Koninklijke Vereniging 99 te Middelburg juraéS,° &on VJoVf Park 0\0-fc6t UÖ 6rgam6 r\ence Per Adventure Een avontuur waar we 65 miljoen jaar op hebben gewacht. SPONSOREN EEN STEVEN SPIELBERG FILM Programma Koninginnedag COLOFON 1 Mei Programma Bevrijdingsdag l 8 DE FAAM Woensdag 26 april 1995 Uit het Volk - Voor het Volk PRESENTEERT Koninklijke Vereniging "Uit het Volk - Voor het Volk". 09:00 uur Geheel volgens de traditie begint Koninginnedag met vlaghijsen door leden van Scouting Middelburg. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het jeugdor kest van ONDA Middelburg. 09:05 uur Welkomstwoord vanaf het bordes door de vice-voorzit ter van de Koninklijke Ver eniging "Uit het Volk - Voor het Volk" met aansluitend de felicitatierede. 09:10 uur Korte samenzang met muzikale begeleiding. baan met triomfbogen houdt de motoren binnen en de toe schouwers buiten. 13:30 uur MTV '69 organi seert een Monumenten wan deltocht, de afstanden zijn 5 en 10 km. De startplaats is de 20:00 uur Muzikale show op de Markt door de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit". 21:00 uur De avond wordt langzaam opgebouwd en het optreden "Wolf Clan Sister" van "Johan Friso". 10:00 uur Prijsuitreiking ver sierde fietsen bij de Rentmeesterschool. 10:00 - 12:00 uur Verschillende kinderspelen op het plein van de kantine van de MTV-sporthal "De Zandkuil", Breeweg 94e. De kosten zijn met herinne ring f 4,-, zonder herinnering zorgt voor een volgend hoog tepunt. Deze band brengt wat stevigere muziek voor de lief hebbers van gitaar muziek. In 10:00 - 12:00 uur Kinder spelen op de Markt, georga niseerd door Scouting Mid delburg. Als je mee doet zijn er leuke prijzen te winnen. In een kraam verkopen de Scouts typische Koningin nedag artikelen, koop wat en steun tegelijkertijd de Scouts. Voor de kleinste kinderen staat er de hele dag een springkussen op de Markt. 12:15 uur Prijsuitreiking kin derspelen op de Markt 12:00 - 13:00 uur Bespeling carillon van de Lange Jan. 13:00 - 18:00 uur Was vorig jaar het "Bungy jumping" een volslagen succes, dit jaar bie den wij de mogelijkheid om mee te doen aan de nieuwste rage in Europa, een futuris tisch spel, de "Lasergame experience". Op de Markt zal een grote vrachtwagen wor den opgesteld, deze dient als toegang tot het speelveld. In de vrachtwagen vindt de "check-in" plaats, daar krijg je een elektronisch "sensor" vest omgehangen die de hits registreert. Na de nodige instructies betreed je het opblaasbare futuristische speelveld en speel je het spel. Rookma chines, special effects, muziek en de rondflitsende iaserbeams zorgen ervoor dat de adrenaline volop stroomt. Dit evenement is geschikt voor kinderen vanaf 12 tot 80 jaar. De kosten zijn f 2,50. Voor de kleinsten is er een Quad-baan. Volwassenen zijn jaloers op deze attractie. Op een baan van 9 X 13 m rij den de kinderen rond op "Quads". Dit zijn vierwielige, dus zeer stabiele, mini-moto ren. De snelheid van de klei ne racemonstertjes wordt afgesteld op de vaardigheden van het kind. Als het kind erg klein is kan er een begeleider meerijden. De opblaasbare f 2,-. Meer informatie is te krij gen op de nummers 01180- 34876/26018. 14:00 uur Wilt u op het mooie café Alassio zal Champagne Charlie optreden. 