©SMILE) m (ÊUÊLOJMQ) JMONTEL KLEURENFOTO'S 'Ik had nog ruimte in mijn huis en hart over' 1175,- axel RANDE GROENLEER GOES NA TITEL LATIN GOOI NAAR NEDERLANS KAMPIOENSCHAP BALLROOM Een winkel bomvol met BOEKEN Deze gaan weg met 50 tot 80% KORTING VRAAG NAAR PLEEGGEZINNEN NEEMT TOE il MOTORMAAIERS ZITMAAIERS Tel. 01100-12820 Schiete en schiete Lichtpuntje *Ji De Bank van Nederland Party- en faillissementsverkoop DE WITTE BOEKENMARKT l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 Een team PZC WEEKBLADEN Door Michelle Bruggeman De gouden jaren zijn voorbij. Het aantal pleeg gezinnen is vergeleken met een jaar of tien gele den aanzienlijk verminderd. Daartegenover staat dat de behoefte aan deze vorm van opvang voor kinderen de laatste jaren sterk is gegroeid, onder meer door het stijgend aantal ondertoezichtstellingen dat door de kinderrech ter wordt uitgesproken. Gevolg: de pleegzorg zit vol en de wachtlijst met kinderen groeit nog steeds. Gewelddadiger Nathalie Bergmans (16) en Eddy Buunk (21) doen aanstaande zondag (7 mei) een gooi naar de Neder landse titel ballroom dansen. Het stel uit Oost-Souburg heeft kansen, zo verwachten kenners. Vooral omdat ze kortgeleden geheel onverwacht de natio nale titel binnensleep ten in de afdeling basic rumba en derde wer den in het klassement latin dansen. „Helaas zien Zeeuwen het dan sen niet als een sport", treurt het tweetal. Sponsors 2 - BBBM' I■Hffi'MWlW HI (DIP WMÏÏiï VERSCHOORE Recht t.o. C&A en Blokker vo 550,- v.a. 2.495,- Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts Zaterdag open tot 15.00 uur 95e JAARGANG SUMMER 18 3 MEI 1995 Nee, een misverstand heb ik nooit meegemaakt tussen schieten met een lange ie en schieten met een korte ie. Toch kan ik me voorstellen dat een niet-Zeeuw in verwarring komt als hij hoort: „De katte zit te schieten in de tuun." Dan is de poes dus aan het schij- ten. Het Nederlandse 'schie ten' heeft in het Zeeuws een veel langer aangehouden ie- klank, die in allerlei woorden gebruikt wordt: piepe, tiene, kieken, liever, giete enzo voorts, dus meestal als er een stomme 'e' op volgt. Niet altijd. Een 'biee' met een lange ie is het insekt, bie met een korte ie is het voorzetsel 'bij'. Ook wanneer iemand zegt dat hij of zij 'in 't achtergat' is, kan ik me een lichte verwarring voorstellen. Dat heeft niets met een lichaamsdeel te maken, maar betekent: achter op raken met werk. Van 'schie te' met een korte ie is wel de uitdrukking afgeleid: 't Komt op as de grööte schiete. Dan heb je plotseling een idee dat je gehaast uit gaat voeren. Nadere uitleg lijkt me overbo dig. Behalve de lange ie komt ook de lange 'oe' voor in het Zeeuws: groen, zoete, toeter, moee. De oe is vooral heel lang in 'Goes' en in een aantal achternamen: Koene, Moens en Roelse. In de laatste geval len gaat de toonhoogte aan het eind van de 'oe' ook iets omhoog. Ook de 'ei' van de achternaam Meijer wordt trou wens verlengd evenals de 'ie' van Pieterse. Verder worden achternamen in Walcheren wel ingekort, maar slechts in een beperkt aantal vaste gevallen. U kent vast wel een Vraohe (Verha- ge), Sas (Joziasse) of Wiekes (Wijckh u ijs). Theune kan gewoon Theune heten, maar ook een afkorting zijn van Ant- heunisse. Tissel heet officieel Tissink en elke Klieffout heet eigenlijk Kluijfhout. Die laatste naam is een ouderwetse schrijfwijze van het gewone Walcherse woord voor 'ge kloofd hout' (klief'out zonder hoofdletter dus). lan Zwemer ZUIDAMERIKAANS RESTAURANT rr jS.ify'Jf- f'f Vrijdag 5 mei Live muziek m.m.v. THE FLAMENCO KINGS Nieuwendijk 9a, Vlissingen 01184-15002 opbellen en dat er twee uur later een kind op de stoep staat. „Ik heb in de loop der tijd ongeveer negen kinderen opgevangen. Het is inmiddels een paar maanden geleden dat de laatste vertrokken is en nu verlang ik er al weer naar om opnieuw een kind in huis te nemen." Bij bijna alle pleeg kinderen verliep de opvang goed, slechts in één geval iets minder. „In een normale situ atie is er op een gegeven moment sprake van hechtge- drag. Er onstaat een band. Bij dit kind was dat er helemaal niet en dat is moeilijk. Wat je dan doet is jezelf puur als ver zorger opstellen en professio neel te werk gaan. De stichting helpt je daarbij". De stichting begeleidt de pleegouders tijdens de opvang van een kind, maar stelt ook vooraf een hulpverleningsplan vast. Daarin zijn punten opge nomen waaraan bij