Voetgangers en fietsers op veer Vlissingen-Breskens Provincie Zeeland Hoe de veerman te betalen ooiisiei rQH ®~ein]ier 4». neker SSzö^j L DE FAAM DE VLISSINGER wMUl Zaterdag 29 april van 9.30 tot 18.00 uur Zondag 30 april van 13.00 tot 18.00 uur van in SUPERIOR SHOEsl)^ Papillió BIRKENSTOCK Gabor Kaartverkoop Westerscheldeveren De top in merkschoenen is dichterbij dan u denkt. Onze voorjaarskollektie! NAPOUNA Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Wie vaak per auto de Westerschelde kruist met de veerboten van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD) kan gebruik maken van de automatische kaartverkoop. De overtocht wordt dan tegen een gereduceerd tarief gemaakt. Het verschuldigde bedrag wordt van een magneetkaart afgeschreven. De bemande kaartverkoop hoeft alleen te worden gepasseerd voor wie geen betaalkaart heeft. £&5 En alles loopt beter KANAALSTRAAT 47 OOST-SOUBURG 01184-61258 Provincie Zeeland Kennisgeving DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Abdij Nieuws Voetgangers en (brom)fietsers moeten van 15 mei tot 16 sep tember, tussen kwart voor zeven 's morgens en acht uur 's avonds, betalen voor een overtocht met het veer Vlissingen- Breskens. Buiten die periode worden ze gratis overgezet. Op het veer Kruiningen-Perkpolder hoeven voetgangers en (brom)fiet- sers het hele jaar niet te betalen. mmxsmmsm Woensdag 26 april 1995 Het zijn veiligheidsoverwegingen die tot de instelling van het tarief op Vlissingen-Breskens hebben geleid. In het toeristenseizoen, dat goed deels samenvalt met de periode half mei/half september, wordt de lijn vaak opgenomen in een uitje. Toen de overtocht gratis was, kwam het nogal eens voor dat de tocht over de Westerschelde zo wel heen als terug in een keer werd meegevaren. Het personeel van de Provinciale Stoombootdien sten in Zeeland (PSD) had op die manier geen zicht meer op het aantal mensen dat aan boord was. Veiligheidsrichtlijn is dat niet meer dan 600 of 1000 personen tege lijk aan boord mogen zijn. Het aan tal is afhankelijk van het schip, waarmee op dat moment wordt gevaren. Door de tariefstelling in de zomermaanden wordt de ani mo om steeds heen en weer te varen wat beperkt. Als aanvullen de regel geldt dat iedereen na aankomst van boord moet. Min stens zo belangrijk is dat het aan tal passagiers aan de kassa's kan worden geteld. De veiligheid van zowel de passagiers als de be manning is daarmee gediend. Het voetgangers- en (brom)fiet- serstarief geldt voor iedereen van af vijf jaar. Onder voetgangers en (brom)fietsers vallen ook karretjes achter de fiets, kinderwagens, rol stoelen, invalidenwagens zonder kentekenbewijs en al of niet voor zien van een hulpmotor. Verder worden er levende dieren en om vangrijke handbagage onder be grepen. Er kan contant of automatisch worden betaald. De contante betaling kan via de bemande kassa of via de geldautomaat. De geldautomaat accepteert alleen muntstukken van een gulden. Automatische betaling kan ook via een speciaal betaalpasje. Het abonnement personen, zoals het betaalpasje officieel heet, kost tien gulden en geldt alleen voor het jaar, waarin het wordt aange schaft. Elk jaar wisselt het abon nement van kleur. Per abonne ment kan steeds een persoon worden overgezet. Het pasje dient om de passagier te tellen. Er wordt geen geld van afgeboekt. Ook de waardekaarten Zeeuws- Vlamingen (WKZ) en waardekaar ten normaal (WKN), zoals die voor het autoverkeer beschikbaar zijn, kunnen worden gebruikt. Zeeuws- Vlamingen die een WKZ gebruiken, als zij te voet of per (brom)fiets zijn, worden gratis overgezet. De automaat registreert de Zeeuws- Vlaamse passagier, maar boekt niets af. Bij de houders van een WKN wordt geteld en een gulden afgeboekt. In de voetgangersterminal in