32- A MOSSEL FESTIVAL NIEUWENDMK VLISSINGEN ZOMERFESTIVAL COMPENSEERT GEMIS STRAATFESTIVAL Win een jaarabonnement op Iguana SHLONIKI KLEURENFOTO'S 0.19 Verschoore GRIEKSE AVOND OP ZEE c Van je têêe toet je knie 3 dagen lang! 4-5-6 augustus i Teruggang PZC WEEKBLADEN Eigenbelang Wat moet je doen om een jaarabonnement te winnen? 95e JAARGANG NUMMER 31 Sinds 1917, dè Zeeuwse portretfotograaf! BEELD en GELUBD Recht t.o. C&A en Blokker 2 AUGUSTUS 1995 'T^mÈÊÊÊÊÊÈÊÊBm?M I ÊÊmÊmÊtÊÊÊÊÊmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊm Door Ellen Erkens I Afgelopen zaterdag was het weer zover. Dui zenden mensen slenterden door de Vlissingse binnenstad, pikten een terrasje op het Bellamy- park of genoten van de veelheid van artiesten die her en der optraden. „Jammer dat het dit jaar maar één dag is", verzucht een groot deel van het publiek. Menigeen denkt terug aan de glorietijden, toen het Straatfestival maar liefst twee weken lang de Vlissingse binnenstad beheerste. Het publiek reageerde enthou siast op de artiesten die te zien waren. Bij het optreden van Ramon Kelvin, die in een veer tig meter hoge mast duizeling wekkende capriolen uithaalde, stond de hele Zeilmarkt vol. Ook het optreden van Knee- high op het Dijktheater werd goed bezocht. ,,Heel mooi", zegt een man. „Waar het over ging? Tsja, iets met boekver brandingen ofzo. 't Was een beetje vaag, maar wel heel mooi". Makkelijker te begrij pen was de clown Kate the Great, die op een ludieke manier steeds haar publiek bij de voorstelling wist te betrek ken. Het normaal zo schuchte re Zeeuwse publiek maakte een uitzondering voor het Straatfestival en deed enthou siast mee („We're not wor thy", zei de ene helft van de toeschouwers toen Kate haar optreden begon, terwijl de andere helft zichzelf manhaftig op de borst klopte). Grande finale van het festival was een optreden van de Spaanse groep Sarruga. Een waar spektakel met van gekleurd papier gemaakte die ren die een paar meter boven de hoofden van de toeschou wers 'zweefden'. „Zo'n sprookjesachtig fenomeen heb ik nog nooit ergens gezien", zei een meisje. „De Efteling is ijf.» m in alp De hoogwerker Ramon Kelvin maakt duizelingwek kende capriolen op veertig meter hoogte. FOTO JAAP WOLTER BE EK. er niks bij". „Een waardige afsluiting van de dag", vindt een ander. W: ID© IFtam Volgens Klaas Overdam van de Culturele Raad Vlissingen, de organiserende instantie van het festival, is de teruggang van het aantal dagen aan geld gebrek te wijten. „De provincie betaalt nog steeds dezelfde bij drage als voorheen, maar van het fonds Podiumkunsten krij gen we minder. Ook de gemeentelijke bijdrage is fors verminderd. Dat heeft voorna melijk te maken met de andere evenementen die Vlissingen deze zomer heeft: het Nazo merfestival, een poppen theaterfestival. Er is nog wel dezelfde hoeveelheid geld te besteden, maar het moet nu verdeeld worden over meerde re activiteiten", vertelt hij. Ook de sponsoring loopt terug. „Sponsoring is een structureel onderdeel van het Straatfesti val. De totale bijdrage van de overheid is niet voldoende om alles te bekostigen. We zijn nu ook niet meer de enige op de sponsormarkt in Vlissingen. Heineken, die altijd één van onze sponsors was, ziet het aantal muziekgroepen dat optreedt flink teruglopen. Daarmee valt ook een deel van hun zakelijk belang weg en krijgen we dus minder geld". Volgend jaar wil de organisatie het festival verhuizen naar juni. Het Straatfestival zou dan de opening van het zomersei zoen moeten worden. De afsluiting zou dan gevormd moeten worden door de Vlis singse bijdrage aan het Nazo merfestival. „Waar we naar toe willen is een meer gesprei de programmering", vertelt Klaas Overdam. „Dat er over het hele seizoen méér momen ten komen die de stad aantrek kelijk maken". Hij is voor een betere samenwerking tussen de verschillende organiseren de instanties in Vlissingen. „Van motorcross