21:30 uur Voor diegene die het optreden de "Son of Abdijplein op uw gemak naar muziek luisteren, dan kan dat. Het Oranjeconcert is altijd een druk bezocht eve nement. Dit concert wordt door de muziekkorpsen: Middelburg Muziek Korps, Chr. Brass band ONDA en de Juliana blaaskapel gegeven. Indien het slecht weer is, zal dit concert plaatsvinden in de Nieuwe kerk. 15:00 uur "Uit het Volk - Voor het Volk" heeft dit jaar voor een top-act gezorgd. Op de Markt zal de "Son of Tarzan" optreden. Een beschrijving van de act is moeilijk te geven, het is een muzikaal gekkenhuis, hij speelt op zijn "suicide machine", een bizar re jungle van gimmicks en gags, kortom volslagen maf, komt dit zien! 18:45 uur In een kraam op de Markt zullen ballonnen voor de optocht worden uitge deeld. Tarzan" 's middags hebben gemist komt er een tweede kans. Hij zal een optreden verzorgen dat staat als een huis en het publiek opzwepen tot nog hogere sferen. 22:15 uur Aan het eind van het optreden van de "Son of Tarzan" hoef je alleen maar een kwartslag te draaien om te kunnen kijken naar de openluchtfilm. Deze verto ning is al enige jaren een vast onderdeel van het Koninginnedagprogramma en vorig jaar voor het eerst van het Damplein naar de Markt gehaald. Vorig jaar was de film druk bezocht, dit jaar zal dat nog drukker zijn want de film die vertoond wordt is een absolute topper, we ver tonen namelijk "Jurassic Park" voor u. We geven geen inhoud van deze film, die is overbekend, zegt de titel u niets, dan moet u gewoon maar komen kijken. Rentmeesterschool voor de leeftijd van 4-12 jaar. Bij slecht weer worden de spelen in de gymzaal van de Prinsenhove worden gehou den 20:00 - 01:00 uur Konin- ginnebal in het Zuiderbaken. De muziek wordt verzorgd door Splendid en het dans paar Janvier zal voor u dan sen. Oranje vereniging St. Laurens 08:45 uur Blazers op de toren. 09:00 uur Optocht versierde fietsen onder muzikale bege leiding van Juliana's Drum en Bugle Corps. 09:30 uur Samenzang m.m.v. de Chr.Gem. Zangver. "De Lofstem" en kinderen van de basisschool. 09:45 uur Vlaghijsen door het jongste jongetje en meisje uit groep 3. 09:50 uur Prijsuitreiking ver sierde fietsen en kleurwed- strijd. 10:00 uur Aanvang kleuter en kinderspelen. 13:30 uur Meerkamp, teams samengesteld uit de diverse straten van St. Laurens strij den om de Oranje Trofee. 14:00 - 16:00 uur Vlaamse kermis: Kleedjes Markt en hengelen voor de kinderen en spelencircuit voor jong en oud. 16:30 uur Prijsuitreiking Vlaamse kermis. 18:30 - 19:30 uur Rad van Avontuur voor de kinderen van de Basisschool. 19:30 - 20:30 uur Disco voor de kinderen van de basis school. zaterdag 29 april 08:00 uur Klokluiden. 08:45 uur Opstellen van ver sierde fietsen, "ONDA" en "Nieuwlands dameskoor". 09:00 uur Opening van de Koninginnedag door de voor zitter. 09:10 uur Samenzang van de Vaderlandse liederen. 09:15 uur Rondgang van ver sierde fietsen, met "ONDA" door het dorp. 10:15 uur Kinderspelen rond om de kerk. A: 0 t/m 7 jaar, B: 8 t/m 14 jaar. 11:30 uur Pauze. 13:00 uur A: Zeskamp (14 jaar en ouder), B: Kleed- jesmarkt in de Kerkstraat. 17:00 uur Pauze. 19:00 uur Kinderbingo in het Dorpshuis. 19:45 uur Muzikale rondgang met de 6-kamp teams. 20:30 uur Prijsuitreikingen. 21:00 uur Oranje bal, afge wisseld met het "rad van avontuur Buurtvereniging "Eigen Haard" 09:00 uur Spelletjes voor de kinderen. 10:30 uur Optocht versierde fietsen met muzikale begelei ding van Juliana. 12:00 uur Prijsuitreiking van de kinderspelen. 14:00 uur De hele middag zijn er spelen voor de ouderen. 