Q NewYork\ Paardentandarts bij manege Scheldestad in Vlissingen Souburg in vroeger tijden Vlissingse gewichtsconsulente: 'Voor kinderen een snoeprooster Zevende editie Open Monumentendag Marketing-techniek Onbekend verhaal op Paauwenburgschool Al die 'moetens' maken gek! Vierde Para Norma beurs in Goese Zeelandhallen 6 dagen all-in, r vanaf T IJ/ Uil, Jojo Wie weet niet hoe moeilijk het is om een paar overtollige lichaamspondjes kwijt te raken? Voor wie denkt dat hij alles al geprobeerd heeft: sinds kort heeft Carla Entink een praktijk in Vlissingen geopend. Ze is de eerste gewichtsconsulente in Zeeland. Voor de race tegen de kilo's kunnen dames, heren en kin deren zich onder indi viduele begeleiding een op maat gesneden dieet aan laten meten. Snoeprooster Je regelt 't op het postkantoor Dit jaar wordt voor de zevende keer de Open Monumentendag gehouden. Zaterdag 9 sep tember zijn op heel Walcheren diverse monu menten waar het publiek normaal gesproken niet dagelijks binnenkomt opengesteld. Tussen Vlissingen en Middelburg en Vlissingen en Fort Rammekens rijden speciale museumbussen die bezoekers van de Open Monumentendag voor maar twee kwartjes vervoeren. CURSUS CAFÉBEDRIJF/295,- Stichting Horeca Onderwijs BEDRIJFSKUNDIG BEKEKEN Onregelmatigheden OOK ZO'N ONRUSTSTOKER? PSYCHOCONSULT Natuur/Milieu 10 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 6 september 1995 m M. mmm. Gewichtsconsulente Carta Entink. "Ik geloof niet in lijnen in groepsverband of clubs omdat daar gewerkt wordt met stan- daard-diëten. Ik stel met mijn cliënt een eetplan samen waarin hun eet- en leefge woonten geïntegreerd zijn. Het tempo van afvallen wordt door hunzelf bepaald en de dingen die ze zo graag eten kunnen gewoon in het dieet opgeno men worden. Er kan dus zon der schroom 'gezondigd' wor den", vertelt Carla Entink. Haar basisfilosofie is dat ieder mens verschillend is. Afvallen en op gewicht blijven is vol gens haar alleen mogelijk als er geen ingrijpende verande ringen hoeven plaats te vinden in iemands eetgewoonte. „Met zo'n standaard-dieet zijn men sen met een overgewicht heus wel in staat om kilo's kwijt te raken. Het probleem komt zo dra men op het juiste gewicht is en daarna weer terug valt op oude eetgewoonten. Het bekende jojo-effect treedt dan op en men komt meestal nog meer aan dan men aanvanke lijk woog, dat schiet niet echt op". Tijdens een eerste consult bij Carla Entink krijgt de cliënt een vragenlijst waarop alle per soonlijke gegevens en het gewicht geregistreerd worden. Vervolgens dient men een week lang per dag te noteren wat er gegeten wordt, waarom en wanneer. Na deze onder- zoeksweek wordt er samen met Entink een persoonlijk eet plan samengesteld en het streefgewicht volgens de Quetelet Index bepaald. Dan gaat het echte werk pas begin nen. Bij dit persoonlijke dieet krijgt de cliënt ook een aantal boek jes mee waarin tips, recepten en een calorieëntabel zijn ver werkt, zodat zij zelfstandig aan hun lijnprogramma kunnen gaan werken. „Iedere week komt de cliënt bij mij terug en dan wordt er gewogen en gesproken over hoe het gaat. Als er bijvoorbeeld een feestje of uitstapje op komst is dan stel ik voor die dag een speci aal dieet samen waarin een aantal lekkernijen verwerkt zijn zodat men gewoon een gebak je kan nuttigen. Mensen hoe ven dan niet zo krampachtig te doen en er is nog niets verlo ren. Ik probeer ze ook altijd een hart onder de riem te steken door te zeggen: 'Als je eens een keer zondigt, nou en?'