de opvoe ding van het kind aandacht moet worden besteed. Boven dien houden pleegouders en - kinderen contact met de echte ouders. Uiteindelijk zal het pleegkind, als de situatie thuis weer normaal is, terugkeren naar zijn ouderlijk huis. De pleegmoeder: „Je weet dat de opvang altijd tijdelijk is. Maar dat betekent niet dat het con tact als het kind weggaat hele maal verbroken wordt. Een aantal pleegkinderen die ik gehad heb, zie ik nog regelma tig. samenleving: „Steeds meer vrouwen gaan werken. De maatschappij wordt minder sociaal". Er blinkt echter een lichtpuntje aan de horizon. „Sinds begin januari hebben wij al vijf voorbereidingspro gramma's gedaan met in totaal 28 mensen. Normaal worden er zes of zeven pro gramma's per jaar gegeven". ZIE VERDER PAGINA KORTE INFORMATIE De gouden jaren in de pleeg- zorg zijn voorbij. Het aantal gezinnen dat zich vandaag de dag aanmeldt voor opvang van pleegkinderen is bedui dend minder dat tien jaar gele den. Verpoorte wijt deze terug gang aan het steeds individu- alistischer worden van de m JJ Het gratis Bankbotkjc van Montil, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen ligt voor u klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. zeeuws-vlaandéren Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS Kleurenfoto's vanaf W W W F0T0« VERSCHOORE Hulst 's-Gravenhofplein 8 Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Terneuzen Noordstraat 6 Goes Grote Markt 7 (25 m. naast HEMA) Nathalie en Eddy zoeken Wie in de sport de top wil bereiken moet trainen, trainen en nog eens trainen. Want behalve talent moet de condi tie het maximale benaderen en geestelijk moet de sporter het een en ander kunnen slikken. „Dansen doe je met z'n tweeën. Je moet dus ook nog eens een team vormen", legt de makkelijk pratende Eddy Buunk uit die in zijn dagelijkse f| is Éi - v 'e M lx -f m H IKi ■Hl n ^B ^B ^B ÜD© rPfrvnnnn Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlisslnger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Ellen Erkens(ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr.01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlisslnger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 sponsors en oefenruimte Met het oog op deze situatie startte de Federatie Pleegzorg in november vorig jaar de campagne 'Geef geen geld, geef een thuis'. De bedenkers van de slogan hebben volgens Piet Verpoorte, medewerker van het Centrum voor Pleeg zorg Zeeland, de geldacties van de afgelopen tijd (onder meer voor Ruanda) bij de opzet van hun campagne in het achterhoofd gehouden. "Mensen zijn bereid om geld te geven aan dit soort acties en voelen zich blijkbaar betrok ken. De campagneleiders van de Federatie Pleegzorg zijn daarop ingesprongen met hun slagzin. De doelstelling van de cam pagne is om in heel Nederland vierduizend nieuwe pleegge zinnen te werven. Gezinnen die bereid zijn hun thuis te delen met kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. In totaal zijn er in Nederland twintigduizend kin deren uit huis geplaatst. Daar van zijn er ongeveer negendui zend in gezinnen onderge bracht, de rest zit in internaten. In Zeeland zijn op dit miment 270 gezinnen die een pleeg kind onder hun hoede hebben. De Stichting voor Pleegzorg Nederland streeft ernaar om met de campagne veertig nieuwe gezinnen te werven. Dat zijn er achttien meer dan vorig jaar. Er zijn verschillende redenen waarom pleegouders voor kin deren worden gezocht. Het kan zijn dat de ouders psychische problemen hebben, in een moeilijke scheiding liggen of dat een van hen ernstig ziek is. Maar het kan ook dat de kinde ren zijn verwaarloosd, mishan deld of misbruikt. In deze laat ste gevallen is de uithuisplaat sing meestal een maatregel van de kinderbescherming. De cijfers van 1988 tot 1994 tonen aan dat het aantal kinderen dat op grond van een 'onder toe- zichtstelling' in een pleeggezin is geplaatst met 37% gegroeid is. „Pleegouders zullen onge twijfeld meer gaan merken dat de situaties van de pleegkinde ren ernstiger, gewelddadiger zijn geworden", meldt het tijd schrift voor pleegzorg Mobiel. Pleegouder zijn betekent dat er een dag komt waarop het kind weer weg zal gaan. Dat kan na een maand zijn, in het geval van crisisopvang, maar dat kan ook pas na een aantal jaren zijn. Waarom kiest iemand daarvoor? „Dat gevoel, dat is eigenlijk niet uit te leggen aan de buitenwereld. Je voelt dat er ruimte is in je huis en je hart om een kind erbij te nemen", legt een Vlis- singse pleegmoeder uit, die zelf al een achtjarige dochter heeft. Ze staat al vijf jaar inge schreven als pleegmoeder voor crisisopvang. Dat bete kent dat de stichting kan Neem z'n verfijnde bekleding, z'n royale zit, z'n fraaie belijning. Ja, deze bank durft elke vergelijking aan. Ook in prijs! Want zegt u nu zelf: zóveel bank voor je geld is per saldo toch buitengewoon voordelig? 