8-9-10 SEPTI Energie voor lichaam en geest MARCO MORENO HYPNOSESHOW aaaüi ZEELANDHALLEN - GOES Ontspanning SNEL GEBOEKT DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG" ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG^ Gezondheid Sport Bijeenkomst Cursus Allerlei vrijdag 8 sept Tel. 01100-21020 WARMLOPEN VOOR DE DUINEN De zomer is weer voorbij. De meeste mensen hebben een ontspannende vakantie achter de rug en kunnen er weer lekker tegenaan. Maar er zijn ook mensen voor wie een paar vrije weken niet meer genoeg zijn om de batterij op te laden. Die altijd maar moe, moe, moe zijn of die het gevoel hebben continu onder emotionele hoogspanning te leven. Opgebrand Energiestromen Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 6 september 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Sportzaal van Duyvenvoor- de Oost-Souburg, peuter- gym, 9.30 u. De Parel Dom burg, bowlen in competitie verband, 20 u., inschrijven voor 18 u. Octopus Club Hof Domburg, piratenknut- selmorgen, 10 u. Strand Domburg, piraten-schatzoe- ken, 14 u. Oranjezon Oost- kapelle, fietstocht 'Land schap van Zwin en Wielin gen', vertrek Vlissingen (boot) 8.45 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bingo voor 50+, 14 u. Zandput Serooskerke, 'Zer Oirts', tossavond, 19 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.30 u. COC-café Middel burg, T&T-avond, 21 u. Duitslandweg Vlissingen- Oost, vliegdemonstraties, 12 u. Wijkcentrum Schelde buurt Vlissingen, contact middag voor jong en oud, 15 u. Sportveld Spinhuisweg Middelburg, rommelmarkt, 10 u. Hotel Britannia, pop- penbeurs van Tjitske Don ker, 10.30 u. Ruyterplein Vlissingen, Rommelmarkt, 9 u. Wijkcentrum Schelde buurt Vlissingen, prijsklaver- jassen, 13.30 u. Duitslandweg Vlissingen- Oost, vliegdemonstraties, 12 u. Tennisbanen Hof Domburg, tennistoernooi, 10 u., inschrijven voor zondag 16 u. Hof Domburg Octopus Club, muziekinstrumenten maken, 14 u. Bord bovenste parkeerplaats Delta Expo aan de Ooster- scheldezijde, Natuurmonu menten en Het Zeeuws Landschap, excursie door de duinen aan de Oosterschel- dezijde, 10 u. Hof Dom burg, rondleiding kuurafde- ling, 11.30 u. De Schelp Domburg, damessauna- avond, 18 u. Hof Domburg Octopus Club, beschuiten versieren, 10 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissin gen, Koersbal 55+, 13.30 uur. Oosterkerk Goes, Neder landse Vereniging voor Slechthorenden, bijeen komst, 19.30 u. Nieuw Leven Gemeente Geersdijk, lezing door Per Arne Everse, 19.30 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Bord bovenste parkeerplaats Delta Expo aan de Ooster- scheldezijde, Natuurmonu menten en Het Zeeuws Landschap, excursie door de duinen naar de slufter aan de Noordzeekant, 14 u. De Parel Domburg, squashtoer nooi, 12 u., inschrijven voor dinsdag 18 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kinderclub 4 tot 9 jaar, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, soos voor alleenstaanden, 19.30 u. Hotel Arneville Middelburg, werkconferen tie 'Peuterspeelzalen in Mid delburg, een zaak van plus sen of minnen?', 13.30 u. Hotel Terminus Goes, Women's Aglow Fellowship, bijeenkomst, 9.45 u. Midgard - Jongerencentrum Midgard is vanaf 7 september weer open. Ook dit seizoen orga niseert het jongerencentrum weer optreden van bands, swingavonderr, video avonden, thema activiteiten, zeefdrukken, jamsessies en cursussen. Mid gard is geopend op donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur en van 20 tot 1 uur en op'zaterdag van 21 tot 1 uur. Hartziekten - De patiëntenver eniging voor- en nazorg bij hart ziekten Midden-Zeeland houdt woensdag 13 september om 10.15 uur een praatmorgen in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. Ook familie, partner en vrienden van patiënten zijn wel kom. Yoga - Hatha Yoga is meer dan een prettige wijze van ontspan nen. Op een rustige manier wor den bewegingen en houdingen uitgevoerd. Daarnaast krijgen ademhalings- en ontspannings oefeningen ruime aandacht. Er zijn Hatha Yoga lessen in het Kruisgebouw in Arnemuiden op maandagmorgen. In Middelburg op woensdagochten in de Vier Elementen. Inlichtingen en aan meldingen: 01182 - 3204. Ekiden - Een ekiden is een aflossingsmarathon over een afstand van 42,195 kilometer die wordt gelopen door zes perso nen met vaste afstanden. Atle tiekvereniging Atletica organi seert 14 oktober om 12 uur haar derde ekiden in Vlissingen. Infor matie en aanmelding, tel. 01184- 18006 of 01184-63898. Dukeloentjes - Zwem- en turnvereniging de Dukeloentjes houdt op donderdag 7 septem ber om 21.45 uur een inloop avond in het zwembad van Mid delburg. De vereniging verzorgt op een ontspannen manier trim- zwemmen en aquajoggen voor volwassenen. Inlichtingen: tel. 01180-25920 of 01180-16679. Voetbal - De Koninklijke Neder landse Voetbal Bond organiseert samen met V.V. Walcheren op woensdag 20 september een kenningsmakingsavond G-voet- bal voor sporters met een handi cap. De avond is bedoeld voor