20:00 uur Prijsuitreiking Mid- dagspelen. Daarna een ge zellige avond samen. Wijkvereniging Dauwendaele 09:00 - 12:00 uur Voor de leeftijdsgroepen 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar zijn de kinderspe len op het grasveld naast de "Overloper", bij slecht weer in het winkelcentrum. 10:30 uur Verzamelen bij de parkeerplaats naast het win kelcentrum voor de optocht met versierde fietsen en step pen. 11:00 - 11:30 uur Versierde fietsen- en steppen optocht onder muzikale begeleiding van Johan Friso. 14:00 - 17:00 uur In deze tijd zijn er verschillende activitei ten in en rond het Ontmoe tingscentrum. De jeugd mag spulletjes ver kopen in de hal van het win- 20:30 - 24:00 uur Disco voor de jeugd van St. Laurens. 20:30 uur Oranjebal met fan tastisch amusementsorkest. 21:30 uur Prijsuitreiking meerkamp. De gehele dag draait het Rad van Avontuur met vele prach tige prijzen. Oranjevereniging "Oranje Bovenal" vrijdag 28 april 18:30 - 20:00 uur Fietsen ver sieren bij de muziektent. Hm programma voor Koninginnedagen bevrijdingsdag wordt voor u georganiseerd door de Koninklijke Vereniging "Uit het Volk - Voor het Volk" in samenwerking met de Oranje- en Wijkveréntgingen in de gemeente Middelburg. 19:15 uur Start ballonnenop- tocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begeleiden. De route start vanaf de Markt en gaat via de Lange Delft, Koorkerkstraat, Abdijplein, Balans, Hofplein, Noordstraat weer naar de Markt. Tijdens de ballonnen- optocht zal de groep "Per Adventure" een optreden geven. Deze groep brengt voor een breed publiek akoe stisch muziek ten gehore. Ga gerust op een terrasje zitten en geniet van deze muziek. Werkgroep Koninginnedag Klarenbeek 09:30 uur Kinderspelen op het sportveld van de SSGM voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Speurtocht in de wijk voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. 12:00 uur Prijsuitreiking. Wijkvereniging Zuid 09:00 uur Optocht versierde fietsen door de Magi- straatwijk, Reijershove en Erasmuswijk. Start bij kweke rij Groenwijk. De tocht is onder muzikale begeleiding Wijkvereniging Nieuw Middelburg 13:30 uur Vertrek van de optocht met versierde fietsen vanaf het Trefpunt aan de Nassaulaan. 14:30 uur Na de optocht zijn er spelletjes voor kinderen, waaronder touwtrekken. Kijk voor verdere informatie in het wijkblaadje. Op maandag 1 mei 1995 wordt er een concert gegeven in de Nieuwe Kerk door het Liberation Choir uit Canada, dat bestaat uit 200 personen, aanvang 20:00 uur. De mede werkenden zijn: Het Liberation Choir 1995, o.l.v. Willem van Suydam en het Chr. Jongerenkoor "We belie ve" o.l.v. A. De Joode, dit laat ste koor bestaat uit 100 per sonen. Verder wordt er mede werking verleend door Riet den Hertog, sopraan, Herman en Henk-jan Drost, 10:00 uur In de jaren dat bevrijdingsdag elk jaar een nationale feestdag was, was het gebruikelijk dat ook op deze dag de vlaggen werden gehesen. Dit jaar willen we de dag ook beginnen met vlag hijsen door leden van Scouting Middelburg. 10:05 uur Welkomstwoord door de vice-voorzitter vanaf het bordes van het stadhuis. De fakkel zal met medewer king van rugbyclub "Oe- moemenoe", MTV '69 en de jeugdbrandweer naar de Markt worden gebracht waar aldaar het bevrijdingsvuurzal worden ontstoken. 10:10 uur Openingsconcert door het jeugdorkest van het Middelburgs Muziek Korps. 