Ludieke koffie-actie Alzheimerstichting "Hoe meer U drinkt, hoe meer U schenkt" i IDAVAINE Midavaine "de Dukeloentjes" Aandoening blijft vooralsnog ongrijpbaar Mondiale aandacht voor ruim 15 miljoen mensen met dementie Verwarring Voorkom ergernis deze winter en vervang tijdig uw versleten cv-ketei DAGSCHOTELS 14,75 40 m m m m 3P v ik De Bur KON MIJN VADER MAAR WEER LOPEN< Op W §P TP jj O3 S9 iJP -M INFORMATIE EN ONDERSTEUNING STÊIIIing Dag en nacht bereikbaar Alzheimer Telefoon 05129 -1202 WERELD ALZHEIMERDAG 21 SEPTEMBER 1995 ALZHEIMER MEEST VOORKOMENDE VORM VAN DEMENTIE er is een leesrichting voor letters en een looprichting voor papier bij den boer drukkers houden ze met beide rekening, omdat ze verstand hebben van letters en van papier middelburg 01180-81000 Vraag info of vrijblijvende offerte aan Domburgs Schuitvlot 21 Tel. 01180-12330 MIDDELBURG Zwem- en trimvereniging Woensdag 6 september 1995 DE FAAM 3 VISITE IN HUISELIJKE KRING MAAKT ALZHEIMER EN DEMENTIE BESPREEKBAAR 'Hoe meer U drinkt, hoe meer U schenkt'. De dubbel zinnigheid van dit motto wordt duidelijk wanneer U meedoet aan de nationale koffie-actie van de Alzheimerstichting. Van 18 t/m 24 september wordt aan 60.000 particulieren, instel lingen en maatschappelijke organisaties gevraagd zoveel mogelijk vrienden, kennissen, familieleden of relaties uit te nodigen voor een koffie- visite. De visites dienen niet alleen voor de gezelligheid, het is de bedoeling dat uw gasten per kop koffie (of thee) bijvoorbeeld f 5,= don eren. De opbrengst van de actie komt ten goede aan de Alzheimerstichting. De Alzheimerstichting verwacht dat enkele duizenden mensen aan de sponsoractie mee zullen doen. Alhoewel hij op een zeer hoog deelnemeraantal hoopt, is dat niet eens het belangrijkste van de actie, legt Harry Crielaars, directeur van de Alzheimerstichting, uit. "In de huiselijke sfeer durven mensen vaak beter te praten over een beladen onderwerp als dementie en Alzheimer. Bovendien kun je op deze manier meer mensen bereiken die niet zo gemakkelijk folders en andere schriftelijke informatie aanvragen. Wat mij betreft wor den het vooral ook gezellige bijeenkomsten, waar je ongedwongen kunt praten met vrien den en kennissen." De ludieke koffie-actie, waarvoor huis-aan-huisbladlezers zich even eens kunnen opgeven, wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van grootgrutter AH, die de benodigde pakken koffie en thee sponsort en dankzij algemeen sponsor, de stichting Fondsenwerfacties Gezondheids zorg. «ty i-j ff) ALLEMAAL FVLN DL ir? KOPPEN BIJ ELKAAR ^*8" <g& O3 De opbrengst van de koffie-actie komt ten goede aan de Nederlandse dementerenden. Foto: Studio A. Ruigrok Een miljoen De achterliggende gedachte van de actie is het gegeven, dat - - terwijl er 300.000 men sen in Nederland aan Alzheimer of een an dere vorm van dementie lijden - één miljoen mensen in Nederland kennissen, familie of een partner met deze aandoening hebben. Ook deze mensen moeten, naast degenen die aan de aandoening lijden, informatie, hulp en steun krijgen. Met het geld van de actie kan ook het onderzoek naar de oorza ken van de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer en naar een eventuele behandeling daarvan worden gestimuleerd. Opdat deelnemers aan de kof- fie-uurtjes weten dat het 'zuivere koffie' is wat er wordt geschonken, ontvangt iedere gastvrouw of -heer van de Alzheimerstichting een herkenningspeldje en een registratie formulier. Op het laatste worden de namen, adressen en geschonken bedragen van alle deelnemers