ID#1 rw Golfsurfen in Domburg ZEEUWSE AFDELING RPF-JONGEREN OPGERICHT DAn^ChOOL JAnViE=t KLEURENFOTO'S a vtif fotoB 326s 3-c Opvallend adverteren op deze plaats met gebruik van steunkleur! I VERSCHOORE door Joep Bremmers De zeventienjarige Femke Visser uit Arnemui- den is secretaris van de RPF-jongeren afdeling Zeeland. Visser werd geboren in het plaatsje Wezep op de Veluwe en verhuisde zo'n vijf jaar geleden naar Arnemuiden waar haar vader bur gemeester is. Ze is al vijf jaar lid van de RPF-jon geren en zit momenteel in het examenjaar VWO van het Calvijncollege in Goes. Na het behalen van haar diploma wil ze een lerarenopleiding geschiedenis gaan volgen. discountI PZC WEEKBLADEN Prioriteit Soft-drugs Darwin Insekten START LESSEN VANAF 8 SEPTEMBER BEL: OI I00-20IT6//0I 180-38370 GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 verschoore Ruim zestig surfers, waaronder de Nederlandse top, deden afgelopen weekend mee aan golf- surfwedstrijden in Domburg. In deze eerste Zeeuwse golfsurfwedstrijd streden, via een knock-out-systeem, de deelnemers om bekers. Het publiek trotseerde wind en zand om de wedstrijd te kunnen volgen. f] d )d (g)/l Ruim 75 jaar huwelijksreportages op maat! MM BIL Hum Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 35 30 AUGUSTUS 1995 Politiek als hobby De jongeren van de Refor matorische Politieke Fede ratie (RPF) hebben per 1 september ook een Zeeuwse afdeling. Deze afdeling van de op protes tantse leest geschoeide federatie geldt als een kweekvijver voor de lan delijke partij en organi seert bijeenkomsten om het politieke bewustzijn onder jongeren te stimu leren. De RPF-jongeren Zeeland is bedoeld voor jongeren van twaalf tot dertig jaar en telt bij de oprichting meteen al zeventig leden. Iets min der dan de helft hiervan is ook daadwerkelijk politiek actief. „Niet omdat ik geïnteresseerd ben in Karei de Grote maar vanwege de staatsinrichting", verduidelijkt Visser haar stu diekeuze. Visser heeft het leven naar Gods woord tot hoogste doel in haar leven gesteld. „Sommige mensen leven voor hun auto, andere voor hun vrouw. Ik leef voor DE COMPUTER- KOOPJES-BEURS VIDEOGAMES PHILIPS CD- I DEMONSTRATIE INTERNET ZAT. 2 EN ZON. 3 SEPTEMBER. 10-16 UUR ZEELANDHALLEN, GOES INFO EN REDUKTIEBON MET f 5,- VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD DD@ Usïgirm Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 God en die wil ik in mijn leven dan ook centraal stellen". Femke Visser heeft haar liefde voor de politiek niet van een vreemde. Haar beide ouders waren betrokken bij de oprich ting van de RPF en zijn nu nog allebei actief binnen de partij. Visser: „Ik vind het zelf heel belangrijk om te leven naar Gods woord en dat ook binnen de politiek door te voeren. Wat ik doe is niet iets wat door mijn ouders is opgelegd, ik wil het zelf heel graag. Een van de leukste kanten eraan is het organiseren, dat vind ik zalig, het zit me eigenlijk in het bloed". a y Visser is de enige vrouw in het bestuur van de RPF-jongeren Zeeland. In tegenstelling tot sommige andere christelijke partijen is de positie van de vrouw binnen de RPF geheel gelijkwaardig aan die van de man. Toch is er een 'maar', zo zal een vrouw met een gezin bijvoorbeeld niet zo gauw wet houder kunnen worden. „Voor ons geldt dat het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt. Een vrouw met kinde ren kan thuis niet gemist wor den, de kinderen mogen niet leiden onder een politieke car rière van de moeder. Het gezin gaat altijd voor, dat zal bij mij ook zo zijn, je moet nu een maal prioriteiten stellen", is de mening van Visser. Wat Visser in de RPF aan spreekt is de belangrijke rol die het geloof binnen deze politie ke groepering speelt. Uit hoof de van haar functie als secreta ris van de RPF-jongeren vindt ze het vooral belangrijk om jongeren aan te sporen actie ver betrokken te zijn bij de poli-, tiek. „Politiek is niet stoffig maar juist heel erg boeiend en belangrijk. Het is nodig om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Neem bij voorbeeld het geklungel met de sociale zekerheid, daar is de RPF het absoluut niet mee eens". Qua politiek ligt de RPF vol gens Visser vaak op één lijn met Groen Links, met als ver