Provincie Zeeland AQ S», Commissies Goeree-Overflakkee Repro Walcheren voor service en kwaliteit REPRO WALCHEREN AGF groothandel De Visser al bere-oud bij de tijd Vaporetto stoomreiniger op de Nederlandse markt eitperl Kamperman Aanbod steeds gevarieerder MIDDELBURG g Abdij Nieuws is de I informatierubriek van g gg gg g 4330 LA Middelburg, W V telefoon 01180 31392 De besluitvorming over de bestuurlijke indeling van Goeree-Overflakkee komt lang zamerhand in de laatste fase. Tot 4 november is inspraak mogelijk. Daarna is het aan de staatssecretaris van binnenlandse zaken om een voorstel voor een wets ontwerp voor te leggen aan de Kamer. Goeree-Overflakkee telt 44.510 inwoners verdeeld over vier gemeenten: Goede reede, 10.848; Dirksland, 7.609; Middelharnis, 16.269; Oosflakkee, 9.784 Hollywood IN BEROEP Korte Geere 21, Middelburg Telefoon: 01180-37772 Veiligheidsdop Kostenbesparend Bel voor meer informatie: Middelburg Lange Noordstraat 22 Telefoon: 01180- 13373 DAM 59 MIDDELBURG TEL.: 01180-27188 FAX: 01180-38195 Woensdag 6 september 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 I I m M M U ^0^^ Provincie Zeeland. De statencommissie welzijn vergadert maandag 11 sep tember. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: informatie over de PABO van de Hogeschool Zee land, tussentijds verslag "Een zee van vrijheid", overzicht bestedin gen welzijnsfonds, mededelingen IP0, herstructurering welzijn, nota ouderenzorg/plan bejaardenoor den 1997 - 2000 en het conve nant cultuur 1995 en 1^96 tussen ministerie OCW en zuid-Nederland. De statencommissie waters taat en verkeer vergadert maandag 11 september, aan vang 14.00 uur, op het adres Groenewoud 1 in Middelburg. De volgende onderwerpen staan op de agenda: vervoersoverzicht PSD over juli 1995, beslispunten notitie streekplan Zeeland, over zicht aan- en verkopen eerste helft 1995, demonstratieproject duur zame verkeersveiligheid in west Zeeuwsch-Vlaanderen, decentrali satie subsidies onderhoud hoofd waterkeringen en muskusratten bestrijding, aanvulling voorberei dingskrediet WOV en het concept convenant decentralisatie verkeer en vervoer. De statencommissie ruimtelij ke ordening vergadert woens dag 13 september, aanvang 09.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: beslispuntennotitie streekplan Zeeland, uitleg lening 7 min voor landinrichting, recla meborden langs wegen, project herstel natuur Westerschelde, ruil verkaveling Biervliet, streekplanuit werking berging baggerspecie, studiemiddag voor bestuurders, oriëntatie plattelandsvernieuwing, notitie woningbouw 1995, reke ning provincie 1994, begrotings wijziging 1995, begroting 1996, meerjarenraming 1996 - 1999 en begrotingswijziging 1996 Natuur en Recreatieschap De Grevelin- gen. De statencommissie voor eco nomie vergadert woensdag 13 september, aanvang 14.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: beslispuntennotitie streekplan Zeeland, subsidie Breed Overleg Deltawateren i.o., onderzoek 'Zoom-as raakt Zee land', beantwoording vragen over Traco/Prolion, subsidie kwaliteits verbetering uien, subsidie Necker- man, achtergestelde lening pro ject reinigen baggerspecie (onder voorbehoud), uitvoeringsbesluiten Interreg II 1994 -1999 (onder voorbehoud) en nabespreking ver gadering havenschappen. De Provinciaal Planologische Commissie (PPC) voor Zeeland vergadert donderdag 14 sep tember, aanvang 10.00 uur. Er staan vier te bespreken onder werpen op de agenda: ruilverkave ling Biervliet, de intergemeentelij ke structuurvisie Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen, het ont- werp-streekplanafwijking WOV in samenhang met aanvullend MER en ontwerp-antwoordnota, en tot slot, het onderzoek Zoomas. De vergaderingen van de sta tencommissies zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan van de gelegenheid gebruik maken zijn of haar visie te ge ven over een van de onderwer pen die op de agenda staan. Voor het agendapunt 'beslispun tennotitie streekplan Zeeland' is er geen mogelijkheid meer in te spre ken. Over dit onderwerp hebben de statencommissies gezamenlijk 7 september een inspreekverga- dering gehouden. De bijeenkomst van de PPC is wel openbaar maar spreekrecht kent de commissie niet. Tenzij anders vermeld zijn de ver gaderingen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's van de commis sievergaderingen en de bijbe horende stukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Het ligt voor de hand Goeree- Overflakkee in te delen bij de provincie Zeeland stelt de staatssecretaris van binnen landse zaken, mevr. A.G.M. van de Vondervoort. Het agrarisch en recreatieve ei land past meer bij eilandenprovin cie Zeeland dan bij het verstede lijkte Zuid-Holland is de strekking van de motivatie bij het concept voorontwerp van wet Goeree-Over flakkee dat tot 4 november ter in zage ligt in alle openbare bibliotheken in Zeeland en in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. Sowieso Goeree-Overflakkee krijgt sowieso te maken met bestuurlijke veran deringen. Allerlei bestuurlijke ban den met het Rotterdamse worden verbroken en moeten met een an dere regio weer worden opge bouwd. Dat geldt onder meer de gemeenschappelijke regeling voor regionale brandweertaken, ambu lancevervoer en geneeskundige hulpverlening bij rampen en voor de politieregio. Het opbouwen van nieuwe bestuurlijke samenwer kingsverbanden is nodig omdat het provinciaal bestuur van Zuid- Holland vorig jaar heeft besloten dat Goeree-Overflakkee niet bij de nieuwe stadsprovincie Rotterdam zou gaan horen. Dit in tegenstel ling tot een eerder besluit in 1992 waarbij datzelfde provinciaal be stuur besloot het eiland bij Rijn mond te voegen. Maar van meet af aan heeft het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten in de discus sie over de stadsprovincie Rotter dam gesteld dat Goeree-Overflak kee niet thuishoort in die nieuwe provincie. Aan dit standpunt hebben de pro vinciale bestuurders van Zuid-Hol land zich vorig jaar geconfor meerd. Er moet nu dus iets gebeuren en de vraag rijst wat dan het beste is voor de gemeen ten en de bewoners van het ei land. Standpunten De gemeenteraden van Oostflak- kee en Goedereede hebben geko zen voor aansluiting bij Zeeland, die van Middelharnis en Dirksland zijn voor aansluiting bij Zuid-Hol land. Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland wil dat het eiland ge woon bij Zuid-Holland blijft en Zee land vindt dat Goeree-Overflakkee sociaal geografisch en bestuurlijk goed past bij de provincie Zee land. Dat vindt ook de staatssecre taris van binnenlandse zaken nu indeling bij Rotterdam niet meer tot de mogelijkheden hoort. De staatssecretaris vindt dat het eiland te ge ïsoleerd komt liggen van Zuid- Holland als de provinciewor ding van Rotterdam en de Haaglanden eenmaal een feit is. Er ontstaat dan een langge rekt gebied zonder logische ruimtelijke en sociaal-econo mische samenhang. Verder voert de staatssecretaris aan dat het karakter van het over wegend agrarische en recreatieve eiland beter past bij Zeeland dan bij Zuid-Holland-Zuid. Verdere besluitvorming Na de inspraakperiode die 4 no vember afloopt is het uiteindelijk aan het parlement de knoop defini tief door te hakken. De verwach ting is dat de staatssecretaris mikt op besluitvorming op het mo ment dat de Kamer zich ook zal uitspreken over het wetsvoorstel over de stadsprovincie Rotterdam. Immers, op het moment dat die provincie een feit wordt, moeten ook de bestuurlijke verbanden van uit Goeree-Overflakkee elders zijn ondergebracht. Het wetsvoorstel over Rotterdam ligt inmiddels bij de Kamer, van daar dat de verwachting gerecht vaardigd lijkt dat de definitieve be sluitvorming uiterlijk volgend jaar haar beslag zal krijgen. Wie wil kan zijn of haar me ning over de indeling van Goe- ree-Overflakkkee tot 4 novem ber schriftelijk kenbaar maken bij de staatssecretaris van bin nenlandse zaken, postbus 20011, 2500 EA Den Haag. 