GEMEENTE MIDDELBURG Maandagavond gemeenteraad Groenstructuurplan vastgesteld Schuttershofstraat Open Monumentendag Synagoge zondag open Vlaanderen-Nederland Mondiaal Beleid Informatie-avond Gortstraat Seisweg/Olmenlaan Achter de Houttuinen Week 36 Tafeltje Dekje mONUMFMFEN Woensdag 6 september 1995 DE FAAM 5 I Wf Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Voorlichting. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, telefoon 75450, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op maandag II september 1995 vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. U kunt deze vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune, die bereikbaar is via de toren op de hoek Lange Noordstraat/Markt. Gehandicapten kunnen van te voren contact opnemen met de bodekamer van het stadhuis, telefoon 75402. De agenda en andere stukken liggen ter inzage bij sectie Voorlich ting. Gesproken wordt over de volgende voorstellen: 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Vaststelling concernjaarreke ning 1994 en jaarrekening 1994 Stedelijke Scholenge meenschap. 2a. Beschikbaarstellen krediet voor het slopen van de nood- schoolgebouwen aan de Veter- manstraat/Hanny Schaft- straat De nood-schoolgebouwen aan de Vetermanstraat en Hanny Schaft- straat zijn aan de onderwijsbestem- ming onttrokken. De scholen staan nu leeg en dienen op zo kort mogelijke termijn ges loopt te worden. De percelen waar op genoemde gebouwen zijn gere aliseerd waren destijds bestemd voor de bouw van een aantal bunga lows. 3. Gemeentelijke toeslagen- en kortingenbeleid nieuwe Alge mene Bijstandswet. Met ingang van 1 januari 1996 treedt de nieuwe Algemene bij- standwet in werking. Op grond van de nieuwe wet moeten gemeenten op een aantal onderdelen eigen beleid formuleren over de hoogte van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde categorieën uitke ringsgerechtigden. Het betreft: a. het vaststellen van toeslagen voor alleenstaanden en alleen staande ouders - met tot hun last komende kinderen- die de kosten van het bestaan niet (geheel) met een ander kunnen delen; b. het al dan niet toepassen van een verlaging van de bijstanduitke ring indien de uitkeringsgerech tigde: - geen woonkosten heeft (art. 35); - als "schoolverlater" kan wor den aangemerkt (art. 36); - een alleenstaande van 21 of 22 jaar oud is (art. 37); - de norm voor gehuwden ont vangt en sprake is van geheel of gedeeltelijk kunnen delen van algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan (art. 34). 3a. Vaststelling verordening Pre miebeleid Met ingang van 1 oktober 1994 zijn de regels met betrekking tot de vrij lating van inkomsten bij uitkeringen op grond van de ABW, 10AW en 10AZ gewijzigd. Per genoemde datum zijn de vroegere vrijlatingsfa ciliteiten komen te vervallen en worden inkomsten uit arbeid - met inachtneming van overgangsrecht - volledig op de uitkering in minde ring gebracht. De wijziging heeft vorm gekregen door aanpassing van de Tijdelijke wet stimulering'sociale vernieuwing (TWSSV). Sindsdien voeren de gemeenten een eigen beleid ten einde de zelfstandi ge bestaansvoorziening te bevorde ren. 4. Verlenen gemeentegarantie lening Stichting Kinderdag verblijf "Nijntje". 5. Aanvragen om gemeentega rantie van de SVRZ. 6. Vaststelling van de deelplan- nen 2, 3 en 5 van het mobili teitsplan Middelburg "Mobili teit in beweging". Bij besluit van 19 april 1993 is de mobilitcitsstudie "Middelburg in beweging" vastgesteld. Daarbij is tevens uitgesproken dat de uitwer king zal geschieden door middel van vijf onderlinge samenhangende dcclplanncn die betrekking hebben op het parkeren, het fletsverkeer, de wegenstructuur, het openbaar vervoer en het voetgangersbeleid. Voor deze uitwerking is in de verga dering van augustus 1993 een apart krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is het Parkeerbeleidsplan vastgesteld en heeft op B. en W.