OPRUIMING 0.19 ro's STEÜTEL Bauer KLEURENFOTO'S 'Als we dit halen, zit ik aan mijn grens' KUNSTENAARS EXPOSEREN IN VLISSINGSE WIJK m VLISSINGSE RECORDPOGING MIDGETGOLF 3SÓ6 C Opvallend adverteren op deze plaats met gebruik van steunkleur! 1© Hoge bomen MELKA SHIRTS DELSCHER v.a. 149," NU: diverse aanbiedingen SKATE-VERHUUR 10,- Zomeravonden tot 21.00 uur geopend zondagmiddag ook geopend IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 9.99 KE PRIJS NT: 0,991 I fqtoBhversohoore l ITERSCHOORE BEELD en GELUID Door Ellen Erkens Naar binnen gluren in andermans huis. Ook al geeft niemand het graag toe, iedereen doet het. Tijdens de bouwvakantie (van 21 juli tot 11 augustus) mag het, in Vlissingen. In de wijk Paauwenburg worden dan zes - nog niet bewoonde - woningen ingericht in het kader van het project 'Kunst te kijk in de cirkel' van de Zeeuwse kunstenaars Leen Duijvendijk, Mar- greet Leijdekker en Sjaak Schuit. Elitair Weer veel subtoppers verwacht op Vlissings sterrentoernooi Niet alleen voor het hoofdtoernooi eind augustus heeft LTC De Schelde weer veel inschrijvingen. Ook de sponsordag kan reke nen op meer dan tach tig deelnemers. En daarmee bewijst de organisatie - aldus comité-voorzitter Har ry Mooibroek - dat sport van hoog niveau samen kan gaan met gezelligheid. Hij peinst vervolgens: „Mis schien moet dat wel samengaan als je elke keer weer moet reke- fftfT^-r* j PZC WEEKBLADEN ED® ffsiaum nen op sponsors om een vier sterren A- toernooi op poten te zetten". Spaghetti Eerlijk De Vlissinger Jean Vroomen en zijn zwager Jaap Sinke proberen vanaf 8 juli het wereldre cord midget-golf te verbreken. Het te kloppen record staat op naam van een groepje mensen in Leusden, die een 'spelletje' van ruim drieën zestig uur speelden. Het Vlissingse duo ver wacht op zaterdag 10 juli om 20 uur vieren zestig uur gespeeld te hebben. *v. Iviiodt 95e JAARGANG NUMMER 27 5 JULI 1995 Kunst in de huiskamer Sommige opvallende verschij ningen uit vroeger dagen brachten het zover dat hun naam vele decennia na hun overlijden nog altijd in uit drukkingen bewaard is geble ven. Ook op Walcheren ken nen we een aantal van deze vaak welgestelde personen. Allereerst zijn er de achtiende- eeuwse schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken, die op Wal cheren voortleven in de schertsende zegswijze 'nae Betje Pluum en Aagje wollen Deken gae' (naar bed gaan). Betje Pluum is een zinspeling op 'pluumbèdde', een veren- bed voor in de bedstee. In Middelburg woonde in de Seisstraat in de jaren rond 1800 de scherprechter Jean Frangois Boitquin. Hij moet een grote indruk op de bevol king gemaakt hebben, want nog niet eens zo heel lang gel den werden ondeugende 'guus' (kinderen) tot orde geroepen met de vraag 'Moe je soms opgroeie vö Bottek- wien in de Seisstraete, stêên'a- es (deugniet)?'. In dezelfde tijd als Boitquin bewoonde de familie Schorer de buitenplaats Noordhout bij Serooskerke. Het bij dit buiten gelegen bos werd vroeger Schorer's Bos genoemd. Waarschijnlijk lag dit bos heer lijk afgelegen, want het was een populaire plaats voor jon ge paartjes in kermistijd. Uit die tijd is de uitdrukking 'den beer is los in Schorer's bos' bewaard gebleven, 's Avonds na afloop van een kermis, als pasgevormde stelletjes in 'den duuster' verdwijnen wordt er door de achtergebleven, min der gelukkige jongemannen nog wel eens verzucht: 'Kiek, den beer is w'i los, óór'. Wereldberoemd op heel Wal cheren is 'paeremêêster' (vee arts) Piet de Plaa uit Meliskerke (1814-1895). Over hem en zijn vermeende toverkunsten heb ben heel wat verhalen de ron de gedaan. Ook vermaard is zijn collega dokter de Puut (Anthony de Puyt, 1833-1892) uit Middelburg. Samen zijn ze 'vereeuwigd' in een gezegde over moeilijk opvoedbare kin deren: "As mééster de Plae en dokter de Puut saemen over joe mêêsterden (dokterden), 1 voor 69,- 2 voor98,- In het voormalige hoofdbastion van Fort Rammekes is momenteel een expositie van Anneke de Witte. Deze van oorsprong Zeeuwse kunstenares laat zich onder andere inspireren door valken. Het publiek staat in de rij voor de Beverly Hill's Beach Club in Middelburg. Een café met een geheel eigen aanpak. Verder deze week het begin van