. Dat geeft de mensen veel meer zelfvertrouwen". Ook voor te dikke kinderen maakt Entink speciale diëten. „Je moet wel realistisch blij ven, snoep en kinderen horen nu eenmaal bij elkaar. Als een kind moet afvallen bouw ik een snoeprooster in zodat ze niets tekort komen". Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. Vlissingen, Aagje Dekenstraat lü, tel. ()l 1K4 - 17510 Vlissingen en Middelburg doen gezamenlijk mee aan de landelijk georganiseerde Open Monumentendag. Tussen 10 en 17 uur zijn de deuren van zo'n dertig monumenten geo pend. In Middelburg zijn ondermeer het patriciërshuis Baron Chassee in de Gort- straat, het stadhuis op de Markt, de Lutherse Kerk aan de Zuidsingel en het pand Dam plein 1 voor publiek toeganke lijk. In Vlissingen zijn onder meer het Beursgebouw aan het Beursplein, de Gevangen toren op de Boulevard en het Zeemanserve open gesteld. Informatie over de geopende monumenten is verkrijgbaar op de VVV-kantoren van de beide steden. In Middelburg is tevens de onlangs gerestau reerde synagoge in de Heren straat voor belangstellenden toegankelijk. In de gemeente Mariekerke zijn zaterdag vier monumen ten geopend. Het gaat hierbij om de drie kerkgebouwen van de Nederlands Hervormde Gemeenten in Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke en de korenmolen in Meliskerke. De deelnemende gebouwen zijn te herkennen aan de spe ciale Open Monumentenvlag. In Domburg en Oostkapelle zijn eveneens een aantal ge bouwen geopend. Daarnaast worden hier ter gelegenheid van de Open Monumentendag verschillen de activiteiten georganiseerd met als thema 'rijkdom van ons verleden'. In het raadhuis aan de Markt in Domburg wor den waardevolle dingen uit het gemeentelijk bezit tentoonge steld en ter afsluiting van de dag zal Jan Zwemer in de Nederlands Hervormde Kerk van Oostkapelle om 17.15 uur een lezing verzorgen met als onderwerp 'de waarde van het dialect'. Binnenkort start de cursus Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 3 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hoby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Er is thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine etc. exploiteren. De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161, Breda 076-710078 OOK CURSUS RESTAURANTBEDRIJF EN HORECA ONDERNEMERS VAARDIGHEDEN „Het gebit is het meest verwaarloosde lichaamsdeel van het paard. Niet omdat de paardenbezitters het niet interesseert, maar puur door onwetendheid", vertelt Ria Hallo van manege de Scheldestad in Vlissingen. Daarom organiseert de vereniging op 16 september een clinic - dat is een lezing over paarden - door de Amerikaanse tandtechnicus voor paarden Wally Ward. De Amerikaanse tandheelkundige voor paarden Wally Ward. In veel technische ontwikkelingsprojecten worden de organisatorische en commerciële aspecten van de bedrijfsvoering veronacht zaamd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de innovatieve bedrijven sterk technisch georiënteerd is. De directeur weet tot in detail hoe zijn produkt technisch in elkaar steekt, maar heeft geen of onvol doende kaas gegeten van de marketing en de bedrijfsvoering in het algemeen. Meer dan de helft van de mislukte innovatiepro jecten berust op een verkeerde inschatting van de marktvraag. door drs. R.J.C. Schieman In veel industriële bedrijven is de kloof tus sen techniek en marketing groot. Het is voor de continuïteit en winstgevendheid van de onderneming van belang dit gapend gat te overbruggen. Verwaarlozing van het raak vlak tussen R&D en marketing heeft, met name in veel technologiegedreven onderne mingen, geleid tot de ontwikkeling van