- en vervolgens op commissieniveau instemming plaatsgevonden met het Openbaar vervoerplan voor het stadsgewest. Bij deze worden de dcclplannen 2 (fictsstructuurplan), 3 (wegenstruc tuurplan) en 5 (voetgangersbelcids- plan) aangeboden voor nadere besluitvorming. Inhoudelijk zijn deze rapporten gebaseerd op pijlers zoals deze zijn vastgesteld bij de besluitvorming over de Mobiliteits studie. 7. Evaluatie jumelage Glogow Op 16 mei 1990 werd de jumelage met de Poolse zusterstad Glogow ofticiecl bekrachtigd. Bij het aan gaan van deze jumelage werd met de raad afgesproken dat deze na een periode van vijf jaar zou worden geëvalueerd. Het college vindt het belangrijk dat met name de Stichting Middelburg- Glogow de kans krijgt om de jume lage met Glogow verder gestalte te geven en te verdiepen, mede om nader invulling te kunnen geven aan de hoofdvoorwaarden, zoals de raad deze stelde bij het aangaan van de verbintenis met de Poolse zuster stad. Dientengevolge wordt verlen ging van de jumelage met een vol gende periode van vijf jaar geoor loofd geacht. 8. Afwikkeling procedures direc tie benoemingen openbare basischolen 1-8-1995. 8a. Vaststelling verslag handha ving leerplicht in Vlissingen en Middelburg. In de raadsvergadering van 21 augustus jl. is het groenstructuurplan voor het Middelburgse groen vastgesteld. In het plan wordt aangegeven wat de toekomstige koers voor het beheer van de 185 ha. openbaar groen in Middelburg zal zijn. Op basis van de huidige situatie worden voorstellen gedaan om het groen aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker in gebruik en in bele ving. Het plan besteedt aanddcht aan het beheer van de groenvoorzie ning, waarbij aangegeven wordt hoe dit beheer natuurvriendelijker kan plaatsvinden. De voorbereiding is uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep in samenwerking met een adviesbureau. Bij de opstelling van het rapport is ook een groot aantal organisaties betrokken die actief zijn op het gebied van natuur en milieu. Op een aantal lokaties in de stad zijn al proefprojecten uitgevoerd. Hier wordt ervaring opgedaan met nieuwe behecrtechnieken en is waar neembaar hoe het "nieuwe" groen toont. Hoofdlijnen In het plan wordt eerst een beschrij ving gegeven van de stad Middel burg. Wat zijn de bakens, de routes en de architectonische kwaliteiten van de stad. Hoe is de sfeer en de gebruiks- en de natuurwaarde. De sterke en minder sterke punten van Middelburg worden op een rij gezet. In hoofdlijnen worden er uitspraken gedaan over de huidige kwaliteiten van de groenvoorzieningen, de mogelijkheden om hier verbeterin gen in aan te brengen, de mogelijk- De werkgroep Mondiaal Beleid, een onafhankelijke werkgroep van ver tegenwoordigers van allerlei maat schappelijke groeperingen, houdt een openbare vergadering op don derdag 14 september om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Onder meer zal worden besproken de avond Kleurrijk Middelburg op 27 september a.s., een verslag over Zuid-Afrika en diverse subsidiever zoeken. Voorde agenda en inlichtingen kunt u zich wenden tot de secretaris de heer J.A. Hcijliger, telefoon 01180- 75662. 'Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag tussen 8.45 en 9.30 uur wor den besteld. U kunt hiervoor bel len met nummer 01180-38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dag. Menu van 11 tot en met 17 sep tember maandag witlofschotel met ham en kaas, aardappelen dinsdag gehaktbal met jaehtsaus, bloem kool. aardappelen woensdag rundergehakt, andijvie, gestampte aardappelen donderdag varkenslapje, prei. aardappelen vrijdag kipschnitzel cordon bleu, worte len, aardappelen zaterdag nasi rames zondag wat de pot schaft heden voor ecologisch groenbehcer, het gebruik van bestrijdingsmidde len en de gevolgen voor het groen- beheer en de beheerskosten. Een aantal concrete aanbevelingen wordt gedaan die gefaseerd samen met herbcstratingen of reconstruc ties kunnen worden uitgevoerd. Het onkruidbchccr op verhardingen is in een aparte paragraaf behandeld. Natuurontwikkeling en groenbe hcer De huidige tendens om minder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en meer gebruik te maken van natuurlijke processen in gemeentelijk groenbe- heer wordt ingegeven door een toe nemend milieubesef