tot toeristen- dagen en van braderie tot ker mis. Vlissingen heeft heel wat te bieden in de zomer". Dit jaar had de Vlissingse hore ca in Vlissingen mee willen The Ballet Hooligans zorgden voor heel wat hilariteit tijdens hun optreden. doen aan het Straatfestival. Tot een samenwerking is het echter niet gekomen. Henk Hut is eigenaar van de Hoppit, een café in de Walstraat. „We waren niet cultureel genoeg", schampert hij. „Wij dachten: zij het culturele gedeelte, wij het commerciële. Maar de Cul turele Raad denkt dat wij voor niks mee willen doen. Dat we risico's nemen, investeren en daar niets voor terug willen zien. Kijk, zo werkt het natuur lijk niet". Klaas Overdam reageert: „Het gaat hier om het belang van de stad. Die willen we aantrekke lijk maken. Dat is de essentie, daarin moet je elkaar zien te vinden. Als je eigenbelang laat prevaleren is het einde zoek. Vlissingen zit niet te wachten op heel veel podia met heel veel lawaai. Die kun je tegen woordig in iedere kuststad vin den. De relatie tussen een aan tal horeca-ondernemers in Vlissingen en de Culturele Raad is verstoord doordat er veel nieuwe ondernemers bij zijn gekomen die nog niet zoveel ervaring hebben. Op zich is het natuurlijk aan te moedigen dat mensen iets wil len organiseren, maar door de onervarenheid gaan ze als een olifant door een porceleinkast. Ook de horeca zelf staat niet op één lijn. Er wordt wel gesproken over 'de Vlissingse horeca', maar die bestaat eigenlijk niet. Het zijn meer kleine partijen die allemaal voor hun eigen zaakje opko men". Het resultaat van de poging tot samenwerking is duidelijk: de horeca in Vlissingen organi seert dit jaar voor het eerst hun eigen festival, het Zomer festival. „ledereen moet nu maar eens laten zien waar hij voor staat", zegt Klaas Over- FOTO JAAP WOLTER BEEK. dam. „En laten we hopen dat er geëvalueerd wordt. Volgens mij wil de gemeente geen ongeorganiseerd evenemen tenaanbod. Maar dat moet dan blijken". In ieder geval zet de horeca de Vlissingse traditie van een meerdaags festival in de bin nenstad voort met het Zomer festival, dat nog tot 5 augustus duurt. Elke avond bands in de binnenstad en ook overdag - bij slecht weer - valt er volop te beleven. „Niet zo hoog staand als de Culturele Raad wil", zegt Henk Hut. „Maar er gebeurt in ieder geval iets". In het Walchers is een teen een 'têêe', zonder n dus. Vroe ger is dit ook in het Neder lands het geval geweest en in andere Europese talen, zoals in het Engels (toe) en in het Duits (Zehe) is dat nog steeds zo. 'Teen' is een typisch voor beeld van overdreven net taal gebruik, zoals we dat in Hol land wel meer tegenkomen. Zo is een kaai in heel West- Europa een kaai (of Kai, of quai), maar in Holland een 'kade'. Iets verder stroomopwaarts van de teen vinden we de wreef van de voet, 'v(r)oste' in het Walchers. Op het eerste gezicht is er weinig verwant schap tussen de Nederlandse en de Walcherse benaming, maar toch is er een gemeen schappelijke oorsprong. Beide woorden komen namelijk van een oud woord, dat zoiets als draaien betekend (denk aan wrikken). Het Engelse 'wrist' voor pols is er duidelijk aan verwant en ons woord 'gewricht' zegt wat dit betreft genoeg. De wreef draait dus rond de enkel, of in het Zeeuws (vroeger) 'ienkeloee', wat direct afstamt van het Latijnse woord voor hoek, 'angula'. In het Walchers wordt met 'iele' de achterkant van de voet en met 'akke' de hak van een schoen bedoeld. In het Neder lands is deze scheiding lang niet zo strikt en lopen beide begrippen door elkaar heen. In het Duits wordt in beide geval len alleen 'Hacke' gebruikt en in het Engels alleen 'heel'. Het Zeeuws en het Nederlands zit ten hier dus precies tussenin. Tot slot is er het Walcherse woord voor kuit, 'kiete'. Tegenwoordig wordt ook de vernederlandste vorm 'kute' steeds vaker gehoord. Eigen lijk zorgt deze nieuwe vorm alleen maar voor verwarring. 