genoteerd. De gastheer of-vrouw maakt aan het einde van de koffiebijeenkomst de balans op, stuurt het registratieformulier retour en maakt het bedrag over op giro 47.38.698 van de Alzheimerstichting in Bunnik. De huis-aan-huisbladlezers kunnen helpen deze koffie-actie tot een succes te maken. Gewoon omdat U dit initiatief wilt steunen, een kennis of familielid met Alzheimer heeft of bijvoorbeeld in Uw hoe danigheid als lid van een vrouwenvereniging, (sport)club of andere maatschappelijke of kerkelijke organisatie. Bel dan zo spoedig mogelijk 03405-96285 of schrijf naar Alzheimerstichting, Postbus 100, 3980 CC Bunnik. U ontvangt een gastvrouw/heer pakket inclusief herkenningspeldje, registratieformulier, antwoordenveloppe, koffie, posters en informatiefolders. Financieel verslag Na afloop van de actieweek wordt een finan cieel verslag gemaakt van de actie, compleet met een accountantsverklaring zodat alle inkomsten en uitgaven verantwoord wor den. Elke gastheer of gastvrouw ontvangt zo'n verslag, dat tijdens een persconferentie wordt gepresenteerd. Deze openheid van zaken is volgens de heer Crielaars hard no dig, "omdat er op dit moment veel buiten landse fondsenwervers via Nederlandse ves tigingen actief zijn, die het wantrouwen van de consumenten hebben gewekt door een nogal smakeloze manier van geldwerven, met suggestieve teksten in mailingen. De Nederlandse Alzheimerstichting, herkenbaar aan het logo met het boompje, wil laten zien hoe je op fatsoenlijke wijze geld bijeen kunt brengen voor goede doelen." De Nederlandse Alzheimer stichting in Bunnik is al ruim tien jaar actief in het geven van voorlichting over dementie en Alzheimer in het bijzonder. Zo wel mensen met een begin nende dementie, als familiele den, kennissen en andere belangstellenden kunnen bij de Alzheimerstichting terecht voor directe hulp en advies. De hulp en informatie kan op de volgende manieren verkregen worden: DeAlzheimertelefoon:05129-l202 (24 uur per dag). Deze wordt dag en nacht bemand door deskundige vrijwilli gers, met een grote betrokkenheid met dementie. U kunt er terecht met alle vragen over dementie en Alzheimer. U kunt er ook - desnoods anoniem - terecht als U gewoon eens wilt praten, met mensen die weten wat U doormaakt. Informatiepunt: 03405-96285 (tij dens kantooruren). Het infopunt maakt U wegwijs in het doolhof van hulpverle ners, instanties, literatuur etc. Hier zijn ruim 5000 adressen opgenomen van ziekenhui zen, verzorgingstehuizen, onderzoekcentra, RIAGG's, verpleeghuizen etc. Brochures en andere uitgaven. De Alzheimerstichting geeft diverse brochures en folders uit over uiteenlopende thema's. Sommige uitgaven zijn gratis, voor andere wordt een kleine bijdrage gevraagd. Ook zijn actuele literatuurlijsten verkrijgbaar. Ook beschikt de stichting over een aantal video films. Overige activiteiten: Naast de bo vengenoemde activiteiten organiseert de Alzheimerstichting contact-gespreksgroe pen voor partners van jong-dementeren- den, lezingen (jaarlijks zo'n 400) door het hele land en is de stichting betrokken bij vele vrijwilligersprojecten zoals oppas- centrales voor thuiswonende dementeren den en deskundigheidsbevordering voor beroepsverzorgers in tehuizen. ALZlJUlMER Drs. Karla Peijs. Foti Europees Parlement Tijdens de actieweek van 18 t/m 24 september wordt op 21 september voor de tweede maal mondiaal aandacht besteed aan Alzheimer. Op deze Wereld Aizheimerdag vinden in meer dan 30 landen activiteiten plaats voor dementerenden en hun familie, die steurt én hoop verdie nen. In Nederland