VAN DE ZEELAND COMBINATIE WEEKBLADEN EEN IJZERSTERK TEAM 01184-84000 k GEMEENTE VLISSINGEN GEMEENTE VEERE GEMEENTE ARNEMUIDEN GEMEENTE MARIEKERKE GEMEENTE DOMBURG GEMEENTEVALKENISSE V VEGSCHAPWALCHEREN VOOR MEER INFORMATIE BELT U: DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 6 september 1995 INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 'slniP lllllAlllillI ILliiJllmJéll f GEMEENTE MIDDELBURG De Zeeland Combinatie wordt gevormd door De Faam en De Vlissinger voor Walcheren; De Bevelander die gelezen wordt op Noord- en Zuid-Beveland; het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen; het nieuwsblad De Eendrachtbode voor Tholen en St.-Philipsland en de Nieuwsbode Extra, die verspreid wordt op Schouwen-Duiveland en Goeree- Overflakkee. Met een totale oplage van 172.550 exemplaren dekken de Zeeland Combinatie weekbladen de gehele provincie Zeeland en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Voor de adverteerder die elke brievenbus in de Zeeuwse regio wil bereiken, is de Zeeland Combinatie het adver tentiemedium bij uitstek. Wie beter dan de Zeeuwen zelf, kent de problemen van een optimale verspreiding en de leesbehoefte van de gezinnen die per regio zo sterk verschillen. De Zeeuwse lezer kan zich uitstekend vinden in het brede aanbod van deze bladen, die advertentioneel en redaktioneel "op hun huid" zijn geschreven. En dat kwa liteit beslist niet duur behoeft te zijn, blijkt uit de mm.- prijs. Enéén opdracht volstaat voor al deze kranten. 8 INFORMATIE OVERHEID O NTWERP-BEG ROTING 1996 Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend, dat het ontwerp van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1996 bij de sectie Voorlichting, Stadhuisstraat 2 voor eerr ieder ter inzage ligt, in bruik leen wordt gegeven en tegen be taling van f 140,-, exclusief por tokosten, verkrijgbaar wordt gesteld. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn binnengeko men: a. op 25 augustus 1995 voor het bouwen van een tuinkas op het perceel Oosterse Lageweg; b. op 28 augustus 1995 voor het verbouwen van een kantoorge bouw op het perceel Vrijlandstraat 31; c. op 28 augustus 1995 voor het uitbreiden van een woonwagen op het perceel Montgomerylaan 3 7; d. op 28 augustus 1995 voor het bouwen van een berging op het perceel Montgomerylaan 41. BOUWPLAN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: a. het bestemmingsplan Hofplein- Lange Delft voor het volledig en in twee lagen bebouwen van de achtererven van de panden Nieuwe Burg 38 en 40 in samenhang met het per ceel Groenmarkt 10; b. het bestemmingsplan Nieuwland Kom voor het ver bouwen van een voormalig wijkgebouw tot twee woningen op het perceel Sloehavenstraat 17-19 te Nieuw- en Sint Joosland; c. het bestemmingsplan Klarenbeek HA voor het ver bouwen en uitbreiden van een supermarkt op de hoek Sir Winston Churchill- laan/Generaal Eisenhowerlaan; d. het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht voor de bouw van een garage, car port en overdekte houtopslag bij de aanwezige woning op het perceel Seislaan 2b. Tevens maken zij bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet de vergunningen te verlenen. De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 8 september 1995 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de uitvoering, zijn bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de Gemeente Middelburg in de Faam van vandaag. BOUWPLANNEN - VRIJ- STELLINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat de volgende bouwplannen zijn inge komen, welke niet in overeen stemming zijn met de voorschrif ten van het ter plaatse geldende bestemmingsplan: Bouwaanvragen: (art 19 WROI 50, lid 5 Woningwet) - H.E. de Bert voor het uitbrei den van de woning op lokatie Groen van Prinstererlaan 21; - Constructiebedrijf J. van Belzen bv voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw op lokatie Nieuwe Kruidmolenweg I; - JA. de Keuning voor het uit breiden van een woonhuis op lokatie Branderijstraat 32; - H. van Ham voor de bouw van een garage op de lokatie De Stoppelaarstraat I; - M.J. v/d Linde voor de bouw van een garage op de lokatie De Stoppelaarstraat 3; - A.P. Brandwijk voor de bouw van een garage op de lokatie De Stoppelaarstraat 5; - Loostad B.V. voor de bouw van een winkelruimte