Russische kunst in Gravenstraat Let op onze Moederdag pagina's elders in deze krant Fietsend de boer op GROENLEER GOES BOB VAN KOETSVELD WEER VOORZITTER JASZ ÖRANDP Een winkel bomvol met BOEKEN gaan weg met 50 tot 80% KORTING to MOTORMAAIERS ZITMAAIERS Tei. 01100-12820 Velen voorspelden het. En inderdaad. Sinds kort is Bob van Koetsveld weer voorzitter van de JASZ (Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland). Twee jaar geleden nam Hub Royackers de voor zittershamer over. Dat duurde precies acht maanden. Tussentijds was Van Koetsveld ad interim. Bekend is dat het geen succes werd met de nieuwe preases. Officieel heet het dat Royackers wegens drukke werkzaamheden de JASZ-taak niet kon invullen. En zo zwaait Van Koetsveld weer de scepter over de JASZ. Rotterdammer P2C WEEKBLADEN Nog twee jaar IJdelheid Drie jaar geleden kwam de Russische kunstenaar Sergei Troubatch samen met zijn moeder naar Ne derland, op de vlucht voor aan de weg tim merende neo-nazisti- sche organisaties. Vanaf zaterdag 13 mei exposeert hij in een winkelpand aan de Gravenstraat 12 in Middelburg. Geduren de twee weken zijn olieverfschilderijen, houtskooltekeningen en sculpturen van Troubatch te bezichti gen. Omdat de exposi tieruimte gelijk dienst doet als atelier, kun nen geïnteresseerden hem ook aan het werk zien. Op verzoek maakt hij portretten van bezoekers. iJ» Anti-semitisme Na de reorganisatie bij de politie vorig jaar werd het regiocorps Walcheren opgericht. Nu wordt Walcheren weer opgesplitst in twee 'basiseenheden'. Bestuursleden van de Stichting Historama Abdij Middelburg geven op verzoek rondleidingen door de Abdij en Historama. Zeker niet alleen interessant voor toeristen! In de wekelijkse rubriek Psychoconsult legt drs. Henk C.M. Hermans uit waarom iedere man ervan droomt om een held te zijn. Verder in deze krant nieuws van provincie en gemeente en de rubriek Bedrijfskundig Bekeken. 't Mènsdom deurschouwd THE FLAMENCO KINGS Bauer PUCES J De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Party- en faillissementsverkoop DE WITTE BOEKENMARKT 'V/ODBLB.^ v.o. 550," va 2.495,- Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 3e bedrijf rechts Zaterdag open tot 15.00 uur 95e JAARGANG NUMMER 19 10 MEI 1995 'Ik hou er van om met jonge mensen om te gaan' Het Middelburgse Jazzfestival dat dit jaar van 1 tot en met 3 juni wordt gehouden, bleef ook toen hij geen voorzitter was onder zijn hoede. Van Koetsveld stopt echter met de organisatie van het seizoens- verlengende jazzfestival in Domburg. „Ik heb een ernstig meningsverschil met ambte naren". Die willen volgens Van Koetsveld niet commercieel meedenken. „Ik contracteer doorgaans groepen die staan voor de oude jazz. Daar komen mensen op af. Dat is volgens mij ook de opzet van een sei- zoensverlengende activiteit. De ambtenaren, en Ruud Meijel van de provincie in het bijzonder, malen daar kenne lijk niet om. Hij is de man van Zeeland Cultuurmaand. Maar die man ging op een gegeven moment op mijn stoel zitten. Kijk. Dan hoeft het van mij niet meer". Van Koetsveld is niet alleen een organisator voor wie velen respect hebben („Als hij het doet, doet hij het goed"), maar het is ook een man die geen blad voor de mond neemt. „Misschien komt dat omdat ik Rotterdammer ben en geleerd heb voor mezelf op te komen", zegt hij zonder omwegen. Maar dan peinst hij: „Maar misschien is het ook gewoon de aard van het beestje. Ik hou niet van achterbaks geleuter". UD@ U&aum Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, pvistbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-hulsbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Rotterdammer of geen Rotter dammer, in de Middelburgse organisatiescene is van Koets veld geen onbekende. Zo is hij ook nog voorzitter van de voet balclub Zeelandia en drukt hij als dat gevraagd wordt op allerlei organisaties een stem pel. Zonder omhaal geeft hij toe graag het middelpunt te zijn. „Maar ik wil ook leven. Ik ben nu 68. Ik hou er van om met jonge mensen om te gaan. Dat houdt ook mij jong. Kijk maar eens naar leeftijdgeno ten die niks doen. Dat zijn over het algemeen oude mannetjes. En het leven is maar zo kort. Ik vind dat dat minstens 75 pro cent van je leven uit plezier maken