Vlis- singen en Breskens zijn twee poorten: de ene heeft als hoofd tekst KASSA, de andere AUTO MAAT. De automaat is te gebruiken voor mensen met een abonnement of waardekaart; en verder voor be taling met een muntstuk van een gulden. Wie niet kan betalen met een muntstuk van een gulden en WKZ-houders die voor meereizen de personen betalen zijn aangewe zen op de kassa. Betaalbewijs Wie per abonnement of WKZ be taalt, ontvangt geen betaalbewijs. Er wordt ook geen geld van afge boekt. De pasjes dienen alleen om de passagiers te tellen. Alle ande re reizigers ontvangen een papieren magneetkaart als be talingsbewijs. Zorg Wie zorgvuldig met het automati sche betaalbewijs omspringt, heeft er het langst plezier van. Verbogen, gebroken of gescheur de waardekaarten en abonnemen ten voor personen verliezen hun geldigheid. Dat gaat ook op als zij op een andere manier in het onge rede zijn geraakt. Als de beschadiging komt door toedoen van de houder vervalt de mogelijkheid tot restitutie van het tegoed dat er nog op staat. Voor alle automatische betaalbe wijzen geldt dat zij ontregeld kun nen raken als zij gedemagneti seerd worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als zij in contact komen met magneti sche sloten, zoals die wel op da mestassen zitten. Doet zich zoiets voor dan wordt aangeraden con tact op te nemen met het PSD- personeel op de aanlegplaatsen. Wie een magnetische betaal kaart heeft aangeschaft, maar er staat onvoldoende saldo op om een overtocht te betalen, kan via de kassa bijstorten. Ook motor- en scooterrijders en vrachtwagenchauffeurs met een bijzonder transport gaan via de bemande kassa. Voor voetgangers, fietsers en brommerrijders - die alleen op de lijn Vlissingen-Breskens in de zo mermaanden hoeven te betalen - is er een aparte kassa. Hoe de betaling in haar werk gaat en waarop zoal moet worden ge let op het veerplein en het opstel terrein staat beschreven in het in formatieblad 'Hoe de veerman te betalen'. Het informatieblad is be gin mei gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. Vervoerbewijzen Er zijn magneetkaarten van papier en van kunststof. Zij zijn de ver vangers van de bootkaartjes en meervaartenkaarten van weleer. De papieren magneetkaarten geven recht op een enkele reis. Zij zijn alleen via de bemande kas sa te koop. Zij gelden voor de eerstvolgende, beschikbare over tocht vanaf het veerplein waar de kaart is aangeschaft. Wie betaalt met een meerwaarde- kaart krijgt via de automaat een papieren magneetkaart als contro- lebewijs. Voor geregelde veergebruikers zijn er kunststoffen magneet kaarten. Het zijn waardekaar- ten/abonnementen die van plastic zijn gemaakt, omdat zij een aantal jaren moeten meegaan. Zij geven recht op korting op het reguliere tarief. Er zijn aparte kunststof magneet kaarten voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen (WKZ) en voor andere veergebruikers (WKN). De afkortingen worden ge bezigd op het afleesvenster van de betalingsapparatuur. WKZ Het woonachtig zijn in Zeeuwsch- Vlaanderen geeft recht op extra korting op de varende verbindin gen. De WKZ heet voluit "waarde kaart voor rij- of voertuigen voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaande ren". De kaart kost vijftien gulden en is drie jaar geldig. De WKZ is tegelijk betaalmiddel en legitima tiebewijs; dus moet er, behalve naam en adres, een pasfoto op. Aanvraagformulieren voor de WKZ kunnen worden afgehaald bij de bemande kassa op de veerpleinen en bij het hoofdkantoor van de PSD in Vlissingen (Prins Hendrik- weg 10). Ze moeten worden inge diend bij de secretarie van de woongemeente. Dat is nodig om na te kunnen gaan of de aanvra ger echt in Zeeuwsch-Vlaanderen woont. De PSD heeft drie weken nodig om de aanvraag te verwerken. Daar kan