Van elite-vermaak tot volksvertier Famiïie Hemelaar wint reis naar Disneyland Z.O.Z 18 augustus VLISSINGEN organiseert o.a. Volkssporten, clowns, dweilband, springkussen, schminken, goochelaar, karaoke. 1 De Ruyterfeesten in Vlissingen zijn dit jaar omvangrijker dan voorgaande edities. De horeca is nu ingelijfd in de organisatie en zorgt voor optredens 's avonds op het Bellamypark en de Zeilmarkt. Daarmee beoogt de evenementencommissie van de Winkeliersvereniging Vlissingen ook de werkende doelgroep donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus naar de bin nenstad te trekken. Contacten PZC WEEKBLADEN Kledingtrends De evenementencommissie Domburg Actief houdt op woensdagavond 23 augustus een grootse lampionoptocht. Het is de bedoeling dat de mensen die meelopen in de tocht, dat verkleed doen. Een jury kiest uit de mooiste en origineelste creaties de tien allerbeste. Mikpunt Zêêvere START LESSEH VANAF 1 SEPTEMBER BEL: Ol IOO- TOI 76 O I I 80-383 70 Afgelopen donderdag was het Dolle Donderdag in Middelburg. Normaal betekent dat dat er veel drukte in de hoofdstedelijke binnenstad is. Dit jaar viel het, vermoedelijk door het extreem warme weer, mee met de drukte. In de rubriek Psycho Consult belicht dr. Henk Hermans hoe mensen die eigenlijk zouden willen veranderen, zichzelf vaak tegenhouden. Verder deze week de rubriek Bedrijfskundig Bekeken en de wekelijkse informatie van overheid. MOSSELFESTIVAL NIEUWENDIJK MEER DAN GESLAAGD Voor de familie Heme laar uit Vlissingen was een bezoek aan het Vlissingse Mosselfesti val (4 tot en met 6 augustus) meer dan de moeite waard. De zil veren mossel die het echtpaar in zijn portie vond gaf recht op een reis naar en verblijf in Disneyland bij Parijs. Emily van Herk over handigde de prijs. GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS VERSCHOORE BEELD en GELUBD W WINKELCENTRUM' 95e JAARGANG NUMMER 33 16 AUGUSTUS 1995 Ruyterfeesten Vlissingen groter dan ooit tevoren De commissie wil dit keer meer spreiding van de eve nementen. Meer spreiding in ruimte en in tijd. Dat betekent dat de activiteiten nu niet alleen op de pleinen zijn te vinden, maar ook in de straten. De organisatoren verwachten dat het publiek daardoor meer gaat lopen. Daarnaast zijn een aantal evenementen naar de namiddag verschoven en gaan zij door tot negen uur 's avonds. Vanaf dat tijdstip nemen de horeca-onderne- mers het heft in handen en zijn er op twee podia op de Zeil markt en het Bellamypark optredens van locale bands. De evenementencommissie heeft de stichting Rekreatie- werk Zeeland in de arm geno men om een handje te helpen bij de programmering. „In het organiseren van een evene ment als de Ruyterfeesten gaat zoveel tijd zitten, dat het ten koste gaat van je eigen bedrijf", meent Bob van Laere van de evenementencommis sie. „Elke ondernemer heeft tenslotte ook zijn eigen 'toko' die hij draaiende moet hou den". Sip Minnes van Rekre- atiewerk Zeeland kan daar wel inkomen. „Ik ben nu elke dag zeker een paar uur aan het bel len om dingen te regelen. Bovendien is het voor ons makkelijker om bepaalde artie sten of shows te contracteren, omdat wij al verschillende contacten hebben". Zo is het nu, na drie jaar, eindelijk gelukt om de Tros-zomertoer binnen te halen. Zaterdags van 12 tot 16 uur zijn bij de Tros- De Salt Lake Jazz Band treedt op vrijdag 25 augustus om 74 uur op in het centrum van Vlissingen. li 'fc. H>@ ffaguni Oplage: 25.200. Gratis huls-aan-huis op geheel Walcheren In combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686) Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: olfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 De tweeëneenhalve meter lange reus Robot nr. 9 loopt op vrijdag 25 augustus door de Vlissingse binnenstad. karavaan die op het Bellamy park staat geparkeerd onder meer optredens van Bertus Staigerpaip, Bonnie St Claire, Johnny Romein en de dans groep Free Spirit te zien. De Ruyterfeesten ontstonden drie jaar geleden als vervanger van de braderie met de bedoe ling het imago van koopjes- markt af te werpen. Van Laere: „Natuurlijk zullen de onderne mers de gelegenheid blijven aangrijpen om goedkope aan biedingen te presenteren en overschotten te verkopen. Maar de nadruk ligt nu meer op het randgebeuren. In de braderieperiode hadden we vaak wel een thema, maar dat concentreerde zich op een bepaalde doelgroep. Met het huidige concept willen we een breder publiek aanspreken. Elk jaar komen er meer evene menten bij". Net als vorig jaar zullen op een podium op het Bellamypark de kledingtrends voor het najaar worden getoond en is er op vrijdag en zaterdag een beach- volleybaltoernooi. De deelne- De