336? A-c w SIXTIES FESTIVAL WEER VANSTAL GEHAALD KLEURENFOTO' 0.19 O'S Middelburgse kermis volgend jaar ook op zondag open SnLONIKI 11 en 18 augustus 1? GRIEKSE AVOND OP ZEE VLISSINGEN organiseert o.a. Volkssporten, clowns, dweilband, springkussen, schminken, goochelaar, karaoke. wi n Mm VERSCHOORE Wérk in 't bos Gflia6s*«™^URW IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS KE PRIJS NT: 0.99 FOToB VERSCHOORE Zeeuwse inbreng Na het eerste lustrum leek het doek te vallen voor het (toen) inmid dels traditioneel ge worden Sixties Festi val. Maar wat eenmaal in het vat zit verzuurt niet; zeker niet in Vlis singen. Dus heeft een aantal horeca-exploi- tanten de koppen bij elkaar gestoken om het nostalgische festi val weer nieuw leven in te blazen. En zo staat vrijdag 8 en zaterdag 9 september na een jaar leegte weer muziek uit de jaren zestig in Vlissin gen centraal. Cosmo (vrijdag) en de Vlis singse binnenstad (za terdag) zijn de plaat sen voor revivals. Sporthal PZC WEEKBLADEN Reünie WINKELCENTRUM •f Atf/nnci jj§ DESÜIMÏÏS BEELD m (ÊELUJWD Recht t.o. C&A en Blokker 95e JAARGANG NUMMER 32 9 AUGUSTUS 1995 Na onderbreking van een jaar moet de vlam weer in de pan Wi In do Middelburgse Stadsdanszaal wordt op zaterdag 19 augustus een kleurrijk en feestelijk spektakel onder de naam 'Hysterical Again' gehouden. Als hoofdact treedt de travestietenact The Working Girls op. Op woensdag 16 augustus wordt in Domburg een Caraïbische avond gehouden. Deze avond begint met een enorme Zuidamerikaanse brassband met vijfendertig muzikanten en dansers. Zonaanbidders die - naast zonnen - ook wel eens iets anders zouden willen doen, kunnen meedoen met één van de volleybalwedstrijden die deze zomer langs de kust van Walcheren worden gehouden. Verder deze week de vaste rubriek Psychoconsult, waarin Hermans deze keer uitlegt wat de vijf meest voorkomende oorzaken van het mislukken van huwelijken zijn. Bosbouw werd en wordt in Walcheren voornamelijk be dreven op de 'buutenplekken', die 200 jaar geleden een acht ste van het eiland besloegen. De hierna volgende termen komen van de buitenplaatsen bij Domburg en Oostkapelle, die het langst 'boseirrebeiers' in dienst hielden. In de zomer 'sabelden' zij bij voorbeeld de bomen langs de 'laonen': takken werden langs een denkbeeldige rechte lijn afgeslagen met een oude sol- datensabel of met een zeisblad op een steel. Om in het bos bramen te maai en gebruikten zij een 'boszei- se', die korter was dan een gewone zeise omdat bramen meer weerstand bieden dan gras. Bramen in de 'duifkant' werden van bovenaf gemaaid met een 'braemvlaeke', een groot mes met een meer dan vijf centimeter groot blad als van een 'zekel'. Hoeveel werk vroeger aan het onderhoud van het bos ten koste werd gelegd, blijkt ook uit het bestaan van 'boskappers'. Met deze zware soort 'böönkapper' werd om de vier jaar, nadat het bos 'gekapt' was, de grond los gemaakt zodat er tussen de gekapte onderstammen niets zou opschieten. Bomen werden immers gekapt om te worden verkocht, de fijnste takken als 'musterds', takkenbossen voor in de ovens. Die werden op maat gebonden in een 'musterd- stoel' of 'musterdklemme'. Bindmateriaal waren 'wissen', soepele wilgentwijgen. De 'lêêbandse wissen' waren prachtig geel van kleur. Voor het 'musteren' had men het liefst kapmessen van Taal, de smid van Meliskerke. Met een 'Taaltje', gehanteerd door een ervaren eirrebeier, was elke slag raak. 'Musterds' maakte men ook aan de doornhagen in het weiland en langs de wegen (die bomen bleven dus staan). Voor het afkappen van de grote takken in de bosbouw werden iets zwaardere kap messen gebruikt, de bomen zelf werden met de 'biele' en de 'zaege' geveld. Een vak apart was het 'roeien' (rooien) van bomen. Enkele termen zijn: de 'boom'ouwêê- le', een bijl met dwars blad om de wortels af te kappen, en 'de striekwortel'. Deze ene hori zontaal lopende boomwortel werd niet afgekapt, de boom werd er op 'gestreken', neer gelaten. Zo bleef er een vast punt wanneer de boom neer viel. Jan Zwemer Op hetVeerse Meer van 18.00-24.00 Vrijdag Griekse bands I september 3-gangen menu Reserveer tijdig