organiseren de 25 regionale Alzheimerverenigingen onder meer: boottochten voor dementerenden en hun begeleiders in Rotterdam en Arnhem, een filmvoorstelling in Arnhem, een boompiantactle in Leiden en Eindhoven, een expositie in Winterswijk, een symposium In Drachten en informatiebijeenkomsten op veie plaatsen door het hele land. In augustus zal een speciale actiekrant verschijnen, waarin de regionale activiteiten staan beschreven. De Wereld Aizheimerdag is een initiatief van de Wereld Gezondheids Orga nisatie (WHO), waarbij ruim 160 landen van de Verenigde Naties zijn aangesloten. De ziekte van Alzheimer kent immers geen sociale, etnische, raciale of geografische grenzen en treft alle volken even hard. Wereldwijd zijn er 15 miljoen mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie, waarvan er in Nederland 300.000 wonen. "Tenzij een geneesmiddel wordt gevonden, zullen Alzheimer en aanverwante vormen van dementie de ko mende 30 jaar een bedreiging blijven vormen voorde wereldbevolking", zegt drs. Karla Peijs, voorzitter van de Nederlandse Alzheimerstichting en Europarlementariër namens het CDA. "De enorme financiële en sociale gevolgen zullen nog toenemen, zeker gezien het sterk groeiende aantal 65- plussers." De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie waarbij de her- sengedeelten die het denken, het geheugen en het taalbegrip con troleren steeds verder achteruit gaan. De ziekte begint sluipend en de achteruitgang verloopt meestal in een langzaam tempo. Uitein delijk leidt dit proces ertoe dat de patiënt volledig afhankelijk wordt van anderen. Op dit moment is de precieze oorzaak niet bekend en is stopzetting of zelfs genezing van Alzheimer niet mogelijk. Alzheimer is dus een vorm van dementie, waarbij cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. Dementie, eigenlijk dementiesyndroom, is de naam voor een verzameling van verschijnselen met een groot aantal mogelijke oorzaken, die vooral bij oudere mensen voorkomen. Alzheimer is alleen na de dood met 100% zekerheid vast te stellen, door middel van lijkschouwing. Niet alle dementerenden hebben Alzheimer, maar wel een groot deel: zo'n 70 procent. Meestal begint de ziekte na het 70e levens jaar, maar er zijn ook jong-dementerenden. In Nederland zijn er dat circa 15.000 jonger dan 60 jaar. Sluipend Dementie en de ziekte van Alzheimer begin nen meestal sluipend, alhoewel het tempo per patiënt behoorlijk kan verschillen. Om die reden wordt dementie door de omge ving vaak laat onderkend of voor (normale) vergeetachtigheid aangezien. Geleidelijk herinneren mensen zich steeds minder van het verleden, raken gedesoriënteerd en kun nen nieuwe gebeurtenissen niet meer over langere tijd vasthouden. In een later stadium kan men in de eigen jeugd gaan leven, raakt het dag/nachtritme verstoord en gaat ook het verstandelijk vermogen achteruit: reke nen, inzicht en zelfs spraak worden moei zaam of onmogelijk. Ook de emotionele toestand verandert: het gevoelsleven zwakt af, men kan de eigen emoties niet meer de baas, zelfs iemands karakter kan uiteindelijk veranderen.Het moge duidelijk zijn: wan neer de extreme vergeetachtigheid van opa of oma uiteindelijk toch Alzheimer blijkt te zijn, begint een lange lijdensweg voor be trokkenen, zowel voor de patiënt als voor zijn of haar omgeving. De Nederlandse Alzheimerstichting is er om dit lijden zoveel mogelijk te verzachten en om betrokkenen zo goed mogelijk met raad, daad en een welwillend oor te steunen. Steun De Alzheimerstichting kan haar activiteiten alleen