Wijktafel Nieuw Middelburg Zaterdag koninginnedag Riolering Breestraat e.o. llllBiVlikikÉllllllllibiVliéijblllllilllC. J§. GEMEENTE MIDDELBURG Inspraak Veersepoort Ontwikkeling gebied Molenwater/Zuidsingel Dodenherdenking Abdijplein Inspraak fiets- en voetgangersplan Herdenkingsbij eenkomst Toegang Markt Grof vuil Winkels Week 17 Tafeltje Dekje uvv Woensdag 26 april 1995 DE FAAM 5 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Voorlichting. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, telefoon 75450, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. In het Wijkóndersteuningspunt aan het Van Epènpark in Nieuw Middelburg zal de wijktafel van deze wijk een open bare vergadering houden op maandag 22 mei om 13.30 uur. Wijkbewoners die suggesties hebben voor de agenda van deze vergadering kunnen contact opnemen met de waarnemend wijkcoördinator Wim Caljouw, telefoon 01180 - 75674. Aan de orde komt onder meer de stankoverlast van de vesten en de maatregelen die de gemeente hiertegen gaat nemen. Foto: Anda van Riet Het programma is georganiseerd door de Koninklijke Vereniging "uit het Volk - Voor het Volk". 09.00 uur. Geheel volgens de tradi tie begint koninginnedag met vlag- hijsen door leden van Scouting Mid delburg. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het jeugdorkest van ONDA Middelburg. 09.05 uur. Welkomstwoord vanaf het bordes door de vice-voorzitter van de Koninklijke Vereniging "Uit het Volk - Voor het Volk" met aan sluitend de felicitatierede. 09.10 uur. Korte samenzang met muzikale begeleiding. 10.00-12.00 uur. Kinderspelen op de Markt, georganiseerd door Scou ting Middelburg. 12.15 uur. Prijsuitreiking kinder spelen op de Markt 12.00-13.00 uur. Bespeling carillon van de Lange Jan. 13.00-18.00 uur. Was vorig jaar het "Bungy jumpen" een volslagen suc ces, dit jaar is er de mogelijkheid om mee te doen aan de nieuwste rage in Europa, een futuristisch spel, de "Lasergamc experience". 13.30 uur. MTV'69 organiseert een Monumenten wandeltocht, de afstanden zijn 5 en 10 km. De start plaats is de kantine van de MTV- sporthal "De Zandkuil", Breeweg 94c. 14.00 uur. Wilt u op het mooie Abdijplcin op uw gemak naar muziek luisteren, dan kan dat. Het Oranjeconcert is altijd een druk bezocht evenement. Dit concert wordt door de muziekkorpsen: Mid delburg Muziek Korps, Chr. Brass band ONDA en de Juliana blaaska pel gegeven. Indien het slecht weer is, zal dit concert plaatsvinden in de Nieuwe kerk. 15.00 uur. Op de Markt zal de "Son of Tarzan" optreden. 18.45 uur. In een kraam op de Markt zullen ballonnen voor de optocht worden uitgedeeld. 19.15 uur. Start ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begeleiden. 20.00 uur. Muzikale show op de Markt door de korpsen "Johan Fri- so". "Juliana" en "Blue Spirit". 21.30 uur. De avond wordt lang zaam opgebouwd en het optreden "Wolf Clan Sister" zorgt voor een volgend hoogtepunt. Deze band brengt wat stevigere muziek voor de liefhebbers van gitaarmuziek. 21.30 uur. Voor diegene die het optreden de "Son of Tarzan" 's mid dags hebben gemist komt er een tweede kans. 22.15 uur. Aan het eind van het optreden van de "Son of Tarzan" hoefje allen maar een kwartslag te draaien om te kunnen kijken naar de openluchtfilm "Jurassic Park". Ook in de vele Middelburgse wijken en kemen is een uitgebreid pro gramma opgezet: in Klarenbcek, Zuid, Sint Laurens. Nieuw- en Sint- Joosland, "Eigen Haard", Dauwcn- daele en 't Zand worden onder meer fietsen versierd, spelletjes gedaan en feest gevierd. Op maandag 1 mei 1995 wordt er een concert gegeven in de Nieuwe Kerk door het Liberation Choir uit Canada, dat bestaat uit 200 perso nen, aanvang 20.00 uur. De mede werkers zijn: Het Liberation Choir 1995, o.l.v. Willem van Suydam en het Chr. Jongerenkoor "Wc belie ve", o.l.v. A. de Joode, dit laatste koor bestaat uit 100 personen. De groeiende verkeersdruk op het Middelburgse wegennet