W 0 0 I N O I N LET OP STUDENTEN KAMERS VLISSINGEN U bent op zoek naar een woning op Walcheren, u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt ver huizen en op welk tijdstip. De vier woningcor poraties in Walcheren geven u die keus. Doorstromer Bloemenlaan e.o. Hercules Segherslaan e.o. Starter Hercules Segherslaan e.o. Papegaaienburg-Hofwijk Doorstromer/starter Oude binnenstad Bonedijkestraat e.o. Bloemenlaan e.o. Oude binnenstad Bonedijkestraat e.o. Paauwenburg-Oost Paauwenburg-Oost ONDERSTAANDE WOONBON S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN! Starter* O Doorstromer* O Garage* Papegaaienburg-Hofwijk Kern Oost-Souburg Schoonenburg-Oost Vrije sector Westerzicht Molenweg e.o. Woensdag 6 september 1995 DE FAAM - VLISSINGER 6 WONEN OP WA L CHER EN Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die binnenkort bij vier Walcherse corporaties vrijkomen voor verhuur. Bij elke woning staan letters afgedrukt. Deze letters corre sponderen met de letters in de eerste kolom van onder staande tabel. Het werkt aldus: zoek in onderstaande ta bel op welke letter op uw huishouden van toepassing is. Bijvoorbeeld als u alleen bent, 20 jaar oud en een bruto inkomen per maand heeft van 2.000.- valt u onder groep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit 4 personen en is het totale huishoudensinkomen 3.200,- bruto per maand, dan valt u onder groep G. Staat de letter van de groep waartoe u behoort afge drukt bij de woning en voldoet u aan eventuele aanvul lende voorwaarden die in de advertentie zijn gesteld, dan komt u in principe voor die woning in aanmerking en heeft het zin om te reageren anders niet. Heeft u belangstelling voor een woning, vul dan de woonbon (elders op deze pagina) volledig in. Vergeet vooral niet het advertentienummer wat bij de woning van uw keuze staat vermeld, op de woonbon in te vullen. U stuurt de bon naar de woningcorporatie die eigenaar is van de betreffende woning. Uw bon moet daar uiterlijk aanstaande dinsdag om 13.30 uur binnen zijn. Niet vol ledig ingevulde ofte laat ontvangen bonnen worden niet in behandeling genomen. Misschien zijn er meer woningen waan/oor u belangstel ling heeft. U kunt op maximaal drie verschillende wonin gen reageren. U kunt hiervoor heel eenvoudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Let wel, als u op meerdere woningen reageert krijgt u hoogstens voor één woning een aanbieding. U kunt geen recht doen gelden op de andere woningen waarop u heeft gere ageerd. Starter of doorstromer Aan de hand van een aantal regels bepalen de woning corporaties wie als eerste voor een bepaalde woning in aanmerking komt. Hierbij maken zij onderscheid tussen starters en doorstromers. Het heeft geen zin om als star ter te reageren op een woning bedoeld voor doorstro mers of omgekeerd. U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont, op kamers woont, of wanneer sprake is van relatiebreuk. In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. U behoort tot de categorie doorstromers als u nu al een zelfstandige huur- of koop woning heeft en die woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al tien jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar vijf jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Voor beide groepen geldt tevens dat de volg orde van de doelgroepen in de advertentie bepalend is. Op de woonbon moet u aankruisen of u starter of door stromer bent. Bent u doorstromer vul dan tevens bij "da tum woonachtig sinds" in wanneer u in uw huidige wo ning bent gaan wonen. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, dan nodigt de woningcorporatie u uit voor een persoonlijk gesprek. Hierbij worden alle gegevens gecontroleerd. Kloppen die, dan krijgt u de woning in principe aangeboden. U heeft dan drie dagen de tijd om een beslissing te ne men. Voor het afsluiten van een huurcontract wordt een bedrag van 90,- in rekening gebracht. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek ontvangt, dan komt u dus niet als eerste in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe adver tenties, die over 14 dagen in dit blad verschijnen. Uitzonderingen Van de hierboven beschreven procedure wordt in een aantal situaties afgeweken. 1. Woningzoekenden met urgentieverklaring krijgen voorrang boven andere woningzoekenden. 2. Woningzoekenden met een economische binding krijgen voorrang boven andere woningzoekenden. 3. Indien u een woning zoekt buiten de gemeenten Middelburg en Vlissingen dan komt u slechts in aan merking als u: - economisch gebonden bent aan de regio Walche ren of - sociaal gebonden bent aan de regio Walcheren Urgentieverklaring In een klein aantal gevallen kan een woningzoekende om zeer dringende sociale of medische redenen een ur gentieverklaring aanvragen. Deze verklaring wordt afge geven door de Regionale Urgentiecommissie Walche ren, bijgestaan door onafhankelijke deskundigen. Inlich tingen over het verkrijgen van een urgentieverklaring kunt u inwinnen bij de Walcherse woningcorporaties. Om in aanmerking te komen moet u in ieder geval mini maal één jaar op Walcheren wonen. Beschikt u over een door de Regionale Urgentiecommissie afgegeven urgen tieverklaring, dan moet u dat aankruisen op de woon bon. Economische binding Economisch gebonden is iemand die een duurzaam dienstverband heeft van minimaal 18 uur per week met een werkgever op Walcheren of in het Sloegebied en zelf buiten de regio Walcheren woonachtig is. Beschikt u over een economische binding dan moet u dat aan kruisen op de woonbon. U dient dan tevens het aantal kilometers woon-werk-verkeer aan te geven. Sociale binding Sociaal gebonden is degene: - die als ingezetene ingeschreven is in een van de ge meenten in de regio Walcheren of - van wie familieleden in de eerste graad (ouders of kinderen) tenminste één jaar woonachtig zijn in de re gio Walcheren; of - die in het verleden tenminste vijf jaar aaneengesloten in de regio Walcheren heeft gewoond. Beschikt u over sociale binding dan moet u dat aankrui sen op de woonbon. Brutogezinsinkomen Het totale gezinsinkomen is de som van de inkomens van alle personen binnen het huishouden. Niet meege teld worden de inkomens van kinderen, pleegkinderen, en kleinkinderen van de huurder die op 1 januari van het jaar 26 jaar of jonger waren. Huursubsidie Voor personen jonger dan 23 jaar wordt bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie verstrekt. In alle ver dere gevallen zal getracht worden het beslag op indivi duele huursubsidies zoveel als mógelijk en rechtvaardig is, te beperken. Toegewezen woningen In onderstaande tabel kunt u aflezen om welke reden de woningen, waarmee de afgelopen weken is geadver teerd, zijn toegewezen. Tevens is vermeld hoeveel reac ties per woning binnenkwamen. Advertentienr.: 5170101 J Israelslaan 40 eengezinswon 3 slpkm Beschikbaar: Medio oktober Huurprijs: 655,95 Doelgroep: G H Advertentienr.: 5170161 A Verdoelstraat 7 eengezinswon 3 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 638,60 Doelgroep: H G Advertentienr.: 5170091 M Hobbemalaan 46 etagewoning 1 slpkm Woonlaag: 2e Beschikbaar: Medio oktober Huurprijs: 496,80 Doelgroep: A E B