mee worden begonnen als het ingevulde formulier met een pasfoto en het geld van de aanvrager binnen is. Het aanvraagformulier moet ook worden gebruikt als de geldig heidsduur van de WKZ verloopt. Per 1 mei verloopt de WKZ met de witte naamstikker. Het tegoed op de oude kaart kan worden overgeboekt naar een nieuwe kaart. De WKZ kent een hoog en een laag tarief voor korting. Wie ineens 200 gulden of meer op de WKZ stort, komt in aanmer king voor de hoge korting. Wie volstaat met 100 gulden krijgt de lage. De veergebruikers kunnen via het afleesvenster van de be talingsapparatuur zien in wel ke categorie zij vallen: WKZ H staat voor de hoge korting en WKZ L voor de lage. Bijboekingen op de WKZ kun nen alleen via de bemande kassa worden gedaan. Een WKZ is niet gebonden aan een voertuig, maar aan de per soon wiens naam en foto erop staan. Toch kan de kaart worden uitge leend. Iemand die een WKZ met een daarop gestort bedrag heeft, kan die namelijk laten gebruiken door iemand die zijn eigen WKZ al leen nodig heeft als legitimatiebe wijs. Bij tussentijdse tariefwijzigin gen blijft de WKZ geldig. Het nieuwe tarief wordt automa tisch afgeschreven. WKN Een waardekaart normaal of WKN is gratis verkrijgbaar bij de beman de kassa op de veerpleinen in Vlis singen, Breskens, Kruiningen en Perkpolder. Net als bij de WKZ kan tot 1000 gulden op de WKN worden ge stort, steeds in bedragen van 100 gulden of een veelvoud daarvan. Wie 100 gulden stort, krijgt recht op de lage korting. Is de storting 200 gulden of meer heeft men recht op de hoge korting. Bepa lend voor de mate van korting is steeds het bedrag van de laatste bijboeking. Op het afleesvenster van de betaalautomaat verschijnt dan WKN L. Was de laatste stor ting 200 gulden of meer dan ver schijnt WKN H. De geldigheidsduur van de WKN is niet aan tijd gebonden, maar af hankelijk van de staat waarin de kaart verkeert. Als op den duur slijtage optreedt, kan een nieuwe kaart via de bemande kassa wor den verkregen. Het eventueel nog op de oude kaart staande tegoed wordt naar de nieuwe overge boekt, tenzij de beschadiging door opzettelijk onzorgvuldig han delen van de eigenaar is ontstaan. De waardekaart normaal is niet persoonsgebonden. Per overtocht kan voor één voertuig worden be taald. Gang van zaken Wie op de veerpleinen komt toerij den, wordt aangeraden snelheid te minderen. Zo kan de actuele in formatie over de afvaarten op de lichtkrant worden gelezen. Ook kan tijdig een keuze worden ge maakt voor de juiste betaalpoort. En - ook niet onbelangrijk - er hoeft geen noodstop te worden gemaakt. Met rode kruis- en groene pijl- lichtbakken aan de overkap ping van de betaalpoorten wordt aangegeven welke poor ten op dat ogenblik in gebruik zijn. De poort met de tekst Kassa is voor veergebruikers die contant betalen of op een waardekaart wil len willen bijstorten of er een wil len aanschaffen (doorgaans de rechterpoort). Chauffeurs met bijzonder vervoer of gevaarlijke lading en motor- of scooterrijders moeten ook ge bruikmaken van deze kassa. De poort met de tekst Abonne ment is voor de houders van waardekaarten met daarop een voldoende saldo (in de regel de linkerpoort). De betaalpoort abonnement is voorzien van verkeerslichten en slagbomen. Zodra het voertuig binnen de slagbomen van de poort abonnement rijdt, wordt zijn lengte gemeten, waarna op het af leesvenster van de automaat het tarief wordt weergegeven. Veergebruikers wordt aange raden het tarief op het venster te controleren, want wie het er niet mee eens is kan met een drukknoppensysteem tot ver betering overgaan. Wie er niet uitkomt, kan via de intercom op de automaat contact zoe ken met een PSD-medewerker op het veerplein. Wie akkoord gaat met het tarief voert de waardekaart in de auto maat