WONEN OP WALCHEREN Politiemannen ruziën om haan Beste maatje van Zeeland is te koop in Middelburg KLEURENFOTO'S 0.39 BBL/Er U bent op zoek naar een huurwoning? Het huizenaanbod van de vier woningcorpora ties op Walcheren, 2- wekelijks in deze krant Kijk voor verdere informatie op pagina 6 en 7 msmmssmmm VERSCHOORE BEELD m (BELQjm Recht t.o. C&A en Blokker Door Ad Hanneman Het ziet er naar uit dat burgemeester en wet houders van Middelburg deze week een Salo- mons-oordeel moeten vellen over de haan van de familie J.J.M. de Puntert. Al twee jaar maakt de trotse kippenversierder zoveel herrie dat buurman John Davidse en zijn gezin er knetter gek van worden. Pogingen van de wijkagent om de vuurhaard onder de burenruzie in de wijk Klarenbeek weg te nemen en de kool en de geit te sparen liepen uit op een mislukking. ...dat vind ik pas a-sociaal gedrag... PZC WEEKBLADEN ...geluid is overlast als het een be paalde waarde overschrijdt... ,.de mensen eerst hun geschil zelf laten oplossen... ...John is ook een collega... ...ik ben zijn enige buurman... Dit jaar is er weer een SAIL AMSTERDAM. Wie herinnert zich niet het wereldspektakel van vijf jaar geleden? Dit jaar hoeft nie mand SAIL 95 Amsterdam te missen want uw krant organiseert er een extra Lezersreis naar toe! Zie elders in dit blad. 't Schoolplein va. 149,- NU: diverse aanbiedingen SKATE-VERHUUR 10,- Zomeravonden tot 21.00 uur geopend zondagmiddag ook geopend IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS -UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 FOTOB VERSCHOORE B\BLIÖTfyc£^ M* 7§ Mm (DP ÜÊMÏÏÏÏ 95e JAARGANG NUMMER 28 12 JULI 1995 ■H „De haan moet weg", oor deelt Davidse die zijn dage lijkse brood verdient als hoofdagent bij de politie te water. Twee jaar gekukel aan zijn hoofd doet de deur dicht. De maat is zelfs zo vol dat hij overweegt om naar de rechter te stappen als het gemeentebestuur in zijn nadeel beslist. De Pun tert, ook politieman maar dan op het vaste land, denkt dat hij genoeg heeft gedaan om zijn haan 's nachts de mond te snoe ren. „Dan zit hij in een don ker hok". Het Middelburgse college oordeelt op basis van resultaten van geluids metingen. Die zijn een aan tal keren uitgevoerd. DD® Stam Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse ?3ourant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686) Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Het overdadige gekukel van de haan begon zo'n twee jaar geleden. Davidse ergerde zich groen en geel. Vooral als hij nachtdienst had of in een weekeinde lekker wilde uitsla pen. „Om zes uur 's morgens was mijn hele gezin wakker. Ik werd er echt knettergek van. Vooral toen mijn buurman weigerde om er iets aan te doen. Ik heb toen de politie gebeld. Die schoof het af op de gemeente. En de gemeente schoof het weer af op de poli tie". De Puntert is minder spraakzaam en oordeelt dat privézaken niemand wat aan gaan. Later geeft hij toe dat De getallen die de geluidsme tingen opleverden zijn nog niet bekend. Mr. J. Piersma van de afdeling milieu van de ge meente Middelburg legt uit dat de cijfers nog op de juiste waarden moeten worden her leid. De achtergrond geluiden moeten er nog vanaf worden getrokken. De bewering van Davidse dat de gemeente wer keloos heeft toegeken bestrijdt de milieu-jurist. Volgens hem zijn er wel degelijk stappen ondernomen om de buren wat minzamer met elkaar te laten leven. „We hebben de bezitter van de haan aangeschreven en hem verzocht het dier 's nachts in een lichtdicht hok op te ber gen. Nu dat niet voldoende blijkt hebben we geluidsmetin gen uitgevoerd. Volgens de regels is het houden van huis dieren trouwens toegestaan zolang er geen overlast wordt veroorzaakt. En geluid is over last als het een bepaalde waar de overschrijdt". Wat Davidse ook dwars zit is het heen en weer geschuif van de gemeente en zijn collega's te land. „Het duurde zo'n acht a negen maanden voordat ae politie zich er mee ging bemoeien. Die wijkagent deed inderdaad zijn best om de zaak te sussen. Maar zijn rapport bleef geheim. Ik kon er niet aankomen. Wel kreeg ik een paar krabbeltjes te zien waar op wat bevindingen stonden. Dat rapport is kennelijk geheim". „Helemaal niet geheim", legt politievoorlichter Leo Kuijl uit. Uit zijn woorden blijkt evenwel dat de