een nieuwe reeks in de rubriek Psyscho Consult, Na de serie Mannetaal nu een serie Verboden fantasieën. zou d'r nog niks mee je te beginne wezen". Tot slot is er Marinus Pas poort, burgemeester van Sou burg van 1839-1859. Hij stond bekend om zijn zelfspot en misschien is de uitdrukking 'aolles komt terechte, b'aolve de bêênen van Paspoort' daar wel een staaltje van. De toe voeging 'die bin krom 't kistje in gegae' moet wel van latere datum zijn. Hoe dan ook, de man was duidelijk gezegend met een fraai stel 'vèrkensvan- gertjes' (kromme benen). Marco Evenhuis Lange Vorststraat 12 4461 JP Goes BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Kleurenfoto's al vanaf Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 Sinds 1917, dè Zeeuwse portretfotograaf! Recht t.o. C&A en Blokker Het is de bedoeling dat het publiek voor de ramen staat en naar binnen kijkt. Het viel foto graaf Sjaak Schuit op dat wan neer je door een nieuwbouw wijk loopt, je vaak een tv-pro- gramma kunt volgen als je in de huiskamers kijkt. Vaak staan de tv's zelfs op dezelfde plaats in de kamer, door de kabelaansluiting die in ieder huis op dezelfde plek zit. Met dit in zijn achterhoofd maakte hij een serie foto's van een beweging die, gemonteerd op een zestal tv-toestellen, er voor zorgt dat de toeschouwer eenzelfde ervaring krijgt. Leen Duijvendijk maakte speci aal voor deze expositie onder meer een aantal zeegezichten, omgeven door kleurvakken die nodig waren om de grijze tint van de zee aan te geven. „Vlis singen is voor mij de zee", ver klaart hij zijn keuze. In de werken van Margreet Leijdekker, die met verschillen de technieken werkt, staat het thema 'waarnemen' centraal. „Als je verhuist moet je ervoor zorgen dat zo'n leeg, kaal huis jóuw huis wordt. Sommige mensen doen dat door een huilend zigeunermeisje aan de muur te hangen, anderen han gen kunst op. Al in de prehisto rie versierden mensen hun grot om zich er thuis te voelen. J >,y- ffpp MéÜéééM Juriën Mooibroekde plaat selijke favoriet. p p| étët mmrn m NSSSS Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlisslnger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18,4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlisslnger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Vanaf 28 augustus zijn de ten nisbanen van de Vlissingse tennisclub LTC De Schelde weer gereserveerd voor een van de grootste toernooien van Nederland en het grootste van Zeeland. De finales zijn vastgesteld op zondag 3 sep tember en het hoofdtoernooi begint op woensdag 30 augus tus. De zondag er voor probe ren de sponsors een bal te slaan naar een overwinning en de dag er na beginnen op de banen de kwalificatiewedstrij den. Een aantal Zeeuwse spe lers krijgt ook dit jaar weer de kans om zich via een zoge naamde wildcard te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Ande ren zullen eerst hun kunnen moeten tonen via een over winning. Zoals het er nu naar uitziet worden twee spelers geplaatst wegens hun plaat sing op de rancking. Juriën Mooibroek uit Vlissingen doet het zo goed da hij vrijwel zeker geplaatst gaat worden en dat zelfde geldt voor plaatsgenote Marjolein Meulenberg. De prijzenpot voor het Vlis singse toernooi is ook dit jaar weer goed gevuld, meldt Mooibroek. Voor de heren is vijftienduizend gulden gere serveerd en de dames moeten het bedrag van zesduizend gulden verdelen. Van een aan tal Nederlandse subtoppers is al bekend dat ze naar Vlissin gen komen. Gerekend wordt in elk geval op Marcel Reuter, Ralph Kok en Dennis van Scheppingen. De winnares van vorig jaar, Moniek Kiene, is vrijwel zeker ook van de par tij. De drie kunstenaars samen met Hans Sonke voor de huizen in Paauwenburg, waar de expositie gehouden wordt. Het idee om met dit gegeven iets te doen ontstond een jaar geleden. Met Margreet Leijdekker en Sjaak Schuit ben ik gaan nadenken. Het was niet gemakkelijk om geschikte hui zen te vinden. Er mogen bij voorbeeld geen tussenmuren in zitten, maar er moet wel al een dak zijn. Projectontwikke laar Hans Sonke zag het hele maal zitten en bood ons het 'cirkelproject' in Vlissingen aan", vertelt Leen Duijvendijk, die het initiatief nam tot het project. Zelf is