moet bestaan. Anders leef je niet". „Je moet het leven ook niet te serieus nemen. Het kan elk moment afgelopen zijn. Bovendien gaat het altijd anders dan je denkt", vervolgt de man die na een hartopera tie het eigenlijk rustig aan moest doen en zijn drukkerij verkocht. „Ik hoop nog twee jaar voorzitter te kunnen zijn. Dan ben ik zeventig en de JASZ bestaat dan twintig jaar". In de loop der jaren heeft het meldt de opnieuw gekozen voorzitter. Hij noemt de Bill Bakers Big Band, die in militair uniform muziek speelt a la Glenn Miller tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. „Zo spelen we ook in op vijftig jaar bevrijding", legt Van Koets veld uit. En zo is er nog veel meer dat de liefhebber van - vooral - de oude stijl jazz naar Middelburg trekt. „Ik werk nu al vijftien jaar voor de JASZ". Waneer hij begonnen is zich te bemoeien met het jazzfestival weet hij niet zo precies. „Ik schat zo'n tien jaar geleden. Dat was toen de tent nog op het Damplein werd gezet". Rond de ex-Rot terdammer kwamen mensen er bij en vielen ze af. Hij bleef overeind. „Ik kan me stomweg geen leven zonder muziek voorstellen", zegt hij eerst. Later: „Ik moet ook altijd bezig zijn om iets te organiseren. Dat zit gewoon in mijn bloed. Natuurlijk heeft het te maken met ijdelheid. Als iets slaagt en er komen veel mensen, dan geeft dat gewoon een kik". Hij noemt als voorbeeld de zaterdagmiddag. „Als er op zaterdagmiddag een paar dui zend mensen op de Markt staan te springen, dan is dat een beloning voor mij. En als op zaterdagavond de Stads schouwburg bomvol is, ver goedt dat het vele werk dat we hebben gedaan. Ik moet trou wens nog kwijt dat we een fan tastisch bestuur hebben. Het bestuur bestaat uit mensen die volop meedenken en geen blad voor de mond nemen tij dens de vergaderingen. Maar als er eenmaal een besluit is genomen, staat iedereen er vierkant achter. Ik denk dat dat de kracht is van de JASZ". Bob van Koetsveld. Jazzfestival in Middelburg een vaste plaats veroverd op de provinciale evenementenlijst. In de maanden vooraf is het in huize Van Koetsveld tamelijk onrustig. Groepen moeten worden gecontracteerd, het werk voor de vrijwilligers moet worden verdeeld en dan bellen al maanden van te voren de jazzliefhebbers om te vragen welke groepen er eigenlijk meedoen. „We hebben dit jaar weer een aantal toppers". Ponyrijden, zuivel proeven, kuieren over een erf of genieten van fruitbomen, maar ook een kijkje nemen in een molen. Dat kan allemaal tijdens de landelijke Fietsdag die zaterdag 13 mei in heel Nederland wordt gehouden. Op Walcheren doen drie boerenbedrijven mee en nagenoeg alle molens. Eén van de startpunten voor de fietsers is de Nieuwendijk in Vlissingen. De open molens zijn herken baar aan de blauwe wimpel. Volgens Molenaar Jan de Regt in Koudekerke zijn zo goed als alle Walcherse molens te bezichtigen. Sommige zelfs draaiende. De Walcherse boerenbedrij ven die te bezichtigen zijn: Kaasboerderij Walhout aan de Deringmoerweg in Arne- muiden, S. de Pagter aan de Hogelandseweg in Grijps- kerke (melkvee en paarden- houderij en het biologisch pluimveebedrijf Huis ter Mee aan de Rijnsburgseweg in Oostkapelle. Ook Orchi- deeënkwekerij Wekking doet mee aan de open dag De nu 24-jarige kunstenaar volgde in Moskou een oplei ding die vergelijkbaar is met onze kunstacademie. Hij werd opgeleid tot kunstschilder. In Rusland is het niet gebruikelijk dat kunstenaars zich in meer dan één richting specialiseren. Het maken van sculpturen is dan ook nieuw voor hem. „De techniek van het bakken heb ik nog niet helemaal onder de knie", vertelt hij. „Het is steeds Kunstenaar Sergei Troubatch met een paar van zijn kunstwerkendie te bezichtigen zijn van 13 tot en met 27 mei in de Gravenstraat in Middelburg. weer een gok als de beelden de oven ingaan: zullen ze het overleven of explodeert er weer iets? Een tijdje geleden had ik een sculptuur van een biddende vrouw gemaakt. Één van de mooiste die ik tot nu toe maakte. Toen het in dui zend stukjes uit de oven kwam moest mijn moeder vreselijk huilen". Hij kan er zelf inmid dels alweer om lachen. Zijn werk is surrealistisch te noemen. De sculpturen heb ben veelal de vorm van een mannen- of vrouwenlichaam. In zijn fantasievolle schilderij