iedereen die op een M.L.K. of Z.M.L.K. school zit en ouder is dan 15 jaar. Geïnterreseerden moeten tussen 19.00 en 19.30 uur aanwezig zijn in de kantine van V.V. Walcheren aan de Olympiaweg in Vlissingen. Aan meldingen, tel. 01184-78736. Spoor- en tramweg - In de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg houdt de Nederlandse ver eniging van belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen op 8 september een diameebreng- avond. ledereen die dia's op het gebied van spoor- of tramwegen heeft is vanaf 19.45 uur welkom, voor scherm en projector wordt gezorgd. Migrantenvrouwen - Het Provinciaal Steunpunt Buitenlan ders houdt op zaterdag 9 sep tember van 13.30 tot 18.00 uur een mini-conferentie in ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg. De mini-conferentie heeft als titel 'Onbekend is niet onbemind' en gaat over de posi tie van migrantenvrouwen in Zeeland. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op de aroeidspo- sitie van migrantenvrouwen in Zeeland, arbeidsvoorzieningen, de sluitende aanpak van gemeenten, de inzet via bemid deling preventie en reïntegratie vanuit de bedrijfsverenigingen en de knelpunten waar vrouwen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. De conferentie is voor iedereen toegankelijk. Voorzieningen gehandicap ten - De Stichting Welzijn Oude ren Vlissingen organiseert twee voorlichtingsavonden over de Wet Voorzieningen Gehandicap ten, het Collectief vervoer voor ouderen en het Thuiszorgcen trum Zeeland. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en wor den gehouden op 19 september om 14 uur in dienstencentrum Bachten Poorte in Oost-Spuburg en op 25 september ook om 14 uur in dienstencentrum Bachten Reede in Vlissingen. Walacra - Dans- en folkore- groep Walacrais weer begonnen met haar wekelijkse oefenavon den in de Zandput in Seroosker ke. De dansgroep die nog plaats heeft voor nieuwe leden oefent daar iedere dinsdag van 20 tot 22 uur. Inlichtingen, tel. 01189-3135 of 01184-70176. Square-dansen - Bij square- dansen worden door vier paren dansen uitgevoerd in een denk beeldig vierkant. De Delta Swin gers organiseren op 8, 15 en 22 september kennismakingsavon den in Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg in Goes, aanvang 20 uur. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het fenomeen square-dansen. Bridge - In wijkpost het Bastion bij de Nieuwe Oostersestraat in Middelburg wordt vanaf 12 sep tember een cursus bridge voor 50-plussers gegeven. De cursus begint om 19.30 uur. Inlichtin gen, 01180-26385. Mexicaans koken - De Stich ting Educatief Toerisme Zeeland geeft op 20, 27 september en 4 oktober een cursus Mexicaans koken van 17.30 tot 20.30 uur. Inlichtingen en aanmelding, tel. 01188-1507. Bridge - In café-brasserie Karo- lingenburcht in Oost-Souburg wordt vanaf 27 september een keer per week een bridge-cursus gehouden. Inlichtingen: 01184 - 11207. Leesbevordering - In het kader van het leesbevorderings project Sirene is op dinsdag 29 augustus in Middelburg de cur sus drama en leesbevordering van start gegaan. De cursus is met name bestemd voor docen ten Nederlands van scholen voor havo/vwo in Zeeland. Inlichtin gen bij Hannie Bruijnooge, tel. 01180-30317. Senioren Academie - De Zeeuwse Senioren Academie heeft de Hogeschool Zeeland opdracht gegeven vijf cursussen voor mensen van vijftig jaar en ouder te organiseren. De cursus sen vinden 's middags plaats in de Hogeschool Zeeland, Edison- weg 4 in Vlissingen. Het cursus aanbod ziet er als volgt uit: in de voetsporen van Mozart, kijken naar muziek/Brahms in Ham1 burg, hedendaagse wijsbegeer te, tekst en taal en psychologie. Informatie en opgave, tel. 01184-89230 (alleen 's mor gens). Origami - Eind september begint bij voldoende deelname een beginnerscursus origami, een cursus voor gevorderden I en gevorderden II. De cursussen bestaan uit acht lessen van twee uur en kosten F 95,- inclusief cur susboek en origamipapier. Opga ve en inlichtingen bij Loes Scha kel, docente van de Origami Sociëteit Nederland, Kruitmolen- laan 61 Middelburg, tel. 01180- 27287. Popinfoboek Zeeland - Op 28 augustus is een nieuwe editie verschenen van het Popinfoboek Zeeland, de gouden gids voor de Zeeuwse popmuziek. Het boek werkje dat is uitgegeven door de Stichting Popmuziek Zeeland en geeft een overzicht van bands, organisatoren en podia in Zee land, media, studio's en facilitai re bedrijven en landelijke organi saties op het gebied van popmu ziek. Het boekje is te bestellen bij Stichting Popmuziek Zeeland, tel. 01180-34880. Kakelvreugt - Woensdag 11 oktober om 14 en 19.30 uur wordt de stadsschouwburg in Middelburg de theatervoorstel ling Huis Kakelvreugt op stelten opgevoerd. De voorstelling is gemaakt door personeelsleden van de cluster verstandelijk gehandicaptenzorg Walcheren. De uitvoering gaat over de tegenstellingen goed/fout, zwart/wit en mooi/lelijk en is voor iedereen toegankelijk. Uitwisselingsproject - In het kader van het