11:00 uur Keuring van de rin- grijpaarden op de Dam. 15:00 uur Velen van u zullen hem op Koninginnedag al hebben gezien maar ook op bevrijdingsdag zal de "Son of Tarzan" zijn super-act opvoe ren. trompet, Martin Zonnenberg, vleugel en Martin Mans, orgel. De toegangsprijs voor alle concerten is f 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV en bij de ingang van de Nieuwe Kerk. Koninklijke Vereniging "Uit het Volk - Voor het Volk". 05:00 uur Vanaf de provincie grens op de Brouwersdam wordt het bevrijdingsvuur, afkomstig uit Wageningen, in estafetteloop door de rugby club "Oemoemenoe" naar Middelburg gelopen. 08:00 uur Opbouw van de kinderrommelmarkt op de Markt, ledereen wordt drin gend verzocht zoveel moge lijk medewerking te verlenen aan de organisatie. Er zijn bepaalde plaatsen gereser veerd voor andere activitei ten, wilt u hier rekening mee houden en de aanwijzingen van de organisatie opvolgen! Op de Dam begint het tradi tionele ringrijden. 19:30 uur Door het Middel burgs Muziekkorps en ONDA Middelburg zal er een Bevrijdingsconcert op de Markt gegeven. 20:30 uur Als afsluiting van de viering van "50 jaar bevrij ding Nederland" zal het bevrijdingsvuur worden gedoofd. 21:00 uur In café Alassio is er een bevrijdingsbal met de "Orig. Zealand Streetparade Jazz Band". Oranjevereniging St. Laurens 15:00 uur Kinderen in de leef tijd van 4 t/m 12 jaar verza melen bij het wijkgebouw "Van Cittershof". 15:30 uur Voor de kinderen uit groep 12, 3 en 4 van de basisschool is er een "Vossejacht". Natuurlijk mogen kinderen die nog niet op school zitten hier ook aan meedoen. Voor de kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool is er een fotopuzzeltocht. 16:45 uur Inschrijven voor de "Bevrijdingsloop", een stra- tenloop georganiseerd i.s.m. Dynamo '70 uit Middelburg, Gemeente Middelburg Heljo automaterialen Prov. Zeeuwse Courant Café de Tympaan Seventy Seven Café Bommel Nachtcafé Electro Conny's Counter Kobus Café restaurant de Bakkêête Restaurant de Ploeg IJssalon La Palma Brasserie de Huifkar Fonsie's Snackbar Bistro Juliana Café de Vriendschap Café Alassio de afstanden zijn 2600 en 5200 m. 17:00 uur Start van de stra- tenloop, iedere deelnemer ontvangt een medaille. 18:15 uur In het wijkgebouw is de prijsuitreiking van de "Vossejacht" en de fotopuz zeltocht. 18:30 uur Verder is er een Mini-playbackshow en een "Moppentrommel". Aansluitend is er een DISCO voor de basisschooljeugd, deze duurt tot 21:00 uur. keicentrum. In de zaal van het ontmoetingscentrum1 zijn er demonstraties te zien van diverse hobby's, o.a. potten- draaien van klei en schilderen en er zijn ook diverse spelle tjes te doen. Wijkvereniging 't Zand 09:30 uur Kinderen kunnen hun koopwaar voor de kinder vrijmarkt uitstallen rond het wijkgebouw "De vergulde baars", bij slecht weer is de vrijmarkt in het wijkgebouw. 11:30 - 12:30 uur Vrijmarkt in en rond het wijkgebouw. 11:00 - 11:15 uur Op het schoolplein van de Bever- burch kunnen kinderen die aan de optocht meedoen alvast hun ballonnen, uitge deeld door een ballonnen clown, voor de ballonnen wedstrijd ophalen. 11:30 - 12:00 uur Ballon- nenoplating, voor ballonnen die het verst komen zijn er prijzen, de datum van de prijsuitreiking wordt bekend gemaakt in de wijkkrant. Aansluitend volgt een muzi kale optocht door de wijk onder begeleiding van Juliana. De bedoeling is dat alle kinderen verkleed aan de optocht meedoen. De clown zal ook naar de vrijmarkt komen zodat de kinderen daar ook aan de wedstrijd mee kunnen doen. 12:00 uur Tijdens Ko ninginnedag is de speeltuin gratis toegankelijk.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 8