in het alge meen en op de (toeleidende wegen naar de) kanaalkruisingcn in het bij zonder, veroorzaakt in toenemende mate problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en ver keersveiligheid. Dit vereist structurele oplossingen. De eerste stap hiervoor is gezet in de vorm van de in 1993 vastgestelde integrale mobiliteitsstudic "Mobili teit in beweging". De mobiliteitsstu die is door de gemeenteraad onder schreven als uitgangspunt voor het te voeren vcrkcers- en vervoersbe leid van Middelburg. Daarbij is tevens uitgesproken dat de uitwer king van "Mobiliteit in beweging" zal geschieden door vijf onderling samenhangende deelplannen, welke betrekking hebben op parkeren, het fietsverkeer, de wegenstructuur, het openbaar vervoer en het voet- gangersbeleid. Van deze vijf plan nen is het parkeerbeleidsplan "Stu rend parkeren" (deelplan 1) als eer ste afgerond en in juni 1994 door de gemeenteraad vastgesteld. Fiets- en voetgangersplan De delen 2 en 5 van de mobiliteits studie omvatten respectievelijk het fiets- en het voetgangersplan. Deze plannen zijn thans in ontwerp gereed. Alvorens de gemeenteraad deze plannen behandeld liggen deze ter inzage van 24 april tot 26 mei 1995. Tijdens deze inspraaktermijn kun nen belanghebbenden hun zienswij ze kenbaar maken, bij voorkeur door middel van de speciaal hiertoe ver vaardigde inspraakformulieren. Inzage is mogelijk bij de Sectie Voorlichting, Stadhuisstraat 2 en bij de Dienst Stadsontwikkeling, Vlis- singsestraat 21. Op maandag 8 mei 1995 zal in de Breestraat een aanvang worden gemaakt met het vervangen van de riolering in de Breestraat en vervol gens in de Lazerijstraat, Veerse Bol werk, Nieuwe Oostcrsestraat, Gan- zegang en een deel van het Oost kerkplein. Tevens zullen door N.V. Delta Nutsbedrijven de volgende werk zaamheden worden uitgevoerd: vervangen waterleiding in de Breestraat; vervangen gas- en waterleiding Lazerijstraat; vervangen waterleiding en deel gasleiding Nieuwe Oostcrsestraat. De werkzaamheden zullen aanvan gen met het leggen van een nieuwe waterleiding in de Breestraat vanaf de Nedcrstraat tot aan de Laze rijstraat. Voordat de werkzaamheden aanvan gen zal door taxatiebureau Bijl uit Rotterdam een vooropname worden gemaakt van de panden gelegen aan het rioleringstracé. Voor de panden aan de Lazarijstraat geldt dat deze zowel van binnen als van buiten zul len worden opgenomen: de overige panden zullen alleen aan de buiten zijde worden opgenomen. De planning van de uit te voeren werken is als volgt: aanvang werk le deel maandag 8 mei 1995: Breestraat, Laze rijstraat, Veerse Bolwerk, Ganze- gang en Oostkerkplcin; aanvang werk 2e deel vrijdag I september 1995: Nieuwe Ooster- sestraat; einde werk circa vrijdag 13 okto ber 1995. Het buitenbad van het zwembad Poelendaele in Middelburg is dit jaar geopend van 15 mei tot en met 3 september. Zwemmen in het buitenbad kan van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Een zomerabonnement voor kin deren tot en met 12 jaar kost f 30,-. Meer informatie kan men verkrijgen bij de kassa van het zwembad, telefoon 01180-26451. foto: E. Engel Op donderdag 4 mei houdt het gemeentebestuur van Middelburg om 15.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis een herdenkings bijeenkomst voor inwoners van de Provincie Zeeland die in de Twee de Wereldoorlog geleden hebben onder de Japanse bezetting. Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg hecht grote waarde aan deze herdenkings bijeenkomst. In de media zijn diege nen die hebben geleden onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog weieens benoemd als een "vergeten groep" uit de moderne geschiedenis. De herdenkingsbij eenkomst op 4 mei wil de inwoners van de Provincie Zeeland die gele den hebben onder de Japanse bezet- Op de hoek Stadhuisstraat/Lange Noordstraat is een verkeersdrempel aangelegd. Deze drempel is slechts een onderdeel van een groter werk, namelijk het omkeren van de voor rangsregeling. De doorgaande route wordt Stadhuisstraat-Bachtenstee- ne. Om dit fysiek te accentueren wordt o.a. een drempel aangelegd richting Markt. Op de Markt geldt een parkeer verbod gedurende 24 uur per dag. Wel is in overleg met de horeca ondernemers het inrijverbod op de rijlopers van kracht tot 18.00 uur. Na 18.00 uur kan dus iemand bij de horeca-inrichting worden gebracht, waarna via het Zusterplein de Markt weer verlaten kan en moet worden. Er is dus geen sprake meer van eni ge parkeerfaciliteit op de Markt. Om diverse redenen is gekozen voor afsluiting door middel van de aange legde drempel gecombineerd met een aantal borden. Een fysiek afsluitsysteem met bijvoorbeeld palen is om onder meer praktische en financiële redenen voorlopig niet aan de orde. Eerst wordt gekeken of net als in winkelstraten als de Lange Delft met alleen borden het inrijver bod gehandhaafd kan worden. Uiter aard is hiervoor een tijd van gewen ning nodig. ting de gelegenheid bieden, om gezamenlijk stil te staan bij deze zwarte periode uit het verleden. Het programma voor de bijeen komst bestaat uit onder meer een toespraak door de heer mr. Chr. G.J. Rutten, burgemeester van Middel burg en door de heer drs. W.T. van Gelder, Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland, een muzi kaal intermezzo door Bibian Gotzsch (cello) en Mignon Gotzsch (piano) en een bijdrage van mevrouw Mischa de Vreede, schrijf ster. In afwijking van eerdere publikatic ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Veersepoort vanaf vrijdag 29 maart tot en met 5 mei 1995 voor een ieder ter inzage bij de sectie Voorlichting, Stad huisstraat 2 en de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21. Op 27 april 1995 vindt er om 19.00 uur in de Molenwatcrzaal van de Stadsschouwburg, Molenwater 99, een inspraakavond plaats waar bij de wethouder Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.M.J. van Brum- mclcn-van Wilgen informatie zal verstrekken over de uitgangspun ten en de stedebouwkundige hoofdopzet van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft een globaal karakter. Het woongebied (met uitzondering van het plandecl ten Noordwesten van de Prooij- enseweg, Prooijenspark genaamd) zal in de loop van dit jaar, door de Dienst Stadsontwikkeling in samenwerking met de Amsterdamse architekt Herman Hertzberger, nader worden uitgewerkt. Ook voor het woongebied Prooijenspark wordt dit jaar de verkaveling opge steld, alsmede de voorwaarden voor duurzaam bouwen en architck- tenkeuze. Informatie over de uitgifte van bouwkavels is nog niet aan de orde, deze wordt eind 1995 verwacht. Voor de aanwezigen is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van een reactie. Gedurende de termijn dat het vooront werp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken op een daartoe bestemd inspraakformulier, verkrijgbaar op deze avond en bij de sectie Voor lichting of Dienst Stadsontwikkeling. 'Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag tussen 8.45 en 9.30 uur wor den besteld. U kunt hiervoor bel len met nummer 01180-38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dag. Menu van I tot en met 7 mei maandag gekruid gehakt, savooiekool, aardappelen dinsdag rundvlees, mosterdsaus, rode bietjes, aardappelen woensdag kalfsragout, gemengde groente, rijst donderdag kipgchaktballen, koolrabi, gest. aardappelen vrijdag visfilet, milde mosterdsaus, spi nazie. aardappelen zaterdag nasi goreng kipsateh zondag wat de pot schaft Het gebied van het voormalige Molenwater, dat dienst deed als opvangreservoir van het grach tenwater en tevens als spuiboe- zem, is de laatste tijd in de belang stelling gekomen. Globaal wordt het gebied begrensd door het Molenwater en de Zuidsingel. Het huidige kazerne-complex aan de Korte Noordstraat en het terrein van de voormalige gasfabriek worden bij het gebied