politie er lelijk mee in de maag zat. Twee collega's die normaliter het gezag handha ven kissebissen over welis waar een heikele kwestie, maar zetten het beleid van her mandad niet voort als het gaat om een burenruzie. „Voordat allerlei instanties zich met de burenruzie hebben bezigge houden en dat de familie Davidse de hand maar in eigen boezem moet steken. „Tot diep in de nacht staat de muziek keihard aan. Dat vind ik pas a-sociaal gedrag. Maar ik heb er nooit iets over gezegd". Volgens Davidse is er inder daad weinig gepraat. „De Pun tert heeft wel ooit duidelijk gemaakt dat hij de haan met kippen heeft genomen om ons te pesten". De Puntert weerlegt: „Ik heb er alles aan gedaan om rust te houden. Ik heb ondermeer een nachthok getimmerd waar de haan helemaal in het donker tussen elf uur uur 's avonds en half acht 's ochtends moet zit ten. Bovendien komen de mensen van de gemeente regelmatig het geluid meten. Gisteren zijn ze nog geweest", legt hij op de donderdag uit. Burenmaar niet door een deur in de Middelburgse wijk Klarenbeek. wij ingrijpen proberen we de mensen eerst hun geschil te laten oplossen. Bij het onder zoek van de wijkagent kwam bovendien vast te staan dat het geluid niet zo extreem is dat er ingegrepen moest wor den. En als Davidse inzage wil in de rapportage van de wijk agent, moet hij bij het bevoegd gezag zijn. Het ligt trouwens nu bij de gemeente". Davidse op zijn beurt weerlegt: „Ik heb om dat rapport gevraagd. Ze (de politie red.) konden het echter niet vinden omdat de wijkagent ziek thuis was. Het werd me trouwens nog behoorlijk kwalijk genomen da: ik die wijkagent toen thuis belde. Nee hoor. Volgens mij is het rapport gewoon geheim". Geluidsoverlast is overigens een hot item van de politie. „Vooral geluidshinder door muziek. Als mensen klagen vragen we ze eerst of ze al met hun buren hebben gepraat over de hinder en of ze het misschien eerst zelf willen oplossen. Als dat niet lukt grij pen wij pas in. Het kan zelfs zo ver gaan dat we stereo-instal latie' in beslag nemen. Maar eers en vooral proberen we de mensen duidelijk te maken dat ze het beter zelf kunnen oplossen. Dat is ook bij David se gebeurd". Davidse: „Vroeger kwamen we bij elkaar om de koffie. Maar op gegeven moment bleek dat onze dochter nogal dominant De zeventienjarige Evert van Moort verkoopt het beste maatje van Zeelandvolgens een test van het Algemeen Dagblad. leder jaar houdt het Algemeen Dagblad een 'maatjestest'. Bij vijfenzeventig vishandels, ver spreid door het hele land, wor den haringen gekocht, gege ten, getest en beoordeeld. Haringhandel 't Beste Maatje, op de Koningsbrug in Middel burg, kreeg ook een bezoek van het testteam. De haring- kraam eindigde als zesde bes te maatjesverkooppunt in Nederland. Met dit resultaat kan Evert van Moort, de kers verse eigenaar van de kraam, zich nu ook verkoper van de beste maatjes in Zeeland noe men. „Ze komen en nemen drie haringen mee, zonder te zeg gen dat ze met een test bezig zijn", vertelt hij. De haringen worden getest op smaak, aan wezige graatjes en eventuele bacteriën. „We kwamen erg goed uit de bus en kregen een negen als eindcijfer". Helemaal verrast was hij niet toen hij ontdekte dat zijn kraam bezocht was door de testers van het Algemeen Dag blad: „Het was tijdens de bra derie, het regende en er kwam een man in een korte broek om drie haringen vragen. Ik vond het wel een beetje vreemd, zo'n korte broek in de regen. Even later ging ik naar buiten en zag dat ze de haringen aan het testen waren". De zeventienjarige Evert van Moort nam zes weken geleden de zaak over van de vorige eigenaar. „Ik werkte eerst bij Poppe, op de Markt in Middel burg. Toen ik hoorde dat de kraam te koop stond, ben ik er gelijk achteraan gegaan. Ik heb altijd graag een eigen viswin kel willen hebben", zegt Van Moort, die behalve de beste maatjes-verkoper ook wel eens de jongste ondernemer van Zeeland zou kunnen zijn. Haringen die bij hem gekocht worden, fileert hij waar de klant bijstaat. „Zo blijven ze vers. Een haring blijft hier nooit een dag liggen", garan deert hij. Haring is, zoals de naam 't Bes te Maatje al doet vermoeden, het hoofdprodukt van de kraam. Daarnaast verkoopt hij ook lekkerbekjes en garnalen, 't Beste Maatje is 's zomers zes dagen per week geopend, in