F Advertentienr.: 5170391 Kanariesprenk 43 bovenwoning 1 slpkm Beschikbaar: Begin oktober Huurprijs: 575,51 Incl stookkosten (f 90,-) en water (f 29,06) Doelgroep: E F Arbeidstraat 11 22 Starter A woon-werkverkeer 200 km B. Smytegeltstraat 37 1 Doorstromer C woonduur 15-dec-1994 Bloemenlaan 144 11 Starter A woon-werkverkeer 45 km Bonenburg 82 6 Doorstromer H woonduur 28-dec-1992 Beenhouwerssingel 39 28 Starter C leeftijd 28-jun-1974 Bellinkplein 16 1 Doorstromer J woonduur 1 -jun-1959 Bellinkplein 26 2 Doorstromer I woonduur l-okt-1962 Biesbosstraat 43 3 Doorstromer G woonduur 1-apr-1994 Bonedykestraat 177 7 Starter E leeftijd 1-jan-1942 De Stoppelaartuin 13 47 Starter E woon-werkverkeer 150 km De Stoppelaartuin 27 35 Starter A leeftijd 31-aug-1972 Driewegenhof 131 3 Starter E leeftijd 1-sep-1965 Driewegenhof 383 4 Starter G leeftijd 25-feb-1967 Driewegenhof 399 5 Starter E leeftijd 22-jul-1964 Esdoornstraat 13 11 Doorstromer G woonduur 1-okt-1986 Eikenlaan 19 8 Doorstromer H woon-werkverkeer 15 km Emmastraat 19 3 Doorstromer I woonduur 31 -okt-1991 F.G. Alemanstraat 34 4 Starter F leeftijd 21-apr-1970 Gouwestraat 35 5 Doorstromer I woonduur 1-apr-1987 Granaat 25 7 Doorstromer F woonduur 20-aug-1986 Granaat 86 Starter E leeftijd 7-okt-1971 H Segherslaan 112 6 Starter A leeftijd 24-jan-1973 H Segherslaan 180 5 Starter A leeftijd 13-mei-1974 Hogeweg 159 10 Doorstromer E woonduur 25-mei-1994 Haringvlietstraat 144 4 Doorstromer E woonduur 28-feb-1992 Havendijkstraat 13 33 Doorstromer E woonduur 23-jan-1993 Havendykstraat 12 45 Starter D leeftijd 18-nov-1972 Hof van St Jan 19 15 Doorstromer F woon-werkverkeer 180 km Hof van St. Jan 3 20 Doorstromer F woonduur 1-mrt-1990 Hoge Geere 34 10 Doorstromer E woonduur 1-mrt-1990 Hogeweg 36 19 Starter E leeftijd 20-sep-1959 J. van Reigersbergstr 161 2 Starter A leeftijd 7-jun-1974 J.A. van de Perrestraat 95 1 Doorstromer L woonduur 18-apr-1985 J.P. Boreelstraat 10 1 Doorstromer H woon-werkverkeer 35 km Jan vd Capellelaan 32 3 Starter G leeftijd 3-sep-1971 Jasmynstraat 17 33 Doorstromer G woonduur 1 -jul-1991 Jasmynstraat 20 32 Starter E woon-werkverkeer 23 km Jasmynstraat 24 20 Doorstromer G woonduur 1-apr-1990 Klein Vlaanderen 81 7 Doorstromer 1 woonduur 1-jan-1962 Koestraat 29 6 Doorstromer H woonduur 1-feb-1971 Koestraat 9 A 3 Starter E woon-werkverkeer 40 km Kon. Julianastraat 40 24 Starter A leeftijd 22-mrt-1973 Kon. Julianastraat 62 15 Starter E leeftijd 18-mei-1969 Kon. Julianastraat 7 10 Doorstromer G woonduur 1-jan-1990 Koningstraat 22 6 Starter A leeftijd 5-jun-1973 Kraanstraat 1 13 Starter E leeftijd 23-apr-1972 Lambrechtstraat 23 4 Starter F leeftijd 20-mei-1964 Lange Geere 133 15 Starter A leeftijd 25-jan-1973 Lange Geere 135 31 Doorstromer E woonduur 23-jul-1981 Leeghwaterstraat 26 15 Doorstromer G woonduur 28-o kt-1989 Leeghwaterstraat 66 27 Doorstromer G woonduur 15-mei-1987 M Hobbemalaan 90 1 Starter E leeftijd 11 -mrt-1971 Maasstraat 35 C 4 Doorstromer L woonduur 5-mei-1962 Maasstraat 50 18 Starter E woon-werkverkeer 25 km Meanderlaan 322 2 Starter E leeftijd 7-mrt-1944 Meestoof 1 7 Doorstromer F woon-werkverkeer 24 km Meestoof 15 14 Doorstromer L woonduur 1-mei-1956 Mesdaglaan 13 20 Doorstromer G woonduur 1-jan-1990 Nagelenburgsingel 67 26 Doorstromer E woonduur 1-mei-1977 Nassaulaan 103 9 Doorstromer G woonduur 1-mrt-1993 Nassaulaan 175 8 Starter H woon-werkverkeer 300 km Nassaulaan 41 15 Doorstromer F woonduur 1-apr-1995 Nassaulaan 77 10 Doorstromer H woonduur 17-sep-1991 P Heinkade 37 24 Doorstromer G woonduur 1-apr-1988 Parelplein 23 1 Starter