schil dat de RPF-koers een lou ter religieuze grondslag heeft. Toch zijn er meer wezenlijke verschillen met deze partij. „Het tolereren van soft-drugs waar Groen Links voorstander van is kunnen wij bijvoorbeeld absoluut niet goedkeuren. Door het gebruik van dat soort middelen vernietig je je eigen lichaam en dat komt dus eigenlijk neer op moord, iets wat de bijbel afkeurt". Visser betreurt het dat het geloof niet erg populair meer is onder jon geren. Omdat ze ook evangeli satie-werk doet weet ze hoe moeilijk het is om juist die jon- Femke Visser: „Het CDA is niet christelijk genoeg". geren toch te bereiken. „De meeste jongeren willen een leven leiden dat niet te rijmen is met Gods woord. Toch is het heel belangrijk om je aan de bijbel te houden. Neem bij voorbeeld de ziekte aids. Als iedereen zich aan de regels van de bijbel had gehouden was die ziekte er nooit geweest". Behalve de politiek heeft Vis ser ook nog andere hobby's. Zo speelt ze tennis, gitaar en dwarsfluit, maar ook school rekent de zeventienjarige poli tica tot haar hobby's. „Ik doe ook nog interkerkelijk evange lisatie-werk. Je moet dan op straat mensen aanspreken en altijd een antwoord klaar heb ben op de wedervragen die je krijgt. Dat is toch wel een stuk moeilijker dan secretaris zijn". Het interkerkelijke aspect van het evangeliseren spreekt haar wel aan. Ook binnen de poli tiek sluit ze samenwerking met andere stromingen niet uit. „Ik stel me voor dat we best wel met de GPV en de SGP kunnen samenwerken. Hoewel bij die laatste partij de 'vrouwen kwestie' wel een heikel punt zal blijven. Samenwerking met het CDA sluit ik uit, die zijn niet christelijk genoeg. Zij nemen de bijbel als inspiratiebron en wij gebruiken hem als norm. Ik weet dat het een cliché is maar neem nu bijvoorbeeld abortus. In de bijbel staat dat je niet mag doden, hoe het CDA erbij komt om dat toch toe te laten kan ik niet begrijpen. Nu heeft het CDA een Hindoe in de FOTO: ANDA VAN RIET. Kamer, dat kan helemaal niet. Er is maar één geloof en dat is het christendom", meent Vis ser. Er zijn meer dingen in de lan delijke politiek waaraan Visser Naar aanleiding van enkele uitspraken van Femke Visser heeft de redactie zowel de landelijke RPF-jongeren als Groen Links om een reactie gevraagd. De landelijke RPF-jon geren gaan er vanuit dat Femke Visser tijdens dit interview niet namens hun organisatie sprak. Een reactie vindt het bestuur daarom niet nodig. De secretaris perszaken van Groen Links Wilfred Rubens liet weten dat het beleid van de RPF eerder haaks op dat van Groen Links staat. „Wij hebben andere opvattingen over vrouwen-emancipatie, wij gaan er niet van uit dat het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt in de zin dat de vrouw aan huis gebonden wordt en niet kan gaan werken. Ook wat betreft abortus liggen onze opvattingen mijlenver uit elkaar. Volgens ons moet iedere vrouw zelf over haar eigen lichaam kunnen beschikken en dus zelf wel of niet kie zen voor abortus. Zoals mevrouw Visser zelf al aangaf ver schillen onze visies ten aanzien van soft-drugs ook nogal van elkaar. Wij vergelijken soft-drugs met genotsmiddelen zoals tabak en alcohol. Als iemand een stickie wil roken of een borreltje wil drinken moet diegene dat zelf weten. Al met al verschillen onze partijen dus nogal, de RPF baseert haar visie op de bijbel terwijl wij diverse inspiratiebronnen hebben. Dat kan voor sommigen inderdaad de bijbel zijn maar voor anderen misschien wel de Koran", verklaart Rubens. Sjok, sjok, sjok, om een nieu we rok den ouwen is verslete di zaete zövee kebietertjes in die èn 'n opgefrete. De 'ke(r)bietertjes' uit dit oude volksrijmpje zijn wat we tegen woordig op Walcheren gewoon 'luuzen' zouden noe men, hoofdluis dus. Er zijn op Walcheren wel meer namen voor insekten, die weinig met de Nederlandse benaming gemeen hebben. Zoals bij voorbeeld de 'schèllebieter' of 'schaeljebieter', die in het Nederlands loopkever wordt genoemd. U kunt deze kever tjes aantreffen onder bijna elk stuk hout of steen. De uitdruk king 'blienken as 'n schèllebie ter' (er netjes uitzien) geeft aan dat ze ook in die omgeving een groenachtige glans weten te behouden. Overigens kunnen dialectbe namingen van