pro- dukten die een droom waren voor de techni ci maar een nachtmerrie voor de verkopers. Om als kleine onderneming succesvol nieu we produkten op de markt te brengen is meer nodig dan alleen een goed idee of een leuk produkt. Noviteiten zijn pas verkoopbaar als ze voorzien in een duidelijke behoefte bij de mogelijke gebruikers ervan. Maar ook dan is succes niet verzekerd. Een groot aantal zaken zijn bepalend voor het succesvol lanceren van nieuwe industriële produkten. Allereerst het produkt zelf: het dient een duidelijke meerwaarde te leveren boven de bestaande mogelijkheden op de markt verkrijgbaar. Kopers moeten een reden hebben om over te stappen op het nieuwe produkt. Daarnaast dient de prijsstel ling juist te zijn. Een te hoge prijs zal de markt ontmoedigen, een te lage zal leiden tot vraagtekens omtrent kwaliteit en bedrijfsze kerheid. Voorts is het van belang dat het pro dukt gemakkelijk verkrijgbaar is. Daarnaast spelen merken, garanties en (after-sales) ser vices een rol. Industriële afnemers zijn bereid extra geld neer te leggen voor bekende mer ken omdat het hen (psychologische) zeker heid biedt. En dit geldt niet alleen voor de eindprodukten zelf maar ook voor de compo nenten: afnemers willen tot in lengte der jaren verzekerd zijn van kwaliteit, onderhoud en nazorg. Gericht marktonderzoek kan het één en ander duidelijk maken. Om in evenwicht te zijn moet een high-tech bedrijf - net als een krukje - tenminste drie poten hebben; het moet kunnen uitvinden, maken en leveren. Veel high-tech bedrijfjes zijn sterk in het ontwikkelen van nieuwe pro dukten maar relatief zwak voor wat betreft de merkbekendheid of distributie. Het ontbreekt hen vaak aan middelen om de vinding opti maal ten gelde te maken: Veel geld wordt gestoken in het verder perfectioneren van het nieuwe produkt en te weinig in de com- mercialisatie ervan; het marktrijp maken van de innovatie. Alleen hele grote bedrijven beschikken over voldoende kennis en middelen om een pro dukt uit te vinden, te maken en te leveren. Voor kleine bedrijven is samenwerking met een marktgerichte onderneming van naam soms de (enige) oplossing. Het gevaar van een te grote eenzijdige afhankelijkheid loert dan echter om de hoek. Een industrieel ondernemer doet er altijd verstandig aan, vooraf na te denken over welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om het innovatieproject te doen slagen, over de mogelijkheden èn onmogelijkheden die de markt biedt alsmede over de manier waar op toekomstige gebruikers bereikt kunnen worden. Alleen een harmonieus samensmel ten van techniek en marketing kan leiden tot dé succesvolle introductie van een nieuw produkt. Wally Ward is afkomstig uit Boston waar hij een rijacade mie heeft. Omdat hij niet tevre den was over de tandheelkun dige verzorging van zijn dieren is hij zelf een opleiding tot 'equine dental technician' gaan volgen. Veel gedrags stoornissen van paarden en pony's zijn te wijten aan een slechte conditie van het gebit. Tanden kunnen te scherp zijn waardoor het dier de wangen beschadigt, de wolfstand die tussen de kiezen en de tanden van het paard zit en tegen woordig geen functie meer heeft kan problemen bij het dragen van een bit veroorza ken en zo zijn er nog tal van tandheelkundige problemen waardoor het paard op het eer ste gezicht onverklaarbaar gedrag kan vertonen. In Nederland wordt volgens Ward niet genoeg aandacht aan gebitsverzorging besteedt in de opleiding tot dierenarts. Gezien het specialistische karakter van het werk is dat ook niet verwonderlijk. „In de Verenigde Staten