H leeftijd 28-0 kt-1968 Poelendaeleweg 46 37 Doorstromer E woonduur 1-nov-1989 Pr. Irenestraat 9 12 Starter A leeftijd 22-dec-1973 Pr. Marykeplein 12 18 Starter A leeftijd 28-jan-1973 Pr. Marykeplein 19 25 Starter C leeftijd 21-mrt-1973 Pr. Marykeplein 2 12 Starter A leeftijd 21-mei-1973 Pr. Marykeplein 20 21 Starter E woon-werkverkeer 70 km Pr. Mauritsstraat 62 27 Doorstromer G woonduur 1-mrt-1993 Resedalaan 1 41 Doorstromer G woonduur 15-sep-1982 Rembrandtlaan 38 29 Doorstromer G woonduur 31-dec-1984 Rembrandtlaan 78 10 Doorstromer H woonduur 10-mei-1985 Rentmeesterlaan 121A 4 Starter A leeftijd 11-nov-1976 Rentmeesterlaan 127 Starter D leeftijd 29-nov-1974 Rentmeesterlaan 167 3 Starter A leeftijd 9-Okt-1974 Rynstraat 26 5 Doorstromer G woonduur 20-apr-1992 Saffier 70 2 Starter E leeftijd 17-jun-1938 Schuitvaartgracht 313 31 Starter G leeftijd 13-mei-1970 Schuitvlotstraat 3B 8 Starter F leeftijd 8-okt-1954 Schuitvlotstraat 9 33 Doorstromer G woonduur 1-feb-1985 Segeerssingel 124 2 Doorstromer H woonduur 1-dec-1984 Singelstraat 26 5 Starter E leeftijd 19-dec-1963 Singelstraat 44 23 Starter B leeftijd 25-aug-1973 Sloestraat 24 10 Starter C leeftijd 30-jun-1974 Statenlaan 120 5 Starter F leeftijd 12-jul-1960 Statenlaan 129 26 Doorstromer G woonduur 8-nov-1989 Topaasplaats 2 2 Starter F leeftijd 13-feb-1971 Turkoois 24 3 Starter F woon-werkverkeer 120 km Turkoois 26 1 Doorstromer G woonduur 1-jan-1975 Turkoois 6 Doorstromer E woonduur 1-feb-1985 V Quakkelaarstraat 161 15 Doorstromer G woonduur 30-nov-1992 Vincent Van Goghlaan 245 19 Starter C leeftijd 13-apr-1976 Volkerakstraat 87 1 Doorstromer E woonduur 15-feb-1990 Wyenburg 74 3 Doorstromer G woonduur 30-jun-1994 Wielingenstraat 7 10 Doorstromer G woonduur 25-jun-1993 Zandkreekstraat 35 12 Starter A leeftijd 17-okt-1973 Zuidsingel 52 10 Starter E leeftijd 4-jan-1966 Advertentienr.: 5170281 Grote Markt 53 benedenwoning 3 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 715,26 Doelgroep: H G Bijzonderheden: Woning met 2 woonlagen Advertentienr.: 5170141 Schuitvaartgracht 151 benedenwoning 2 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 605,11 Doelgroep: K I G E Bijzonderheden: Moderne gestoffeerde wo ning, huursubsidie mogelijk; bereikbaar met lift Advertentienr.: 5170241 Hendrikstraat 108 etagewoning 2 slpkm Woonlaag: 3e Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 595,34 Doelgroep: G E H F D Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 3 personen, doelgroep D min f 4000,- Advertentienr.: 5170111 Molenstraat 30 etagewoning 2 slpkm Woonlaag: 4e Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 571,31 Doelgroep: G E H F Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 3 personen Advertentienr.: 5170061 Bonedijkestraat 141 etagewoning 2 slpkm Woonlaag: 2e Beschikbaar: Medio oktober Huurprijs: 471,66 Doelgroep: A C E G Bijzonderheden: Bestemd voor een huis houden met max 3 personen Advertentienr.: 5170131 Ribesstraat 26 benedenwoning 2 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 415,80 Doelgroep: I K E G Advertentienr.: 5170081 v Dishoeckstraat 600 etagewoning 3 slpkm Woonlaag: 1e Beschikbaar: Eind november Huurprijs: 511,49 Doelgroep: C G E A Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 4 personen Advertentienr.: 5170321 Troelstraweg 269 etagewoning 3 slpkm Woonlaag: 1e Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 821,69 Incl Stookkosten (f 92,90) en Water (f 30,45) Doelgroep: H G E L K Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 2 personen; geen kinderen; be reikbaar met lift Advertentienr.: 