insekten voor heel wat verwarring zorgen. Zo is op Walcheren een 'ooi- waegen' geen spinachtig dier tje, maar een langpootmug. Óp Arnemuiden wordt een dergelijke mug een 'neuze- naoier' genoemd, terwijl op Souburg met 'öögenaoter' dan weer een libelle wordt bedoeld. Verderop op Walche ren heet een libelle kortweg 'naoier', terwijl ook 'glaezema- eker' en 'glaezewasser' wel worden gebruikt. Om de ver warring compleet te maken: op Souburg is een 'glaezewas ser' geen libelle, maar een (groene) sabelsprinkhaan. Volgt u nog? Marco Evenhuis zich stoort. „Door de eeuwen heen heeft men geprobeerd om het christendom uit te roei en. Nu wordt het ons nog steeds moeilijk gemaakt". Als voorbeeld noemt Visser het plan om de evolutietheorie van Darwin als verplichte stof op te nemen in de centraal schriftelijke examens van mid delbare scholieren, een voor nemen dat tot hevige protes ten uit christelijke kringen leid de. „Over de theorie van Dar win wordt gezegd dat het 'wetenschappelijk is bewezen', maar daar moetje ook maar in geloven. Er zijn zoveel mis- sing-links, wel knap van hem dat hij het zo verzonnen heeft, hij zal best wel een intelligent persoon zijn geweest". Als Visser dit jaar slaagt voor haar VWO-examen wil ze eerst twee maanden in een kinderte huis in Roemenië gaan wer ken. Afgelopen zomer is ze daar ook al twee weken werk zaam geweest. Zoals ze er nu over denkt wil ze daarna een lerarenopleiding geschiedenis gaan volgen. Visser: „Eigenlijk had ik graag naar de Koninklij ke Militaire Academie gewild, maar daar kom je als christen bijna niet op". Op de vraag of een militaire loopbaan niet haaks op het gebod 'gij zult niet doden' staat antwoordt Visser: „Je moet je land toch verdedigen, je kunt niet zo maar toekijken hoe je volk wordt afgeslacht. In de bijbel worden ook oorlogen gevoerd en als je wordt aangevallen mag je je best verdedigen en dus ook doden". Ook in de verdere toekomst wil Femke Visser graag actief blij ven in de politiek hoewel ze een echte carrière niet ambieert. „Ik heb sinds kort een vriend en als mijn verke ring aan blijft ben ik toch wel van plan om over een jaar of drie te trouwen. Dan zal ik op het politieke gebied toch wel een stapje terug doen en voor mijn gezin kiezen. Ik zou toch niet echt een goede politicus worden want ik wil nog wel eens te snel mijn mening geven in plaats van er eerst eens goed over na te denken". WA Aanstaande vrijdag vindt in Vlissingen de opening plaats van de Zeeland Nazomerfestivals. Anderhalve maand lang staat de provincie in het teken van kunst en cultuur. Een kleine greep uit het bomvolle programma van de opvolger van de Zeeland Cultuurmaand. In Vlissingen werden het afgelopen weekend de Ruyterfeesten gevierd. Tijdens twee modeshows werd de nieuwe wintermode aan het publiek gepresenteerd. In de rubriek Bedrijfskundig Bekeken gaat drs. R.J.C. Schieman in op de 'strijd om de toekomst'. Ondernemers denken te weinig na over de toekomst van hun onderneming en zijn te veel bezig hun bestaande problemen op te lossen, stelt hij. Kleurenfoto's BB Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 mmÉÊÊkm Één van de deelnemers in actie. „Gewoon perfect", vat Jan Sanstra, één van de organisa toren, de wedstrijd samen. „We hebben natuurlijk ontzet tend gezwijnd met het weer. Zaterdag stond er een harde noordwestenwind en zondag was ook prima. Richard van Toll, één van de jongens uit Scheveningen, zat nog maar net in het water toen hij al in een 'tube' zat". Een tube is een golf die zich helemaal om de surfer heen sluit en is voor de meeste golfsurfers iets waar ze alleen over kunnen dromen hier in Nederland. De wedstrijd was opgedeeld in drie categorieën: de short boards, de long-boards en de body-boards. Onder de win naars ook een paar Walchena- ren: Roel Verhulst uit Vlissin gen werd winnaar bij de long- boarders en de Middelburger Ronald Best werd eerste bij de body-boarders. Jan Sanstra is van plan om van dit Zeeuwse debuut in de golfsurfsport een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De toeschouwers trotseren zand, zee en wind om naar de capriolen van de golfsurfers ke kunnen kijken. FOTO'S ANDA VAN RIET

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1