lampionoptocht grijpt terug op een lange traditie, die al van voor de oorlog dateert. In die tijd was de initiatiefnemer de sociëteit Luctor et Emergo. De optocht was voorbehouden aan de elite die Domburg in die zomertijd bevolkte. Er kwam altijd veel publiek op af. Vanaf het voorterrein bij het Badhotel ging de stoet kriskras door het dorp naar het eind punt, de Zandput bij de Water toren. Daar werd het feest voor de badgasten nog even voort gezet. De Domburgenaren keken vanuit de bosjes toe. Na de oorlog veranderde het toe risme: het massatoerisme deed zijn intrede en de gasten bleven veel korter in Domburg. Toch bleef de lampionoptocht een begrip. Door het gebrek aan organisa toren is de lampionoptocht een tijdje weggeweest uit Domburg. Vijf jaar geleden nam de VVV Domburg de draad weer op. Veel plaatselij ke bewoners maken gebruik van de verkleedpartij om mis standen in Domburg op een ludieke manier aan de kaak te stellen. Zo is de omstreden gemeente politiek nogal eens het mik punt van milde spot. Tegenwoordig is iedere deel nemer in principe welkom. Lopend, fietsend, steppend, skeelerend of voortgetrokken door een tractor, het maakt allemaal niet uit. Het opstellen gebeurt tussen 20 en 20.30 uur op het parkeer terrein van de VVV aan de Roosjesweg. Om 20.30 uur zet de stoet zich in beweging. Om 21.30 uur vindt de prijsuitrei king plaats op het bordes van het gemeentehuis. Prijzen worden uitgereikt door wet houder A. van der Meulen. Als er iets is waar de Walcher- se plattelander een hekel aan lijkt te hebben, dan is dat wel aan onnodig gezeur en geza nik, 'gezêêver' zo gezegd. Ten minste, als we dat mogen afleiden uit het grote aantal Walcherse benamingen voor zeuren en zeurpieten. 'Zêêvere' of 'zevere' is hiervan wel de bekendste en komt het dichtst in de buurt van het Nederlandse begrip zeuren. 'Zemele', 'zindere' en 'kèrre- melke' hebben overigens exact dezelfde betekenis. De betekenis van 'toutere' ligt daarentegen net even anders. Hiermee wordt, behalve schommelen, een meer lang durig, aanhoudend en zeer irri terend soort zeuren bedoeld: „Bluuft di noe nie aoltmèr op toutere, zaoniktestel". Een synoniem voor 'toutere' is 'simme' en het is zeer waar schijnlijk dat het woord 'sim men' in de betekenis van klei ne steekvliegjes hiervan is afgeleid (of andersom). Derge lijke beestjes plegen met hun constante, zeurende aanwezig heid en speldeprikken net als menselijke 'simmen' een gevoelige aanslag op de zenu wen. Voor het Nederlandse mug genziften, vaak ook een vorm van zeuren, kent het Walchers een aantal fraaie benamingen. Wat te denken van 'peezaoie', 'peeneuke', 'pezeweve' en 'fer- nienbiete' (vrij vertaald: op ongedierte kauwen). Stuk voor stuk vrij precieze, maar vol strekt onnodige bezigheden. Overigens is het opvallend dat veel Walcherse woorden voor zeurpiet zijn samengesteld uit zaken als teilen ('zêêktêêle'), 'testen' (naast vuurtesten ook melkteilen; 'zêêverteste', 'zao- nikteste') en potten ('zinder- pot'). Allemaal vooral door vrouwen gebruikte voorwer pen. Zou het dan toch zo zijn dat zeuren een vrouwelijke bezigheid 'bie uutnemend- heid' is? Marco Evenhuis mers daarvoor kunnen zich 's ochtends inschrijven. Een nieuw element is de demon stratie van modelbouwboten op het Ruyterplein. In een bas sin van twintig bij vijftien meter varen modelboten rond, waarvan sommigen het ver mogen hebben om een rub berboot met kinderen voort te trekken. In de omringende stands zijn nog veertig andere exemplaren te bezichtigen. Andere publiekstrekkers zijn de Robot nr. 9 - een tweeënhal ve meter hoge reus - die vrij dag door de binnenstad loopt, de snuffelmarkt in de Wal- straat en het bungee-runnen. Op de Kleine Markt kunnen de aanwezigen hun zangtalent op de proef stellen in de karaoke- show. De kinderen kunnen onder meer op een kameel rondhobbelen, ballonnen oplaten of zich laten schmin ken. 4 - De familie Hemelaar ontvangt de reischeque, goed voor een reis en verblijf in Disney land bij Parijs. Overigens is het Mosselfesti val meer dan geslaagd en zal volgend jaar worden herhaald. Volgens Theo Verstegen, een van de horeca-exploitanten aan de Nieuwendijk die het voortouw namen voor hef fes tival, zal dit feest minstens een eerste lustrum halëfl. „We hebben een contract voor vijf jaar met Palm, de sponsor van het festival". Bovendien kwa men er zoveel mensen op af dat geen enkel organisator het in zijn hoofd zou durven halen die populariteit te negeren. „Hoeveel bezoekers er zijn geweest weet ik niet. Het waren massa's". DAfl^CI-OOL JAnViE3 Sinds 1919, dè Zeeuwse portretfotograaf! Recht t.o. C&A en Blokker

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1