5170401 Van Raaltestraat 29 etagewoning 3 slpkm Woonlaag: 3e Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 965,98 Incl stookkosten (f 92,90) en water (f 30,45) Doelgroep: H G E F Advertentienr.: 5170071 Bonedijkestraat 168 etagewoning 2 slpkm Woonlaag: 3e Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 448,03 Doelgroep: G C E A Bijzonderheden: Bestemd voor een houden met max 3 personen Advertentienr.: 5170051 Bonedijkestraat 37 bovenwoning 2 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 461,20 Doelgroep: CAGE huis- Advertentienr.: 5170151 Troelstraweg 299 etagewoning 3 slpkm Woonlaag: 4e Beschikbaar: Medio oktober Huurprijs: 821,42 Incl stookkosten (f 92,90 en water (f 30,45) Doelgroep:H F G E L I J K Bijzonderheden: Bestemd voor huishouden met max 2 personen; geen kinderen; be reikbaar met lift Voorletters i Geb.Datum Telefoon. Adres Postcode Woonplaats i Naam Partner Zelfstandige woonruimte ja Zo ja, datum woonachtig sinds--19 Huur/Koop (doorhalen wat niet van toepassing is) Maandelijkse lasten (Huur/Hypotheek) 3 nee Economische binding* ja nee Sociale binding* ja nee Urgentieverklaring* ja nee Plaats:Datum: Handtekening: DEZE WOONBON NAAR DE JUISTE EIGENAAR STUREN!!! Onjuiste of onvolledig ingevulde bonnen zullen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is De woonkeuzebon uit deze uitgave moet uiterlijk dinsdag 12 sept. (voor 13.30 uur) in ons bezit zijn. Advertentienr.: 5170371 Kanariesprenk 189 eengezinswon 3 slpkm Huurprijs: 759,29 Doelgroep: G H Bijzonderheden: Meerdere woningen be schikbaar Advertentienr.: 5170381 Vlissingsestraat 9 senioren etagewon 1 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 654,31 Doelgroep:!. H J F K G I E Bijzonderheden: Bestemd voor 55 jaar en ouder, bereikbaar met plateau-lift, zeer cen traal gelegen Advertentienr.: 5170261 Oosterscheldestraat 14 eengezinswon 4 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 675,53 Doelgroep: D G H Bijzonderheden: Doelgroep D min inkomen f 4000,- Advertentienr.: 5170121 Oosterscheldestraat 19 eengezinswon 4 slpkm Beschikbaar: Medio oktober Huurprijs: 666,88 Doelgroep: H G Advertentienr.: 5170351 Westerscheldestraat 109 eengezinswon 4 slpkm Beschikbaar: Medio september 1995 Huurprijs: 693,58 Doelgroep: H G Advertentienr.: 5170341 Westerscheldestraat 89 eengezinswon 4 slpkm Beschikbaar: Eind september 1995 Huurprijs: 700,81 Doelgroep: H G Advertentienr.: 5170171 Westerzicht 599 bovenwoning 1 slpkm Beschikbaar: Eind oktober Huurprijs: 704,04 Incl water (f 11,75) Doelgroep: F J H L Bijzonderheden: Zowel boven- als beneden woningen beschikbaar vanaf f 704,04 Advertentienr.: 5170361 Van Ginkelstraat 6 eengezinswon 3 slpkm Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 762,56 Doelgroep: H D Bijzonderheden: Doelgroep D: min inkomen f. 4000,- Stuur de woonbon naar de juiste eigenaar; U kunt op maximaal 3 woningen reageren; Bijgevoegde brieven en toelichtingen wor den niet in behandeling genomen; Onjuiste of onvolledig ingevulde bonnen worden niet in behandeling genomen. Ben jij op zoek naar een studentenkamer in Vlissingen? Basco Stichting Woningbeheer heeft meerdere studentenkamers beschikbaar aan de J.M. Kemperstraat, gelegen in de wijk Paauwenburg. Huurprijs p/m v.a. f. 280,- incl. stookkosten, water en elektra. Belangstelling? Volg je een volledige dagopleiding, ontvang je Studiefinanciering en ben je 18 jaar of ouder? Stuur dan de woonbon op o.v.v. advertentie-nr.: 5170651, of neem contact op tijdens de telefonische spreekuren.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 6