'Ticket to Hollywood' is de titel van een zojuist verschenen lesbrief. Hierin staat onder meer beschreven hoe in grote lijnen een film tot stand komt. Ook staan er enkele opdrach ten in. Bijvoorbeeld: noteer, terwijl je naar de film kijkt, achter elke scè ne om welk onderwerp het gaat. Of maak een film over Zeeland of over een zeeuws onderwerp.*' De lesbrief hoort bij de film 'Zee- De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donder dag 14 september twee open bare zittingen. Om 14.00 uur gaat het om het be stemmingsplan Molenwerf II van de gemeente Mariekerke. Tegen het openstellen van een pad voor gemotoriseerd verkeer hebben bezwaarmakers bedenkingen met het oog op aantasting van rust, onveilige verkeerssituatie, scheur vorming van de woningen en waar devermindering van eigendom. Om 14.30 uur is de partiële her ziening van het buitengebied van de gemeente Zierikzee in het ge ding. Hiertegen is het Landbouw schap in het geweer gekomen om dat het vindt dat de agrarische sector te veel beperkingen krijgt opgelegd. Dat zou met name het gevolg zijn van het verbod be staande bedrijven om te schake len naar agrarische veredelingsbe- drijven. Zowel de bezwaarmakers als de gemeentebesturen zijn uit genodigd hun standpunt mon deling toe te lichten. De bijeenkomsten zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. land bij hoog en bij laag'. De film laat volgens de samenstellers zien dat bijna alles wat in Zeeland ge beurt, te maken heeft met de lig ging aan zee en met het ritme vam eb en van vloed. Op die ma nier is de industrie en handel, his torie, onderwijs, ontspanning, wo nen en werken in beeld gebracht. De lesbrief is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. De film 'Zee land bij hoog en bij laag' (16mm of video) is gratis te lenen bij het informatiecentrum. Vogelvriendentoneelliefhebbers, watersporters, wandelaars, bergbeklim mers, ze gebruiken in toenemende mate (verre)kijkers. Ook het professionele gebruik door onder meer reddingsbri gades, de politie en beveiligingsbedrij ven groeit snel. Nederland heeft steeds meer oog voor de omgeving. Importeur Technolyt uit Wormerveer speelt in op deze trend en presenteert kijkers in alle soorten en maten. Combi Middelburg in Middelburg verkóópt ze en biedt u deskundig zicht op de zaak. Van 7 tot en met 9 september houdt Combi Middel burg een kijkersshow, waar het hele programma van Swift en Bynolyt te zien is. De keuze van een kijker hangt niet alleen af van het gebruiksdoel, maar ook van de vergroting, gewicht, grootte en prijs. Prij zen lopen heel sterk uiteen. De prijs wordt onder andere bepaald door de precisie waarmee lenzen en prisma's geselec teerd, geslepen, gecoat en uitgelijnd wor den. Tegenwoordig zijn er kleine lichte compact kijkers, die heel gemakkelijk mee te nemen zijn. Speciale grote observatie kijkers zijn magnifiek voor flatbewoners met een wijds uitzicht. De vogelvriend stelt weer andere eisen dan de watersporter. Waar men op moet letten bij de aanschaf en wat de verschil lende getallen betekenen vindt u vaak in de catalogus van een goede fabrikant. Deze informatie is een goede hulp bij de keuze. Omdat ogen gevoelige en kostbare instrumenten zijn, is het verstandig om een zorgvuldige keuze te maken. Een uitstekende gelegenheid is er nu bij Combi Middelburg