en valt vooral het kleurgebruik op. Sergei Troubatch en zijn moe der kregen in Nederland poli tiek asiel nadat Sergei door neo-nazi's met priemen in elkaar geslagen was. „Ik ben gedeeltelijk jood, en het anti semitisme leeft in Rusland sterk. Ik woonde in Arbat, een straat in het hartje van Moskou waar veel kunstenaars hun werk op straat exposeren en verkopen. Voor mij was het op den duur niet meer mogelijk om te exposeren: mijn schilde rijen werden verbrand door leden van de neo-nazistische Pamjatbeweging en andere aanverwante anti-semitische organisaties. Na drie jaar school moest ik in dienst. In de twee jaar dat ik uit Moskou weg was, begonnen de dreige menten aan het adres van mijn moeder. Toen ik na mijn diensttijd terugkwam heeft een groep nazi's mij opge wacht en met priemen afge tuigd. Er was niet veel meer van me over". De littekens op zijn neus en been spreken boekdelen. Sergei en zijn moe der durfden geen aangifte te doen van de mishandeling, omdat de politie in veel soort gelijke gevallen de misdadi gers een hand boven het hoofd houdt. „We zijn diezelf de avond nog naar een bevriende journalist gegaan. Zij regelde onze uitreisvisa. Dat we naar Nederland zijn gevlucht is eigenlijk toeval: op dat moment was het voor die journalist het makkelijkst om aan uitreisvisa voor Nederland te komen. Als het twee dagen later gebeurd was, was een ander land misschien makkelij ker geweest. Het maakte ons ook niet uit waar we heengin gen. Daar blijven konden we in ieder geval niet. Met ons pas poort en tweehonderd dollar per persoon zijn we op het vliegtuig gestapt. Ons huis, onze kleren en meubels, mijn schilderijen, alles hebben we achtergelaten". Na hun aankomst in Neder land kon hij anderhalfjaar lang niet schilderen, omdat de materialen te duur waren om aan te schaffen. Van zijn uitke ring spaarde hij, en langzaam aan komt er weer schot in zijn werk. De expositie in de Gra venstraat loopt tot en met 27 mei. Al eerder heb ik aandacht gevraagd voor de beeldspraak rondom het menselijk karak ter. Een enorme rijkdom aan nuanceringen kennen vele dia lecten op dit gebied. Mede op grond van andere bronnen durf ik veronderstellen dat het psychologisch inzicht van de traditionele Walcherse platte lander de vergelijking met hedendaagse moderne inzich ten glansrijk kan doorstaan. Juist het in zijn waarde laten van het individu, hem of haar plaatsen in de traditie van afkomst en familie, zoals tradi tioneel gebruikelijk, lijkt me positiever dan de zogenaamd wetenschappelijke analyse die regels op iemand toepast die aan de hand van (misschien wel internationale) gemiddel den opgesteld zijn. Van bijzondere mensen, wat afwijkend van de rest, werd op het platteland altijd gezegd: „Ja, 't is een Zwemer, ee, dan weet je 't wè." Om maar een voorbeeld te noemen. Je kon niet zo gek doen, of het kon in elk geval 'geplaatst' worden. Aan de andere kant werd het echt persoonlijk eigene mis schien minder begrepen. Enkele uitdrukkingen op dit terrein zijn: „Het is getopt en gedraoid z'n vaoder." Vader en zoon lijken op elkaar als twee opeenvolgende werk stukken uit een draaibank. Van iemand die de neiging tot eigenaardige opvattingen en daaruit voortvloeiend gedrag heeft, kun je zeggen: „Dat ei' nog aoltöös een raor vat geweest." De vergelijking van mensen met vaten doet ver moeden dat hier ergens ontle ning aan de Bijbel heeft plaats gevonden. Mij is niet bekend of het alleen van vrouwen gezegd kan worden (zoals ik het hoorde) of ook van man nen. In hetzelfde domein hoort thuis: „D'r zit zövee gêêst in." De persoon waarvan dit gezegd wordt is een wilskrach tige optimist, die er steeds weer bovenop krabbelt. Een 'gêêstig' iemand is dan ook niet in de eerste plaats een lol broek, het woord geeft een algehele waardering voor iemands persoonlijkheid. Een Nederlandse vertaling zou ik er niet voor weten. Kijk, dat bedoel ik nou met de rijke nuanceringsmogelijkheden in het dialect! Jan Zwemer ZUIDAMERIKAANS RESTAURANT Vrijdag 12 mei, Zaterdag 13 mei Live muziek m.m.v. Nieuwendijk 9a, Vlissingen 01184-15002 Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur BOULEVARD PLAZA TEL 01184-31001 Zondagmiddag geopend Segeersstraat 6 Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1