2-zits v.a. 2 'M-zits v.a. 249),- smaak pas op zijn zeventiende te pakken. „Voor die tijd", legt hij uit, „vond ik er niks aan. Maar toen ik eenmaal de smaak te pakken had bleef ik dansen". Nathalie wilde altijd al dansen, vandaar dat ze er zo vroeg bij was. En haar ouders stimuleerde haar ambitie door geleid toe te geven. Samen plukken ze nu de vruchten in de vorm van een overwin ningsroes. En stiekem hopen ze hun nationale prestaties internationaal voort te zetten. „Toch dansen we nog maar twee jaar met elkaar", legt hij uit. Nathalie vervolgt: „Ik dans te eerst met iemand anders. Ik zat toen al in de A-klasse. Die andere partner stopte er echter mee. Toen kwam ik Eddy tegen die ook zijn partner kwijt was en al een half jaar niet meer gedanst had". „Tja", meldt Eddy en hij geniet nog na. „Ik werd meteen voor de leeuwen gegooid. Omdat Nathalie in de hoogste klasse danste, moest ik binnen drie weken klaar zijn om met haar mee te doen. En het ging uit stekend. Nu zitten we aan de top en ook bij het ballroom dansen gaan we voor de over winning. Bij het kampioen schap latin dansen zouden we ook al tevreden zijn geweest met een finaleplaats. Nu zijn we echt in een overwinnings roes en dan leef je toch anders naar zo'n wedstrijd toe. Wel licht veel meer ontspannen dan anders". Naar een huisnummer in de Souburgse Amstelstraat waar Nathalie woont hoeft niet te worden gezocht. Grote gele kartonnen voor de ramen doen kond van het resultaat. Trots als een pauw heeft vader Kees Bergmans de titel er met zwar te verf opgeschilderd. De buurt mag het weten. En eigenlijk mag heel Zeeland het weten. Er is echter een keerzijde aan de euforie na de overwinning. „De Zeeuwse media vinden ons resultaat wel leuk voor een berichtje, maar ze nemen het niet serieus genoeg om ons meer aandacht te geven". line Kwikkei en de latin passen en harmonie in de uitvoering perfectioneren de wereldbe roemde leraren Will van Roes- sel en Nataljya Panina. „Het zijn gewoonweg de beste lera ren die je je maar kunt voor stellen". Thuis trainen beiden als ze ruimte hebben. „Het zou eigenlijk elke dag moeten als we op dit niveau verder willen. Maar het lukt niet om een per manente ruimte te vinden". Topsport kost geld. „We heb ben eens uitgerekend dat we zo'n twintigduizend gulden per jaar kwijt zijn", becijfert Eddy. En geldgebrek is ook de reden waarom ze niet internationaal kunnen starten. Dat zou nog eens zo'n vijftienduizend gul den extra kosten. „We doen ontzettend ons best om spon sors te krijgen. Maar ook al omdat er zo weinig aandacht voor de danssport is in Zee land, is het ontzettend moeilijk om die te vinden. Toch zijn onze eisen niet zo hoog. We !ziin al tevreden met een paar honderd gulden per sponsor of hulp bij het materiaal dat we nodig hebben. En echt", voegt Nathalie er zuchtend aan toe. „Ik zou er alles voor doen. Ook zouden we ontzettend blij zijn als iemand ons een ruimte zou aanbieden waar we dagelijks kunnen trainen". Nathalie begon met dansen toen ze elf was, Eddy kreeg de Uj co LU; 2 - -s:® uflBBKBMHBPBBBi I Eddy en Nathalie tijdens de wedstrijd Thuis met de beker, waar ze Nederlands kampioen werden. leven keukens verkoopt. Zijn vijf jaar jongere danspartner en vriendin is het roerend met hem eens. „Er wordt wel eens gezegd dat je privé beter niks met elkaar kunt hebben. Dat hebben wij dus wel en het gaat prima", meldt de kapster. Trainen doen ze als ze daar gelegenheid voor hebben. „Op maandag beginnen we. Die dag is de enige die vaststaat. Dan hebben we eerst les in Brabant en daarna rijden we naar Hilversum voor extra les sen. We gaan 's morgens heel vroeg weg en als we 's avonds rond acht uur thuis zijn, is het vroeg", vertelt Nathalie Berg mans. Op dinsdagmorgen staat ze weer fris en vrolijk te werken als kapster in Vlissin gen. Ze krijgen les van ver maarde lerares ballroom Pau-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1