uitwisselingspro ject Vlaanderen-Nederland wordt op de Open Monumentendag die op 9 september wordt gehouden in Middelburg een gezelschap uit Brugge ontvan gen. Het gezelschap uit Brugge wordt om 10 uur welkom gehe ten door loco-burgemeester mevrouw J.C. van Dijk-Sturm in de burgerzaal van het Middel burgse stadhuis. PARA NORMA Consumentenbeurs met ruim 125 deelnemers over bovennatuurlij ke verschijnselen, paranormale en alternatieve geneeswijzen met consulten, demonstraties, adviezen en informatie. Dagelijks ook 14 lezingen. beursrestaurant 22.00 uur Bezoekersbrochure met onderwerpen en aanvangstijden lezingen op aanvraag verkrijgbaar. Info: 01100-21020 Openingstijden: Vrijdag:14.00-22.00 uur zaterdag:10.00-18.00 uur zondag:10.00-18.00 uur Toegang Para Norma:12,50 Marco Moreno:17,50 Vrijdag Passe Partout:25,00 S? Rommelmarkt - Op zaterdag 9 september houdt S.V. Orion in Heinkeszahd een rommelmarkt en flippo ruilbeurs. De rommel markt begint om 9 uur en de flip po ruilbeurs een half uur later. Tevens worden tussen 9.15 en 9.30 uur de wat waardevollere spullen bij opbod verkocht. Kerken in aktie - Eind augus tus is 'Kerken in aktie' van start gegaan. 'Kerken in aktie' is een nieuw samenwerkingsverband van de organisaties voor zen ding, werelddiakonaat en ont wikkelingssamenwerking van de protestantse en oud-katholieke kerken in Nederland. In het samenwerkingsverband partici peren naast elf zendings- en werelddiakonale organisaties tevens de Stichting Oecumeni sche Hulp (SOH), de Interkerke lijke organisatie voor ontwikke lingssamenwerking ICCO en Dienst Over Grenzen (DOG). Graan - Een graantje meepik ken is het thema van de bees tenboelmiddag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle op woensdag 13 september. Tijdens de beesten boelmiddag die van 14 tot 16 uur wordt gehouden kunnen de kin deren van alles doen met aren, korrels, meel enz. Misschien wordt er zelfs wel iets gebakken en geproefd. Deelname kost zes gulden, aanmeldingen bij het museum, tel. 01188-2620. Het gaat hard bergafwaarts met de dui nen. Zure regen, waterwinning en massa-recreatie tasten de duinen in toenemende mate aan. Samen met Stichting Duinbehoud kunt u de/e ontwikkeling een halt toeroepen! Steun daarom de Stichting Duinbehoud. Bel vandaag nog voor meer informatie. Telefoon 071-131800/M0548. Polariteitsmassage. Voor zulke mensen kan polari teitsmassage een wereld van goed doen. Het gaat daarbij niet om de spieren, maar om de levensenergie die erdoor stroomt. Om het wegnemen van blokkades in de energieba- nen, om ontladen en opladen. Net zoals de acupuncturist het doet; maar met massage in plaats van naalden. Polariteitstherapeute Marlies Stil (44) heeft al heel wat men sen onder handen genomen. Van huilbabies tot bejaarden. Van mensen die zichzelf gewoon eens wilden verwen nen tot chronische pijnpatiën ten, mensen die onder de druk van werk of gezin 'opgebrand' zijn, met verlammingsver schijnselen, mensen die 'uitge dokterd' zijn. In juli 1994 ver huisden Marlies en haar man, organisatiedeskundige Henk Stil, naar de L. Simonsestraat in Biggekerke. Elf jaar lang had Marlies een bloeiende praktijk in Rosma len. Niet alleen door mond-tot- mond-reclame. Ook huisart sen, fysiotherapeuten en psy chotherapeuten die zelf goede ervaringen hadden met polari teitsmassage, verwezen cliën ten door. Marlies: „Als je flink met jezelf in de knoop zit, kom je er soms zelfs bij een psycho therapeut niet uit. Je kan niet praten of hebt juist teveel gepraat. Die lichamelijke bena dering, via massage de levens energie weer vrijmaken, kan dan de weg vrijmaken voor verdere psychotherapie. Ook in acute gevallen van psychi sche nood brengt het verlich ting". Bij fysiotherapie kan polari teitstherapie een goede aan vulling zijn. „Veel mensen belanden bij de fysiotherapeut omdat ze letterlijk vast gaan zitten door pijn, spanningen of hoofdpijn. Na tien behandelin gen weet de fysiotherapeut de boel dan wel weer los te krij gen, maar de oorzaak blijft - en binnen de korste keren is de patiënt weer terug in de behandelkamer". Bij polari teitstherapie gaat het juist om die oorzaak van ziekte. Marlies Stil kwam met polari teitsmassage in aanraking via een publicatie in een vakblad voor fysiotherapeuten. Polari teitstherapie, in 1976 geïntro duceerd door de Amerikaan Randolp Stone, is gebasseerd op de gedachte dat ziekte vaak veroorzaakt wordt, door blok kades in de energiestromen. Anderzijds kunnen de energie stromen verstoord raken door grote spanningen. Polariteits massage kan volgens deze theorie dus ziekten genezen of verlichten door de doorstro ming weer op gang te bren gen. De meest uitgebreide behandeling duurt twee uur. Na een voorgesprek over de telefoon wordt een afspraak gemaakt. Vóór de cliënt de ver warmde massagekamer ingaat is er nog een inleidend gesprek. In de kamer staat rus tige muziek op, een hete kruik bij de voeten en een dekbed zorgen ervoor dat de delen die niet gemasseerd worden warm blijven. Na de massage, met geurende olie, wordt bij een kopje thee nog even nage praat en dan wacht de douche. De uitwerking is nog drie dagen duidelijk te voelen. Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 7 september t/m wo. 13 september. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.P. Nauta, 19 'uur: P. Barmentlo. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: J. Maas. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: J. Bakker, 14.30 uur: B. Ridder. Volle Evangeliegemeente 'Immanuel'. Westdijk- straat 5-7, samenkomst do. 20 uur, zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: Kleij. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, 19 uur: C. Brakema. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Zaterdag 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: C. Brakema. Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: C. Brakema (in de Geref. Kerk). GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 19 uur: B. Ridder. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: J. de Boer, 19 uur: 8- Ridder (in de Geref. Kerk). HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van St. Maarten. Zo.: geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: J. van Leerdam. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31Zo. 9.30 uur: J. van Veen. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: J.W.J. Hoffman. Toeristenkerk Dishoek: Zo. 10 uur. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Elke zondag om 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan, 19 uur: J. Bakker. Hervormde Kerk. Zo. 9 uur: Kleij. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberds- land 11. Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Segeersstraatkerk. Zo.: geen opgave. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur: E.B. Renkema. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Alle zondagen leesdiensten 9.30,14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: Chr. Brakema. De Hoeksteen. Roozen- burglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groenmarkt, Zo. 10 uur: G.J. Smit. Engelse Kerk Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: B.J.W. Schelhaas. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Getuigeniskerk). Zo. 10 en 18.30 uur: L. Wüllschleger. Oostkerk. Zo. 10 uur: A.C. Ver- weij (in Concert- en Gehoorzaal). Koorkerk. Zo. 10 uur: H.J. ter Bals. Ontmoetingskerk. Zo. 9.30 uur: O. Elseman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: A. de Snoo. Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Zo. 9.30 en 17 uur. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes straat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za.: 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. W. Verdouw. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 9.20 uur: bid stond, 10 uur: Pippel, 19 uur: BVU-groep. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: H.J. ter Bals. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur en elke tweede en vierde zaterdag van de maand om 17 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: Vr. 9.45 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noord straat 62. Zo. 16.30 uur: J. Chardard. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël gemeenschap Eleos Walcheren. Olmen laan 8. Zo. 9.30 uur: dienst. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Rey- ershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Cen trum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 68. Zo. 10 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: R. Louws. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander en J.H. Kip, 19 uur: A.C. den Hollande. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.C. den Hol lander. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: H. Paul. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: P. Barmentlo. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: G. Warner. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 9.30 uur: G. Warner (in de Geref. Kerk), 15.30 uur: A. Bruin. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: S. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: P.H. Zaadstra. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: L.A. Woltering. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: A.A. Bosma, 19 uur: L.A. Woltering. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1Elke eerste en derde zaterdag van de maand om 9 uur. Zo. 19 uur: N.H.J.E. Boomer. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. VEERE Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur L J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1Zo. 11.30 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: geen opgave. Doopgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1Zo. 9.30 uur: gespreksdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoy- straat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo. 10 uur: J.W. Glashouwer. Petruskerk. Paul Krugerstraat 17. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas. Johanneskerk. Bonedijke- straat 165. Zo. 9.30 uur: J.D. de Boer. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: G. Kalks- ma. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: A.J. Bijl. Ter Reede. Zo. 19 uur: A.G. Baas. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: P.J. van Hecke. Jehovah's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19 uur. Zo. 15.30 uur. Jehovah's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeck straat 534. Wo. 19 uur. Zo. 10 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Iedere zondag 10 uur. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Bonedijkestraat 16. Za.: 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. W. Verdouw. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: C. Bijl. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: A. Bakker. Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1. Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwen straat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur. Wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand om 10.30 uur. Zo. 10.30 uur: J. Herweijer. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudeker- ke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: P.K. Noor- la nder, Middelburgsestraat 94, Koude kerke, tel. 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim, Rapenburg 4, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Hervormde Gemeente. Zo 10 uur: W.A. van den Berg. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: W.A. van den Berg (in de Herv. Kerk), 19 uur: G. Pennekamp Toeristenkerk, Fort de Haakweg. Zo. 10 uur. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 en 19 uur: Spaans. Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: Matthijs, Seisweg 1, Middelburg, tel. 01180A1376. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Welsin- ge, J. W. Thibautstraat 45, tel. 23298. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. 61593. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: tel. 71140. Middelburg: van zaterdag 9 uur tot maandag 9 uur: M. de Jonge, tel. 16761. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren): zaterdag en zondag: C. Brink, Meanderlaan 326, Middel burg, tel. 01180-11011. Spreekuren zonder afspraak: 11 -12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huis dieren) tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8- •9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huis dieren): Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060. Zaterdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boekesteijn. Toeristenkerk Bosweg. Zo. 10 uur. Do. 7 september t/m wo. 13 september HUISARTSEN Middelburg: zaterdag tot 24 uur: S.A van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. zondag tot 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zon- der afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. zondag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemui den, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Vis ser): zaterdag tot 24 uur: J. Visser, Wachttoren 19m Middelburg, tel. 01180-27664. zondag tot 24 uur: R.G.G. Groot, Stationsplein la, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroosker ke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zater dag en zondag: R. Ubels en M.J.J. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. 01189-1212. Klassiek Homeopaten, zaterdag en zondag: MC. van Haaren, Zach, Jansenstraat 32, Middel burg, tel. 01180-25369. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele week end 01180-28288. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, 01180-28800. Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 06-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 01100-49389. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten-) Alarm Zeeland. 01188-3404. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 01184- 69869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 01180-84000, Vlissingen, 01184- 86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 01180- 36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 01180-15551. Vereniging tegen seksuele kindermishande ling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 8.30-9 uur, 01180-13362. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. 01100-49200. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 01180-37320 en 01184-13240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 01180-35015. Thuiszorg Walcheren, afdeling Kruiswerk, alarmnummer 01184-11877. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzor ging. alarmnummer 01184-14444 (pieper 168). Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 06-11, overige assistentie aanvragen 01180-33333. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten, Vlissingen, 01184-17820.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 15