hebben ze een hele andere kijk op paar den en daar zijn ze veel verder wat betreft de tandheelkunde. Vroeger stopte de hoefsmid nog wel eens een vijl in de mond van een paard waar hij het dier dan op liet kauwen om de scherpe kanten van de kie zen af te vijlen, maar daar bleef het dan ook bij". Wally Ward geeft regelmatig clinics in Europa. Hij doet dat gratis omdat het welzijn van de dieren voor hem op de eer ste plaats komt. Als er onregel matigheden in het gebit wor den geconstateerd, willen de eigenaars meestal maar wat graag dat Ward het dier behandeld en zo verdient hij zijn geld toch wel", vertelt Sjaak Brandes, de contactper soon van Wally Ward in de regio Zeeland. De clinics die Ward geeft bestaan uit twee gedeelten. Allereerst vertelt hij aan de hand van enkele schedels de theorie van de tandproblemen. Daarna vervolgt hij zijn uitleg aan de hand van de paarden uit de manage. Alle paarden van de manege komen voor een gratis onderzoek in aan merking. Ook dieren van bui tenaf zijn welkom maar moe ten wel voortijdig bij de mane ge worden aangemeld in ver band met de tijdsplanning. Voor een eventuele behande ling worden de normale tarie ven van Ward gehanteerd. De clinic begint zaterdag 16 sep tember om 10 uur in manege de Scheldestad aan de Ger- brandystraat. De Paauwenburgschool in Vlissingen staat donderdag 7 september in het teken van drama. Samen met de Stich ting Drama-activiteiten Zee land organiseert de basis school de dag voor de vijfen negentig leerlingen van de school die één dag de tijd heb ben om een toneelstuk te maken en op te voeren. Onder leiding van de leer krachten verzinnen de leerlin gen van de Paauwenburg school van te voren de rollen die op kaartjes worden geschreven. Op donderdag morgen worden alle ideeën verzameld en worden er wille keurig enkele kaartjes getrok ken waarmee 'het onbekende verhaal' van start gaat. Met behulp van de ouders van de ouderraad worden diezelfde morgen de kostuums ge maakt, decors geschilderd, een programmaboekje ge maakt en het toneelstuk geoe fend. Tijdens de voorstelling van 'het onbekende verhaal' vertellen de wat oudere leer lingen de inhoud van het stuk dat tegelijkertijd wordt opge voerd. Volgens directeur Ko Cornelis is het idee voor een dergelijk totaal-project enthou siast ontvangen door docen tenteam en ouderraad. Tijd voor een klein psychologisch experi ment. Geef u gedurende enkele seconden over aan een ontspannende dagdroom. Laat daarbij uw fantasie de vrije loop en roep enkel beelden op die een ontspannen gevoel veroorzaken. Is het gelukt? Okee. En dan nu de hamvraag? Waren er mensen in uw fan tasie? Grote kans dat dit niet het geval was. Misschien fantaseerde u over een rustig kab belend beekje, of grazende schapen in een wei. Drs. Henk C.M. Hermans Maar het is onwaarschijnlijk dat u tot rust kwam bij de fantasie van een winkelende mensenmenigte. Of een groep vakantiegan gers op een terrasje in Benidorm. De verkla ring is eenvoudig: mensen zijn van nature onruststokers. En het pleit voor ons dat we dat allemaal ook weten. Als één schepsel het predicaat stresshaas verdient, dan zijn we dat zelf wel. En de verklaring daarvoor moe ten we zoeken in één woordje: moeten. Het zit welhaast in onze genen, dat we de natuurlijke rust verstoren met allerlei heilige moetens. De verklaring daarvoor moeten we zoeken in ijdelheid. We overschatten de plaats die we in het hele kosmisch gebeuren innemen. Ook dat is iets wat elk volwassen mens weet, maar vaak moeilijk kan accepte ren. Mensen nemen zichzelf vgak te serieus en gaan er vanuit