met 6 woningen op de lokatie Wolstraat 54 tot en met 60. Burgemeester en wethouders overwegen positief te beslissen op de ingediende aanvragen, waar toe artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 5 van de Woningwet de mogelijkheid opent Melding: (art 18a WRO) - J.G.M. Sleijpen voor het bou wen van een blokhut (tuinhuis je) op lokatie Beciusstraat 13. Burgemeester en wethouders overwegen positief te beslissen op de ingediende melding waartoe artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de mogelijk heid opent Alvorens een beslis sing te nemen op de ingediende plannen liggen de bouw- en situ atietekeningen, ingaande 7 sep tember 1995 gedurende 2 weken (derhalve tot en met 20 septem ber 1995 voor een ieder op het stadhuis ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling sectie Bouwen en Wonen (in de hal op de 2e verdieping). Gedurende bovengenoemde ter mijn wordt een ieder in de gele genheid gesteld schriftelijk zijn/haar eventuele bedenkingen hiertegen in te dienen bij het col lege van burgemeester en wet houders, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra gen om bouwvergunning zijn inge komen van: - W.H. Du dok van Heel voor het bouwen van een garage op lokatie Grote Markt 2; - J.P. Mangold voor het bouwen van een tuinhuis op lokatie Burgemeester Stemerdinglaan - M.P. Bos voor het wijzigen van de gevel van de woning op lokatie Thorbeckelaan 16; - Hoechst Holland NV voor het bouwen van een romneyloods (bij ovenhuis) op lokatie Europaweg Zuid 4; - Hoechst Holland NV voor het bouwen van een werkplaats Lb.v. het ovenhuis op lokatie Europaweg Zuid 4; - Werkplaatsen Walcheren voor het bouwen van 3 woningen op lokatie Grote Abeele 14, 14a en 14b. Ten behoeve van dit plan is een inspraakproce dure gestart VOORBEREIDINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeen teraad in zijn vergadering ven 31 augustus 1995 heeft verklaard dat wordt voorbereid: - een herziening van het bestemmingsplan West- Souburg voor het gedeelte de Stoppelaarstraat; Het voorbereidingsbesluit met bij behorende tekening, waarop het gebied staat aangegeven waar voor het besluit geldt, ligt met ingang van 1 september 1995 tij dens kantooruren voor een ieder ter inzage in het stadhuis, sector stadsontwikkeling (hal, 2e verdie ping). Het besluit treedt in werking op 1 september 1995. WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van Vlissingen zijn voornemens over te gaan tot het indienen bij gedepu teerde staten van Zeeland van een verzoek tot vaststelling van hogere waarden industrielawaai ingevolge de Wet geluidhinder. Dit verzoek heeft betrekking op de bouw van een commerciële ruimte met zes woningen aan de Wolstraat, ter hoogte van de Klein Markt te Vlissingen. Het ontwerpverzoek ligt ingaande 1 september 1995 twee weken ter inzage bij de Sector Stadsontwikkeling, Stadhuisplein 2 te Vlissingen. Gedurende deze periode kan een ieder over het ontwerpverzoek schriftelijk opmerkingen maken, die u dient te richten aan het col lege van burgemeester en wet houders. Op 14 september 1995 zal om 14.00 uur in het stadhuis te Vlissingen een openbare zitting worden gehouden, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld tot het maken van opmer kingen over het ontwerpverzoek. 6 september 1995 Burgemeester en Wethouders van Vlissingen Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen ook de gemeentelijke infor matiepagina 'In den blauw geruiten kiel' in 'De Vlissinger' van vandaag. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Veere maken, gelet op artikel 41 van de Woningwet bekend, dat de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengeko men voor: Gap in ge - het bouwen van een woning aan de Nieuwe Wei Serooskerke - het bouwen van een woning aan de Gargonstraat (Molenhoek 2) Wij wijzen u erop, dat tegen deze aanvragen om een bouwver gunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist Voorbereidingsbesluit De burgemeester van Arnemuiden maakt, ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeen teraad in zijn vergadering van 28 augustus 1995 heeft verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de bij het besluit behorende tekening gear ceerd aangegeven perceel De raad bepaalde daarbij dat het verboden is zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, óf werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, één en ander met uitzondering van normale onderhoudswerkzaamhe den: a. het ontginnen, ontgraven, ophogen en egaliseren van gronden; b. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeer- gelegenheden en het aanleg gen van andere oppervlakte verhardingen; c. werken of werkzaamheden ten behoeve van of verband houdende met de oprichting of plaatsing buiten bedrijfsgebou wen en woningen, van al dan niet aan hun bestemming ont trokken voer-, vaar- of vliegtui gen, arken, caravans en living vans, voorzover deze niet als bouwwerken zijn aan te mer ken, alsook tenten; d. het aanbrengen van onder grondse of bovengrondse lei dingen, constructies, installaties of apparatuur, met uitzonde ring van erfafscheidingen met een maximale hoogte van 75 cm; onder leidingen, construc ties, installaties of apparatuur worden niet begrepen voorzie ningen die noodzakelijk zijn voor of verband houden met de uitoefening van het agra risch bedrijf, indien en voorzo ver deze uitoefening reeds plaats vond op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit; e. het vellen, rooien of beschadi gen van houtgewas anders dan bij wijze van verzorging; f. het aanplanten van fruitbomen en/of vruchtstruiken over een oppervlakte van meer dan 10 m2. De hiervoor genoemde werken of werkzaamheden zijn slechts toe laatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de realisering van het voorgeno men bestemmingsplan niet in gevaar zal komen. Het voorbereidingsbesluit, dat in werking treedt op 7 september 1995, ligt met bijbehorende teke ning vanaf heden ter gemeentese cretarie, afd. algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Arnemuiden, 6 september 1995. De burgemeester voornoemd, Drs. H. Visser. RECEPTIE Op I september jl. was de heer A. de Visser uit Aagtekerke 25 jaar wethouder van de gemeente Mariekerke. Ter gelegenheid van dit ambtsjubi leum biedt het gemeentebestuur van Mariekerke de heer en mevrouw De Visser een openbare receptie aan op vrijdag 8 september a.s. van 16.30 - 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Mariekerke, Dorpsstraat 3 te Meliskerke. Inwoners en andere belangstellen den bieden wij graag de gelegen heid de heer en mevrouw De Visser met dit jubileum geluk te wensen. Burgemeester en wethouders van Mariekerke; De secretaris, C.W. Bierens. De burgemeester; mr. B.J. van Putten. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders van Domburg maken bekend dat bij hen is binnengekomen het ver zoek om vergunning ingevolge de Woningwet van apparthotel Bommeljé, voor het vernieuwen en uitbreiden van een apparte- mentengebouw op het perceel hoek Westweg/Singel te Domburg, perceel kadastraal bekend gemeente Domburg, sek- tie F, nrs. 424 en 930. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Kom Domburg" doch in overeenstem ming met de in voorbereiding zijnde herziening van dit bestem mingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens door toepassing van de artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50 lid 6 van de Woningwet, de vergun ning te verlenen nadat er buren- gehoor heeft plaatsgehad en van het college van Gedeputerde Staten van Zeeland de verklarin gen van geen bezwaar zijn ont vangen. In verband hiermee ligt bedoeld bouwplan tot en met 20 septem ber 1995 tér gemeentesecretarie, dependance, Schuitvlotstraat 32 te Domburg op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen ons voornemen schrif telijke bedenkingen inbrengen bij ons college. Bouwaanvragen. Burgemeester en Wethouders van Domburg maken ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat is binnengekomen de aan vraag om bouwvergunning van: - I.J. Bebelaar, d.d. 16 augustus voor het bouwen van een woning op het perceel Blauwe Reiger 10 te Oostkapelle; - Aannemersbedrijf A. Poelman, voor het verbouwen van het winkelpand 't Groentje 6a te Domburg. Verleende bouwvergunningen in de periode van 24 tlm 30 augus tus 1995. - E. Tenthof van Noorden, voor het bouwen van een woning op het perceel Blauwe Reiger I te Oostkapelle. Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken na het tijd stip waarop u van het besluit kennis heeft kunnen nemen. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van Domburg worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemotiveerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij de heer Maas (afdeling Ontwikkeling, Schuitvlotstraat 32), telefonisch bereikbaar onder nummer 01188 2710, toestel 45. Domburg, 6 september 1995. BOUWAANVRAAG Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ingekomen van: - Bouwbedrijf Kambier B.V. te Koudekerke voor het vergroten van de Tramstraat 47 te Koudekerke. VRIJSTELLING BOUWPLAN NEN VOOR VERNIEUWING ZOMERHUIS OP ZOMER- HUIZENTERREIN DUIN- WEG/NOORDENDOLFER TE ZOUTELANDE, VER NIEUWEN ZOMERHUIS DUINWEG 119-1 TE ZOU TELANDE EN HET OPRICHTEN VAN EEN RECEPTIEGEBOUW OP CAMPING WELTEVREDEN GELEGEN WESTKAPELSE- WEG TE ZOUTELANDE. Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn ingediend door: - de heer W. Koppejan te Zoutelande voor het geheel vernieuwen van een zomerhuis gelegen op het zomerhuizen- terrein Duinweg/ Noordendolfer te Zoutelande; - de heer W. Koppejan te Zoutelande voor het geheel vernieuwen van een zomerhuis gelegen op het perceel Duinweg 119-1 te Zoutelande; - mevrouw K.W.F. Wouters-Kleinepier te Zoutelande voor het bouwen van een receptiegebouw op camping Weltevreden gelegen aan de Westkapelseweg te Zoutelande. De ingediende bouwplannen vol doen niet geheel aan de ter plaatse geldende bestemmings plannen. Hun college overweegt echter om met gebruikmaking van de in de bestemmingsplannen aangegeven vrijstellingsmogelijkheid medewer king te verlenen aan de ingedien de bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan bestaat er voor een ieder de gele genheid om met betrekking tot de ingediende bouwplannen hun zienswijze schriftelijk naar voren te brengen. Daartoe liggen de bouwplannen met ingang van 8 september 1995 gedurende 4 weken ter inzage ter gemeentese cretarie (afdeling algemene zaken) te Koudekerke. Koudekerke, 6 september 1995. VERPLAATSING GLASBOL SLOESTRAAT ZOUTELAN DE In verband met geconstateerde overlast wordt de glasbol in de Sloestraat (naast de ingang van gemeentewerken) op korte ter mijn verplaatst De nieuwe lokatie is in de Molenweg tegenover de vijver. VERGADERING COMMISSIE VROM. Op dinsdag 12 september 1995 om 19.30 uur vergadert de com missie vrom. Op de agenda staan staan ondermeer de volgende zaken: - nieuw uitgiftebeleid bouwgrond particulieren; - reactie beslispuntennotitie actualisering streekplan Zeeland; - krediet bodemsanering Dorpsstraat 14 Biggekerke. - wijziging Afvalstoffenverordening (stook- regeling). VERGADERING COMMISSIE BESTUURSZAKEN EN WEL ZIJN Op donderdag 14 september 1995 om 19.30 uur vergadert genoemde commissie. Bij opgave van deze advertentie waren de agendapunten nog niet bekend. Beide commissievergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis en zijn voor het publiek, met de mogelijk heid van spreekrecht, toeganke lijk. VERKEERSBESLUIT Het dagelijks bestuur van het wegschap Walcheren maakt bekend dat in het kader van de ruilverkaveling Walcheren voor een drietal fietsverbindingen een verkeersbesluit is genomen tot aanwijzing als verplicht fietspad. Het betreft de volgende fietsver bindingen: a) Van 't Hoffweg Schellachse- weg-Kruisweg over de Veerse watergang gelegen in de gemeente Veere; b) Dishoekseweg-Slobberduins- rijwielpad gelegen in de gemeente Valkenisse; c) Havenweg-Westhoekweg over de Zuidersluis watergang, gele gen in de gemeente Vlissingen. Het betreffende besluit ligt gedu rende dertig dagen na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd op het kantoor van het wegschap Walcheren, Goese Korenmarkt 34 Middelburg voor een ieder ter inzage. Binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit kan een belanghebbende hierte gen een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het dagelijks bestuur van het wegschap Walcheren, Goese Korenmarkt 34, 4331 HT Middelburg. Indien een bezwaarschrift is inge diend kan bij de President van de rechtbank te Middelburg om een voorlopige voorziening worden verzocht Middelburg, 16 augustus 1995. Het dagelijks bestuur van het wegschap Walcheren, Mr. B.J. van Putten, voorzitter. J.J. Engelvaart, administrateur. ARNEMUIDEN I DOMBURG I MARIEKERKE I MIDDELBURG I VALKENISSE I VEERE I VLISSINGEN I WESTKAPELLE I WATERSCHAP WALCHEREN I WEGSCHAP WALCHEREN - CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 8