in, waarna het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven. De kaart moet vervolgens weer uit de automaat worden genomen. Uit dezelfde gleuf komt enige mo menten later een papieren mag neetkaart. Daarop staan het tarief en het nog op de plastic magneet kaart resterende bedrag afge drukt. Zodra de papieren kaart uit de au tomaat is gehaald, gaat de slag boom die toegang geeft tot het opstelterrein open. Wie de betaalpoort verlaat, wordt via een informatiebord verwezen naar de opstelstrook op het veerplein. Het informa tiebord staat op ooghoogte, aan de linkerkant. De papieren magneetkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit van het voertuig wor den gelegd. Medewerkers van de PSD kunnen zo controleren of betaald is. Informatie De terreinopzichter/controleur op het opstelterrein is beschikbaar voor het verstrekken van monde linge informatie. Fouten in de auto matische betaling kunnen bij de PSD-medewerker en in de ver keerstoren worden hersteld. Bij plotselinge stagnatie van de veer dienst (mist bij voorbeeld) kan het geld van de al betaalde overtocht bij de medewerkers worden terug gevraagd. Gedemagnetiseerde kaarten kunnen er worden aange boden. Wie op- of aanmerkingen heeft, klachten of suggesties, wordt ge vraagd die kenbaar te maken bij: Directie PSD, Prins Hendrikweg 10, 4382 NS Vlissingen. Telefonische informatie over de af- vaarttijden van de PSD-vloot kan worden ingewonnen via de OV- Reisinformatie, telefoon 06-9292 (50 cent per minuut) of via de aan legplaatsen: Vlissingen 01184 - 65905; Breskens, 01172 - 1663; Kruiningen, 01130-81466; Perk polder, 01148 -1234. ANTISTRESS Dc duurzame damesschoen uit Nederland :riand lyrpp-r Directie Milieu en Waterstaat Wet Milieubeheer Ontwerp-besluiten Hoechst Verzoeken Gedeputeerde Staten van Zeeland geven kennis van het volgende. Bij hen zijn verzoeken ingediend door Hoechst Holland NV, Europaweg te Vlissingen-Oost, gemeente Vlissingen, tot het wijzigen van de voorschriften verbonden aan de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer 1. voor de Natzuurreinigingsfabriek op 9 januari 1995 met betrekking tot de emissie van P2O5 en 2. voor de Sinterfabriek op 7 februari 1995 met betrekking tot de opslag en afvoer van calcinaat. Gedeputeerde Staten willen de verzoeken inwilligen. Ter inzage De verzoeken en overige stukken kunnen worden in gezien van 27 april 1995 tot en met 24 mei 1995: - bij de directie Milieu en Waterstaat, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur; - het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur en iedere woens dagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woens dagavond telefonisch afspreken: 011.84-87204). Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werk dagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bedenkingen Tot en met 24 mei 1995 kan een ieder schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp-besluiten indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, directie Milieu en Water staat, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Bij het indienen van bedenkingen kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 24 mei 1995 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-besluiten (tel: 01180-31984). Hierbij wordt de verzoeker in de gelegen heid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingediend-tegen de ontwerp-besluiten en belanghebbenden, die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn ge weest, kunnen later beroep instellen. Het Groene Woud 1, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. Tel. 01155-62010. Tel. België 0031-115562010. Sie Matic keukenstudio 1' verdieping. Slaapkamerafdeling 2500 m'. zeeuws-vlaanderen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 13