uitvoeren met de hulp van anderen. Daarvoor is geld nodig. U kunt donateur worden, bijvoorbeeld doorde Alzheimerstich ting te machtigen om éénmalig of vaker per jaar een bedrag af te laten schrijven van uw rekening of minimaal f 35,= over te maken De Alzheimerstichting is niet dezelfde organisatie als de van oorsprong Ame rikaanse organisatie uit Hoofddorp, die erg veel mailingen verzendt aan een groot aantal particulieren. De Ne derlandse Alzheimerstichting heeft een steunwaardigheidsverklaring van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in Amsterdam. Bij het CBF aan gesloten fondsenwervers worden streng gecontroleerd op de inkom sten en uitgaven van fondsenwerf acties. Zo controleert men bijvoor beeld of er niet teveel geld 'aan de strijkstok van de organisatie blijft han gen'. Mailingen van de Nederlandse Alzheimerstichting herkent men aan het boompje in het logo van de stich ting. op de rekening van de Alzheimerstichting o.v.v. "donateur". Uiteraard is het ook moge lijk om een gift te doen op giro 47.38.698 of op ING-bankrekening 66.95.17.550 t.n.v. de Alzheimerstichting. Mensen die mini maal f 35,= per jaar overmaken ontvangen zesmaal per jaar een Nieuwsbrief vol met tips, boekbesprekingen, interviews en actu ele ontwikkelingen. Voor meer informatie o.a. over legaten: Alzheimerstichting, Post bus 100,3980 CC Bunnik.Tel. 03405-96285. Giro: 47.38.698. ^^IMAALT//d^ Petit Restaurant NTWERPEN Dagschotels 14,75 van 7 t/m 13 september 1995 met twee groenten, aardappelgerecht en een salade Donderdag 7/9 Rundvlees met courgette Vrijdag 8/9 Gebakken scholfilet met tartaarsaus Zaterdag 9/9 Gegratineerde courgette schotel met kiprollade Maandag 11/9 Fricandeau met appel en ui Dinsdag 12/9 Gehakt met tutti frutti Woensdag 13/9 Roerbak van lamsvlees met groenten EXTRA DEZE WEEK: Spaghetti met pittige gehaktsaus 12,50 Vegetarische schotel (roerbakken groenten met noten)13,75 Gegrilde tonijn met rede wijnsausf 21,50 Varkenshaas met een zoet-zure saus19,50 SOEPEN EN VOORGERECHT VAN DE WEEK: Kippesoep met maïs en prei4,75 Champignonsoep5,25 Roguefott-saiade, geserveerd met stokbrood7,50 TOETJE VAN DE WEEK: Biogarde-temne met rood fruit5,25 MENU VAN DE WEEK ƒ32,50 Soep of salade Varkenshaas of tonijn Dessert Kopje koffie Keuken open tot 20.00 uur Wilt u zeker zijn van uw schotel, bel ons dan even Turtkaai 3,4331 JV Middelburg Telefoon 01180-24089 Keuken open tot 20.00 uur Bezorgservice: maaltijden kunnen - met uitzondering van zondag - thuis worden bezorgd tussen 17.30 en 19.00 uur (andere tijden in overleg) -• Met 100 gulden ^Cltélptu hem j* de been 'xti* houdt op donderdag 7 september een inloopavond in het zwembad van Middelburg. Aanvang: 21.45 uur. Onze vereniging verzorgt op een ontspannen manier trimzwemmen en aquajoggen voor volwassenen. Misschien iets voor u? Kom donderdag 7 september eens kijken of meezwemmen. Na afloop staat de koffie klaar. Inlichtingen: tel. 01180 25920 of tel. 01180 16679. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 25.200 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Middel burg, Arnemuiden, Aagtekerke, Domburg, Ga- pinge, Grijpskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint- Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder. In combinatie met de Vlissinger, totale oplage 48.710, ver spreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur; advertenties vrijdag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbiaden in Zeeland. Totale oplage: 172.550

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 3