w Excelsior tegen Sp. Lissabon KLEURENFOTO'S 0.39 32bs fl-CL TOERISTENDAGEN SPECIAAL POLITIETEAM MOET VAKANTIECRIMINALITEIT VOORKOMEN 7>Vatc&en& 21 en 28 juli 4,11 en 18 augustus VLISSINGEN organiseert o.a. Volkssporten, clowns, dweilband, springkussen, schminken, goochelaar, karaoke. mwffWMiwwiii 111 inn mi inn iiii— Zuidwalchers 'Het zomerteam komt naar je toe deze zomer!', schreeuwt de flip-over op het Ser- ooskerkse politiebu reau. Het is 'de slogan van de week' voor het speciale politieteam dat de topdrukte tij dens het toeristensei zoen op Walcheren moet opvangen. De bedoeling is niet zo zeer het direct bestrij den van misdaad, maar eerder de pre ventie ervan. Openstelling politiebureaus Zoutelande en Domburg PZC WEEKBLADEN Strippen Parkeerwachters Fietsen VERSCHOORE BEELD en GELUBD OUVERTURE NAAR BETAALD VOETBAL IN ZEELAND i-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 FOTOH VERSCHOORE WINKELCENTRUM Midop^v' 95e JAARGANG NUMMER 29 willen daar zijn. waar de mensen zijn' mi Twee leden van het zomerteam controleren op parkeerplaatsen of auto's wel goed zijn afgesloten. Het Vlissingse Straatfestival vindt traditiegetrouw rond het laatste weekend van juli plaats. Dit jaar is - om budgettaire redenen - het festival ingekrompen tot één dag. Het muzikale programma is ook flink geslonken: slechts twee bands zullen tijdens het Straatfestival optreden. Een ervan is de Zaïrees-Nederlandse band Kundi Kids. Het rommelt in Vlissingen, de stad die vanwege haar gladde stoepen en trapjes zo geliefd is bij skaters en skeeleraars. Vorige week ontving wethouder C. de Keijzer handtekeningen van de skaters. Zij willen een eigen accommodatie in de Scheldestad. Het college is nog niet uit de vraag of skaten nu als een modegril of als een sport gezien moet worden. Verder deze week de vaste rubrieken Bedrijfskundig Bekeken, Psychoconsult en Kinderboeken. Door Ellen Erkens Wie aangifte wil doen van diefstal of andere zaken kan, naast de politiebureaus in Middelburg en Vlissingen, in de maanden juli en augustus ook terecht bij de kantoren in Domburg en Zoutelande. Deze zijn geopend om de vakantie- drukte op te vangen. De openingstijden van de bureaus in Domburg en Zoute lande zijn dagelijks van 9 tot 17 uur. De politiebureaus in Mid delburg en Vlissingen zijn vie rentwintig uur per dag ge opend. K ÜD@ ÜSMMHl Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huls op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18,4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Rob Viergever is één van de initiatiefnemers van het zoge naamde 'zomerteam'. „Wij willen daar zijn, waar de men sen zijn", benadrukt hij tegen over 'zijn' teamleden tijdens de briefing. „Dit is zo'n dag dat het allemaal gebeurt; iedereen zit op het strand dus het is dè ideale dag voor een inbraak". Er wordt afgesproken dat het uit acht leden bestaande team zich in vier koppels opsplitst. Twee agenten 'in burger' gaan achter een 'schennispleger' aan, een man die kinderen in de omgeving van het strand bij Oranjezon aan het schrikken maakt door zijn geslachtsdelen te tonen. De andere leden moeten zich in uniform verto nen op de plaatsen waar 'het' gebeurt: de stranden, langs terrassen, op drukke parkeer plaatsen en in de bungalow parken. Rob Viergever en Kees Hoogerland vormen vandaag één van de koppels die in uni form het veiligheidsgevoel van toeristen moeten verhogen. Dat dat geen overbodige luxe is blijkt uit de cijfers: „In het toeristenseizoen worden per dag vijftig inbraken gedaan. Naast vijf fietsen wordt er dan ook nog eens één auto per dag gestolen", vertelt Viergever. Samen met zijn partner begint hij de dag in het Vebenabos: „Even wat huisjes controle ren". Steekproefsgewijs lopen ze om een aantal huisjes heen en kijken of alles in orde is: alle ramen dicht, geen sporen van inbraak? Mooi zo! Dan is het öp naar de parkeer plaatsen. Elke auto wordt gecontroleerd. Wie zijn raam of open dak niet dicht gemaakt heeft, treft na terugkomst bij zijn auto een folder van de politie aan met een waarschu wing voor inbraak. De kente kens van automobilisten die hun portieren