betrokken. Als belangrijke redenen voor het nadenken over dit gebied zijn te noemen: het leegkomen van de Streek school. Al geruime tijd staat de Streek school leeg. Een andere bestem ming is moeilijk te vinden. Kort geleden is het gebouw dichtge timmerd om vandalisme te voor komen. Op korte termijn dient een beslissing te worden genomen. het terrein van de watertoren, inclusief de toren, is kort geleden door de gemeente aangekocht. Het is de bedoeling de toren te handhaven als industrieel monu ment. Een goede bestemming is van belang. Naar verwachting zal binnen een aantal jaren het gehele kazerne- complex leeg komen door ver plaatsing van landmachtonderde- lcn naar elders. De vraag is: wat moet daarmee gebeuren? De bodemsanering van het terrein van de voormalige gasfabriek is achter de rug. Naar een bestem ming moet gezocht worden. Al met al een omvangrijke stadsver nieuwingsoperatie. Het gemeente bestuur heeft gemeend de bekende Zweedse architect Ralph Erskine te moeten inschakelen over het ont werpen van een visie op he| gebied. Het gaat hierbij om een studie naar de mogelijkheden voor toekomstige bestemmingen en ook naar nieuw bouw of verbouwing. Het zal duide lijk zijn dat een mogelijke uitvoe ring vele jaren in beslag zal nemen. De eerste schetsen van het bureau van de heer Erskine zullen rond eind mei gepresenteerd worden. Nadere berichten volgen. Het is de bedoeling dat belangheb benden vanaf dat moment kunnen inspreken. De heer Erskine, die ook actief is in ondermeer Gorkum en Grave, stelt direct contact met de insprekers op prijs. Het nieuwe systeem van gescheiden huisvuil ophalen is inmiddels al weer enkele maanden in werking en het gaat goed. De compost die van het GFT-afval wordt gemaakt is van hoge kwaliteit. Enige misverstanden bestaan nog over het ophalen van grof vuil. Zo stonden er onjuistheden in de wijk krant van Dauwendaele. De enige echte goede regeling is de volgende: De dichtgetimmerde Streekschool aan'het Molenwater. Foto: J. Wolterbeek. Wat niet in een huisvuilzak past is grofvuil. Dit kunt u brengen naar de Stadsreiniging aan de Oude Veerse- weg, geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 11.45 en van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt het ook gratis laten ophalen. Bel dan met het infonummer 01180 - 75322. U krijgt dan te horen wan neer het grof vuil buiten gezet kan worden. Op zaterdag 29 april, de dag dat dit jaar koninginnedag wordt gevierd, mogen de winkels in Middelburg toch van 9.00 tot 17.00 uur open zijn. Op 4 mei wordt in Middelburg van 19.30 tot 20.15 uur op het Abdij plein te Middelburg de traditionele dodenherdenking gehouden. Aan het programma wordt meege werkt door de Chr. Brassband "Onda". Deze band zal enkele kora len ten gehore brengen. Tevens ver leent de heer A. van Noort zijn medewerking aan het programma door middel van het verzorgen van enkele declamaties. Burgemeester mr. Chr. G.J. Ruttcn houdt aan het begin van de plechtigheid een toe spraak. Om 20.00 uur exact wordt er twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging zal plaats vinden bij de plaquette waarop de namen van de omgekomen Middel burgse leden van het voormalig ver zet vermeld staan. De plechtigheid wordt afgesloten met het zingen van het zesde couplet van het Wilhel mus. Een ieder wordt uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen. Particu lieren en/of vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die een krans, c.q. een bloemstuk willen leggen worden verzocht tijdig met de Gemente Middelburg (sectie Voorlichting) in contact te treden. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat de herdenking niet op het Abdijplein kan worden gehouden, zal worden uitgeweken naar de Nieuwe Kerk. Vanaf zes uur 's avonds tot aan het moment van zondsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Een ieder wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 5