hij erg enthousiast over de huizen waarin de tentoon stelling wordt gehouden. De architect ervan, de Middelbur ger Johan de Koning, opent op 21 juli dan ook de tentoonstel ling. De kunstenaars willen door deze expositie hun kunst uit de - volgens hun - elitaire sfeer van de galeries en musea halen. „In ons project zit niets elitairs, het is niet museum achtig. Door alle blabla rond om kunst worden veel mensen afgeschrikt. Laat de mensen zelf maar kijken wat ze er van vinden. Wij kraken elitaire kunst niet af maar proberen zelf zo laag mogelijk bij de grond te blijven". In Vlissingen heerst een leuker klimaat op het gebied van kunst dan in Middelburg, zegt hij. „Daar staan overal beelden op plaatsen waar mensen ze kunnen zien, op straat, in par ken. In Middelburg stoppen ze het geld in de Vleeshal, waar tien mensen over spaghetti lopen". Of de expositie een vervolg krijgt weet hij nog niet. „Expo seren in zo'n ongewone ruimte is leuk, maar om het vaker te doen... Dan krijg je zo'n rijtje van exposeren in een abattoir, in een parkeergarage. We von den het in ieder geval leuk om dit met z'n drieën te doen. 't Is heel veel werk, een jaar lang voor drie weken exposeren. Maar wie weet krijgen we nog eens een ingeving". één keer inslaat, heb ik twee slagen nodig". Hij kan er niet echt mee zitten, lijkt het. Vanaf volgende week bezoe ken de beide mannen een fysi otherapeut, om ervoor te zor gen dat ze in top-conditie zijn. „We spelen drie dagen en twee nachten achterelkaar. Op het slaaptekort kun je niet oefenen, je kunt er alleen voor zorgen dat je lichamelijk hele maal in orde bent", volgens Sinke. Om de recordpoging eerlijk te laten verlopen, zijn er twee controleurs aangesteld die erop moeten toezien dat de Vlissingers alles volgens het boekje doen. En natuurlijk bestaat er altijd de kans dat er iemand van Guinnes zelf komt kijken. Sinke: „Je weet niet of er iemand komt, ze melden zich nooit aan van te voren. Je moet het gewoon eerlijk doen, dan is er niets aan de hand". De Vlissingers hebben bedrij ven en kennissen gevraagd om hun recordpoging te spon soren. „Sommige bedrijven geven een bedrag per uur, anderen een vast bedrag. De opbrengst is bestemd voor het gehandicaptenvoetbal dat momenteel opgezet wordt in Vlissingen", vertelt Jaap Sin ke. De eigenaar van de Vlissingse midget-golfbaan, Jerry van Zuylen, helpt het tweetal waar hij kan. Hij stelt drank en eten voor het tweetal beschikbaar en zorgt ervoor dat er ook 's nachts iemand van het per soneel op de baan is. „Als jul lie het volhouden, heb ik er twee bedrijfsleiders bij", grapt hij. „Ik heb graag personeel dat vierenzestig uur door kan werken..". Het is niet de eerste keer dat het tweetal meedingt naar een vermelding in het Guinnes Book of Records. Vijf jaar gele den waren ze samen maar liefst vijfenvijftig uur in touw op de midget-golfbaan in Vlis singen. Voor Jean Vroomen begon het allemaal acht jaar geleden, toen vrienden van hem een recordpoging mens-erger-je- niet deden. „Ik vond het een beetje raar, maar het sprak me toch ook wel aan", vertelt hij. Hij probeerde het ook eens en verbrak gelijk het wereldre cord ganzeborden. Vanaf dat moment was het hek van de dam. De Vlissinger speelde dagenlang op een fruitkast en deed mee aan snelblussen en midget-golf. „Als we dit record halen, zit ik aan mijn grens", vertelt hij. „Tenminste, voorlo pig..!" Het is overigens niet gezegd dat de twee, als ze in hun opzet slagen, ook daadwerkelijk genoemd worden in het Guin nes Book of Records. „Je bent altijd afhankelijk van de redac tie, die uitzoekt welke records in het boek vermeld worden en welke niet", vertelt Vroomen. „Bovendien kan ons record ook nog verbroken worden voordat de nieuwe uitgave in oktober verschijnt". Regelmatig oefent het stel op de Vlissingse midget-golf baan. „Vorige keer speelden we alleen om de tijd te verbe teren, dit maal wil ik ook zo goed mogelijk spelen", vertelt Jaap Sinke. Sinke en Vroomen spelen tegen elkaar tijdens de recordpoging. Jean Vroomen weet al dat hij gaat verliezen, want: „Waar hij de bal er in Jaap Sinke (rechts) en Jean Vroomen op de Vlissingse midget-golfbaan.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1