helemaal niet afsloten, worden genoteerd. „Dan kunnen ze, als de auto gestolen wordt, niet aanko men met verhalen over hoe goed de auto afgesloten was", verduidelijkt Viergever. Hij vertelt hoe gemakkelijk het nog steeds is om een auto te kraken. „We zaten eens achter een paar autokrakers aan en achtervolgden ze tot op de par keerplaats. Zelfs vanaf een vrij korte afstand konden we ze niet op heterdaad betrappen. Bij de aanhouding van het stel bleek dat ze wel degelijk aan het inbreken waren geslagen". Inbreken in een auto gaat razend snel. Auto's die gesto len worden, worden 'gestript', zegt Viergever. „Ze zoeken een auto van het merk en de kleur die ze willen hebben, stelen die en halen vervolgens alles eruit wat ze mooi vinden. De auto wordt omgebouwd en is nooit meer te traceren. Een Golf is in één nacht omge bouwd, kun je nagaan". Hij wijst op een auto die goed beveiligd is tegen dit 'strip pen'. „Kijk, zijn kenteken staat gegraveerd in de ramen. Dat maakt het strippen een stuk' moeilijker". Maar de meeste auto's blijken toch een makkie voor de geroutineerde autokrakers. „Wij willen best een hoop aan preventie doen door te contro leren op parkeerplaatsen, maar de mensen moeten zelf ook meewerken". Het is de bedoeling dat het zomerteam acht weken actief is. „Actief op het gebied van preventie. De kans dat je echt iets pakt is heel klein. We pro beren te laten zien dat we er zijn, en dat we terugkomen. Nu zijn we op een parkeerplaats, over een uur lopen we langs wat terrassen. En er zijn nog twee koppels die weliswaar een andere route rijden, maar waarvan die route ook langs deze parkeerplaats loopt". Langs de hele kust staan auto's verkeerd geparkeerd. „Zolang ze de doorstroming van het verkeer niet hinderen, doen we er eigenlijk niets aan", vertelt Viergever. „Daar zijn natuurlijk ook parkeer wachters voor, alhoewel die de drukte eigenlijk ook niet aan kunnen. Bovendien zijn er niet genoeg parkeerplaatsen voor iedereen, ook daarom knijpen we af en toe wel eens een oog je dicht". „Tussen Domburg en Zoute lande wordt het meeste inge broken in auto's", weet Vierge ver. „Daarom rijden we hier extra langzaam. Maar ja, het is echt puur preventief, want we rijden nu hier, maar wat er nu honderd meter achter ons gebeurt, tsja..". Even verderop staat een aantal auto's half op de rijbaan geparkeerd. Zes Duitsers, vier Nederlanders en een Belg zul len na hun strandbezoek een boete van honderd gulden achter hun ruitenwisser aan treffen. „Dure middag", hoont hij. In Domburg rijdt de politiebus langzaam door het dorp. Ook hier is een gigantisch gebrek aan parkeerplaatsen. De bus mindert vaart als ze langs een auto komen met een groepje jongeren erin. Ze dreigen te parkeren op een plek waar dat niet mag. Viergever draait zijn raampje open en roept op vriendelijke toon: „Hé, dat kost je vijftig gulden, hoor!". De jongens lachen, maar kiezen toch eieren voor hun geld. Het team let ook op geparkeer de fietsen. Speciaal voor de fietsen die niet op slot staan, had de politie een kaartje ont worpen. Het bleek niet zo goed te werken: „Fietsendieven hoefden alleen nog maarte kij ken aan welke fiets we een kaartje hadden gehangen om te zien of hij op slot stond of niet. En dat was eigenlijk niet de bedoeling", zegt Viergever. De acht leden van het zomer team zijn niet allemaal van de politie. Behalve vier 'gewone' agenten zijn er twee toezicht houders en twee vrijwillige politieagenten aangesloten bij het team. De kosten om ze acht weken te laten draaien zijn niet gering. Het zomerteam kost de politie zo'n honderdtwintigdui zend gulden. „Natuurlijk zitten daar ook gewone salariskosten in, dus het bedrag dat het uit eindelijk extra kost is lager", licht Viergever toe. Omdat het dit jaar voor het eerst is dat de Walcherse politie de vakantie- drukte zelf oplost, hoopt hij volgend jaar cijfers te hebben waarmee hij kan aantonen dat het team inderdaad preventief gewerkt heeft en het aantal misdaden gedaald is. „Dan kunnen we misschien de over heid vragen voor een bijdrage in de kosten". Meer nog dan het noorden en het westen van het eiland, wordt zuid-Walcheren