de wintermaanden vijf dagen per week. was over hun kinderen. Ze mocht er van de een op de andere dag niet meer komen. Zo is het eigenlijk begonnen. Even later kwam die haan op de proppen. Ze wilden niet praten. Zowel de milieu-agent als de wijkagent heeft zijn best gedaan om tot een oplossing te komen. Helaas". Overigens hebben ook de politiebazen getracht om beide kemphanen weer te laten geloven in het spreekwoord dat een goede buur beter is dan een verre vriend. De Puntert: „Maar het lijkt er op dat ik de enige ben die water in de wijn moet doen. Ik ben niet alleen een collega. Ook John is een colle ga". Geluidsoverlast kan dramati sche gevolgen hebben. Wie er zich aan stoort is ai snel het kind van de rekening. „Maar soms kun je niet anders dan je er aan storen", weet Peter Rot te uit Middelburg. „Lawaai is een marteling waardoor ik nu in de WAO zit. Weet je trou wens dat het verkeerslawaai met achthonderd procent is toegenomen. En herhaling van steeds weer hetzelfde geluid maakt je helemaal gek. Ik ben nog maar 55 en kan mijn vak als leraar niet meer uitvoeren. Dus ik kan me de klacht van die meneer over geluidsoverlast door een haan best voorstel len. Maar er is weinig begrip voor ons soort klachten, hoe wel een KNO-arts uit Leiden vorig jaar vaststelde dat rond de eeuwwisseling rond de één miljoen mensen gehoor gestoord zouden zijn". Hoewel de politie vaststelde dat het geluid van haan De Puntert alleszins acceptabel moest worden geacht, is een aantal steden overgegaan tot een hanenverbod in wijken. De Nederlandse Stichting Ge luidshinder heeft er jurispru dentie over. Ze noemt als voorbeeld het plaatsje Schaijk waar een boer zijn 'megahaan' moest opruimen na klachten uit de buurt. Daar protesteer den meerdere buurtbewoners. „Ik heb dat hier ook gepro beerd. De Puntert heeft het voordeel dat hij op een hoek woont. Ik ben zijn enige buur man. Anderen in de omgeving zijn ouderen. Die horen minder goed en hebben geen last, zei den ze toen ik een handteke ningenactie wilde starten. Bovendien wonen die mensen in een huurhuis. Dit huis is ons eigendom en waarschijnlijk onverkoopbaar met die haan er naast". Vanaf 15 juli is het weer kermis in Vlissingen. Een week lang verkeert het Bellamypark in een kermisroes. Dit jaar is er voor kinderen een nieuwe attractie: de kinderachtbaan. In de serie Psychologische Lessen legt dr. Hermans deze keer het een en ander uit over vrienden en vijanden. Verder deze week de vaste rubriek Bedrijfskundig Bekeken en overheidsinformatie. Behalve knikkeren, wat alleen gedurende bepaalde perioden gebeurde, werd er bij ons op het schoolplein vooral 'tikje' gedaan. Dit spel kende vele vormen: het spectaculairst was 'tikje over 't muurtje', waarbij een twee meter hoge bakstenen hindernis genomen moest worden. De blauwe plekken hoorden er bij, daar werd je hard van. Bij 'tikje an de slienger' waren altijd grote groepen betrokken: wie getikt was, moest 'in de slienger' die dus steeds groter werd. Een sliert kinderen die hand in hand het schoolplein over den derde om de overgeblevenen te tikken. 'Tikje van de grond' werd ook veel gedaan: wie bovenop een stoepje stond of in elk geval boven het school plein, kon niet getikt worden. Op het schoolplein kon je vooral veel scheldwoorden en plaagdeuntjes horen. Veel compassie had de dorpsjeugd niet met leeftijdgenoten: 'Jie bin gék mee een lépel in je bék en een vürrek in je kónt'. Het werd heel dreinerig gezon gen, met een heel duidelijke klemtoon om de drie a vier let tergrepen. Je kon dan, op ongeveer dezelfde toon, terug zingen: 'Schélden doe gêên zére, schóppen moe je prebe- re!' Een niet gezongen alterna tief was: 'Wat je zellef zeit, bin je zellef'. Wanneer je minder beheersing aan de dag legde, antwoordde je met: 'Ouw j' op!' Dat hadden de plagers wel verwacht, en op hun beurt zongen ze je toe: 'Ouwe Jób die leev' nie mi, en jóenge Job moe nog geboren 'oore'. Een goeie dooddoener natuurlijk, en een volgende keer liet je 't wel uit je hoofd om te vragen of ze wilden ophouden. Eveneens uit de jaren zestig herinner ik me een liedje dat gezongen werd als je iemand hinderlijk nieuwsgie rig vond: Niks mee te maeken Bróek vol gaeten Bróek vol smóut/ Jie bin stóut. Jan Zwemer BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1