het direct goed klikte zijn we toen meteen maar bij elkaar op de koffie gegaan", vertelt Brum melman. Inmiddels zijn de dames Verhage en Brummel man al meerdere malen samen op pad geweest. „We hebben al een tweedaagse busreis naar Koningswinter en dagtochtjes naar Schiphol, Amsterdam, Maastricht en een vierdaagse treinarrangement naar Nijmegen gemaakt. Het is ons eigenlijk allebei prima bevallen. We zijn ook nog van plan om een paar dagen naar Parijs te gaan maar daar wach ten we nog maar even mee omdat het nu allemaal niet erg veilig is met die bommen daar", vertelt Mop Verhage. Mop Verhage en Ria Brummel- mans hebben de afgelopen maanden niet alleen samen gereist, maar zien elkaar ook in Vlissingen wekelijks. Brum melman: „We gaan in ieder geval één ochtend in de week bij elkaar koffie drinken. Ver der gaan we samen naar de bioscoop, we zijn naar het straatfestival geweest en gewoon een boulevardje pik ken hoort er natuurlijk ook bij. We zijn vorige week ook samen gaan dansen, hoewel Mop daar eigenlijk niet zo voor te porren was. We hebben het heel gezellig gehad en zullen dat dan ook zeker vaker gaan doen". De service die wordt geboden door de Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen is overigens niet beperkt tot de gemeentegrenzen van Vlissin gen. Ook senioren die elders op Walcheren wonen kunnen zich inschrijven. De volgende Activiteitenkrant verschijnt eind november of begin december. „Mensen die inte resse hebben kunnen zich inschrijven in de Activiteiten winkel. Ze kunnen dan ook in de kaartenbak kijken of er een advertentie bij is waarop ze willen reageren. Het is dus niet noodzakelijk om te wachten op de volgende krant. Alle gege vens worden uiteraard ver trouwelijk behandeld. Namen en adressen worden pas door gegeven als beide partijen dat willen", aldus Luikenaar. Volgend jaar juni moet de band van een inrichtingsorkest getransformeerd zijn naar een meer provinciaal orkest onder de naam De Zeeuwse Muzi kanten. Om geld in te zamelen om het orkest van nieuwe uni formen en instrumenten te voorzien wordt zaterdag een grootse fancy-fair op Vijver vreugd gehouden. De Tamboerijnen bestaan vol gend jaar vijfentwintig jaar en heeft inmiddels in menig Zeeuws hart een warm plekje veroverd. Om het jubileum kracht bij te zetten verschijnt er volgend jaar een c.d. van het louter uit verstandelijk gehan dicapten bestaande orkest. „Omdat de hele instelling Vij vervreugd op de schop gaat gaan ook wij veranderen. Tot nu toe heeft het orkest alleen leden uit de inrichting zelf gehad. In de toekomst kunnen ook verstandelijk gehandicap ten met muzikale aspiraties uit heel Zeeland lid worden van de band. We verwachten dat het orkest zal groeien van vijf endertig naar vijftig muzikan ten", legt muziektherapeut René Koelemay uit. In juni van het volgende jaar moeten alle veranderingen zijn doorge voerd. De Zeeuwse Muzikan ten zullen zich dan presenteren middels een aantal optredens in de stadsschouwburg in Mid delburg. Het orkest is dan als alles goed is gestoken in nieu we kleding, voorzien van nieu we decorstukken en program maboekjes. De kledinglijn is speciaal voor De Zeeuwse Muzikanten ontworpen door Andrija Eijgermans uit Rotter dam. De muzikanten worden in een meer eigentijds tenue gestoken, een spijkerbroek met daarop een gekleurde gil let en een rood jasje. Op het jasje komt het logo van de band. Hetzelfde logo, een vlie ger, komt ook op de bus van het orkest te staan. Voor alle nieuwe attributen heeft Vijver vreugd zo'n vijfentachtigdui zend gulden nodig. De Tamboerijnen voor het laatst in oude stijl. Het is de eerste keer dat Vijver vreugd een activiteit voor mensen van buiten de instel ling organiseert. De fancy-fair wordt aanstaande zaterdag om 10.30 uur geopend met, hoe kan het ook anders, een optreden van de Tamboerij nen. Tegelijkertijd vangen een groot aantal activiteiten aan. Op het terrein van Vijver vreugd wordt een vrijmarkt gehouden voor kinderen, een rommelmarkt, pony rijden, huifkar-ritten en een verkoop bij opbod. Verder is er een luchtkussen, grabbelton, koek- happen en zijn er de gehele dag doorlopend andere activi teiten. Om 11 uur is de start van een puzzelwandeltocht en er worden over de gehele dag diverse optredens gehouden. Om 11.30 uur treden de Twee