om eens uitvoerig geïnformeerd en geadviseerd te worden over verrekijkers en telescopen. Boven dien, en dat is éénmalig, uw oude kijker heel of stuk is gedurende deze kijkershow geld waard. De Italiaanse multi-national Polti, gespecialiseerd in het ontwikkelen van huishoudelijke stoom-apparatuur, brengt reeds enige jaren met veel succes in diverse landen in Europa de Vaporet to op de markt. Recentelijk is Steam by Polti BV, gevestigd in Amsterdam, gestart met de introductie op de Neder landse markt van dit werkelijk unieke apparaat. Vaporetto heeft acht verschillende model len met hulpstukken, afhankelijk van de eisen en wensen van de consument. De Vaporetto reinigt praktisch alles met uitsluitend water, zonder toevoeging van milieu-onvriendelijke reinigingsproduk- ten. Leidingwater en een stopcontact is het enige dat nodig is om de Vaporetto alle mogelijke schoonmaak-klusjes in een handomdraai te laten verrichten. Door verhitting van het water tot hon derdtwintig graden ontstaat een krachti ge stoom. Met deze stoom worden vet en vuil opgelost en eenvoudig verwijderd. Zolang er enige druk in de machine aan wezig is verhindert het exclusieve blokka- gesysteem het openen van de Vaporetto. Hierdoor is optimale veiligheid gegaran deerd. Steam by Polti levert de Vaporetto uitslui tend aan vakspeciaalzaken op het gebied van huishoudelijke apparaten. Aangezien de mogelijkheden van de Vaporetto zo veelzijdig zijn, kan de pre sentatie aan de consument uitsluitend geschieden door vakkundige demonstra ties bij de door Steam by Polti geselec teerde dealer. De mogelijkheden van de Vaporetto zijn uiteenlopend, zoals bijvoorbeeld: kleding, tapijt, parket, plavuizen, matrassen, tegels, voegen, muren, meubilair, ramen, spiegels, sanitair, ovens, koelkasten, kookplaten, radiatoren, enzovoorts. Alles wordt weer als nieuw na een reinigings beurt met de Vaporetto. Bovendien her stelt de structuur van kleding en tapijt zich. Reinigen met de Vaporetto bespaart veel geld. Een nieuw tapijt kopen is niet nodig. Met de Vaporetto wordt uw tapijt weer schoon en als nieuw. Tevens is de Vapo retto kostenbesparend, omdat reinigings middelen overbodig zijn. In een gemid deld huishouden zal dit per jaar plusmi nus duizend gulden zijn. Door het speciale strijkijzer op de Vapo retto aan te sluiten wordt per minuut zestig gram stoom door het strijkgoed geperst, waardoor het strijken beter en sneller gaat. Aan twee zijden strijken is niet meer nodig. De Vaporetto voldoet aan allé Europese veiligheidsnormen. Steam by Polti garan deert een kwaliteitsprodukt en geeft dan ook één jaar volledige garantie op het apparaat en op de ketel zelfs drie jaar. Binnenkort zal Steam by Polti een nieuw produkt introduceren, te weten de Stiro strijkplank. Repro Walcheren is het oudste adres voor lichtdrukken van bijvoorbeeld bouwtekeningen. Lichtdrukken op papier, transparant papier of polyester worden gratis gesneden en gevouwen op A4-formaat. Daarnaast kunnen wij bij Repro Walche ren alles kopiëren: zwart/wit, op gekleurd papier, vergroten en verkleinen maar ook fullcolor kopieën op A3 of A4 formaat. Op onze groot-formaat kopieermachine kun nen wij kopieën maken tot maximaal 90x600 centimeter, op papier, transparant papier en polyesterfilm. Natuurlijk kunnen uw fotokopieën bij ons op verschillende manieren ingebonden of gelijmd worden. Om uw kopieën te beschermen kunnen wij ze voor u plastifi ceren. Als u regelmatig kleine hoeveelhe den fotokopieën heeft te maken, is het wellicht aantrekkelijk om eens aan een kopieerabonnement te denken. U betaalt minder dan tien cent per A4-kopie op hoogwaardige apparatuur, met sorteerin- richting, automatisch dubbelzijdig kopië ren en automatische origineleninvoer. U kunt bij Repro