en erkenning van het belang van natuur in de stad. Onder invloed van deze ontwikke ling verandert de visie op het groen onderhoud in en om de stad. Het tra ditionele beheer waar veel hand kracht aan te pas kwam, ontwikkel de zich eind jaren vijftig. Door het sterk uitbreidende groenareaal zo goed mogelijk te blijven onderhou den werd het gebruik van mechani sche en ook chemische middelen daarna algemeen. Een net en keurig onderhouden plantsoen ontstond en was de norm. Plantsoen met weinig natuurwaarden en een beheer dat minder goed is voor het milieu. Mede ingegeven door een landelijke tendens en wettelijke regelgeving is hierin de laatste jaren verandering gekomen. In grote delen van het groen in Middelburg wordt het beheer gericht op het benutten van natuurlijke ontwikkelingen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat steeds al terughoudend plaats vond, is de laatste jaren met meer dan 50% afgenomen. Slechts voor een klein deel van het groenareaal wordt nog gebruik gemaakt van chemische hulpmidde len. Koppeling aan groenbeleid Het groenstructuurplan geeft aan hoe de bovenstaande ontwikkeling verder uitgewerkt kan worden. Aan dacht voor architectonische kwali teitsverbetering is een tweede belangrijk punt. Het beheer van het groen wordt nader ingedeeld. Verschillende sfe ren (historisch, landschappelijk en stedelijk), beheermethoden (milieu- en natuurvriendelijk) en beelden (gecultiveerd en natuurlijk) worden onderscheiden. Het groenstructuur plan is hiermee na vaststelling door de raad een belangrijk sturings- en beleidsinstrument voor de groen voorzieningen geworden. Dit struc tuurplan wordt later uitgewerkt in beheer- en werkplannen. Natuurontwikkeling en gebruik Bij het natuurlijk groenbehcer gaat het er om zodanig te sturen dat een vorm van natuur ontstaat die min of meer past bij de omgeving en de functie van het groen. De mogelijk heden zijn van plaats tot plaats ver schillend, maar zijn met name in de grotere groenvoorzieningen aanwe zig. Op plaatsen die nodig zijn voor sport en spel zal hooilandbeheer niet voorgestaan worden. Op plaatsen waar kinderen moeten kunnen spe len, dient men geen kwetsbare natuurlijke systemen op te zetten. En waar juist behoefte is aan sociale controle, of waar een gevoel van onveiligheid bestaat, moeten geen dichte vogelbosjes worden aange legd. Zo zal ook het toepassen van natuur lijk groen in de directe woonomge ving slechts zeer beperkt mogelijk zijn. Het beeld dat dit groen geeft is nu eenmaal niet algemeen toepas baar. Mogelijk kunnen oplossingen gevonden worden in het kader van het proces van sociale vernieuwing. Praktische afspraken met wijken of buurten kunnen milieuvriendelijk beheer hier mogelijk maken. Proefprojecten Om meer ervaring op te doen met in bijzonder het natuurvriendelijke methoden van groenbehcer is een aantal proefprojecten uitgevoerd. Het betreft projecten om het ruimte lijk beeld te verbeteren. De belangrijkste voorbeelden zijn: Parkje Kocpoortlaan: Dijkje langs de weg verwijderen zoadat een rui mer en opener plantsoen ontstaat. Seisbolwerk: Rooien van de haag en het aanleggen van gras tot de zijkant van de weg met een rij bomen. Hier door ontstaat een ruimer beeld. Ook zijn projecten uitgevoerd om een meer natuurlijke overgang van beplanting naar gras te krijgen. Dit gebeurt door de begrenzing van de beplanting rafelig te maken en een strook gras langs deze rand minder intensief te maaien. De "mantel" die zo ontstaat is ideaal voor veel plan ten- en diersoorten. Voorbeelden zijn: Trapveldje bij het Seispad Trapveldje bij het Zanddorp Trapveldje bij de Voorborch Delen van Park Toorenvliedt Delen van industrieterrein Amcstcin Groenstrook langs waterpartij J.A. Boomstraat. Diverse proeven voor het ontwikke len van natuurlijke oevers zijn ver der in uitvoering. De bestaande har de ocvcrlijn wordt dan vervangen door een geleidelijke overgang met veel begroeiing van water naar land. Voorbeelden die worden uitgevoerd zijn de vijver Stadhouderslaan, de Regentcnlaan en het parkje bij de Kruitmolendijk. Het Seisbolwerk. Foto: J. Sinke. Wagen Voor eventuele vragen of opmerkin gen met betrekking tot het groen structuurplan of de proefprojecten kunt u contact opnemen met de afdeling Groenbehcer van de Dienst Stadsbeheer (tel. 75313). Een samenvatting van het groen- struktuurplan zal binnenkort beschikbaar zijn. Vorig jaar is aan het comité "Bewoners Monumentenpanden Gort- straat" bericht dat na de besluitvorming over de verkeerscirculatie, de busroutering etcetera, aan de Gortstraat als reconstructie-project een hoge prioriteit zou worden toegekend. De gemeente heeft een ontwerp herindeling/reconstructie Gortstraat uitgewerkt en wil dit gaarne met de bewoners bespreken. Het ontwerp omvat het verwijderen van de natuurstccnkeien uit de rij- loper; deze te vervangen door klinkers dikformaat; aan de zijde van de even-huisnummers kan de bestaande loopstrook tot minimaal 1.20 meter worden verbreed: de fietsstroken, aan weerszijden van de Gort straat, kunnen eveneens 1.20 meter breed worden: de rijloper zal dan worden geprojecteerd in de resterende breedte die varieert van 8.00 meter bij de Varkcnsmarkt tot 3.50 meter bij het Plein 1940. De, bespreking, onder voorzitterschap van wethouder mevrouw E.M.J. van Brummelen-van Wilgen, zal plaatsvinden op dinsdag 12 septem ber 1995 te 19.30 uur in de kantine van de Dienst Stadsontwikke ling/Stadsbeheer, Vlissingsestraat 21 te Middelburg, toegang via ach terzijde (Stadsschuur). Maandag 4 september 1995 is gestart met de afbouw van de Schut tershofstraat. De afbouw bestaat uit het aanleggen van een zestal parkeervakken bij de zijgevel van Schuttershofstraat nr. 5 aan de Augustijnenstraat, het aan brengen van een trottoir voorlangs de nieuw gereedgekomen woningen en het opnieuw bestraten van de straat. Er zal begonnen worden met de par keervakken in de Augustijnenstraat, waarna het trottoir zal volgen in de Schuttershofstraat, vervolgens het straatwerk vanaf de parkeervakken in de Augustijnenstraat met als sluit stuk het straatwerk in de Schutters hofstraat vanaf huisnr. 16 tot aan de Molenberg. Het werk zal, onvoorziene omstan digheden daargelaten, tot begin oktober 1995 duren. De aannemer zal trachten de tijdelijke ongemak ken zoveel mogelijk te beperken. Door de werken zal het doorgaand verkeer via de Augustijnenstraat en de Schuttershofstraat niet meer mogelijk zijn en het parkeren in de Schuttershofstraat worden verbo den. '•«•V M - -*$4 De molen in Nieuw- en Sint-Joosland Ma»! foto: J. Wolterbeek. Komende zaterdag 9 september wordt in Nederland voorde negende maal de Open Monumentendag gehouden. Deze dag wordt georga niseerd door de Stichting Open Monumentendag in samenwerking met organisaties als ANWB, NBT, VNG, WBR en plaatselijke comités. De Open Monumentendag heeft als doel iedereen jaarlijks gedurende één dag de gelegenheid te geven gratis kennis te maken met het cultu rele erfgoed van vele steden in Nederland. In de maand september worden dergelijke dagen gehouden in verschillende andere Europese landen. Ook in Vlissingen en Middelburg openen op zaterdag 9 september enkele tientallen monumenten gratis hun deuren tussen 10.00 en 17.00 uur. De opengestelde monumenten zijn herkenbaar aan de Open Mo.hu- mcnten-vlag. Iedereen kan op de Open Monumentendag een kijkje nemen in deze gebouwen, en soms wordt er nog iets extra's georgani seerd, zoals bijvoorbeeld een ten toonstelling of een rondleiding. Tussen Vlissingen (Bellamypark)cn Middelburg (Markt) rijdt deze dag een antieke zogenaamde "museum bus", die monumentenbezoekers voor twee kwartjes "in stijl" ver voert. Open Monumenten In Middelburg zijn de volgende monumenten zaterdag geopend: Stadhuis; Engelse Kerk. Bodenplaats; 's-Hertogcnbosch, Vlasmarkt 51 Kloveniersdoelen, Achter de Hout tuinen 30; 9 SEPTEMBER 1995 Kuiperspoort; Damplein 1; Le Baron Chassce, Gortstraat 30; Ramschip "De Schorpioen", Loska- dc; Pakhuis "De Kemel". Kinderdijk 88; Balans 17; Abdijcomplex; Zeeuws Museum, Abdijplein 4; Abdijtoren Lange Jan; Voormalig Zeeuws Museum, nu notariskantoor. Wagenaarstraat 1; Dam 61; Gasthuiskcrk. Lange Delft 94; Huis "De Sprcnck", Seissingcl 