dat ze in deze wereld een bij zonder taak hebben. Deze grenzeloze zelf overschatting ondermijnt ons vermogen tot relativeren en is een belangrijke bron van negatieve stress. Het moet-denken is een typisch menselijke uitvinding, en maakt ons tot onruststoker nr. 1. We kunnen een viertal varianten van moet- denken onderscheiden. Allereerst moet-denken dat samenhangt met het junkie-syndroom. Kenmerkend daardoor is de neiging om persoonlijk wensen en ver langens om te zetten in moetens. Zoals een junkie steeds zijn wensen bevredigd wil heb ben, kunnen we veronderstellen dat onze wensen en verlangens steeds in vervulling moeten gaan. „Ik heb er zin in, dus moet het...", is de redenering die typerend is voor het junkie-syndroom. Mensen die lijden aan het junkie-syndroom hebben moeite om hun impulzen in de hand te hebben. Ze zijn sterk gericht op passief genieten en vinden het vanzelfsprekend dat aan hun behoefte aan genot wordt voldaan. Een tweede variant van het moet-denken komen we tegen bij de bezige bij. Is de junkie vooral gericht op passief genieten, de bezige bij is actief gericht op het voldoen aan zeer hoge verwachtingen. We kennen verschillen de varianten: de workaholic, de perfectionist, de carrièremaker, de dwangneuroot. Ze lij den allen onder te hoge en te strakke streef doelen en zijn daarmee hun eigen slavendrij ver. Een bezige bij vermoeit zichzelf door per soonlijke doelen in ijzeren moetens te veran deren. „Ik wil graag mijn doelen realiseren, en daarom moet het", is zijn lijfspreuk. Onruststoker nummer drie is de dictator. Hij richt zijn moetens vooral op andere mensen, en wil hen onderwerpen aan zijn wensen en verlangens. Ofschoon zo'n dictatuur door zeer menslievende motieven kan zijn ingege ven, is ze star en absoluut geworden. „Het is beter, en daarom moet jij..." is zijn redene ring. Een dictator ziet zijn medemensen eer der als middel dan als doel in zichzelf. En om zijn woorden kracht bij te zetten beroept hij zich graag op zaken als 'gerechtigheid', 'menselijke waarde', of griezeliger nog: 'het ras'. En tenslotte onruststoker nummer vier: de halfgod. Hij gaat nog verder dan de dictator en stelt zijn wensen en verlangens gelijk aan natuurwetten. Hij zoekt een paradijs op aarde, en veronderstelt dat alles erop gericht moet zijn om het hem zo aangenaam moge lijk te maken. Een halfgod kan niet tegen frustraties, en vindt dat alles en iedereen moet buigen voor zijn wensen en verlan gens. Van alle genoemde onruststokers gaat hij het verst in zijn streven, en verstoort daar mee alles en iedereen om hem heen. Als u zich herkent in een van de bovenstaan de onruststokers, is er goed nieuws: u kunt uw moetens beteugelen met behulp van de volgende inzichten: Realiseer u dat u behoort tot de groep der homo sapiëns, een veredelde aap die graag van verwaandheid naast zijn schoenen loopt. Hij vormt gelukkig slechts een minderheid in het dierenrijk. Realiseer u dat er. nog, zo'n vijf miljard andere mensen op deze aardbol rondlopen, die er allemaal van overtuigd zijn dat zij nog belangrijker zijn dan u. Realiseer u dat de wereld waarin we leven nooit bedoeld is om het naar de zin te maken, en dat deze zich zelfs weinig gelegen laat aan uw wensen en verlangens. Realiseer u, dat datgene wat u nu zo dwangmatig nastreeft waarschijnlijk beteke nisloos is in het kosmisch gebeuren. De Kanaalstraat in Oost-Souburg omstreeks 1935 met op de achtergrond molen 'De Pere'. Vorige week is het fotoboek Souburg in vroeger tijden van Jan Louws verschenen. Het vierentachtig pagina's tellen de werk is uitgegeven door Uitgeverij Deboektant Oost- voorne in samenwerking met Boekhandel Huson. Aan de hand van negentig foto's blikt Jan Louws terug op de perio de 1900-1946. „Een fotografi- Wm 10 moldon? Postbus 5017. 