Magdalenastraat 5, Goes Tel. 01100- 15715 l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Middelburg Lange Geere 28 (naastANWB-kantoor) Terneuzen Noordstraat 6 Goes Grote Markt 7 (25 m. naast HEMA) Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen In Zeeland. Totale oplage: 172.550 Cliff Bennet the Rebel Rousers brengen soul. De Van de Ketterij Band zorgt voor de Zeeuwse inbreng (foto Theo vd Genugten). '66". Na het optreden in Het Arsenaal zijn ze nog menige keer gevraagd om te komen optreden. Dat doen ze dus nu in Cosmo, met een iets andere bezetting, maar toch mensen die de jaren zestig min of meer bewust hebben meegemaakt. Van de Ketterij en Fey (beiden 44) speelden al op hun vijftien de samen. In de pauzes van de repetities halen ze graag herin neringen op uit die tijd. Van de Ketterij: „Het is jammer dat er in die tijd geen opnames zijn gegiaakt. Het moet allemaal vreselijk gebrekkig hebben ge klonken. Maar wij vonden het prachtig en de jongens en meisjes die kwamen luisteren ook. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat we werkten met twee zuiltjes aan beide kanten van het podium met gitaren die waren aangesloten op versterkers die rechtstreeks het zaalgeluid verzorgden. En als we ergens moesten spelen, gebeurde het vaak dat we voor een tientje snel nog een ver sterker moesten gaan huren". Leo van de Ketterij werd beroepsmusicus. Hij speelde ondermeer bij The Flying Arrows en Shocking Blue. Henk Fey bleef voor zijn plezier zingen. De laatste tijd is hij actief bij thema sessie met de Zeeuwse groep Champagne Charlie en hij zoekt muziek uit voor Omroep Zeeland. Tijdens het Sixties Festival spelen ze muziek van Jimi Hendrix, Pro col harem, Fleedwood Mac, The Who, Neil Young en The Beatles. Zeer waarschijnlijk zal de Mid delburgse kermis vanaf vol gend jaar ook op zondag geo pend zijn. Middelburg is één van de weinige - grotere - ste den in Nederland waar de zon dagsrust nog steeds niet door het kermislawaai mag worden verstoord. „De fractie van Groen Links heeft het college van b w gevraagd om met een voorstel te komen", vertelt mr. C.G.J. Rutten, burgemeester van Middelburg. Hij heeft toege zegd de gemeenteraad „met een gemotiveerd plan te zullen benaderen". Daar moet in komen te staan dat de kermis vanaf 13 uur geopend mag zijn op de zondag. „Ik denk dat het wel door de raad heen komt", zegt een optimistische Rutten. Hij verwacht dat alleen het CDA en de klein-rechtse partij en tegen het voorstel zullen stemmen. Het is de bedoeling dat Rutten er in september of november mee op de proppen komt in het gemeentebestuur. Één van de kermis-exploitan- ten, L. Flikkema, die dit jaar met zijn 'bananenspel' op de Middelburgse kermis aanwe zig is, vertelt dat zijn belangen organisatie de Bovak al meer dere keren geprobeerd heeft om Middelburg zo ver te krij gen dat hij en zijn collega's ook op zondag mogen werken. „In de rest van Nederland is het eigenlijk niet meer als normaal dat we op zondag open zijn. In Brabant en Limburg is het zelfs zo dat de zondag de absolute topdag is: dè dag om naar de kermis te gaan. Toeristen uit het zuiden zijn in de regel dan ook verbluft als ze tot de ont dekking komen dat de kermis hier dicht is", vertelt hij. De meningen tussen de ker misexploitanten lopen onder ling uiteen over het wel of niet open gaan op de zondag: de één wil niets liever, de ander is blij met de vrije dag, een schaars goed in de hoogtijda gen van de zomer. „Het is wel lekker, zo'n vrije dag", vertelt één van de kermis-exploitant. „Maar je ziet toch, juist op de zondag, veel publiek langslo pen. Dan is het toch zonde dat je dicht bent". De kermis-exploitanten bren gen hun vrije dag op verschil lende manieren door. Sommi gen gaan naar het strand, anderen nemen de gelegen heid om hun thuisbasis te bezoeken. Flikkema zelf gaat op zijn vrije dag naar de ker mis: „Duitsland of Brussel, denk ik. Er zijn goede kermis sen en je blijft een beetje op de hoogte van wat er verder zoal gebeurt in het vak". De Bovak zou het liefst een tiendaagse kermis willen in de Zeeuwse hoofdstad, precies zoals in Vlissingen. „Middel burg is één van de