'Kute' (letterlijk 'kuil') is name lijk ook de holte van de knie. Dat zo'n klein stukje menselijk lichaam zo'n hoeveelheid informatie kan opleveren, 't steekt z'n bêên uut (het is ongekend). Marco Evenhuis Vorige week kroop in reptielenzoo Iguana een klein schildpadje uit zijn ei. Een bijzondere gebeurtenis, want nog nooit eerder plantte deze schildpaddensoort zich in gevangenschap voort. De soortnaam van de schild pad is indotestudo Forsteni, een Nederlandse naam is er nog niet. Het baby-schildpadje heeft nu nog een rond schild, maar dat zal later net als zijn ouders een meer ovale vorm krijgen. Ook heeft het kleintje nog geen eigen naam. De ouders van de naamloze schildpad kwamen in augustus 1989 doodziek in Iguana aan, waar ze allebei volledig her stelden. Het vrouwtje legt nu drie keer per jaar één of twee eieren van zes centimeter lang en met een doorsnede van 4 centimeter. Op 4 februari dit jaar legde ze haar eerste bevruchte ei. Het ei ging in de broedkast en nu, bijna zes maanden later, is haar eerste jong geboren. „Het jong zat opgerold in het ei", vertelt Ad Bom van Iguana. „Net als een sardientje". Voorlopig blijft het kleintje in de kinderkamer van Iguana, waar hij in een specia le couveuse verblijft. De schildpadden eten groen voer, dat aangevuld wordt met mineralen en kalk. Het kleine schilpadje is nu zo'n zes centi meter groot. Als hij volwassen is, zal hij zo'n dertig centimeter meten. De dieren worden ongeveer zo'n dertig jaar oud. Het pas geboren schildpadje is zo'n zes centimeter lang. FOTO JANNE WOLTERBEEK In samenwerking met reptielenzoo Iguana houden de PZC-Weekbladen op Walcheren een prijsvraag. Verzin een naam voor het schildpadje en een naam voor de soort en win een jaarabonnement op Iguana en twee t-shirts van de reptielenzoo. Verzin een Nederlandse soortnaam voor de schildpad. De naam zal voortaan in heel Neder land worden gebruikt als aanduiding voor de schildpadden. Wie de meest passende naam verzint, wint twee t-shirts en een jaarabonnement op Iguana. Verzin een naam voor het pas geboren schildpadje. De meest originele naam wordt ook beloond met twee t-shirts en een jaarabonnement. ledereen kan meedoen. Deelnemers aan de soortnaam-prijsvraag mogen ook meedoen aan de prijsvraag voor de naam van het jong, en andersom. Uiteraard is het mogelijk om slechts aan één van beide prijsvragen mee te doen. De volwassen dieren zijn dertig centimeter lang. FOTO JANNE WOLTERBEEK. Stuur je inzending vóór 14 augustus op een briefkaart naar: Redactie Faam/Vlissinger Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Vermeld op de briefkaart duidelijk of het om de soortnaam of om de naam van het schildpad je gaat. De wereldbekende hardrockband Mother's Finest treedt op dinsdag 15 augustus op in de Middelburgse Stadsdanszaal. Mother's Finest, een 'zwarte' band, breekt met de traditie dat zwarte mensen r&b en hiphop spelen en blanke mensen country en heavy metal. leder jaar stappen op Walcheren duizenden mensen op de fiets om de Elfdorpentocht te rijden. De route voert dit jaar, tijdens het tweede lustrum van de tocht, van museum naar museum. Verder natuurlijk deze week informatie van overheid en de vaste rubrieken Bedrijfskundig Bekeken en Psychoconsult. Vrijdag I september Op hetVeerse Meer van 18.00-24.00 Griekse bands 3-gangen menu Reserveer tijdig gb|ékS ^gaourara, Magdalenastraat 5, Goes Tel. Oil00- 15715 IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 Kleurenfoto's al vanaf FOTOH VERSCHOORE Overdam: horeca olifant door als 9 Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren In combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18,4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686) Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan-hulsbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Unieke schildpad in Iguana Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1