4; Molen Nieuw- en Sint-Joosland; Lutherse Kerk, Zuidsingel 60; Toornvliet, Koudekerkseweg 313; Informatie Tijdens de Open Monumentendag kunt u van 10.00 uur tot 17.00 uur bij de VVV-kantoren in Middelburg en Vlissingen terecht voor informa tie. Bij de sectie Voorlichting, Stadhuis straat 2, zijn gratis uitgebreide bro chures verkrijgbaar over de openge stelde monumenten. Naar aanleiding van de Open Monu mentendag op zaterdag 9 september a.s. zal de onlangs gerestaureerde synagoge van Middelburg op zon dag 10 september van 10 tot 16 uur geopend zijn voor belangstellenden. Op zaterdag, wanneer vele andere monumenten zullen zijn geopend, is de synagoge om godsdienstige rede nen niet voor publiek toegankelijk. Om belangstellenden toch in de gelegenheid te stellen de synagoge te bezichtigen, heeft het bestuur van de Stichting Synagoge Middelburg besloten de synagoge op de daarop volgende zondag open te stellen. Deze synagoge, gebouwd in 1705, werd gedurende de tweede wereld oorlog verwoest en in 1994 geres taureerd. Sinds de herinwijding in november 1994 hebben vele belang stellenden het gebouw bezocht. Van bijzonder belang zijn de oude voor hangen, die nu dienst doen als wandkleden en die ook oorspronke lijk uit Middelburg afkomstig zijn en door het Joods Historisch Muse um'te Amsterdam in bruikleen zijn afgestaan. Daarnaast mogen de bronzen deuren worden genoemd. Deze deuren zijn vervaardigd door de Maastrichtse beeldhouwer Appie Drielsma. De synagoge is gelegen in het cen trum van Middelburg aan de Heren straat no. 14. foto: R. O reel. Op zaterdag 9 september worden de deelnemers aan het uitwisselings project Vlaanderen-Nederland om 10.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis door het gemeentebestuur van Middelburg ontvangen. Het gezelschap uit Brugge wordt wel kom geheten door loco-burgcmecs- ter mevrouw J.C. van Dijk-Sturm. In het kader van de Europese Open Monumentendag 1995 wordt op zaterdag 9 september voor de eerste maal een uitwisselingsproject Vlaanderen-Nederland georgani seerd. De uitwisseling houdt in, dat op zaterdag 9 september mensen uit Vlaanderen per bus de Open Monu mentendag in Nederland kunnen bezoeken en op zondag 10 septem ber mensen uit Nederland de Open Monumentendag in Vlaanderen. Vijf koppels steden nemen aan de uitwisseling deel. te weten: Gent- Den Haag, Brugge-Middelburg, Antwcrpen-Amsterdam, Leuven- Den Bosch en Hasselt-Roermond. Op maandag 11 september 1995 begint Delta Nutsbe drijven nv, vooruitlopend op de vernieuwing van de rio lering. met het vervangen van eiectriciteitskabels in de Seisweg/Olmenlaan. Hierbij kan het mogelijk zijn dat de huisaansluiting tot in de meterkast vervangen dient te worden. Voor wat betreft de riolering zullen de gres huisaansluitingen in de straat vernieuwd worden. De straat zal voor de werk zaamheden tijdelijk voor het verkeer worden afgesloten. Na het vernieuwen van de riolering zal de bestrating opnieuw worden aangebracht. De aansluiting Seisweg- Omenlaan zal hierbij 10 cm hoger worden aangebracht. Tevens zal er een drempel aangelegd worden tussen de woningen Scisweg 15 en 21 t.b.v. de veiligheid van het fictsvcrkccr van en naar het Seispad. De aanwezige bomen voor de woningen Scisweg 1 t/m 7 en voor het gemaal aan de Essenlaan (zijde Olmenlaan) zullen worden vervangen. De werken zullen ongeveer 13 weken duren. Vorige week is gestart met riolerings- en leidingswerk zaamheden in de Zandstraat, Domburgs Schuitvlot en Achter de Houttuinen. Gelijktijdig met de riool werk zaamheden wordt de waterleiding in het Domburgs Schuitvlot, Zandstraat en Achter de Houttuinen en de gasleiding in het Domburgs Schuitvlot vernieuwd. De werkzaamheden, die ca. 13 weken zullen duren, wor den in de volgende fasen uitgevoerd: 1hoek Zandstraat tot Domburgs Schuitvlot nr. 21 2. de Zandstraat 3. Domburgs Schuitvlot nr 21 tot hoek voetpad Hof van Tange 4. Achter de Houttuinen 38 t/m 50 5. Domburgs Schuitvlot 2 t/m 14 De straten worden tijdens de werkzaamheden voor het verkeer afgesloten.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 5