topkermis- sen van Nederland", vertelt Flikkema. „Het is hier druk en gezellig". De organisatie van de gemeente noemt hij tijdens de zeven dagen min één pico bello. „Het is wel stressen, omdat we pas na de markt op donderdag mogen opbouwen, wat toch een hele klus is. Maar als kermis is Middelburg altijd geslaagd". De Middelburgse kermis be staat dit jaar uit zo'n veertig attracties. Twee nieuwe zijn pal voor het stadhuis opge bouwd, het spookkasteel dat ook voor het eerst in Middel burg is, staat elders op de Markt. Nieuw is ook de komst van twee Belgen tussen het Nederlandse kermisvolk. „Ze dachten: we moeten die ker mis eens een beetje opkrikken: laten we maar wat Belgen erbij zetten", grapt één van de zui derlingen. Woensdagavond begint om 22.30 uur het vuurwerkspekta kel op de Markt. De kermis duurt nog tot en met donder dag 10 augustus. dens in de jaren zestig. Het klikte evenwel zo voortreffelijk, dat besloten werd om ander maal te blijven optreden. De succesformule kreeg daardoor nieuw leven ingeblazen. Ongeveer hetzelfde verhaal kan worden opgehangen over Cliff Bennet and The Rebel Rousers. Nummers als Soul Man, Knock on Wood, I feel Good, Hold on I'm Coming en Dancing in the Street zijn ook anno nu nog echte hits. En dat de zanger kwaliteiten heeft blijkt wel uit het feit dat hij als eerste Engelse zanger gecon tracteerd werd door het Tamla Motown label. Ook was het de eerste niet uit Liverpool afkomstige band die Beatles manager Brian Epstein onder zijn hoede nam. Overigens bekroonde Cliff Bennet zijn succes met het door John Len- non en Paul Mc Cartney geschreven nummer Got to Get you into my Life. Met hun unieke kopergeluid maakten de Engelse jongeren in de jaren zestig kennis met de ech te soulmuziek. Momenteel - zo voorzeggen kenners - is hij weer helemaal terug van weg geweest met hun originele soul-geluid. Het is bijna vanzelfsprekend dat er ook Zeeuwse inbreng is op een avond als de concert avond. Deze keer hebben de Vlissingers Leo van de Ketterij en Henk Fey het initiatief geno men. Samen met Peter Wessel (Goes), Han Dasselaar (Vlissin gen), Chris Götte (Kapelle) en Frans Berg (Capelle aan den IJssel) vormen ze de Van de Ketterij Band. De Vlissingse initiatiefnemers verheugen zich al bij voorbaat op het optreden. Ook in 1988 speelden van de Ketterij en Fey samen tijdens het Sixties Festival. „Over dat optreden is nog lang nagepraat", herinne ren ze zich. „Onze gelegen- heidsgroep heette toen Roots The Yardbirds: For your Love. Cosmo zal vrijdag vooral in het teken staan van twee legen darische groepen, namelijk The Yardbirds en Cliff Bennet and the Rebel Rousers. Voor de Zeeuwse inbreng zorgt de Van de Ketterij Band. Zaterdag treden artiesten met faam uit de jaren zestig op in een groot aantal cafés. Welke, dat staat nog niet vast. De enige die genoemd zou kunnen worden is Armand, de roodharige stik- jes rokende protestzanger uit Brabant die onder meer furore maakte met de song Ben ik te Min. Cosmo-eigenaar Jeroen Ver donk is reuzeblij dat het Sixties Festival nieuw leven is inge blazen. Nadat Het Arsenaal in de steigers ging, moest het festival verhuizen naar een sporthal. Verdonk meent dat dat geen succes was. „Je mis te de unieke sfeer van Het Arsenaal", legt hij uit. Hij hoopt dat in Cosmo en een dag later in de stad de jaren zestig-vlam weer in de pan zal slaan. De Engelse formatie The Yard birds maakte vooral naam van 1964 tot 1966, Songs als Good morning little Schoolgirl, Hap penings ten years time Ago, Over under sideways Down, Hart full of Soul, Shapes of Things, Evil hearted You, For your Love en Still I'm Sad maakten de groep onsterfelijk. The Yardbirds - ook Eric Clap ton zat er ooit een blauwe maandag bij - gingen na hun wereldsuccessen uit elkaar. ÏÏD© Dtarm Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. In 1983 vonden ze elkaar ech ter weer voor - zoals het toen heette - een eenmalig optre den tijdens een reünie. De ver wachtingen waren niet zo hoog gespannen. Het concert - zo werd beredeneerd - zou natuurlijk niet in de schaduw kunnen staan van de optre-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1