Walcheren uw bestanden uiteraard ook op diskette aanleveren. Met onze laserprinter kunnen wij uw tekstbe standen uitprinten en vervolgens kopië ren. Maar ook uw tekeningen kunnen wij met onze AO-penplotter uittekenen, als u ons een plotfile op diskette geeft, verzor gen wij uw plotwerk op papier, transpa rant papier of polyesterfilm. Heeft u een faxbericht te verzenden, maar heeft u zelf geen fax, met onze faxservice zijn wij u graag van dienst. Ook voor uw tekenmateriaal kunt u bij ons terecht. Wij hebben een uitgebreide voorraad van onder andere Mecanorma en Rotring. Als u dus snel een nieuwe tekenpen nodig heeft.... De meest gestelde vraag: „Kunnen wij er even op wachten?" Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk aan dit verzoek te vol doen. En om het wachten zoveel mogelijk te veraangenamen kunt u gratis een kop je koffie tappen. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Vragen of suggesties zijn bij ons altijd welkom. Wie in de geschiedenis graaft komt al voor 1940 een groothandel tegen, die gevestigd was aan de Braakmanstraat waar vroeger de veiling van Middelburg was. Nu, anno 1995 is De Visser Mid delburg AGF-Groothandel daar nog steeds gevestigd, volledig aangepast aan de huidige eisen die men tegenwoordig aan een aardappelen-, groente- en fruithandel stelt. Aanbieders van het totale groente- en fruitassortiment zijn schaars in onze pro vincie, daarom stelt De Visser Middel burg, alles in het werk om de verschillen de afzetkanalen naar wens te kunnen beleveren. Het bedrijf werkt bijna altijd in redelijke anonimiteit min of meer over overeen stemmend met de echte Zeeuwse menta liteit. We spreken in het bedrijfspand van De Visser Middelburg, met de heren Sil Simons en Wim van der Harst. Laatstge noemde is al dertig jaar aan het Zeeuwse groothandelsbedrijf verbonden. Wat is nu precies de functie van een groothandel in groente en fruit? In het kort komt het er op neer, dat wij de groente en fruit die op diverse veilingen en bij importeurs wordt gekocht in Middelburg verzamelen. Zodat de groenteman, de marktkoopman en de supermarkt hier hun inkopen kunnen doen. In onze branche worden nog hele lange dagen gemaakt. Zo is de groente man 's morgens in de vroege uren bezig om zijn winkel in te richten, rauwkost en gesneden groente te snijden, zodat u de klant 's morgens om negen uur kan beschikken over het hele assortiment. De marktkoopman is ook dikwijls om vijf uur 's morgens bezig om zijn produkten uit te stallen op de plaats waar hij die dag staat. Zodat u om negen uur de produkten kan kopen. 's Avonds komen de groenteman en de marktkoopman, de produkten bij ons bekijken, proeven en keuren. Men moet als betere vakman in de groente en fruit branche immers weten wat men ver koopt, om u een goed advies te kunnen geven. Daarom heeft De Visser Middel burg ook elke avond koopavond. Want de detaillist is overdag bezig met verkoop en advies aan u. De groente en fruit branche is beslist geen baan van negen tot vijf. Het is een moeilijk vak voor een ieder om het elke dag weer waar te maken, groente en fruit zijn afhankelijk van moeder natuur. Merkvast zijn de consumenten in Zeeland in grote mate, een voorbeeld daarvan is het Spaanse sinaasappelmerk Blauw- Kruis. Veel Zeeuwse consumenten zullen deze sinaasappel ongetwijfeld wel eens gekocht hebben, omdat ze zo verschrikke lijk lekker zijn. Daarnaast start er binnen kort, een aktie met Blauw-Kruis sinaasap pels, waarbij de consument een bood schappentas gratis krijgt. De Zeeuwse vlaggen wapperen fier aan het bedrijfs pand van De Visser Middelburg, Luctor et Emergo, dat geldt ongetwijfeld voor de totale groente en fruit branche. Omgeving Goedereede

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 9