4330 KA Middolbuig De Manteling - VW Domburg- Oostkapelle en de Stichting Edu catief Toerisme Zeeland Oranje zon organiseren op dinsdag 12 september van 13.30 tot 16.30 uur een themamiddag met als onderwerp landgoederen in de Manteling. De Manteling is het gebied dat zich uitstreekt langs de binnenduinrand van Domburg tot Vrouwenpolder. De bijeen komst staat onder leiding van Richard Stuyk die eerst een dia presentatie in Studiecentrum Oranjezon en vervolgens een excursie door de Manteling ver zorgt. Inlichtingen en aanmel ding bij voornoemde stichting, tel. 01188-1507. Neeltje Jans - In de maand september worden er natuur- excursies georganiseerd naar Neeltje Jans. Iedere dinsdag om 10 uur gaat de rondwandeling door de duinen aan de kant van de Oosterschelde. Iedere woensdag om 14 uur is de excursie wat groter en krijgt ook de slufter aan de Noordzeekant aandacht. sche rondgang door Oost- en West-Souburg en de Abeele", noemt Louws zijn boek. Ansichtkaartenverzamelaar Louws zegt getracht te hebben om zoveel mpgelijk foto's van straatgezichten, families, scho len, bedrijven en verenigingen bij elkaar te zoeken. Hij heeft met zijn boek niet de pretentie om een geschiedkundig werk af te leveren. Louws: „Het is een verzame ling geworden van mooie plaatjes met een praatje over Souburg zoals het vroeger was". De foto's en verhalen in Souburg in vroeger tijden han delen voornamelijk over Oost- Souburg hoewel ook West- Souburg aan bod komt. Behal ve de dorpszichten uit vroeger dagen komen ook de inwoners en hun sociaal en maatschap pelijk bestaan ruimschoots aan bod. De verenigingsfoto's van het eerste fanfarekorps 'Vooruit gang is ons Streven', naar opvolger muziekvereniging 'Vlijt en Volharding', de Chris telijke jongelingsvereniging 'Weest getrouw' en de post duivenvereniging 'De Lucht- gids' zijn slechts een greep van het dorpsleven uit de eerste helft van deze eeuw dat in het fotoboek van Louws de aan dacht krijgt. Souburg in vroeger tijden kost 34,90 en is verkrijgbaar bij Boekhandel Huson in Oost- Souburg. Van vrijdag 8 tot en met zon dag 10 september wordt in de Zeelandhallen in Goes voor de vierde keer de manifestatie Para Norma gehouden. Ruim 125 paragnosten en alternatie ve therapeuten van verschil lende pluimage geven demon straties en informatie aan gaande hun vakgebied. Tevens worden er dagelijks zo'n veertien lezingen over verschillende onderwerpen gegeven. De internationaal bekende paragnost en hypnotherapeut Jan C. v.d. Heide zal vrijdag op Para Norma aanwezig zijn en een lezing verzorgen met als onderwerp 'Hypnose, hypno therapie en paranormale ver schijnselen'. Centraal dit jaar op de manifestatie staat het boeddhisme naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de geestelijk leider van deze stroming de Dalai Lama. J.P. Kool van het Boeddhis tisch Instituut Maitreya geeft een lezing over 'magische ver mogens als bijprodukt van geestelijke oefening'. De stich ting Rigpa verzorgt lezingen met als onderwerp 'leven en sterven in het Tibetaanse Boeddhisme' en 'zin en onzin over Tibet'. De beurs is geo pend op vrijdag van 14 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Op vrijdag vindt na sluitingstijd om tien uur een hypnose- en telepa- thieshow van de Belgische magiër Marco Moreno plaats in het beursrestaurant.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 10