geken merkt door een grote ver scheidenheid aan dialecten. In deze aflevering van Walchers Plat zal ik de meest opmerke lijke verschillen tussen de dia lecten van de verschillende zuidwalcherse dorpen eens op een rijtje proberen zetten. Te beginnen met Erremuue. Dat het dialect van Arnemui- .den behoorlijk afwijkt van het Walchers gemiddelde is natuurlijk bekend. De zangeri ge manier van praten en de typische woordkeus van de Erremujenaers zijn in overig Walcheren veelbesproken en vaak geïmiteerd. De moeite waard om een andere keer nog eens uitgebreid op terug te komen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het dialect van Nieuw- land. Dat dialect is van Zuidbe- velandse origine en wordt vooral gekenmerkt door een scherpere articulatie en een wat hoger spreektempo dan de meeste andere (zuid-)Wal- cherse dialecten. Vervolgens Ritthem. Op Rit- them praat men minder plat dan op 't Nieuweland, maar platter dan op Souburg. Vooral oudere Ritthemers maken gebruik van woorden die voor bijvoorbeeld Souburgers en Sinds 1917, dè Zeeuwse Iffl portretfotograaf! Recht t.o. C&A en Blokker 19 JULI 1995 Koudekerkenaars ouderwets overkomen. Souburg is een geval apart, hier worden namelijk twee dia lecten naast elkaar (en soms door elkaar) gesproken: een plattelandsdialect en een soort burgerzeeuws. Het eerste lijkt op Ritthems, het tweede is een plattere variant van het Vlis- sings. Zo gebruiken Souburg- se 'burgers' het Walcherse 'jul- der' en 'ulder', terwijl Vlissin- gers en Middelburgers hier voor 'jullie' en 'ullie' bezigen. Het dialect van Koukèrke is ongeveer net zo plat als het plattelandsdialect van Sou burg, maar er is een belangrijk verschil. Grofweg ten westen van het Kanaal door Walche ren worden woorden als 'ook', 'bomen' en 'lope(n)' net zo uit gesproken als in het ABN, ten oosten ongeveer als in het Zuidbevelands: 'öök', 'böó- men' en 'lööpe(n)'. Het Békerks (Biggekerks) is vervolgens iets platter en iets 'ouderwetser' voor wat betreft de woordkeus dan het Koude kerks. En op Zoutelande, ten slotte, is het dialect weer beduidend platter dan op Rit them, Souburg, Koudekerke en Biggekerke. Hier begint in feite het westen van Walche ren. Het Wèschappels hangt er al een beetje in de lucht. Marco Evenhuis Eerste divisieclub Excelsior voetbalt zaterdag 22 juli tegen Sporting Lisabon. Met die wedstrijd moet Excelsior de gunst winnen van het Zeeuwse voetbalpubliek. De ploeg uit Vlaardingen speelt immers het komende voet balseizoen een aantal wed strijden op de grasmat van het verlichte stadion aan de Irislaan in Vlissingen. De wedstrijd tegen de Portuge zen begint om half acht. Huib Joosse van de stichting die ijvert voor betaald voet bal in Zeeland is reuze in zijn sas met de afspraken die zijn gemaakt tussen Excelsior en zijn stichting. „Als publiek en sponsors er achter gaan staan zou het wel eens kun nen dat Excelsior over een jaar of drie zich vast in Vlis singen vestigt". Excelsior speelt in het sei zoen 1995/1996 veertien wedstrijden in het sportpark aan de Irislaan in Vlissingen. Daarvan zijn er twee in com petitieverband, één of twee voor de beker en de rest - zo noemt Joosse het - zijn pro motiewedstrijden. „Die te gen Sporting is zo'n promo tiewedstrijd. Ik denk dat de weg die we volgen de beste is. Niet overhaast en je in de schulden steken maar rustig opbouwen. Met Excelsior hebben we op het gebied van de financiën prima afspraken gemaakt. Het geld dat we overhouden investeren we in de opbouw van jeugdspelers in Zeeland". Bij de Portugese ploeg is een aantal internationals meege komen naar Nederland. Maar ook Excelsior kan een aantal namen noemen die voor voetballiefhebbers boekde len spreken. Joosse noemt Prince Polley, de van NAC overgekomen Ton van Bre men, Edgar Moens, Mario Been en Gilbert Taument. „Je ziet dat het geen ope- raapt stelletje is". Joosse denkt dat hij met een massa le opkomst het crediet krijgt om verder te gaan met het plaveien van de weg naar een betaald voetbalclub in Zeeland. IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naastANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1