Bintjes op, om 12 uur de volks dansgroep van Vijvervreugd, om 12.15 uur geeft de Middel burgse zanger Peter Adriaanse acte de presence. Een ander hoogtepunt zal ongetwijfeld het 'Schijt je rijk' festijn wor den. Bij dit kansspel wordt een eend losgelaten op een par koers. Deelnemers kunnen een tegel in het parkoers 'kopen'. De deelnemer op wiens tegel de eend het eerst schijt wint een prijs, 's Middags staan onder meer een soundmixshow, jazz- ballet en een tweede optreden van de Tamboerijnen op het programma. De artiesten die optreden verlenen gratis hun medewerking. Bezoekers van de fancy-fair kunnen ook de nieuwbouw van Vijvervreugd bekijken. Er zijn zes nieuwe woningen voor achtendertig bewoners gebouwd. Aan het eind van dit jaar worden ook nog twee woningen in Vlissingen opge leverd en in maart 1996 nog eens twaalf nieuwe woningen op het terrein van Vijver vreugd. Deze weck kunt u nog aansluiten bij één van onze clubs BEL: Oil OO-IO176II Oil 80-38370 Kunst vanuit je luie stoel. Sinds kort is het mogelijk. ledereen die in het bezit is van een computer met modem kan The Gallery Page op Internet oproepen. In deze Zeeuwse digitale gallery zijn op dit moment vijfentwintig schilderijen van de Middelburgse amateur kunstenares Grada Menting opgenomen. Bij het programmeren van The Gallery Page is rekening gehouden met exposities van maximaal zes kunstenaars. .O-*' M In onze vaste rubriek Bedrijfskundig Bekeken gaat R.J.C. Schieman dit keer in op het werven van advertenties door malafide bedrijven. In de rubriek Psycho Consult wordt dit keer uitgelegd hoe de vergroting van werkplezier leidt tot verhoogde produktiviteit. Er zijn voor wat betreft het Walcherse dialect maar weinig onderwerpen die zoveel ver warring kunnen veroorzaken als de dialectnamen voor ver schillende soorten 'vuulte' (onkruid). Op het ene dorp kan met een bepaalde naam een heel andere plant bedoeld worden dan op het andere. Gelukkig zijn er genoeg namen die op heel Walcheren bekend zijn (geweest). Zo is de naam 'sènsejuun' of 'seinsejuun' wel op heel Wal cheren bekend. De meeste mensen verstaan er kraailook onder, een soort wilde ui. Het wordt echter ook gebruikt voor kruiskruid, dat ook wel 'bos- vuulte' genoemd schijnt te worden. Ook algemeen bekend zijn 'meien' (milde), dat bestaat in een zoute en een 'vosse' (zoete) variant. 'Dokken' of 'dokkeblaeren' is het kruid, dat in het Neder lands klein hoefblad genoemd wordt. Het is overigens een bekend volksgeneesmiddel tegen hoest. Eveneens geze gend met .geneeskrachtige kwaliteiten is het 'krööntjes- kruud' (wolfsmelk), het sap wordt namelijk gebruikt tegen wratten. Overigens komen hiervoor ook doorgesneden snijbonen of 'platte böönen' (tuinbonen) in aanmerking. Gelet op de Walcherse bena ming van de klaproos kan van deze plant een wat minder heilzame werking worden ver wacht: 'kankerblomme'. Overbekend en zeer populair bij de schooljeugd zijn nog altijd de 'klevers en klitten' (kleefkruid en kleine klis), die zo heerlijk 'an je goed bluuve plakke'(aan je kleren). Onder andere tijdens de avondvier daagse heeft ook ondergete kende regelmatig te lijden gehad van een 'kleveroorlog'. Onder hetzelfde hoofdstuk val len de 'joekpoeiers' (het zaad van rozebottels), die eenmaal via de kraag tussen rug en kle ding gebracht, zorgen voor een bijna dodelijke aanval van 'joekte' (jeuk). Marco Evenhuis Enkele weken geleden riep de redactie van De FaamA/hssinger haar lezers op om voor het pas gebo ren schildpadje in Reptielenzoo Iguana een naam te verzinnen. Uit de 83 inzendingen heeft Iguana de vol gende winnaars gekozen: De Nederlandse soortnaam voor de Indotestudo Forsteni is voortaan Vorstenschildpad. Donald Roels uit Kuitaart zond deze naam in en wint hiermee een jaarabonnement op de reptielenzoo. Ook de t-shirts worden naar hem toegestuurd. Het schildpadje zelf zal voortaan door het leven gaan onder de naam Gompie. Deze - volgens Iguana zeer toepasselijke - naam werd verzonnen door de achtja rige Janet Thümann uit Vlissingen. Ook zij kan bin nenkort een jaarabonnement en twee t-shirts in de bus verwachten. Verder krijgen alle deelnemers, als dank voor hun vaak inventieve en originele inzendingen, een vrij- kaartje voor Iguana toegestuurd. Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1